Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAROLEWCIZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Właściwości fizykochemiczne opatrunków stomatologicznych na bazie biodegradowalnych niejonowych polimerów.
Tytuł angielski: Physicochemical properties of stomatological dressings on the basis of biodegradable nonionic polymers.
Autorzy: Pluta Janusz, Karolewciz Bożena
Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.20-29, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 305,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Właściwości alkoholu poliwinylowego (PAV), takie jak: zdolnosć do tworzenia błon, dobra względna zdolność bioadhezyjna, zdolność do mieszania się z innymi polimerami, biodegradowalnosć, pęcznienie w wodzie, pozwlają sądzić, iż polimer ten może zostać wykrozystany z dobrym skutkiem jako nośnik leku na błony śluzowe, co zadecydowało o podjęciu niniejszych badań [1-4]. Stwierdzono, iż zależnie od stopnia hydrolizy polialkoholu, opatrunki sporządzone na bazie PAV i metylocelulozy (MC) z dodatkiem hydrofilizatorów, charakteryzowały się odmiennymi właściwościami reologicznymi i w różny sposób uwalniały substancję leczniczą. Badania kinetyki uwalniania stosowanego w terapii miejscowej antyseptyku diglukoninu chlorheksydyny w modelu biofarmaceutycznym, wskazały na istnienie dla wybranych formulacji zbliżonej do prostoliniowej zależności między ilością uwolnionej substancji i czasem uwalniania.

  Streszczenie angielskie: The properties of polyvinyl acohol (PVA), such as the ability to form membranes, good relative bioadhesiveness, the ability to mix with other polymers, biodegradability, swelling in water, lead to an assumption that the polymer may be used effectively as a carrier of the active substance onto the mucous membranes, what has led us to udnertake present studies [1-4]. They revealed that depending on the degree of polyalcohol hydrolysis, the dressings made on the basis of PVA and methlcellulose (MC) with the addition of hydrophilic substances were characterised by distinct rheological properties and released the active substance in various ways. The sutdies on the kinetics of the release of a locally applied antiseptic, chlorhexidine digluconate, in biopharmaceutical model provided evidence of close to rectilinear relationship between the amount of released substance and the time of release for selected formulations.

  stosując format: