Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARASIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Leczenie pacjenta z niedorozwojem szkliwa za pomocą koron Procera ALL-Ceram - opis przyadku.
Tytuł angielski: Treatment of the patient with hypoplasia with the help of crown Procera All-Ceram - case report.
Autorzy: Kazek Andrzej, Kamińska Anita, Karasiński Antoni
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.155-157, il., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedsawiono przypadek pacjentki z niedorozwojem szkliwa leczonej protetycznie za pomocą licówek z porcelany Finesse oraz całoceramicznych koron Procera All-Ceram wykonanych na ośmiu zębach górnych 14 - 24. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia protetycznego udało się uzyskać bardzo dobry efekt estetyczny.

  Streszczenie angielskie: A case of the patietn with hypoplasia of enamel, who was treated prosthetic with the help of Finesse ceramic laminated and Procera All-Ceram crowns made of the eight upper teeth 14-24 is presented. Thanks to using the modern methods of prosthetic treatment a good esthetic result was actived.


  2/9

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena licówek kompozytowych i porcelanowych w świetle badań laboratoryjnych, klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Marczak-Prośniak Iwona, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 57 k., [44] k. tabl. : il., bibliogr. 124 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20201

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/9

  Tytuł oryginału: Narząd słuchu a dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: The organ of hearing and temporomandibular joint dysfunction.
  Autorzy: Baron Stefan, Karasiński Antoni, Namysłowski Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.319-324, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawili patomechanizmy dolegliwości ze strony narządu słuchu związane z chorobami ssż. Omówione zostało sąsiedztwo anatomiczne obu struktur, jak również ich wspólne unerwienie i ukrwienie. Na tej podstawie zostały podjęte próby wyjaśnienia niektórych chorób i dolegliwości z zakresu narządu słuchu, uwarunkowane schorzeniami ssż.


  4/9

  Tytuł oryginału: Rozwój zębów w warunkach fizjologicznych i po podaniu alendronianu : praca doktorska
  Autorzy: Trzeciak Hanna, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 99 k., [16] k. tabl. : bibliogr. 145 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20041

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/9

  Tytuł oryginału: Badania nad efektywnością zachowawczego leczenia patologicznej nadmiernej ruchomości żuchwy.
  Tytuł angielski: Research on the effectiveness of the non-surgical treatment of the pathological mandible mobility.
  Autorzy: Drobek Wojciech, Karasiński Antoni
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.217-222, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Patologiczna ruchomość żuchwy to jeden z głównych objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia (urnż). Współczesna nauka wyróżnia tu nadmierną i ograniczoną patologiczną ruchomość żuchwy. Autorzy pracy podjęli próbę oceny przydatności "Manualnej Analizy Czynności" urnż w diagnostyce patologicznych nadmiernych ruchów w stawach skroniowo-żuchwowych oraz starali się przeanalizować postępy w leczeniu patologicznej nadmiernej ruchomości żuchwy. W efekcie niechirurgicznej, nieiwazyjnej metody leczenia polegającej na mioterapii osiągnięto zadowlalające rezultaty u większości pacjentów. Istnieje jednak uzasadniona potrzeba prowadzenia dalszych badań diagnostyką i terapią schorzenia.


  6/9

  Tytuł oryginału: Numeryczna analiza biostatyki żuchwy ludzkiej przy zwarciu asymetrycznym.
  Tytuł angielski: Numerical analyses of the biostatics of human mandible in asymmetrical occlusion.
  Autorzy: Chladek Wiesław, Karasiński Antoni
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.255-263, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób wykorzystania metody elementów skończonych do analizy równowagi asymetrycznej obciążonej żuchwy ludzkiej. Zbudowany model numeryczny żuchwy odzwierciedlał rzeczywiste przestrzenne położenie punktów przyłożenia sił biernych i czynnych. Aktywność mięśni zwierających i wielkość reakcji w stawach określano na podstawie analizy wartości bezwymiarowego współczynnika aktywności więzów "Wa". Współczynnik ten odpowiadający stosunkowi wybranej reakcji do siły okluzyjnej umożliwia oszacowanie udziału rozważanej siły składowej w wysiłku układu stomatognatycznego, związanego z generowaniem sił zwarcia. Obliczenia przeprowadzono dla sił przyłożonych w punktach odpowiadających położeniu kolejnych zębów po prawej stronie łuku zębowego. Wyniki badań modelowych przedstawiono w formie wykresów i tablic ujmujących aktywność więzów w kierunku osi prostokątnego układu współrzędnych dla różnych systemów podparć.


  7/9

  Tytuł oryginału: Krążek stawowy jako element redukujący naprężenia stykowe.
  Tytuł angielski: The temporomandibular joint disc as the contact stress reducing element.
  Autorzy: Chladek Wiesław, Karasiński Antoni, Kasperski Jacek
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.319-323, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia wpływu budowy i własności tkanek krążka stawowego na naprężenia występujące na powierzchni części kostnych ludzkiego stawu skroniowo-żuchwowego (ssż). Przeprowadzono badania grubości i podatności tkanek krążka stawowego w wybranych punktach na jego obwodzie oraz w części centralnej. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych stanowiły podstawę do opracowania numerycznego modelu stawu. Stan naprężenia w modelu określono wykorzystując metodę elementów skończonych opartą na pakiecie programowym ALGOR.

  Streszczenie angielskie: This study presents discusion about influence of structure and properties tissue of human temporomandibular joint disc on the stress distribution in the joint cortical bone. The experimental tests of thickness and suppleness of joint disc tissue in selected points, on the fringe and middle parts, was carried out. The finite elements methods was applied for calculation state of stresses in plate model of joint.


  8/9

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i terapia wybranych przypadków ograniczonej patologicznej ruchomości żuchwy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of chosen cases of limited pathological mandible mobility.
  Autorzy: Drobek Wojciech, Karasiński Antoni
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.331-338, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Patologiczna ruchomość żuchwy to jeden z głównych objawów zaburzeń układu ruchowego narządu żucia (urnż). Autorzy przedstawiają dwa przypadki zaburzeń urnż objawiające się ograniczonym otwieraniem ust. Przyczyną pierwszego była obustronna elongacja wyrostków dziabiastych żuchwy, przyczyną drugiego doprzednie przemieszczenie krążka stawowego z zablokowaniem. W obydwóch przypadkach zastosowano identyczne leczenie. Polegało ono na zmniejszeniu ewentualnych objawów bólowych oraz próbie przywrócenia prawidłowej ruchomości żuchwy poprzez techniki manualne. Zaproponowane leczenie umożliwiło nieznaczną poprawę ruchomości żuchwy w pierwszym przypadku, zaś w przypadku drugim uzyskano prawidłowy zakres otwierania ust. Przedstawione przypadki dowodzą konieczności wnikliwej diagnostyki schorzenia, bowiem odgrywa ona kluczowa rolę w prognozie i wyborze sposobu leczenia.

  Streszczenie angielskie: Pathological mandible morbility is one of the main signs of the temporomandibular disorders (TMD). The authors of the survey present two cases of the TMD pronounced by the limited mouth opening. The cause of the first one was bilateral elongation of the coronoid process, of the other one was anterior disc displacement without reduction. In both cases the same management was carried out. The treatment was oriented towards alleviation of the eventual pain and restoring a physiological mandible morbility by means of manual techniques. The proposed treatment enabled only a minute improvement of the mandible morbility in the first case, in the second case however the physiological range of mouth opening was achieved. The presented cases prove the need of the thorough diagnosis of the disease, which plays the crucial role in prognosis and choice of the management.


  9/9

  Tytuł oryginału: MyHC II content in the vastus lateralis m. quadricipitis femoris is positively correlated with the magnitude of the non-linear increase in the VO2/power output relationship in humans.
  Autorzy: Żołądź J[erzy] A., Duda K., Karasiński J., Majerczak J., Kołodziejski L., Korzeniewski B.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.805-821, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the study we have examined the relationship between the content of different isoforms of MyHC in the vastus lateralis. m. quadricipitis femoris and the VO2/power output relationship during incremental cycling exercise. Twenty-one male subjects: aged 24.0 ń 2.5 years, body mass 73.0 ń 7.2 kg, height 179 ń 5 cm, BMI 22.78 ń 1.84 kg ú m-2, VO2max 3697 ń 390 ml ú min-1, 50.9 ń 5.2 ml ú kg-1 ú min-1, participated in this experiment. The subjects performed an incremental exercise test unit exhaustion. The wxercise test started at power output of 30 W, followed by an increase amounting to 30 W every 3 minutes. The pedalling rate was maintained at 60 rev min-1. Gas exchange variables were measured continuously using breath-by-breath system Oxycon Jaeger. At the end of each step blood samples were taken for lactate concentration. Muscle biopsy samples taken from the vastus lateralis m. quadricipitis femoris, using the Bergstrom needle, were analysed for the content of different MyHC (I, IIa, IIx) using SDS-PAGE and Western blotting. The pre-exercise VO2, as a mean value of six-minute measurements, expressed both in min-1, and in ml ú kg-1 ú min-1, was positively correlated with the content of MyHC II in the vastus lateralis (p 0.01). We have also found that the pre-exercise values of VO2 in the group of subjects with a high proportion of MyHC II (59.9 ń 11.2 p.c.) were significantly higher (p 0.02, when VO2, was expressed in ml ú min-1, and p 0.01 when VO2 was expressed in ml ú kg-1 ú min-1) than in the group with low content of MyHC II (27.5 ń 6.0 p.c.) in the vastus...

  stosując format: