Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARLIC
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Świadoma zgoda na leczenie.
Tytuł angielski: Patient's informed consent - law perspective.
Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Karlic Grzegorz, Strutyńska-Karpińska Marta, Markocka-Mączka Krystyna
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.49-52, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Często stawiamy sobie pytanie, czy decydującym kryterium legalności zabiegów medycznych powinno być zdrowie i życie pacjenta, czy jego zgoda na interwencję medyczną. Pierwszeństwo prawa pacjenta do samostanowienia oraz uznanie autonomii osoby ludzkiej za dobro najwyższej kategorii jest akceptowaną zasadą współżycia społecznego. Zgodnie z tym poglądem pacjent ma prawo do pełnej informacji. Skuteczność wyrażonej zgody jest uzależniona od spełnienia pewnych warunków. Wśród nich znajdują się: dostęp do pełnej informacji, zdolność do wyrażenia swojeje woli. Zgodę może wyrazić tylko pacjent, którego stan zdrowia pozwala na przyjęcie ze zrozumieniem informacji oraz podjęcie decyzji co do odmowy lub poddania sie proponowanemu leczeniu. Zgoda musi dotyczyć konkretnego działania. Leczenie bez zgody pacjenta jest dopuszczalne tylko w przypadkach wskazanych w ustawach. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, który jej w danej chwili nie może wyrazić, jest jednak dopuszczalny jedynie wtedy, gdy jego dokonanie nie sprzeciwia się wiadomej lekarzowi woli chorego. Prawo pacjenta do samostanowienia ma dwa aspekty: pozytywny i negatywny. Aspekt pozytywny, kiedy pacjent żąda od lekarza wykonania konkretnego zabiegu. Takie żądanie pacjenta powinno być wzięte pod uwagę, ale nie musi być uwzględnione, zwłąszcza jeśli nie jest zgodne z wymogami wiedzy medycznej. Lekarz może powołać się na klauzulę sumienia. Aspekt negatywny prawa do samostanowienia dotyczy sytuacji, gdy pacjent odmawia zgody ...

  Streszczenie angielskie: We often are asking the question which is the best criterion of the legality of the medical intervention: patietns health and life or his conscious acceptance of the medical treatment. The priority of the patient's self-determination and recognising of the human being autonomy as a higher degree value is the accepted rule of our society. According to that patient has a right of full access to the information concerning his health. Real informed consent is depending of fulfilling of several conditions. They are: access to full information and ability to express one's will. Consent can be given by patient, whose general state allows understanding of information and making the decision of acceptance or rejecting the proposed treatment. Consent affects only te proposed treatmetn. Treatment without the patients allowance is possibly only if it is provided by law. Medical treatment, of unconscious patient, without his written consent is allowed only when patient hasn't expressed his contradiction beforehand. Patietn's right to self-determination has two aspects: positive and negative. Positive complexion is when patient is regarding the specific treatment from his doctor. That demand should be taken under consideration but it can not be an obligation for a doctor, especially if doctor has different opinion. Physician can refer to conscience clause. Negative complexion regards the situation when patient refuses consent for the proposed treatment. In that sitatuion physician ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Obowiązki lekarza wobec terminalnie chorego - problem eutanazji.
  Tytuł angielski: Physician and terminally-ill patient - question of euthanasia.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Karlic Grzegorz, Strutyńska-Karpińska Marta, Markocka-Mączka Krystyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.53-57, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odbywające się w niektórych krajach europejskich zalegalizowanie eutanazji ożywia dyskusję nad problemem postępowania wobec chorego obarczonego ciężką, nieuleczalną chorobą. Rezygnacja ze stosowania nadzwyczajnych środków, gdy chory nie ma szansy na dalsze godne i wolne od cierpienia życie, nie jest eutanazją. Lekarze w ciągu całego procesu kształcenia przygotowują się do "walki z chorobą" i to samo podejście wykazują w czasie opieki nad pacjentami w stanie terminalnym. W XX w. można zauważyć, że doszło do zaprzeczenia istnienia śmierci. Panuje kult wiecznej młodości. Ale czy tego chcemy, czy nie, musimy wcześniej czy później zmierzyć się z problemem śmierci. Studenci medycyny i młodzi lekarze niewiele mają jednak okazji do ich systematycznej analizy. Zmaterializowanie społeczeneństwa przyczyniło się do zaniedbania sfery duchowej człowieka. Współczensna medycyna doprowadziła do kryzysu w przedśmiertnej opiece leakrskiej. Zaradzenie temu wymaga zmian w systemie leczniczym, w finansowaniu służby zdrowia i hierarchii indywidualnych wartości i priorytetów.

  Streszczenie angielskie: Euthanasia leagalization, observed nowadays in some European countries, provokes the discussion about the problem of patient with severe incurable disease. Resignation of the unusual means in treatment when patient has no chance of further life free of sufferingsn and dignity is not an euthanasia. Doctors are, by their whole education, prepared to "fight the disease" and the same attitude can be observed when dealing with the terminally-ill patient. In the twentieth century even the existence of death was denied. The everlasting youth cult is obligatory. But sooner or later we all will have to face the problem of death. But students of medicine and young doctors do not have many possibilities of that problem rethinking. Our materialized society has postponed the human spirituality. Modern medicine has created the present crisis in pre-lethal care. Solving that will be possible only by promoting changes in the medical care system, financing of hospitals and re-evaluating by whole society of individual values and priorities.

  stosując format: