Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARWAT
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Przebieg leczenia astmy oskrzelowej u chorych po stanie astmatycznym leczonych w Ośrodku Leczenia Stanów Astmatycznych.
Tytuł angielski: Asthma follow-up after treatment of status asthmaticus in ICU of Pneumonology Department in Warsaw Medical University.
Autorzy: Karwat Krzysztof
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.71-77, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Asthmatic patients who treated in ICU because of exacerbation of asthma must be in close contact doctors. Thay need steroid therapy, regular PEF mesurements and should take part in educational programs for asthmatic. The 87 (06f, 27 m) patients after treatment of status asthmaticus in our ICU were answered to the questionnaire about next hospitalisation, factor causing exacerbation, treatment, spacers, electrical nebulizators, PEF-meters and asthma eduacational program. Eight men (29,6 p.c.) and 13 woman (21,6 p.c.) needed next hospitalisation. Airway infection, exercise and cool air the common cause of asthma exacerbation. Oral steroid was used continuously by 44,8 p.c. of patients and 68,9 p.c. inhaled steroid. Inhaled á-agonits were taken by 71,2 p.c. of patients, oral theophylline by 70,1 p.c. inhaled ipratropium bromide by 26,9 p.c., 11,1 p.c. cromolyn and leucotriene receptor antagonists by 16,1 p.c. At home 27,5 p.c. of patients have electrical nebulizator and 75,8 p.c. spacer. PEF-meters are utilized by 42,5 p.c. of patients but they did not use it correctly. A large number of patients (47 p.c.) did not take part in educational program for asthmatic patients. Our data show that patients after status asthmaticus in our ICU mainly treat exacerbations but they not prevent asthma attacks.


  2/15

  Tytuł oryginału: Wpływ modyfikacji leczenia na przebieg choroby i występowanie powikłań u chorych w stanie astmatycznym.
  Tytuł angielski: Efficacy of treatment modification in status asthmaticus and complication frequency.
  Autorzy: Karwat Krzysztof
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.449-454, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorzy w stanie astmatycznym wymagają intensywnego, wielokierunkowego leczenia. 342 pacjentów leczonych w Ośrodku Leczenia Stanów Astmatycznych AM w Warszawie z powodu stanu astmatycznego podzielono na 4 grupy, różniące się zastosowanym leczeniem. Grupa I to chorzy leczeni tlenem, nebulizacjami z salbutamolu i glikokortykosteroidami. Grupa II dodatkowo otrzymywała teofilinę iv, grupa III była leczona jak poprzednia, a dodatkowo otrzymywała w nebulizacjach bromek ipratropium. Grupę IV stanowili chorzy wymagający leczenia mechaniczną wentylacją. Efektywność leczenia w grupach była zbliżona. Średni czas leczenia wynosił 16,4 dnia, w tym pobyt w OLSA średnio trwał 67,3 godzin. W analizowanej grupie obserwowano następujące powikłąnia stanu astmatycznego: 11 zgonów (2,9 proc.), 5 przypadków niedodmy płatowej płuc, 4 nasilenia niewydolności krążenia, 3 wewnątrzszpitalne zapalenia płuc, 2 odmy opłucnowe, 2 odmy śródpiersiowe, 2 nasilenia choroby niedokrwiennej serca i 2 przypadki udaru krwotocznego OUN.

  Streszczenie angielskie: Patients in status asthmaticus need intensive treatment often in ICU. In last 10 years period 342 patietns with this diagnosis treated in ICU at university hospital were enrolled in the study and divided into 4 groups. The groups differ in treatment. In group I therapy included: oxygen suplementation, inhaled á-agonist and intravenous steroid. In group II treatment was like in group I with iv theophylline, in group III like in group II with inhaled ipratropium bromide. Group IV was composed with patients who need mechanical ventilation. This study show that used treatment in groups caused significant improvement in bronchial air flow. The hospitalization time in groups I-III was similar (mean range 9,7 - 11 days). In group IV was longer (mean 16,4 days). We observed small numbers of complications: 11 deaths, 5 atelectasis, 4 heart insufficiency, 3 nosocomial pneumonia, 2 pleural oedema, 2 mediastinum oedema, 2 exacerbations of ischaemic heart disease and 2 cerebral stroke.


  3/15

  Tytuł oryginału: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych : podręcznik dla studentów nauk medycznych i pielęgniarskich studiów licencjackich
  Opracowanie edytorskie: Jabłoński Leon (red.), Karwat Irena Dorota (red.).
  Akademia Medyczna Katedra i Zakład Epidemiologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, 470, [2] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 2
  Sygnatura GBL: 735,804

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  4/15

  Tytuł oryginału: Czynniki doprowadzające do stanu astmatycznego i zmiany stwierdzane przy przyjęciu do ośrodka leczenia stanów astmatycznych.
  Tytuł angielski: The factors inducing status asthamticus and changes in physical examination on admission to intensive care unit.
  Autorzy: Karwat Krzysztof
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.525-534, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnie przeanalizowano dane 342 chorych (105 mężczyzn i 237 kobiet) ze stanami astmatycznymi, hospitalizowanych w okresie ostatnich 10 lat w Ośrodku Leczenia Stanów Astmatycznych (OLSA). Średni wiek chorych wynosił 42 lata, a średni czas trwania astmy przed hosptializacją 16,6 roku. W 21,6 proc. przypadków w wywiadzie stwierdzało się nietolerancję niesterydowych leków przeciwzapalnych. Dodatnie testy skórne miało 50 proc. chorych. Przy przyjęciu do OLSA stwierdzono następujace średnie wartości: częstość serca 121/min, liczba oddechów 28/min, ciśnienie krwi tętniczej 139/82 mmHg, PEF 109,3 L/min. W badaniu gazometrycznym krwi tętniczej wykonanym przy przyjęciu średnia wartość PaO2 wynosiła 65,7 mmHg (31,4 - 128 mmHg), a PaCo2 39,1 mmHg (18,0 - 130,8 mmHg). Badanie EKG uwidoczniło obecność P-pulmonale u 24,4 proc. chorych, zmiany ST-T u 18,9 proc., przesunięcie osi serca w prawo u 9 proc., a zaburzenia rytmu serca u 4,8 proc. badanych. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej wykonanym przy przyjęciu wykryto u 15 chorych zmiany przemawiające za zapaleniem płuc. Czynnik doprowadzający do wystąpienia stanu astmatycznego u 24,9 proc. chorych był nieznany. U 57,6 proc. chorych wskazywano na zakażenie układu oddechowego, u 6,1 proc. na wysiłek, a u 3,2 proc. na emocje i stres. Natomiast zdaniem tylko 2,3 proc. chorych czynnikiem doprowadzającym do nasilenia astmy wymagającej leczenia w OLSA były alergeny.


  5/15

  Tytuł oryginału: Bioterroryzm i wojna biologiczna - teoria i praktyka.
  Tytuł angielski: Bio-terrorism and biological warfare - theory and practice.
  Autorzy: Jabłoński Leon, Karwat Irena D.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.112-117, sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Omówiono definicje wojny biologicznej i bioterroryzmu. Podano ważniejsze dane z historii stosowania wojny biologicznej w dawnych czasach oraz naukowe zastosowania w XX wieku. Z wojskowego, strategicznego i taktycznego, punktu widzenia broń typowo biologiczna, tj. zastosowanie komórek bakterii i ich przetrwalników lub pełnych wirionów wirusów do wykonywania ataków (toksyny bakterii to wojna chemiczna!), ma więcej "wad" niż "zalet". Najważniejsza z nich to utrata kontroli nad rozwojem choroby zakaźnej w zaatakowanej populacji i zagrożenie epidemiologiczne podczas zajmowania takiego terenu przez własne wojska. Nierozpoznawalny jest też zakres patogenności dla ludzi i rozsiewalności w populacji "nowych mutantów" lub szczepów modyfikowanych genetycznie. To, co można nazwać "wadami wojskowymi" broni biologicznej, jest "zaletą" z punktu widzenia strategii bioterroryzmu. Obrona przed atakiem terrorystycznym nie jest łatwa, ale jest możliwa, jeśli stosowana jest promocja (informacje) metod tego zagrożenia w społeczeństwie oraz profilaktyka międzynarodowa i wewenątrz kraju (obrona cywilna, wywiad), celem wyprzedzania takich ewentualnych ataków.


  6/15

  Tytuł oryginału: Normowanie pracy pielęgniarek a zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi : na przykładzie wybranych szpitali wojewódzkich : praca doktorska
  Autorzy: Piecewicz Halina, Karwat Irena Dorota (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Epidemiologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 147 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska


  7/15

  Tytuł oryginału: Zgodność rozpoznań bronchoskopowych i histopatologicznych u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
  Tytuł angielski: Correlation between bronchoscopically visible aspects and histopathologic resutls in patients with suspected lung cancer.
  Autorzy: Paciorek Marcin, Domagała-Kulawik Joanna, Droszcz Paweł, Byśkiniewicz Krzysztof, Krenke Rafał, Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1193-1197, tab., bibligor. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie korelacji między widocznymi podczas bronchoskopii zmianami mogącymi odpowiadać procesowi rozrostowemu (guz, naciek, ucisk z zewnątrz, martwica) a wynikiem badania histopatologicznego oraz ocena przydatności połączenia biopsji szczoteczkowej oraz kleszczykowej w diagnostyce raka płuca. Badanie bronchoskopowe zostało przeprowadzone u 208 pacjentów ze zmianami w badaniu RTG klatki piersiowej sugerującymi raka płuca lub występującym krwiopluciem. Materiał do badań histopatolgoicznych otrzymano za pomocą biopsji szczoteczkowej, biopsji kleszczkowej lub popłuczyn oskrzelowych. Dodatnie wyniki były klasyfikowane jako rak drobno- bądź niedrobnokomórkowy. Od wszystkich chorych zbierano wywiad dotyczący nikotynizmu. U 165 chorych obraz zmian w bronchoskopii odpowiadał zmianie nowotworowej. U 90 chorych wynik badania histopatologicznego był dodatni: 32 proc. stanowił rak drobnokomórkowy, 62 proc. rak niedrobnokomórkowy. W 23 przypadkach pobrano jednocześnie biopsję kleszczykową oraz szczoteczkową - wyniki obu badań były zgodne w 78 proc. przypadków. W trzech przypadkach rozpoznanie zostało ustalono jedynie dzięki biopsji szczoteczkowej. W analizowanej grupie chorych ze wstępnym rozpoznaniem rka płuc potwierdzenie histopatologiczne uzyskano w 43 proc. przypadków. Biopsja szczoteczkowa okazała się cennym uzupełnieniem biopsji kleszczykowej i uzasadnione wydaje się częstsze stosowanie obu tych metod jednocześnie.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to determine correlation between bronchoscopically visible lesions and histopathologic classification and whether cytology and histopathology can complement each other in diagnosis of pulmonary neoplasm. Fibroptic flexible bronchoscopy was performed in 208 patietns who where suspected of haveing lung cancer - abnormal chest x - ray or hemoptysis. Material for histopathologic examination was obtained from bronchial brushings, bronchial forceps biopsy and bronchial washings. Positive results were classified as non - small cell or small cell carcinomas. All patietns were questioned about smoking history. in 165 patients there were visible signs of enoplasm in bronchoscopic examination: tumor, necrosis, infiltration, compression. Histopathology was positive in 90 cases: small cell carcinoma 32 p.c., non-small cell carcinoma 68 p.c. In 23 cases material for histopathologic examination was obtained from both bronchial brushings and foceps biopsies: results were compatible in 78 p.c. Bronchial brushings identified neoplasm in three additional cases. In analysed group of 208 patietns cancer cells were found in 43 p.c. Examination of bronchial brushings coplements forceps biopsy in diagnosing and typing lung neoplasms and could be performed more frequently in patietns undergoing fiberoptic bronchoscopy.


  8/15

  Tytuł oryginału: Standardy rozpoznawania i leczenie stanu astmatycznego.
  Autorzy: Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.236-239, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan astmatyczny, czyli bardzo ciężkie nasilenie astmy nie poddające się leczeniu stanowi stan zagrożenia życia. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, w którym ocenia się kilka parametrów oceniających funkcjonowanie układu oddechowego. Rozpoznanie stanu astmatycznego wiąże się z potrzebą natychmiastowego rozpoczęcia intensywnego leczenia i szybkiego skierowania chorego do szpitala, najlepiej dysponującego Oddziałem Intensywnej Terapii. Leczenie polega na tlenoterapii, podawaniu leków z grupy beta-mimetyków w nebulizacjach, glikokortykoidów i leków mukolitycznych. Gdy efektywność tego leczenia jest niedostateczna dołączamy leczenie cholinolitykami, teofiliną czy ewentualnie wspomaganie oddechu i leki zwiotczające. Po opanowaniu stanu astmatycznego chory wymaga stałej terapii glikokortykoidami adekwatnej do przebiegu choroby, leczenia w poradni pneumonologicznej, powinien uczestniczyć w programie edukacyjnym dla chorych na astmę i codziennie kontrolować PEF.


  9/15

  Tytuł oryginału: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. T. 1-2. T. 2: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce
  Opracowanie edytorskie: Karwat Irena Dorota (red.).
  Źródło: - Lublin, LIBER 2002, 2 t. (521 s. : il. ; 363 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.]), 24 cm. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  10/15

  Tytuł oryginału: Zdrowotne i socjalne potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców wsi w starszym wieku
  Autorzy: Karwat Irena Dorota, Bulak Małgorzata, Tront Tomasz
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.82-92, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XXI wieku


  11/15

  Tytuł oryginału: Opinia pacjentów objętych procesem rehabilitacji kardiologicznej o zakresie i poziomie świadczonych usług pielęgniarskich
  Autorzy: Korniszuk Maria Jolanta, Karwat Irena Dorota
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.104-111, bibliogr. 9 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: Cechy zdrowotne i społeczne związane z definiowaniem niepełnosprawności
  Autorzy: Karwat Irena Dorota, Pencuła Marcin
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.116-126, il., bibliogr. 15 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/15

  Tytuł oryginału: Rodzaje urazów głowy a okoliczności wypadków
  Autorzy: Krupa Szczepan, Karwat Irena Dorota
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.127-130, bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/15

  Tytuł oryginału: Pielęgniarka w procesie ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
  Autorzy: Korniszuk Maria Jolanta, Karwat Irena Dorota
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.268-275, bibliogr. 16 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/15

  Tytuł oryginału: Niepłodność małżeńska jako rodzaj niepełnosprawności biologicznej i społecznej
  Autorzy: Rykowska-Pierzchała Anna, Sobieszczański Jarosław, Karwat Anna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.312-317, il., bibliogr. 11 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: