Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/60

Tytuł oryginału: Zatrucie bieluniem dziędzierzawą - nowy problem toksykomanii dzieci i młodzieży w Polsce.
Tytuł angielski: Datura stramonium poisoning - a new problem in children and young people's toxicomania in Poland.
Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Broll-Waśka Katarzyna, Łukasik Elżbieta, Karczewska Krystyna, Dyduch Antoni
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.950-957, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie narastającego wśród dzieci i młodzieży problemu zatruć bardzo łatwo dostępnym środkiem narkotycznym, jakim jest szeroko rozpowszechniony w środowisku krzew dekoracyjny bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium). W latach 1999 - 2001 w Śląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu leczono 21 dzieci z objawami zatrucia po spożyciu tej rośliny. Przeważajcą grupę stanowili chłopcy (18 przypadków) w wieku między 15 a 17 rokiem życia (15). Były to spożycia celowe, z wyjątkiem jednego przypadku, 3-letniego chłopca. Stwierdzono również zatrucia zbiorowe. Pacjenci pochodzili głównie z rodzin pełnych, z dwojgiem dzieci, w których oboje rodzice nie pracowali lub pracowało tylko jedno z nich. Hospitalizacja nastąpiła w większości przypadków w pierwszych 12 godzinach po spożyciu rośliny. Przy przyjęciu stwierdzono: ograniczenie świadomości (15), pobudzenie psychoruchowe (1), bełkotliwą mowę (11) oraz omamy wzrokowe (7) i agresję (6). Objawy te ustępowały szybko, jedynie u jednego pacjenta pobudzenie i ograniczony kontakt logiczny utrzymywały się przez 2 dni. W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę szerokie źrenice (20), suchość śluzówek (10) i zaczerwienienie skóry (6). Badanie toksykologiczne potwierdzające zatrucie wykonano tylko w 4 przypadkach, w tym u jednego dziecka z zatrucia zbiorowego, obejmującego 6 osób. U pozostałych rozpoznanie postawiono na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. W leczeniu zastosowano przede wszysktim nawadnianie dożylne. Ośmioro ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show the growing problem of poisoning with easily accessible shrub Datura stramonium among children and young people. 21 children with the symptoms of poisoning with this plant were treated in The Silesian Centre for Children's Diseases in Zabrze in the years 1999 - 2001. The majority of patients were boys (18 cases) at the age between 15 - 17 years (15). These were intentional consumptions except for one case of a 3-year-old boy. Cumulative poisoning was also present. The patients came mainly from full families with 2 chidren where either both parents were unemployed or only one of of them worked. In most cases hospitalisation was initiated in the first 12 hours after ingesting the plant. On admission consciousness limitation (15), psychomotor agitation (11), mumbling speech (11), visual hallucinations (7) and aggression (6) were noted. The symptoms subsided quickly, however, only in one patient agitation and limited logical contact were still present for 2 days. Physical examination showed dilated pupils (20), dryness of mucous membrane (10) and skin redness. Toxicological examination confirming poisoning was carried out in 4 cases. It included one child out of 6 belonging to the group of cumulative poisoning. In the remaining children the diagnosis was based on taking a history and clinical picture. Treatment was based mainly on intravenous hydration. 8 children required hydration in the second day of hospitalisation and 2 in the next 2 ...


  2/60

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Comparison of the uselfullness of the MRCP and ERCP in the biliary ducts diseases.
  Autorzy: Herman-Sucharska Izabela, Urbanik Andrzej, Karcz Danuta, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.69-74, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grupę badawczą stanowiło 110 chorych skierowanych do MRCP z powodu cholestazy. Wyniki MRCP u wszystkich zostały zweryfikowane w ECPW, u 89 - operacyjnie lub na drodze biopsyjnej. Badania MRCP wykonano przy użyciu systemu MR 1,5T Signa Horizon (GEMS) i cewki powierzchniowej. Stosowano sekwencje silnie T2-zależne z zatrzymanie oddechu lub bramkowane oddechem. We wszystkich przypadkach MRCP uzyskano obrazy diagnostycznie przydatne. W 7 proc. przypadków w ECPW nie uzyskano wystarczającego zakontrastowania dróg żółciowych. Uzyskane wyniki były diagnostycznie porównywalne. MRCP i powinno zastąpić diagnostyczne ECPW we wzorcu diagnostycznym jest ponadto metodą z wyboru w diagnostyce pacjentów z zespoleniami dróg żółciowych, przed planowanym przeszczepem wątroby lub po nieudanym ECPW.

  Streszczenie angielskie: The study group consist 110 patients who underwent MRCP, complaining with cholestasis. In all cases ERCP was performed, in 89 - surgery or biopsy. MRCP were performed using 1,5 T Signa Horizon (GEMS) system, flex coil. To get cholangiographic images haevily T2-weighted breat-hold and non-breath-hold sequences were used. In all MRCP good diagnostic quality images were obtained. ERCP failed in visualisation of the biliary tree in 7 p.c. of cases. Diagnostic results were comparable. MRCP is able to providing diagnsotic information equivalent to ERCP. MRCP should replase diagnostic ERCP. MRCP is also a method of choice in patients after biliary surgery, before liver transplantation and after failed ERCP.


  3/60

  Tytuł oryginału: Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł angielski: Long-term follow-up of patients with coronary artery dissection after recanalization of chronic total occlusion.
  Autorzy: Chmielak Zbigniew, Witkowski Adam, Szmaus Piotr, Kądziela Jacek, Demkow Marcin, Karcz Maciej, Rużyłło Witold
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.13-19, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwarstwienie po zabiegu udroznienia. Wstęp. Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie nawrotu zwężenia są chorzy z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Rozwarstwienie, zaburzając przepływ krwi, sprzyja powstawaniu zakrzepu i w efekcie może doprowadzić do zamknięcia światła tętnicy. Celem badania była ocena wyników bezpośrednich i odległych u chorych z rozwarstwieniem po udrożnieniu przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej. Materiał i metody: Badaniem objęto 77 chorych, u których wykonano zabieg udrożnienia całkowicie zamkniętej (stopień przepływu oceniany wg klasyfikacji TIMI wynosił 0) tętnicy wieńcowej z założeniem stentu. Podzielono ich na 2 grupy: grupa 1 - 57 chorych z rozwarstwieniem ocenianym wg klasyfikacji NHLBI, które wystąpiło po angioplastyce balonowej, grupa 2 - 20 pacjentów bez rozwarstwienia po angioplastyce balonowej. Wyniki: Częstość poszczególnych typów rozwarstwienia w grupie 1 wyglądała następująco: rozwarstwienie typu A wg klasyfikacji NHLBI stwierdzono u 27 (47,4 proc.) osób, typu B u 21 (36,8 proc.), typu C u 7 (12,3 proc.), a typu D u 2 (3,5 proc.) chorych. Wynik bezpośredni zabiegu był podobny w obu grupach: minimalna średnica tętnicy wynosiła 2,9 ń 0,5 mm w grupie 1 oraz 2,8 ń 0,4 mm w grupie 2 (różnica nieistotna). U wszystkich chorych uzyskano pełne przywrócenie przepływu krwi w tętnicy wieńcowej (3ř wg klasyfikacji TIMI). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,8 ń 16,2 miesięcy zdarzenie sercowe (zgon, zawał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Limited data are available regarding long-term clinical outcome of patients with dissection after recanalization of chronic total coronary occlusion. Therefore we studied the impact of coronary artery dissections on short and long-term clinical outcome of patients after recanalization of chronic total coronary occlusion. Material and methods: 77 consecutive patients who underwent stent implantation after recanalization of chronic total occlusion were divided into two groups. 57 patients (group 1) with angiographically visible dissection (grades A to D of National Heart, Lung, and Blood Institute classification) after standard balloon angioplasty were compared with 20 patients without dissection (group 2) after balloon angioplasty. Clinical status was assessed after 6 and 12 months after recanalization and at 1-year intervals thereafter. Results: After balloon angioplasty dissection type A was peresent in 27 (47.4 p.c.) type B in 21 (36.8 p.c.), type C in 7 (12.3 p.c.), and type D in 2 (3.5 p.c) patients. Immediate results were similar in both study group. The minimal lumen diameter was 2.9 ń 0.5 mm in group 1 and 2.8 ń 0.4 mm in group 2 (NS). During 22.8 ń 16.2 months follow-up cardiac event (death, myocardial infarction, repart revascularization) was observed in 14.0 p.c. of patients from group 1 and in 15.0 p.c. of patients from group 2. We did not find correlation between type of dissection and number of cardiac events. Conclusion: The presence of ...


  4/60

  Tytuł oryginału: Szczepionki genetyczne w terapii czerniaka złośliwego.
  Tytuł angielski: Gene modified tumor vaccines in therapy of malignant melanoma.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Karczewska Aldona, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.147-153, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od kilkudziesięciu lat obserwuje się w naszym kraju stały wzrost zachorowalności na czerniaka złośliwego. Leczenie chirirgiczne jest skuteczne tylko we wczesnym stadium tej choroby, natomiast zaawansowany czerniak jest praktycznie niewrażliwy na konwencjonalne metody terapii. Fakt ten zmusza lekarzy i naukowców do poszukiwań nowych, skuteczniejszych form leczenia. Z genetycznie modyfikanymi szczepionkami komórkowymi (GMTV) wiązane są ogromne nadzieje. W wielu ośrodkach na całym świecie zakończono badania kliniczne mające na celu ocenę bezpieczenstwa i skuteczności stosowania tego rodzaju leczenia. Również w Polsce, w Zakładzie Immunologii Nowotworów w Poznaniu prowadzone są badania kliniczne II fazy GMTV u chorych na zaawansowanego czerniaka złośliwego. Wyniki dotychczasowych badań są bardzo obiecujące i stały się podstawą do rozpoczęcia prospektywnych, randomizowanych badań III fazy.

  Streszczenie angielskie: Over the years the incidence of malignant melanoma in Poland as well as in other countries has been continously increasing. Surgery is a treatment of choice in the early stages of primary lesion. Advanced malignant melanoma however is resistant to chemotherapy or radiotherapy. Therefore there is a need new, more effective treatment. In the last years biotherapy such as immunotherapy is focusing a lot of attention. Unfortunately, systemic administration of immunostimulatory factors is very often associated with severe side effects. Thus, concepts of specific, immunotherapies such as immunogene therapy have been developed. Currently, various gene therapy strategies of malignant melanoma are beeing evaluated in multiple clinical trials carried out all over the world. They include gene modified cancer vaccines (GMTV) modified with genes encoding (i) cytokines or (ii) costimulatory molecules and dendritic cells modified with (iii) genes encoding tumor antigens or (iv) immunostimulatory factors. Since January 1996 in Departament of Cancver Immunology USOMS, at Great Poland Cancer Center in Poznan, Poland a GMTV has been tested in malignant melanoma patients. For the last 6 years more than 220 patients were enroled into the study of GMTV consisting of melanoma cells modified with genes encording IL-6 and its agonistic soluble receptor (sIL-6R). More than 25 proc. of objective clinical responses and significant life externsion were observed. The encouraging results formed a basis for design of a phase III prospective, randomized clinical study.


  5/60

  Tytuł oryginału: Oral cavity as a potential source of gastric reinfection by Helicobacter pylori.
  Autorzy: Karczewska Elżbieta, Konturek Joanna E., Konturek Peter C., Cześnikiewicz Marta, Sito Edward, Bielański Władysław, Kwiecień Nina, Obtułowicz Wojciech, Ziemniak Witold, Majka Jolanta, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (5) s.978-986, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (Hp) is a common pathogen colonizing the a gastric mucosa, but some reports indicated that it may also be found in the oral cavity, which could serve as a reservoir of the bacteria and a source of gastric reinfection. Accordingly, we aimed to study whether the oral cavity, particularly gingival pockets, are colonized by Hp and whether it could be the source of gastric reinfection. We studied 329 patients with dyspeptic symptoms (257 with chronic gastritis, 15 with gastric ulcer. and 57 with duodenal ulcer). The [**13C]urea breath test (UBT), gastroscopy, and Hp culture from gastric biopsies were carried out, and material was collected from the oral cavity (gingival pocket) for bacteriological culture and genomic DNA studies. The serum was obtained for anti-Hp IgG and anti-CagA assays and saliva for anti-Hp IgA determination using the ELISA technique. bacteria in material from gingival pockets and biopsies from the corpus and antrum of stomach of 30 DU patients before and after Hp eradication were also examined by PCR technique, using primers specific for 16S rNA. All Hp-positive patients (276) were subjected to one week of triple therapy (omeprazole 2 x 20 mg twice a day, clarithromycin 2 = 500 mg twice a day, and metronidazole 2 x 500 mg twice a day). The measurements descrived above were then repeated at four weeks and six months. Bacterkilogical culture showed the prsence of Hp in the material from oral cavity in about 50 p.c. of patients, whereas UBT, used as a gold standard, revealed gastric Hp infection in about 84 p.c. of these patients...


  6/60

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of visual function and complications after cataract surgery with implantation of sclear-fixated posterior chamber intraocular lenses and anterior chamber intraocular lenses.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof, Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Karczewicz Danuta, Palacz Olgierd
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.46-49, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare the results of implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses and angle-supported anterior chamber intraocular lenses (IOLs). Material and methods: This study of 98 eyes of 98 patients comprised two groups. In group A (n = 48), a scleral-fixated posterior chamber IOL was implanted and group B (n = 50) an angle supported anterior chamber IOL. Follow-up was from 1 to 5 years (mean - 3 years). Results: After surgery, in group A, we achieved very good visual acuity (0.9 - 1.0) significantly frequent (p 0,003) than in group B (gr. A - 56 p.c., gr. B - 24 p.c.). Postoperative astigmatism was significantly higher in group B (p 0,0004). In the same group, the rate of complications was also higher (gr. B -83 p.c., gr. A - 71 p.c.). Conclusions: Scleral-fixated IOLs offers better visual outcome and low rate of complications than angle-supported IOLs. Anterior chamber IOL implantation should be performed only in very old patients with good endothelial cell counts.


  7/60

  Tytuł oryginału: Kasztanowiec zwyczajny - pochodzenie i znaczenie.
  Autorzy: Karczmarczuk Roman
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (5) s.17-18
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  8/60

  Tytuł oryginału: Nauczyciel promujący zdrowie w szkole i w rodzinie.
  Autorzy: Karczewska Joanna
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (5) s.15-19
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/60

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu wsparcia psychologicznego na redukcję masy ciała otyłych pacjentów.
  Tytuł angielski: Estimation of the influence of psychological support on body mass reduction in the obese patients.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Karczewski Jan
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.174-182, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w ustroju. Najczęściej przyczyną nadwagi lub ortyłości są nieprawidłowe nawyki żywieniowe i mała aktywność fizyczna. Celem pracy było sprawdzenie skuteczności leczenia dietą i zwiększonym ruchem pacjentów z nadmierną masą ciała. Badaniem objęto 140 osób z nadwagą lub otyłością prostą (131 kobiet i 9 mężczyzn) w wieku 15-65 lat, należących do grupy wsparcia, które odbyły szkolenie w zakresie dietetyki. Leczenie obejmowało dietę 1000-1500 kcal dziennie oraz udział w programie ćwiczeń redukujących masę ciała (gimnastyka 2 razy w tygodniu oraz ćwiczenia w wodzie raz w tygodniu 45 min). Badana grupa była monitorowana, osoby przerywające ćwiczenia były wykluczane. Badania ukończono po 2 latach. Grupa I (ćwicząca do 3 miesięcy) obejmowała 39 osób, które zdredukowały masę ciała o średnio 7,7 kg. W grupie II (ćwiczącej 3-6 miesięcy) było 59 osób, których masa ciała zredukowana została o średnio 14,5 kg. W grupie III (ćwiczącej 6-12 miesięcy) było 38 osób, które schudły średnio o 20,9 kg. Grupa IV (powyżej 12 miesięcy ćwiczeń) liczyła 4 osoby, które zredukowały masę ciała o 50 kg (26-71 kg), co stanowiło ubytek wyjściowej masy ciała 26,5 do 4 proc. Obserwowani pacjenci z nadwagą lub otyłością zredukowali masę ciała poprzez właściwie dobraną dietę oraz zwiększony wysiłek fizyczny. Ponad 40 proc. badanych pacjentów była w stanie wytrwać w realizacji tego programu pół roku, a około 30 proc. do roku.

  Streszczenie angielskie: Obesity is an excessive accumulation of fatty tissue in the organism. Incorrect eating habitis and low physical activity are the major cause of overweight and obesity. The aim of the study was to investigate the efficiency of dietetic treatment and increased physical activity in patients with excessive body mass. The study was carried out on 140 patients with overweight or simple obesity (131 women and 9 men), aged 15-65 years, the members of the support group previously instructed in dietetics. The treatment consisted of the application of diet 1000-1500 kcal/day and the participation in the programme of body-mass reducing exercises (physical exercise twice a week and exercise in water excluded from the group. The study was terminated after 2 years. In the group I (exercising for 0-3 months) 39 patients reduced their body mass by 7,7 kg on the average. In the group II (exercising for 3-6 months) 59 patients reduced their body mass by the average of 14,5 kg. In the group III (exercising for 6-12 months) in 38 patients the average loss of body mass was 20.9 kg. In the group IV (exercising for over 12 months) 4 patients reduced their weight by 26-70 kg (mean 50 kg), which gave the 26,5-47 p.c. loss of the initial body mass. The patients with overweight and obesity included in the present study reduced their body mass through the application of an adequate selected diet and increased physical activity. More than 40 p.c.of the patients were able to persevere up to 6 months of the programme, and about 30 p.c. up to one year.


  10/60

  Tytuł oryginału: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm kostny.
  Tytuł angielski: The effect of pro- and prebiotics on calcium-phosphate homeostasis and bone metabolism.
  Autorzy: Karczmarewicz Elżbieta, Skorupa Ewa, Lorenc Roman S.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.63-69, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oligosacharydy, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, zwane prebiotykami mają korzystny wpływ na biodostępność i wchłanianie wapnia oraz metabolizm kostny. W badaniach na zwierzętach wykazano pozytywny wpływ nieulegających wchłanianiu oligosacharydów nie tylko na pozytywny bilans wapniowy, ale również na gęstość mineralu kostnego (BMD) i odporność na złamania. Badania z udziałem ludzi są nieliczne. W badaniach krótkoterminowych wykazano pozytywny wpływ oligosacharydów na bilans wapnia u młodych zdrowych mężczyzn i kobiet pomenopauzalnych. Nie ma danych dotyczących wpływu oligosacharydów na metabolizm kostny u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Substancial evidence has accumulated that non-digestible carbohydrates could improve calcium absorption. This has largely been attributed to the bacterial fermantation process that leads to the production of organic acids, most importantly lactate, propionate, butyrate and acetate. There is profound evidence on the stimulating effect of non-digestible oligosaccharides on mineral absorption and balance in experimental animals. In animal studies non-digestible oligosaccharides also lead to an improved bone mineralisation and increased resistance bone fracture. Only few human studies are available. These showed possitive short-term effects but inconsitient long-term effect on mineral balance. A significant increase of true fractional calcium absorption was noted during the supplementation of the with oligosaccharides in healthy young adults and postmenopausal woman. No data are available on thge effect of pre and probiotics on bone density in humans.


  11/60

  Tytuł oryginału: Pierwotna angiolastyka w ośrodku kardiologii interwencyjnej zamiast trombolizy w szpitalu terenowym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction performed in an interventional cardiology centre instead of thrombolysis in a local hospital - case report.
  Autorzy: Karcz Maciej, Demkow Marcin, Kołakowska Renata, Juśkiewicz Andrzej, Banaszewski Marek, Rużyłło Witold
  Opracowanie edytorskie: Poloński Lech (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.137-141, il., bibliogr. 12 poz. + bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A cvase of 55-year-old male with acute myocardial infarction (MI) admitted to a local hospital is present. The patient was promptly transferred to the interventional cardiology centre where successful coronary angioplasty of the left anterior desreasing coronary artery with stent implantation was performed. The patient developed only a non-Q wave MI the course of the seven month follow-up was uneventful. The advantages of primary coronary angioplasty in acute MI are discussed.


  12/60

  Tytuł oryginału: Zespół MELAS - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi: przypadki potwierdzone biochemicznie i molekularnie oraz diagnostyka różnicowa przyczyn udarów.
  Tytuł angielski: MELAS - mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome - two cases confirmed by biochemical and molecular investigations. Differential diagnosis of stroke causes.
  Autorzy: Mierzewska Hanna, Mroczek Katarzyna, Pronicki Maciej, Pronicka Ewa, Karczmarewicz Elżbieta, Bartnik Ewa, Zdzienicka Elżbieta, Seniów Joanna, Schmidt-Sidor Bogna, Taraszewska Anna, Palasik Witold
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.457-470, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół MELAS (ang. mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udarowymi jest wielonarządową chorobą uwarunkowaną mutacjami mitichondrialnego DNA dziedziczoną po linii matczynej. Charakterystyczne cechy tego zespołu to encefalopatia objawiająca się otępieniem i napadami padaczkowymi, epizodami udarowymi występującymi w młodym wieku ( 40 r.ż.), kwasica mleczanowa oraz miopatia z obecnością postrzępionych włókien czerwonych. Obserwuje się również głuchotę korową, cukrzycę, niedoczynność przytarczyc, neuropatię obwodową oraz kardiomiopatię. Przedstawiono dwóch pacjentów, u których rozpoznanie zespołu MELAS ustalono dopiero po 4 i po 9 latach od początku choroby, mimo charakterystycznych objawów klinicznych. Podano diagnostykę różnicową wrodzonych i nabytych schorzeń, w przebiegu których dochodzi do udarów. Autorzy uważają, że choroby mitochondrialne są ciągle niedostatecznie znane i często nieprawidłowo rozpoznawane. Dla ustalenia diagnozy oraz udzielenia prawidłowej porady genetycznej konieczna jest ich znajomość. Chociaż do chwili obecnej nie ma leczenia przyczynowego chorób mitochondrialnych, chorym można zalecać koenzym Q, niektóre witaminy oraz umiarkowane ćwiczenia fizyczne.

  Streszczenie angielskie: Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome (MELAS) is a maternally inherited multisystem disease caused by mutations of the mitochondrial DNA. The characteristic clinical features are: encephalopathy manifesting as dementia and seizures, stroke-like episodes at young age (usually 40), lactic acidosis and myopathy with ragged-red fibres. Other frequent manifestations include: sensorineural deafness, diabetes, hypoparathyroidism, peripheral neuropathy and cardiomyopathy. We present two patients with MELAS who were diagnosed 4 and 9 years respectively following the onset the disease despite the characteristic clinical pictures. The differential diagnostics of inborn and acquired disorders causing stroke is included. We regard that mitochondrial diseases are still insulfficiently known and are frequently misdiagnosed. The knowledge is indispensable for establishing diagnosis and accurate genetic counselling. Although there is no specific therapy for mitochondrial diseases to date, coenzyme Q and various vitamins as well as moderate degree exercise might be recommended.


  13/60

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania wybranych interleukin w prognozowaniu ostrego zapalenia trzustki.
  Tytuł angielski: The usefulness of selected interleukin measurements as prognostic parameters during the course of acute pancreatitis.
  Autorzy: Panek Józefa, Dolecki Mirosław, Karcz Danuta
  Opracowanie edytorskie: Rydzewska Grażyna (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.724-731, tab., bibliogr. 12 poz. + 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena poziomu i przydatności prognostycznej wybranych interleukin (IL-6, IL-8, IL-12) w surowicy krwi u chorych w różńym stopniu zaawansowania ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 46 chorych z ostrym zapaleniem trustki. W grupie tej było 28 mężczyzn i 18 kobiet. Średni wiek mężczyzn wyniósł 47 lat, kobiet 53,7 lat. W 25 przypadkach stiwerdzono alkoholową etiologię zapalenia trzustki, w 21 przypadkach kamiczą. Krew do oznaczeń poziomu interleukin pobierano w 1, 3, 5 i 7 dobie hospitalizacji. Stopień zaawansowania schorzenia oceniano na podstawie badania ultrasonograficznego, oparty na skali Beckera. W stopniu I było 21 chorych, w II 13 i w III 12 chorych. Oznaczenie poziomu interleukin wykonano metodą ELISA używając zestawów firmy BioSource Europe S.A. Wyniki. Najniższe wartości dla IL-6 i IL-8 uzyskano u chorych w I stopniu zaawansowania wg Beckera. W pierwszym dniu badania wynosiły one odpowiednio: 317,3 pg/ml i 55,4 pg/ml. W kolejnych oznaczeniach obserwowano systematyczny spadek ich wartości. W 7 dobie poziom IL-6 wyniósł 131,8 pg/ml, a IL-8 13 pg/ml. Poziom IL-12 w grupie I utrzymywał się na stabilnym poziomie, natomiast w grupie II i III wykazywał niewielką tendencję zwyżkową (197,2 - 216,9 pg/ml). U chorych w III stopniu zaawansowania choroby uzyskano najwyższe wartości dla IL-6 i IL-8. W poszczególnych dniach badania wykazywały wahania zniżkowo-zwyżkowe. Wartość IL-12 w tej grupie wzrastała w kolejnych dniach ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to measure levels of IL-6, 8 and 12 in patients with acute pancreatitis, as well as determine the correlation between their level changes in the serum and the severity of the disease and probability of occurrence of local or systemic complications. Material and methods. The study group comprised 46 patietns with acute pancreatitis, 28 men and 18 women. Blood samples were collected during the 1, 3, 5 and 7-th day of hospitalization. The stage of the disease was assessed, according to Becker's scale (4). Interleukin levels were measured by means of the ELISA methods (Bio Europe S.A.). Statistical analysis was performed by means of the t-Student test. Results. The lowest levels of IL-6 and 8 were in the Becker's I group. During the 1st day of hospitalization they amounted to 317.3 pg/ml and 55.4 pg/ml, respectively. During following measurements we observed a decrease in the level of IL-6, to values of 131.8 pg/ml during the last day of the study. The level of IL 8 also proved to be lowest on the 7-th day of the study (13 pg/ml). IL-12 level was the same during all measurements. In patietns with local pancreatic necrosis (Becker II) interleukin levels were higher, in comparison to patients with Becker stage I. These levels amounted to 443.6 and 113.3 pg/ml, respectively). The level of IL-12 in patients with local necrosis slightly increased (197.2 - 216.9 pg/ml). Levels of IL-6 and 8 were highest in the group of patietns with severe pancreatitis ...


  14/60

  Tytuł oryginału: Case presentation of gastrinoma combined with gastric carcinoid with the longest survival record - Zollinger-Ellison syndrome: pathophysiology, diagnosis and therapy.
  Autorzy: Konturek Stanisław J., Konturek Piotr C., Bielański Władysław, Lorens Krzysztof, Sito Edward, Konturek Jan W., Kwiecień Sławomir, Bobrzyński Andrzej, Pawlik Teresa, Karcz Danuta, Areny Hany, Stachura Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CS43-CS59, il., bibliogr. 129 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Zollinger-Ellison syndrome is a very rare disease caused by tumor with gastrin producing cells accompanied by hypergastrinemia leading to gastirc hypersecretion and peptic ulcers and their complications. Female case of gastrinoma (Zollinger-Ellison syndrome; Z-E) with a record of 38 yrs of survival. Acute gastro-duodenal ulcers started at 28 yr of age and Z-E was diagnosed by using gastrin assays. Basal and maximal acid outputs and ratio of basal/maximal outputs were away over normal limits. Because of ulcer recurrence and complications, patients was subjected to several gastric surgeries but refused total gastrectomy. She was also treataed with many H2-receptor (R) antagonists and proton-pump inhibitors (PPI), each new drug being initially highlyt effective but then showing declinig efficacy except when PPI, lansoprazole was used. The gastrin level rose in the course of disease from initial high value of 2000 pg/mL to the extreme 4500 ng/mL at present. During the last 2 yrs, metastasis mainly to liver developed and they were successfully treated by synthetic octapeptided derivative of somatostatin and, as a result, metastatis partly reduced and plasma gastrin drasticly decreased. Biopsy taken from liver metastasis showed the presence of typical gastrinoma cells with gastrin and chromogranin, while that from oxyntic mucosa revealed the ECL-cell hyperplasia with corcinoid tumors and unexpected gastric atrophy. This phenomenal case described in this article might be the new proven evidence needed by gastroenterologists to overturn the traditional treatemnt using total gastrectomy as a treatment of choice to the partial gastrectomy combined with proton pump inhibitors.


  15/60

  Tytuł oryginału: Zachowania żywieniowe osób z nadwagą i otyłością.
  Tytuł angielski: Dietary habits of people with overweight and obesity.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Czapska Danuta, Karczewski Jan, Krzemińska Aneta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.139-146, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono czynniki żywieniowe mogące mieć wpływ na zwiększoną masę ciała u badanych osób z woj. podlaskiego. Zwrócono uwagę zarówno na zły skład ilościowy dziennych racji pokarmowych jak i błędy dotyczące niewłaściwych zwyczajów i zachowań żywieniowych.

  Streszczenie angielskie: A hundred and fifty volunteers (132 women and 18 men) with overweight and obesity were examined using questionnaire survery. The mean age was 37.4 (ń 12.5) years for the women and 30 (ń 11.03) years for the men. Their daily food rations and dietary habits were analysed. It was found that diets of 78 p.c. surveyed women did not satisfy their daily energy requirements. Food rations of 50 p.c. men were energy-rich. Protein intake of the subjects was higher than the recommended safe maximum value in 76.5 p.c. women and 83.5 p.c. men. Fat-rich food rations were noted in 31.1 p.c. women and 66.7 p.c. men. Carbohydrate-deficient diets were recorded for 81.8 p.c. women and 66.7 p.c. men. Only 23.4 p.c. women and 22.2 p.c. men had 5 meals daily. Most of the surveyed people experienced strongest sensation of hunger in the evenings. As much as 97 p.c. had snacks between meals. Approximately 50 p.c. used to eat something at night hours. Highly processed food was most common. Only 10.6 p.c. women and 11.1 p.c. men controlled their daily energy intakes. These results seem to indicate that inappropriate dietary habits and disturbed proportions between the nutrients may enhance overweight and obesity.


  16/60

  Tytuł oryginału: Zawartość magnezu we włosach, a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Magnesium content and selected lipid indices in blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Ostrowska Lucyna, Stefańska Ewa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.155-159, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość magnezu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem magnezu we włosach, a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.

  Streszczenie angielskie: It was assessed whether magnesium content in the organism estimated from its concentration in the hair of the Białystok Medical Academy students was related to lipd metabolism evaluated from blood lipidograms. Total cholesterol, HDL and LDL cholesterol fractions, and triglycerides were determined by reflectomy ona Roche Reflotron apparatus. Hair magnesium was determined by AAS on a Hitachi Z-5000 apparatus after the samples had been incinerated and dissolved in spectrally pur 1 mol/dm**3 HNO3. The results were validated by comparing them with those for reference material (hair). Mean magnesium content in the hair of the men was 57.7 ćg/g hair, which was lower than the corresponding value for the women, 87.0 ćg/g hair. The difference was statistically insignificant. Lipid concentration in blood serum of the examined subjects did not show statistically significant differences between sexes. However, lipid indices were markedly higher in the women. Thes results indicate that hair magnesium content may be related to lipid metanolism. More experimental evidence is required to confirm that hypothesis.


  17/60

  Tytuł oryginału: Odpowiedź na leczenie interferonem a stan subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B.
  Tytuł angielski: Response to interferon treatment and peripheral blood lymphocyte subpopulations in children with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Pieniążek Wojciech, Mazur Bogdan, Karczewska Krystyna, Kasner Jacek, Porębska Jolanta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.501-507, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza porównawcza populacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B, które odpowiedziały lub nie na leczenie interferonem. Badaniem objęto 31 pacjentów z p.z.w. B w wieku 2-16 lat (śr. 5,9 r.ż.), w tym 13, którzy odpowiedzieli pozytywnie na leczenie interferonwm (grupa 1) i 18, którzy nie zareagowali na leczenie (grupa 0). Przed wlączeniem do badań u wszystkich pacjentów wykonano oznaczenie składu odsetkowego i liczby limfocytów B, T, NK, CD4+, CD8+ i aktywowanych limfocytów T we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej z użyciem przeciwciał monoklonalnych. Wyniki uzyskane u pacjentów z obu grup porównano względem norm dla wieku. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w składzie odsetkowym limfocytów u pacjentów z obu badanych grup. Porównując bezwzględną liczbę limfocytów w obrębie poszczególnych populacji stwierdzono istotnie wyższe wartości komórek CD8+ w grupie 0. Wnioski: 1. U pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie interferonem przed rozpoczęciem leczenia stwierdzono znamiennie wyższą liczbę limfocytów CD 8+ we krwi obwodowej. 2. Obserwowane nieznamienne różnice w liczbie limfocytów B, T, NK i aktywowanych limfocytów T wymagają przeprowadzenia porównań wśród większej liczby pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Cellular immune reactions take part in the suppression of HBV replication in the chronically infected. This observation gives rise to the question whether the immune status of the patients influence the final outcome of interferon treatment. Aim: The aim of this study was a comparative analysis of selected populations of peripheral blood lymphocytes in children with chronic hepatitis B who responded or not to interferon therapy. The study involved 31 patients aged 2-16 years: 13 responders (group 1) and 18 non-responders (group 0). Before starting interferon administration, B, T, NK, CD4+, CD8+ and activated T lymphocytes in peripheral blood were estimated by flow cytometry in every patient. Results in both groups were compared in relation to normal ranges. Results: Percentage values were not significantly different in both groups. A comparison of absolute counts revealed a significantly higher number of CD8+ lymphocytes in group 0. Conclusions: 1. Significantly higher pre-treatment values of peripheral blood CD8+ lymphocytes were observed in non-responders to interferon therapy; 2. Other insignificant differences concerning B, T, NK and activated T lymphocytes need further estimations on a larger population.


  18/60

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu sarkoidozy u dzieci. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosis of sarcoidosis in children. Case report.
  Autorzy: Machura Edyta, Karczewska Krystyna, Golemiec Ewa, Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata, Ziółkowski Adam, Halkiewicz Franciszek, Jarząb Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.525-529, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Sarkoidoza jest przewlekłą, wielonarządową, ziarniniakową chorobą o nieznanej etiologii, która najczęściej występuje u młodych dorosłych w wieku 20-40 lat. Rozpoznanie sarkoidozy potwierdza obecność nieserowaciejących ziarniniaków w zajętych narządach. Sarkoidoza względnie rzadko występuje u młodszych dzieci. W wieku przedszkolnym charakteryzuje ją triada objawów: zmiany skórne, zapalenie stawów i zmiany oczne bez zajęcia układu oddechowego. U starszych dzieci i dorosłych zajęty jest przeważnie układ oddechowy, węzły chłonne i narząd wzroku. W pracy przedstawiono 4,5-letniego chłopca z sarkoidozą wielonarządową z zajęciem skóry, wątroby, kości i mięśni.

  Streszczenie angielskie: Sarcoidosis is a chronic, multisystem, granulomatous disorder of unknown cause that occurs most commonly between 20 -40 years of age. The diagnosis is confirmed by demenstration of epithelial cell granulomas in tissue biopsy specimen. It rarely occurs in young children. Sarcoidosis in preschool children manifests by the triad of skin, joint and eye involvement without pulmonary disease, whereas in older children involvement of lungs, lymph nodes and eyes predominate. A case of sarcoidosis is presented in a 4,5-year-old boy with skin, liver, bone and muscular involvement.


  19/60

  Tytuł oryginału: Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ciechocinek. Zapiski ciechocińskie.
  Autorzy: Świątkowski Maciej, Karczmarewicz Stefan
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.64-65 - Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ciechocinek 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


  20/60

  Tytuł oryginału: Cardiostim 2002, Nicea, 19-22 czerwca 2002.
  Autorzy: Karczmarewicz Stefan
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.67-69 - Kongres elektrostymulacji serca i elektrofizjologii Cardiostim 2002 Nicea 19-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  21/60

  Tytuł oryginału: Ocena efektywności leczenia przeciwgrzybiczego w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych na raka jamy ustnej i gardła środkowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of efficacy of antifungal treatment during radiotherapy of patients with oropharynx cancer.
  Autorzy: Stryjski Artur, Milecki Piotr, Stryjska Małgorzata, Karczewska Aldona
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.400-404, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W zaawansowanych nowotworach rejonu głowy i szyi radioterapia, obok zabiegu operacyjnego stanowi podstawową metodę leczenia. Wiąże się to jednak z szeregiem objawów ubocznych, ujawniających się w napromienianej okolicy, określanych łącznie jako ostry odczyn popromienny błony śluzowej. Odczyn ostry może ulec znacznemu nasileniu w wyniku zakażenia grzybiczego błony śluzowej. Z tego też względu efektywne leczenie zakażeń grzybiczych stanowi ważne zagadnienie w terapii wspomagającej leczenie promieniami. W pracy dokonano analizy efektywności leczenia zakażeń grzybiczych u 120 chorych (101 mężczyzn i 19 kobiet) poddanych radioterapii uzupełniającej. Pierwotna lokalizacja guza obejmowała jamę ustną i/lub gardło środkowe. Leczenie operacyjne prowadzone było w Klinice Laryngologii lub w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Uzupełniająca radioterapia była prowadzona od stycznia 2000 r. do grudnia 2001 r. w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Średni wiek chorych poddanych analizie wynosił 56,4 lat (34 - 70 lat). Stan ogólny chorych zakwalifikowanych do analizy wynosił co najmniej 70 wg skali Karnofskiego. Średnia dawka terapeutyczna zadana na okolicę loży po usuniętym guzie wynosiła 62 Gy, a na węzły szyi 50 Gy. W trakcie leczenia u 111 chorych zaobserwowano ostry odczyn popromienny IIř, a u 9 chorych IIIř wg skali RTOG. Leczenie przeciwgrzybicze wdrażano w przypadku potwierdzenia zakażenia grzybiczego w posiewie ...

  Streszczenie angielskie: The radiotherapy of head and neck cancer is connected with many side effects. Acute mucositis is the most important one and occurs in each case of irradiation. Moreover, fungal infection additionally increases the acute effects, which might even lead to the occurrence of gaps during the course of radiotherapy. The aim of this paper is to evaluate the effectiveness of anti-fungal treatment of fungal infection in oral cavity and pharynx in the group of patients irradidated due to the head and neck cancer. The surgery was performed in ENT at the University School of Medical Sciences and Maxilla-Facial Department of the University School of Medical Sciences in Poznań. Between January 2000 and December 2001 the postoperative radiotherapy was performed at the Department of Radiotherapy of Great Poland Cancer Centre in Poznań. One hundred twenty patients with confirmed diagnosis if squamous cell carcinoma were entered into analysis. The mean age of patients was 56,4 years. All patients were in a good performance status evaluated according to Karnofsky scale as 70 or more. Radiotherapy in a conventional way was administered to the tumor bed to the median total dose of 62 Gy and the neck to the total dose of 50 Gy. In each case of a clinical suspicion of fungal infection the smear from inflammation area was taken. An anti-fungal treatment in the case of confirmation of fungal inflammation was introduced. Also the prophylactic anti-fungal treatment was administered, in the ...


  22/60

  Tytuł oryginału: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u chorych z jaskrą.
  Tytuł angielski: Retinal nerve fiber layer analysis and evalution of eye blood flow in patients with glaucoma.
  Autorzy: Karczewicz Danuta, Modrzejewska Monika, Kuprjanowicz Leszek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.207-210, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this research was to evaluate the changes of blood flow velocity in ocular arteries (ophtalmic artery, central retinal artery and short postesrior ciliary arteries) and the amount of ocular nerve fibers in patients with primary open angle glaucoma (POAG) and normal tension glaucoma (NTG). Material and method: The research was done on 17 patients with diagnosed POAG and 13 patients with NTG. No ocular surgery was performed on any of these patients prior to our examinations. The blood flow measurements were made with ACUSON Color Doppler USG 128*P10 type with 7.5 Mz sector phased probe. Parameters of diastolic velocity (Vr), systolic flow velocity (Vs), Golsing pulsation index (PI) and pourcelate resistivity index (RI) were registered, together with the instant spectrography of examined artery. Quantiative retinal nerve fiber layer (RNFL) measurements were obtained by scanning laser polarimetry GDx (software version 1.0.14), RNFL was measured automatically in each of 256 x 256 pixels and results were compared to the age-, sex- and race- norms. Approcimately 150 wide field of view was used. Average thickness, Superior Maximum, Inferior Maximum, maximum modulation and GDx Number were analysed. All results were compared to age norms. Student's t test was sued for statistical analysis. Results: In patients with POAG a statistically significant decrease of VS in ophtalmic artery was detected in 27 p.c. of eyes, in central retinal artery in 51 p.c. of eyes and in short postserior ciliary arteries in 45 p.c. of eyes. In patients with NTG a statistically significant decrease of Vs was detected in ophtalmic artery...


  23/60

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu późno ujawnionej celiakii u dorosłych.
  Tytuł angielski: Clinical problems in recognizing late-onset coeliac disease in adults.
  Autorzy: Karczewska Krystyna, Kasner Jacek, Łukasik Maria, Sulej Jadwiga, Sabat Daniel, Karasek Dariusz, Maroczkaniec Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.189-193, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było wykazanie trudności diagnostycznych w rozpoznawaniu celiakii u ludzi dorosłych. Materiał i metody: Przedmiotem retrospektywnej analizy było 6 kobiet w wieku od 30 do 50 lat, u których w latach 1990-2001 w Klinice Pediatrii ambulatoryjnie rozpoznano celikaię. Pacjentki te przed rozpoznaniem były wielokrotnie hospitalizowane i diagnozowane bez efektu w ośrodkach internistycznych, ginekologicznych i psychiatrycznych. W wywiadzie pacjentki zgłaszały objawy depresji, spadku masy ciała, przewlekłe biegunki, poronienia, bóle kostno-mięśniowe. Rozpoznanie celiakii oparto na stwierdzeniu obecności przeciwciał IgEmA w klasie IgA i IgG oraz zaniku kosmków błony śluzowej jelita w pobranych endoskopowo bioptatach jelita. Wyniki: Zastosowana dieta przyniosła szybkie ustąpienie objawów chorobowych. Wnioski: Celiakia u dorosłych może przebiegać nietypowo pod maską wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was to demonstrate the problems in diagnosing coeliac disease in adults. Material and methods: Retrospective analysis of 6 cases pf wmen aged 30-50 years was performed. In our patients, diagnosed in years 1990-2001, coeliac disease was recognized. These patients had been hospitalised several times before the ultimate diagnosis was confirmed. They were previously referred to Departments of Internal Diseases, Gynecology and Obstetrics or Psychiatry because of: depression, weight loss, chronic diarrhoea, infertility or muscular and joint pain. The diagnosis of coeliac disease was confirmed after the presence of serum IgAEmA and/or IgGEmA levels and total intestinal vilous atrophy were found. Results: Gluten free diet led to rapid improvement and the clinical symptoms disappeared. Conclusion: The clinical course of coeliac disease in adults is frequently atypical and could imitate many other syndromes.


  24/60

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników etiologicznych ostrego zapalenia trzustki na zmiany stężenia wybranych interleukin w surowicy krwi.
  Tytuł angielski: The influence of etiological factors on the level of some interleukins in blood serum in patient with acute pancreatitis.
  Autorzy: Panek Józefa, Rembiasz Kazimierz, Karcz Danuta, Zając Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Krasnodębski Ireneusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.900-907, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy podstawowe przyczyny rozwoju ostrego zapalenia trzustki (OZT) jakimi są kamica żółciowa i alkohol mają wpływ na zachowanie się poziomu interleukin 6,8 i 12 (Il-6, Il-8, Il-12). Materiał i metodyka. Badaniem objęto 41 chorych z OZT, u których pobierano krew do oznaczeń w 1, 3, 5 i 7 dobie hospitalizacji. Etiologię ustalano na podst. wywiadu, a w przypadku kamicy żółciowej także na badaniach ultrasonograf. jamy brzusznej. U wszystkich chorych z kamiczą etiologią choroby (20 chorych) wykonano endoskopową papillotomię w pierwszej dobie hospitalizacji oraz laparoskopową cholecystektomię w 2 dobie leczenia. Oznaczenie poziomu interleukin wykonano metodą ELISA używając zestawów firmy BioSource Europe S.A. Wyniki. Dla wszystkich oznaczanych interleukin najwyższe wartości w pierwszym dniu leczenia uzyskano u chorych z kamiczą etiologią choroby. Począwszy od 3 doby obserwowano istotny spadek wartości Il-6 w kamiczej etiologii z 444,1 do 81,9 pg/ml. Poziom Il-8 po przejściowym spadku z 117,5 do 25,4 pg/ml w 3 dobie i 16,8 pg/ml w 5 dobie wzrósł w 7 dniu do wartości 60,5 pg/ml. Natomiast poziom Il-12 u tych chorych przez wszystkie dni badania utrzymywał się na zbliżonym poziomie (215,8-240,9 pg/ml). Poziom Il-6 u chorych z alkoholową etiologią, chociaż w mniejszym stopniu w porównaniu do chorych z kamicą żółciową i OZT, także ulegał systematycznemu obniżeniu w analizowanych dniach (373,9-234,1 pg/ml). Poziom IL-8 w pierwszych 5 ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was assessment of influence of etiological factors (gallstones, alcohol) of acute pancreatitis on the levels of IL-6, IL-8 and IL-12. Material and methods. 41 patients with acute pancreatitis were enrolled to the study. The blood samples were taken 1, 3, 5 and 7 days of hospitalisation. Etiology of the disease was estabilish based on the patient's history and ultrasonographic examinations of the abdomen. In all patients with biliary pancreatitis (20 patients) endoscopic papillotomy was done during the first 24 hours after admission. The laparoscopic cholecystectomy was performend in the 2nd day. The measurements of interleukins level was done using ELISA method (BioSource Europe S.A.). Results. The highest level of interleukins were observed in the first day in patients with bilary pancreatis. Since the 3rd day level of IL-6 decreased from 44.1 to 81.9 pg/ml/ The level of IL-8 decreased form 117.5 to 25.4 pg/ml in the 3 rd day and 16.8 pg/ml in the 5th day. In the last day it's level increased to to 60.5 pg/ml. The level of IL-12 was similar during all the study (215.8-240.9 pg/ml). The level of IL-6 in patients with alcoholic pancreatitis also systematically decreased (373.9-234.1 pg/ml). The level of IL-8 during first five days of study decreased and increased (74.6-116.6 pg/ml). In the last day of study it's level decreased to value of 40.96 pg/ml. The level of IL-12 increased from 89.2 to 101.1 pg/ml in the last day. Conclusions. Our model of ...


  25/60

  Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa po angioplastyce tętnic udowych powierzchownych - wyniki 12-miesięcznej obserwacji.
  Tytuł angielski: Vascular brachytherapy after percutaneous transluminal angioplasty of superficial femoral arteries - one year observation.
  Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Kozłowski Andrzej, Rudnicki Piotr, Karcz Wojciech, Kuczmik Wacław, Miszczyk Leszek, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.53-60, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wyniki leczenia tętnic udowych powierzchownych metodą brachyterapii śródnaczyniowej. Zastosowana terapia miała na celu zmniejszenie częstości nawrotu po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Materiał i metody: Ogółem przeprowadzono ją w 20 przypadkach. Do leczenia kwalifikowano chorych z krytycznym zwężeniem lub niedrożnością tętnicy udowej powierzchownej rozpoznanymi w badaniu angiograficznym. W grupie 19 pacjentów były 2 kobiety, średni wiek chorych wynosił 58,7 lat (tab. I). Zabiegi brachyterapii wykonywano bezpośrednio po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Stosowano dawkę promieniowania 15 Gy, dawką o wysokiej mocy (HDR). Podawaną dawkę promieniowania obliczano dla punktu referencyjnego, którego odległość od wewnętrznej ściany tętnicy w kierunku przydanki była ustalana indywidualnie i wynosiła 2-3 mm. Średni czas obserwacji po zabiegu wyniósł 12 miesięcy. Najkrótszy czas obserwacji wyniósł 1 miesiąc, a najdłuższy 18 miesięcy. U pacjentów pod koniec okresu obserwacji wykonano kontrolną arteriografię DSA kończyn dolnych. Wyniki: W okresie 1 miesiąca obserwacji u trzech pacjentów doszło do ostrej zakrzepicy w obrębie naczynia poddanego angioplastyce i brachyterapii śródnaczyniowej. W czasie 3-miesięcznej obserwacji nastąpił nawrót zwężenia tętnicy po zabiegu brachyterapii śródnaczyniowej u jednego pacjenta. W 6 miesiącu obserwacji doszło do zamknięcia poszerzanej i napromienianej tętnicy u jednego chorego. W pozostałych przypadkach nie obserwowano nawrotu zwężenia.


  26/60

  Tytuł oryginału: Zawartość wanadu we włosach a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Vanadium content in the hair and chosen lipid indices in the blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Stefańska Ewa, Ostrowska Lucyna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.393-397, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Białymstoku

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość wanadu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem wanadu we włosach a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.


  27/60

  Tytuł oryginału: Zawartość wapnia w racjach pokarmowych dzieci szkół podstawowych z Białegostoku i okolic.
  Tytuł angielski: Calcium content in the whole-day food rations of primary school children in the town of Białystok and its vicinity - a comparison.
  Autorzy: Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara, Karczewski Jan, Lach Joanna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.419-428, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono podaż wapnia w dietach dzieci 9-i i 14-letnich ze szkół podstawowych Białegostoku i okolic. Zastosowano metodę 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. W analizie uwzględniono płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania badanych dzieci.


  28/60

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi i otyłości w populacji zamieszkującej Podlasie.
  Tytuł angielski: Chosen environmental factors and their effect on the incidence of overweight and obesity in the population of Podlasie.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Karczewski Jan, Czapska Danuta, Krzemińska Aneta
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.429-439, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania miały na celu ocenę czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi lub otyłości w populacji województwa podlaskiego. Pod uwagę wzięto rodzinne występowanie otyłości, wiek w którym stwierdzono nadwagę lub otyłość, stosowanie używek, środków farmaceutycznych, rodzaj preferowanego odpoczynku oraz aktywności fizycznej. Stwierdzono, że na występowanie zwiększonej masy ciała mają wpływ zarówno predyspozycje genetyczne jako i czynniki środowiskowe. Występowanie otyłości w rodzinie było czynnikiem ryzyka istotnym statystycznie.


  29/60

  Tytuł oryginału: Analysis of mutations in the p16/CDKN2A gene in sporadic and familial melanoma in the Polish population.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Karczewska Aldona, Kwiatkowska Eliza
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.369-376, il., tab., bibliogr. s. 374-376 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie angielskie: Mutations in CDKN2A have been found in sporadic cutaneous malignant (CMM), in familial CMM and in other syndromes associated with melanoma. In this study DNA was obtained from 207 individuals and five cell lines. There were 157 CMM patients and 50 healthy members of melanoma patients families. The CMM group included patients with one or two melanoma cases in the family, families with dysplastic nevus syndrom (DNS) and patients with a spectrum of other types of cancers in the family. PCR-SSCP analysis and sequencing identified: six substitutions in codon 58 CGA/TGA (Arg/Stop), 16 substitutions GAC/GAT in codon 84 (Asp/Asp), six substitutions CGA/TGA in codon 148 (Arg/Thr), 14 substitutions G/C in 3'UTR and 4 double changes (two in codon 84 and 3'UTR; two in codon 148 and 3'UTR). THe mutation identified in codon 58 was found in tissue only. Other substitutions were polymorphisms found in DNA from tissue and blood samples. Most of them were identified in sporadic CMM (six in codon 148 Ala/Thr, 12 in codon 84 Asp/Asp and six in 3'UTR). The frequency of the polymorphisms was also high in DNS and CMM/DNS families (four in codon 84 Asp/Asp and six in 3'UTR). No mutations or polymorphisms were found in CMM patients with one or two melanoma cases and CMM patients, with other cancers in family history. The analysis of the CDKN2A gene muataions in the Polish population demonstrated: (i) no germline mutations; (ii) a relatively high number of genetic changes in sporadic melanoma; (iii) a high number of polymorphisms in DNS and CMM/DNS families.


  30/60

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of tissue transglutaminase antibodies (tTG) in celiac disease.
  Autorzy: Kasner Jacek, Karczewska Krystyna, Sulej Jadwiga, Porębska Jolanta, Żabka Alicja, Janicka Anna, Barć-Czarnecka Małgorzata, Sabat Daniel
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.269-272, bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej - IgAtTGAb, przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich - EMA oraz oceny morfologicznej kosmków u pacjnetów na różnych etapach diagnostyki i leczenia celiakii. W latach 2000-2002 badaniom poddano 150 osób. Wśród badanych wyróżniono grupę z podejrzeniem celiakii, w trakcie jej leczenia, po reprowokacji glutenem oraz grupę krewnych i stopnia chorych na celiakię. Stwierdzono, że zgodność wyników oceny morfologicznej wycinków jelita cienkiego i przeciwciał EMA z wynikami IgAtTGAb uzyskano w 87,5 proc. badanych w grupie z podejrzeniem celiakii. U pacjentów poddanych reprowokacji zgodność ta wyniosła 80 proc. Wysokim mianom IgAEmA i znacznym zanikom kosmków towarzyszą wysokie wartości IgAtTGAb.


  31/60

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową.
  Tytuł angielski: The influence of long-lasting theophylline treatment on the intensity of gastroesophageal reflux in children with bronchial asthma.
  Autorzy: Kwiecień Jarosław, Machura Edyta, Janicka Anna, Karczewska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.295-298, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Znanymi działaniami ubocznymi teofiliny są: obniżanie napięcia dolnego zwieracza przełyku i zwiększanie wydzielania soku żołądkowego. Przewlekłe stosowanie teofiliny może więc zwiększać nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego (r.ż.p.). Cel pracy: Celem naszej pracy była ocena stopnia nasilenia r.ż.p. u dzieci z astmą leczonych przewlekle doustnymi preparatami teofiliny. Materiał i metodyka: Grupą badaną było 20 dzieci z potwierdzoną i leczona od co najmniej 1 roku astmą oskrzelową. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie teofiliny w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną Imx Abbott oraz wykonano badanie 24-godzinnej pH-metrii przełyku (Digitrapper Mk III Medtronic). Grupą porównawczą było 46 pacjentów z astmą nie otrzymujących teofiliny. Wyniki: Patologiczny r.ż.p. stwierdzono u 9 dzieci z grupy badanej (45 proc.) oraz u 26 dzieci w grupie kontrolnej (56,25 proc.). Poszczególne parametry pH-metrii kształtowały się następująco w grupach badanej i kontrolnej - procent czasu z pH 4: 5,59 ń 4,38 proc. vw. 6,03 ń 4,49 proc., liczba refluksów: 67,40 ń 38,83 vs. 65,30 ń 48,92, liczba refluksów dłuższych niż 5 minut: 1,90 ń 3,37 vs. 2,28 ń 2,79, współczynnik Boix-Ochoa: 20,70 ń 14,25 vs. 22,46 ń 14,92. Nie wykazano żadnych znamiennych statystycznie różnic pomiędzy oboma grupami (test u Mann'-Whitney'a). Analiza wariancji Kurskali-Wallisa nie wykazała także żadnego statystycznie znamiennego związku poszczególnych wyników 24-godzinnej pH-metrii przełyku ze stężeniem teofiliny w surowicy krwi.


  32/60

  Tytuł oryginału: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) u 15-letniego chłopca - sześcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: Asphyxiating thoracic dysplasia in a 15-year-old boy - 6-year observation.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Grzybek Henryk, Pięta Marcin, Karczewska Krystyna, Ostański Mariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.635-643, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (asphyxiating thoracic dysplasia, zespół Jeune'a) jest genetycznie uwarunkowaną dysplazją kostną klatki piersiowej, śmiertelną najczęściej w okresie życia płodowego lub wczesnego dzieciństwa. Z zespołem Jeune'a mogą współistnieć inne dysplazje kostne oraz niewydolność nerek, wątroby i trzustki. Dotychczas opublikowano około 100 przypadków zespołu. Celem pracy jest opis schorzenia u 15-letniego chłopca, obserwowanego do 20 roku życia. Choroba rozpoczęła się w 2 roku życia ograniczeniem rozwoju klatki piersiowej i infekcjami dróg oddechowych. W 15 roku życia chłopca hospitalizowano z powodu wystąpienia duszności. Przy przyjęciu stwierdzono niedobór masy i wysokości ciała oraz wąską, długą i płaską klatkę piersiową, hipoksję tkankową, restrykcję i obturację oddechową, a w scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc symetryczne zmniejszenie wychwytu radioznacznika, bez zaburzeń wentylacji regionalnej. W mikroskopie elektronowym uwidoczniono brak nabłonka śluzówki oskrzeli i zgrubienie błony podstawnej z obecnymi w niej i pod nią licznymi włóknami kolagenowymi i fibroblastami. Ponieważ jest to pierwszy w piśmiennictwie elektronomikroskopowy obraz śluzówki oskrzeli w zespole Jeune'a, nie można jednoznacznie ustosunkować się do opisywanych zmian. Po 6 latach zaobserwowano poprawę masy i wysokości ciała oraz niektórych parametrów antorpometrycznych klatki piersiowej, utrzymywanie się restrykcji i obturacji oddechowej, stagnację niewydolności oddechowej i pogłębienie niewydolności krążenia.


  33/60

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca : praca doktorska
  Autorzy: Karczmarczyk Agnieszka, Brykczyński Mirosław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Kardiochirurgii w Szczecinie
  Źródło: 2002, [11], 81 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  34/60

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u dzieci z zespołem atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: Lymphocyte subpopulations in peripheral blood in children with atopic dermatitis.
  Autorzy: Machura Edyta, Halkiewicz Franciszek, Mazur Bogdan, Karczewska Krystyna, Goleniec Ewa
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.205-210, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Zespół atopowego zapalenia skory (ZAZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, w której kluczową rolę odgrywają zaburzenia immunologiczne. Nieprawidłowości immunologiczne w ZAZS to przede wszystkim wysokie stężenie IgE i eozynofilia, a także zaburzenia ilościowe i funkcjonalne limfocytów T. We krwi obwodowej stwierdza się zwiększony odsetek limfocytów CD4+ i podwyższony stosunek CD4+/CD8+. Cel pracy. Ocena subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z ZAZS w zależności od ciężkości choroby. Materiał i metody. Badaniami objęto 57 dzieci (średnia wieku 8,5 lat), w tym 16 - z łagodną, 23 - średnią i 30 - ciężką postacią ZAZS. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych dzieci (średnia wieku 8,2 lat). Populacje limfocytów oceniano metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Wyniki. U dzieci z ZAZS stwierdzono istotnie wyższą liczbę limfocytów CD4+. Zarówno odsetek limfocytów CD3-HLA-DR+, CD25+, jak liczba CD3+HLA-DR+ i CD25+ były znamiennie wyższe w grupie badanej. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy stopniem ciężkości ZAZS a odsetkiem (p 0,005, R:0,38) i liczbą limfocytów CD4+ (p 0,01, R:0,34) oraz aktywnych limfocytów T HLA-DR+ (p 0,01, R:0,33) i wzrostem CD4+/CD8 (p 0,004, R:0,038). Wykazano ujemną korelację pomiędzy odsetkiem komórek NK (p 0,01, R:-0,34) i CD8+ (p 0,006, R:-0,37) a stop[niem ciężkości ZAZS. Pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku i liczbie limfocytów z markerami CD3+, ...

  Streszczenie angielskie: Bacground Atopic egzema dermatitis syndrome (AEDS) is a chronic inflammatory skin disorder, with the key role of immunological dysregulation. Elevated serum IgE, and eosinophilia are the major immunoregulatory abnormalities observed in patients with AEDS. Numerous studies pointed the role of activated CD4+ lymphocytes in AEDS. Aim of study. The aim of the study was to analyse selected populations of peripheral blood lymphocytes in AEDS children. Material and methods. The study involved 57 children (the average age was 8.5) including 16 with mild, 23 with moderate and 18 with severe AEDS. The control group consisted mof 30 healthy children of the same average age. The study was performed using flow cytometry with monoclonal antibodies. Results. A significantly higher number of CD4+ lymphocytes (p 0.02) was observed in children with AEDS. The percentage of CD3+ HLA- DR+ (p 0.05), CD25+ (p 0.001) as well as the number of CD3+ HLA-DR+ (p 0.01) and CD25+ lymphocytes (p 0.008) were increased in AEDS children. The study revealed a positive correlation between a significantly higher severity of AEDS and the percentage (p 0.005, R:0,38), the absolute counts of CD4+ lymphocytes (p 0.01, R:0,34) and CD3+ HLA-DR+ (p 0.01, R:0.33), as well as CD4+/CD8+ (p 0.004, R:0.38). Severity of AEDS was negatively correlated with the perecentage of CD+8 (p 0.006, R:-0.37), NK (p 0.01, R:-0.34). There was no significant defference in the percentage and absolute counts of ...


  35/60

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza: genotyp vs. fenotyp.
  Tytuł angielski: Cystic fibrosis: genotype vs. phenotype.
  Autorzy: Karczewski Jacek, Karczewski Marek
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.61-67, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (CF), najczęściej występująca choroba genetyczna u przedstawicieli rasy kaukaskiej, spowodowana jest defektem w obrębie genu CF kodującego transbłonowy regulator mukowiscydozy (CFTR). Białko to, oprócz roli w zależnym od cAMP transporcie Cl- w obrębie nabłonka oddechowego, pełni również szereg funkcji regulatorowych w stosunku do innych państw przewodnictwa błonowego i różnorodnych procesów komórkowych. Patofizjologiczny obraz mukowiscydozy dodatkowo komplikowany jest działaniem genów modyfikujących. Istnieje jednak wyraźna korelacja pomiędzy stopniem funkcjonalności kanału CFTR Cl- a nasileniem choroby i dysfunkcją różnych narządów u pacjentów CF. Skróty: ABPA (ang.) Allergic bronchopulmonary aspergillosis: aspergiloza oskrzelowo-płucna o podłożu alergicznym; ASL (ang.) Airway surface liquid: płyn pokrywający powierzchnie dróg oddechowyh; CBAVD (ang.) Congenital bilateral absence of the vas deferens: wrodzony obustronny brak nasieniowodów; CF (ang.) Cystic fibrosis: mukowiscydoza; CFTR (ang.) Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator: transbłonowy regulator mukowiscydozy; HLA (ang.) Human leukocyte antigens; główny układ zgodności tkankowej człowieka; ICP (ang.) Idiopathic chronic pancreatitis: pierwotne chroniczne zapalenie trzustki; BML (ang.) Mannose-binding lectin białko wiążące mannozę; TGFá (ang.) Transforming growth fact or beta: tranformujący czynnik wzrostu beta; TNFŕ (ang.) Tumor necrosis factor alpha: czynnik martwicy nowotworu alfa. Dodatkowo w tekście użyto literowych skrótów aminokwasów, np. A: alanina.


  36/60

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Karczewska Krystyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Rujner Jolanta, Nowowiejska Bożena
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.55-56, 58-62, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/60

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń wzwodu a bezpieczeństwo kardiologiczne.
  Autorzy: Karczmarewicz Stefan
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.46-47, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wobec wątpliwości co do leczenia zaburzeń erekcji, grupa ekspertów AHA i ACC sformułowała zasady bezpiecznego stosowania Viagry u pacjentów z chorobami układu krążenia. Część tych zasad odnosi się nie do samego leku, ale do bezpiecznego prowadzenia życia seksualnego przez pacjentów kardiologicznych.


  38/60

  Tytuł oryginału: Zależność występowania pierwotnej zaćmy u kobiet od poziomu estradiolu, FSH i prolaktyny oraz hormonalnej terapii zastępczej : praca doktorska
  Autorzy: Tomala Ewa, Karczewicz Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki, Zakład Patofizjologii Narządu Wzroku w Szczecinie
  Źródło: 2002, 178 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20298

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  39/60

  Tytuł oryginału: Kardiotoksyczność antracyklin i innych leków przeciwnowotworowych. Diagnostyka i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Anthracycline - induced cardiotoxicity and other anticancer drugs. Diagnosis and prevention.
  Autorzy: Karczmarek-Borowska Bożenna, Ładna Ewa, Wójcik Jarosław
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.167-177, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie leczenia chemicznego w chorobach nowotworowych może wiązać się z wieloma niepżądanymi działaniami. Ważnym powikłaniem jest wpływ leków przeciwnowotworowych na mięsień sercowy. Celem naszego opracowania jest przegląd najczęściej stosowanych cytostatyków, po których może wystąpić niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, diagnostyka tych zmian oraz próba zapobiegania pojawieniu się kardiotoksyczności.


  40/60

  Tytuł oryginału: Ocena manometryczna ciśnień w kanale brodawki Valtera w ostrym zapaleniu trzustki leczonym endoskopową sfinkterotomią : praca doktorska
  Autorzy: Kruszyna Tomasz, Karcz Danuta (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Colegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 182 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  41/60

  Tytuł oryginału: Współistnienie zespołu Jarcho-Levina, jamistość rdzenia kręgowego i osteoporozy u 15-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: The coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in a 15 years old boy.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pięta Marcin, Głowacki Jan, Karczewska Krystyna, Skrzelewski Stanisław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.778-784, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Jarcho-Levina (dziedziczony autosomalnie) jest schorzeniem śmiertelnym najczęściej już w okresie płodowym, noworodkowo-niemowlęcym lub wczesnego dzieciństwa. Dzieci rzadko dożywają późniejszego wieku. Dotychczas opisano niewiele ponad 130 przypadkow zespołu. Wyróżnia sie dwa jego typy: łagodniejszą dysplazję kręgowo-żebrową (spondylocostal dysplasia - SCD) i cięższą (spondylothoracic dysplasia - STD), czyli właściwy zespół Jarcho-Levina. W artykule opisano współistnienie zespołu Jarcho-Levina z jamistością rdzenia kręgowego i osteoporozą u 15-letniego chłopca, u którego choroba wyraziła się wadami rozwojowymi budowy i segmentacji kręgów, ukrytym rozszczepem kręgosłupa szyjno-piersiowego i charakterystyczną, krabopodobną deformacją klatki piersiowej. Anomalie te doprowadziły do kyfoskoliozy i znacznego skrócenia tułowia, a przez to i wzrostu, co zwiększyło proporcje długości kończyn do tułowia i wysokości ciała. Zespołowi towarzyszyła jamistość rdzenia kręgowego w odcinku C5 - Th1 oraz osteoporotyczny kościec, ze znacznie zmniejszoną gęstościa ( w odcinku L2-4Z = 5,17). Przedstawiony prezypadek jest - zgodnie z naszą wiedzą - pierwszym w piśmiennictwie światowym opisem współistnienia zespołu Jarcho-Levina, jamistości rdzenia i osteoporozy. Anomalia , rozpoznana jako STD, posiada rownież cechy SCD. Być może w przyszłości, dzięki większej liczbie obserwacji i rozwojowi genetyki, dojdzie do weryfikacji podstaw klasyfikacji zespołu Jarcho-Levina.

  Streszczenie angielskie: Autosomally inherited Jarcho-Levin syndrome is an illness leading to death usually in the foetal, neonatal or infantile period or in early childhood. The children rarely survive to the age of adolescence. Hardly 130 cases of the syndrome were described up to now. There are two types of the syndrome: milder spondylocostal dysplasia (SCD) and more severe spondylothoracic dysplasia (STD) - the proper Jarcho-Levin syndrome. The authors present a case of coexistence of Karcho-Levin syndrome with syringmyelia and osteoporosis in a 15 years old boy. His disease manifested itself in developmental anomaly of structure and segmentation of vertebrae, occult cervicothoracic spina bifida and characteristics crablike deformation of thorax. These anomalies led to kyphoscoliosis and considerable shortening of trunk as well as to growth which increased the proportions of limbs lenght to the trunk and body height. The syndrome was accompanied by the syringomyelia in C5-Th1 segment and osteoporotic skeleton with significantly decreased bone density (in the L2-4 segment Z = 5,17). According to the best of our knowledge the presented case is the first description of the coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in world literature. The anomaly diagnosed as STD has also the features of SCD. The verification of the classification principles of Jarcho-Levin syndrome may take place in future basing on bigger number of observation and on genetics development.


  42/60

  Tytuł oryginału: Higiena : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa
  Opracowanie edytorskie: Karczewski Jan Kazimierz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp.z o.o. 2002, XIV, 761 s. : il., tab., bibliogr [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 5
  Sygnatura GBL: 736,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  43/60

  Tytuł oryginału: Częstość występowania szczepów Helicobacter pylori kodowanych genem CagA u chorych z krwawiącym wrzodem żołądka
  Autorzy: Rembiasz Kazimierz, Bobrzyński Andrzej, Winiarski Marek, Konturek Stanisław, Karczewska Elżbieta, Budzyński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.164-166, bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  44/60

  Tytuł oryginału: Składniki mineralne w diecie.
  Autorzy: Lewko Jolanta, Karczewski Jan
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.11, 19
  Sygnatura GBL: 311,742

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/60

  Tytuł oryginału: Ewolucja poglądów dotyczących kryteriów diagnostycznych osteoporozy.
  Autorzy: Lorenc R. S., Karczmarewicz E.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.118-123, tab., bibliogr. 19 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/60

  Tytuł oryginału: Krótkowzroczność postępująca - problem współczesnej okulistyki
  Autorzy: Karczewicz Danuta
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.45-50, il., tab., bibliogr. 36 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/60

  Tytuł oryginału: Bezwzględna monocytoza krwi obwodowej czynnikiem prognostycznym w ostrym zapaleniu trzustki
  Tytuł angielski: Values of absolute monocyte account in peripheral blood as a prognostic factors in acute pancreatitis
  Autorzy: Panek Józefa, Winiarski Marek, Karcz Danuta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.451-455, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/60

  Tytuł oryginału: Zagrożenia związane ze stosowaniem preparatów ziołowych u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.
  Tytuł angielski: Side effects and life-threatening interaction of herbal drugs in patients undergoing surgical procedures.
  Autorzy: Karczmarewicz Stefan
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.34-37, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Short review of potential risk concerned with herbal drugs used by patients undergoing surgical procedures. Paper includes also data regarding pharmacological mechanisms of action, pharmacokinetics and clinical efficiacy of some popular herbal products.


  49/60

  Tytuł oryginału: Accumulation of cadmium, lead and mercury in human placenta as a consequence of maternal cigarette smoking.
  Tytuł polski: Akumulacja kadmu, ołowiu i rtęci w łożysku ludzkim jako konsekwencja palenia papierosów przez matkę.
  Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Karczewska Weronika
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.159-168, il., bibliogr. 31 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • sprawozdanie
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Palenie papierosów zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich w łożysku i w narządach płodu. W przedstawionej pracy zastosowano metodę AAS w celu określenia stężeń Cd, Pb i Hg w łożyku matek narażających się na działanie dymu papierosowego w czasie ciąży. Poziom ekspozycji określano na podstawie wywiadu ( 10 papierosów na dzień; 10 papierosów na dzień) oraz oznaczeń kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Hg oraz niezmieniony poziom Pb w łożysku kobiet palących. Różnice między grupami kobiet palących nie były statystycznie istotne.

  Streszczenie angielskie: Cigarette smoking increases the danger of havy metal accumulation within placenta and foetal organs. In the presented study, AAS method was applied to determine concentrations of Cd, Pb and Hg in placentas from mothers exposed to cigarette smoke during pregnancy. Level of exposure was estimated based on interview (, 10 cigarettes a day; 10 cigarettes a day) and cotinine levels in patients' urine. In placentas from smoking women, accumulation of Cd and Hg and unchanged concentration of Pb were shown. Differences between groups of women smoking different amounts of cigarettes a day weren't statistically significant.


  50/60

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


  51/60

  Tytuł oryginału: Diversity of clinical symptoms in A3243G mitochondrial DNA mutation (MELAS syndrome mutation).
  Autorzy: Pronicki Maciej, Sykut-Cegielska Jolanta, Mierzewska Hanna, Tońska Katarzyna, Karczmarewicz Elżbieta, Iwanicka Katarzyna, Bartnik Ewa, Pronicka Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CR767-CR773, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: MELAS (mitochondrial myopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) is one of the most common mitochondrial encephalomyopathies. Material/Methods: We present four children wtih A32343G MELAS mtDNA mutation and give a summary of clinical MELAS symptoms reported in the literauter. Serum lactate elevation, mosaic pattern of COX deficit and decreased activity of complex I and IV in the muscle biopsy were found in all cases. RRFs were recognized in three our of four. Results: The main features seen in all ur patients were poor growth and fatigability with muscle weakness. All presented epileptic jerks of various character, some deformation features (recurrent pretibial and peritarsal edema, large swollen-looking hands and feet, hypertelorism and protruding ears) and some cutaneous lesions( atopic dermatiits, local melanoderma, asymmetric vascular dilatation). Stroke-like episodes, multihormonal hypopituitarism, sensorineural hypoacusis, pigmentary retinal degeneration, intracranial calcification, heart involvement, recurrent vomiting or abdominal pain were seen only in individual cases. THe homonymous hemianopia frequently reported in the literature was not a feature of our patient. One of them suffered from nonspecific sialoadenitis never mentioned in the literature. Conclusion: Morphological, enzymatic and molecular investigations of a muscle biopsy sample should be undertaken to improve early MELAS detection in patients with any multiorgan disease associated with serum lactate elevation.


  52/60

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nawracające bóle brzucha].
  Autorzy: Karczewska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.26-27 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(3)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  53/60

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  54/60

  Tytuł oryginału: Aktywność enzymów antyoksydacyjnych a poziom cynku we krwi dzieci i młodzieży z terenu woj. śląskiego.
  Tytuł angielski: Activity of antioxidative enzymes and the level of zinc in the blood of children and adolescents from Silesia.
  Autorzy: Karczewski Jan, Szywała Leszek, Gołdowska Ewa, Stefańska Ewa
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (4) s.280-287, tab., bibliogr. s. 286, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: We krwi dzieci pochodzących z okolic skażonych oraz czystych ekologicznie oznaczono stężenie Zn oraz aktywność enzymów antyoksydacyjnych (peroksydazy glutationowej, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej). Zbadano wpływ skażenia środowiska na poziom Zn i aktywność analizowanych enzymów we krwi. Stwierdzono korelację pomiędzy stężeniem Zn a aktywnością dysmutazy ponadtlenkowej.

  Streszczenie angielskie: Zn concentration and the activity of antioxidative enzymes (glutathione peroxidase, catalase and superoxide dysmutase) were determined in the blood of children from polluted and ecologically clean areas. The effect of environmental pollution on Zn level and the activity of the enzymes in blood was evaluated. A correlation was found between Zn concentration and the activity of superoxide dysmutase.


  55/60

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu żywienia na zawartość magnezu we włosach dzieci szkół podstawowych woj. podlaskiego.
  Tytuł angielski: Effect of nutrition on magnesium content in the hair of primary school children from the Podlasie region.
  Autorzy: Karczewski Jan, Lewko Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.105-114, il., tab., bibliogr. s. 113, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przebadano 2161 dzieci w wieku 12-15 lat z terenu woj. podlaskiego. Oceniono jakość żywienia oraz oznaczono zawartość Mg we włosach metodą spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej. Stwierdzono, że rodzaj diety nie wpływa w sposób istotny na zawartość Mg we włosach badanych dzieci.

  Streszczenie angielskie: The total of 2161 children from the Podlasie region aged 12-15 years were involved in the study. The quality of nutrition was evaluated and Mg content in the hair was determined by the method of atomic absorption spectrophometry. The type of diet did not significantly affect Mg content in the hair of the children examined.


  56/60

  Tytuł oryginału: Celiakia a dieta. Dlaczego aktualnie lekarze wszystkich specjalności powinni myśleć o celiakii u swoich pacjentów?
  Autorzy: Karczewska Krystyna
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.13-15, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/60

  Tytuł oryginału: Paliatywna radioterapia przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Palliative radiotherapy in patients with metastases to the back bone due to prostate cancer and bladder cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Adamiak Ewa, Stryczyńska Grażyna, Karczewska Aldona, Leppert Wojciech, Bączyk Maciej, Kwias Zbigniew, Stachowski Tomasz, Cieślikowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.686-690, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena efektu przeciwbólowego radioterapii paliatywnej (short-course) w przerzutach do kręgosłupa u chorych na raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Materiał i metoda: Dokonano analizy dokumentacji medycznej 118 chorych, leczonych w okresie od 1997 do 2001 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z powodu przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. W badanej grupie rozpoznanie raka gruczołu krokowego stwierdzono u 106 chorych, a raka pęcherza moczowego u 10. Wszyscy chorzy przebyli leczenie napromienianiem przy stosowaniu dawki frakcyjnej 4 Gy do dawki całkowitej 20 Gy. Chorzy jednocześnie byli leczeni przeciwbólowo (niesteroidowe leki przeciwzapalne ń opioidy), a w czasie radioterapii stosowano dexamethason w dawce od 4 do 8 mg/dobę. Po zakończonej radioterapii włączano bifosfoniany, najczęściej we wlewie dożylnym (pamidroniat). Ocenę efektu przeciwbólowego radioterapii dokonano przede wszystkim w oparciu o 10-punktową skalę natężenia bólu (VAS). Dodatkowo w ocenie uwzględniono zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Uwzględniono również zmiany w stanie neurologicznym chorych. Efekt przeciwbólowy został opisany łącznie jako "całkowity", "średni" oraz "brak lub progresja". Wyniki: Średni czas przeżycia wszystkich analizowanych chorych od początku leczenia napromienianiem wynosił 6,5 mies. Ocena intensywności bólu wg skali VAS przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 7 punktów (od 4 do 10). Po ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Bone metastases are a common feature of advanced cancer disease and are considered to be among the most frequent causes of pain and complications in oncological patients. The main objective of the treatment of such patients is to control their symptoms and improve the quality of their life. This paper was aim to evaluate a short-course radiotherapy as the pain management in a group of patients with low performance status (ECOG or + 2) and short life expectancy. Material and methods: The records of patients who developed bone metastases to the back bone with pain symptoms and/or early symptoms of spinal cord compression were evaluated. 118 patients were treated at our departmens between 1997 and 2001. The diagnosis of primary disease were as follows: prostate cancer (108 out 118 pts) and bladder cancer (10 out of 118 pts). All patients underwent only X-ray therapy (a daily fractionation 4,0 Gy, total dose 20 Gy) in conjunction with analgesics (NSAID ń opioids) and a low dose of dexamethasone (4-8 mg/d, p.o.). During the follow up all patients received bisphosphonates, mainly pamidronate. Patients recorded pain severity on the visual self assessment scale (VAS) and analgesic requirements before' the radiotherapy treatment, at the end of the treatment and during the follow-up. Changes in the neurological status amd mobility skills were also evaluated. Analgesic and decompression effects were described together as "complete", "moderate" and "absent or ...


  58/60

  Tytuł oryginału: Rola i znaczenie konfliktów interpersonalnych w procesie komunikacji personelu pielęgniarskiego.
  Tytuł angielski: The role and the significance of interpersonal conflicts in the process of the nursing staff communication.
  Autorzy: Karcz Edyta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.107-111, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Konflikty są związane w różny sposób z naszym życiem. Niemożliwe jest uniknięcie konfliktów. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby unikać popełniania tych samych błędów w ich rozwiązywaniu. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie jaką rolę i znaczenie w pracy personelu pielęgniarskiego odgrywają konflikty w procesie komunikacji interpersonalnej. Badania przeprowadzono wśród 100 pielęgniarek dwóch szpitali województwa pomorskiego na przełomie 1999 i 2000 roku. W badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety. Przeprowadziłam badanie osobiście i dzięki temu mogłam stworzyć reguły komunikacji w zespołach pielęgniarek i najważniejsze powody konfliktów oraz strategie podejmowane przez pielęgniarki aby przerwać konflikty. Wnioski: 1. W zdecydowanej większości zespołów pielęgniarskich panują relacje partnerskie oparte na współdziałaniu, dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i zaufaniu. 2. Komunikacja interpersonalna w zespołach charakteryzuje się: prostym komunikatywnym językiem przekazu, rzetelny przekazem informacji, odpowiedzialnością za przekazywane treści, przetwarzaniem istotnych informacji, zgodnością komunikatów pod względem werbalnym i niewerbalnym oraz miłą i serdeczną atmosferą. 3. Sytuacje konfliktowe najczęściej występują w kontaktach z lekarzami, pracownikami pozostałych działów oraz pielęgniarkami. 4. Do najczęstszych przyczyn konfliktów interpersonalmych należą: niewłaściwie wyposażone stanowisko pracy, brak odpowiedniego sprzętu i ...

  Streszczenie angielskie: Conflicts are connected with our life in a variety of ways. Living without conflicts is impossible and therefore we should do all we can to avoid making the same mistakes when solving them. The study was conducted among 100 nurses from two hospitals in the Pomerania province between 1999 and 2000. A questionnaire was used for the purpose of this study. I conducted the study myself, which enabled me to devise the rules of communication in nursing teams as well as to enlist the most important causes of conflict and the strategies undertaken by the nurses to step these conflicts. Results: 1. In the vast majority the relationship between the nursing staff are based on partnership and cooperation and a great amount of independence in making decisions. 2. The following features are distinctive of their communication style: easy, communicative language sufficient amount of information responsibility nice and good atmosphere. 3. Conflicts usually occur between nurses and doctors or other people working in the hospital. 4. Conflicts also occur because of: no satisfactory equipment when needed low salaries and wages work overload new regulations stress in contact with patients. 5. The most popular way of solving conflicts is compromise. 6. During a conflict nurses try to do as much as they can to change the situation. 7. Usually some action is undertaken to counteract conflicts. Nurses try to solve problems immediately and then work in a nice and good atmosphere. These points ...


  59/60

  Tytuł oryginału: Jakościowa i ilościowa ocena żywienia młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic.
  Tytuł angielski: Qualitative and quantitative evaluation of nourishment of gymnasium children from Białystok and its vicinity.
  Autorzy: Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara, Karczewski Jan K., Lach Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.550-555, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano jakościowej i ilościowej oceny żywienia młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic. Badaniu poddano 294 uczniów obu płci wylosowanych z dwóch publicznych gimanzjów. Przy ocenie jakościowej żywienia posłużono się klasyfikacją według Szewczyńskiego. Ilościowej oceny sposobu żywienia dokonano metodą wywiadu 24-godzinnego z dnia poprzedzającego badanie. Kaloryczność posiłków oraz zawartość w nich podstawowych składników odżywczych obliczono posługując się programem komputerowym FOOD 2. Uzyskane wyniki porównano z normą zalecaną odpowiednio do płci i wieku dla umiarkowanej aktywności fizycznej. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta. Badania wykazały, że większość posiłków spożywanych przez młodzież zalicza się nieprawidłowych i złych. Jadłospisy badanych grup młodzieży charakteryzują się zbyt dużą zawartością tłuszczów. Diety młodzieży płci męskiej ze wsi odznaczają się zwiększoną ponad normę kalorycznością, jadłospisy chłopców z obu środowisk zawierają zbyt dużo białka.

  Streszczenie angielskie: Qualitative and quantitative evaluation of nourishment of gymnasium pupils from Białystok and its vicinity was conducted on 294 schoolchildren of both sexes, drawn by lot from two public gymnasiums. Their nourishment was qualitatively assessed according to Szewczyński's classification. The quantitative analysis used the previous day 24-hour history method. Caloricity of meals and the content of basic nutrients were calculated using a computer program FOOD 2. The results were compared with the recommended sex and age norms for moderate physical activity and subjected to statistical analysis using T-student test. The study has shown that the majority of meals consumed by young people are incorect. The menus are characterized by too high fat content. The diets of boys from the contry exceed the norm of caloricity, and like the menus of boys from town, contain too much protein.


  60/60

  Tytuł oryginału: Porównanie stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Białymstoku i jego okolicach.
  Tytuł angielski: A comparison of nutrition state of gymnasium school children from Białystok and its vicinity.
  Autorzy: Smorczewska-Czupryńska Barbara, Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Karczewski Jan K., Lach Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.448-453, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na wsi i w mieście. Badaniem objęto 294 uczniów obu płci wylosowanych z dwóch gimnazjów publicznych. Oceniono aktualną wysokość i masę ciała w odniesieniu do norm wiekowych zawartych w siatkach centylowych wysokości i masy ciała. Obliczono wskaźnik względnej masy ciała - BMI (body mass index). Wyniki badań poddano analizie statystycznej posługując się testem t-Studenta. Spośród badanej grupy wyodrębniono młodzież z nadwagą i niedowagą. Wskaźniki stanu odżywienia dziewcząt zamieszkałych w mieście wskazują na niższą masę ciała i wyższy wzrost ciała niż u ich równieśników ze wsi. Odsetek chłopców z nadwagą zamieszkałych w mieście jest wysoki i wynosi około 25 proc., młodzież obu płci zamieszkała na wsi w około 17 proc. przypadków wykazuje nadwagę. Około 13 proc. młodzieży zamieszkałej w mieście i 7 proc. ze wsi wykazuje niedowagę. Wydaje się konieczne zwrócenie uwagi nie tylko na wczesną profilaktykę otyłości, lecz także na profilaktykę przewlekłego niedożywienia.

  Streszczenie angielskie: Nutrition state of gymnasium pupils living in the country and towns was evaluated. The study included 294 schoolchildren, boys and girls, drawn by lot from two public gymnasiums. The current body height and mass were assessed with regard to centile chart age norms. Relative body mass index (BMI) was calculated. School children with overweight and underweight were selected. The results were subject to statistical analysis using t-Student test. Nutrition state indices of girls living in town show lever body mass and greater height compared to their peers from the country. The percentage of overweight boys living in town is high (25 p.c.), young poeple of both sexes living in the country show overweight in approximately 17 p.c. About 13 p.c. of school children living in the town and 7 p.c. from the country are underweight. The results indicate that in the group of school children involved in the study early prevention against obesity and chronic underweight should be employed.

  stosując format: