Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARAKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Ocena gradientu przezłożyskowego dla ołowiu i kadmu.
Tytuł angielski: Evaluation of transplacental gradient for cadmium and lead.
Autorzy: Durska Grażyna, Kozielec Tadeusz, Karakiewicz Beata
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.43-49, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Badano stężenie ołowiu i kadmu we krwi 83 kobiet rodzących ze Szczecina i krwi pępowinowej ich noworodków. Średnia geometryczna stężenia ołowiu we krwi kobiet wynosiła 2,56 ćg/dl, a we krwi pępowinowej 2,01 ćg/dl. Średnia geomteryczna stężenia kadmu we krwi kobiet wynosiła 0,056 ćg/dl, a we krwi pępowinowej 0,021 ćg/dl. Pomiędzy stężeniami obu metalotoksyn we krwi kobiet i krwi pępowinowej występowała istotna statystycznie, dodatnia korelacja. Współczynnik korelacji dla ołowiu wynosił r = 0,59, a dla kadmu r = 0,23. Stężenie ołowiu we krwi pępowinowej stanowiło 78,52 proc. stężenia ołowiu we krwi kobiet, a kadmu 37,5 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the concentration of lead and cadmium in blood of 83 pregnant women from Szczecin and in umbilical cord blood was 2,01 ćg/dl. The mean concentration of cadmium in women was 0,056 ćg/dl and umbilical cord blood was 0,21 ćg/dl. Themean concentration of cadmium in women was 0,56 ćg/dl and umbilical cord blood was 0,21 ćg/dl. A positive correlation was noted between lead concentraction in maternal and umbilical cord blood (r=0,59). The similar correlation between cadmium concentration in maternal blood and umbilical cord blood was observed. The transplacental gradient for lead was 78,52 proc., and for cadmium - 37,5 p.c. respectively.


  2/10

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji magnezem na stężenie ołowiu i kadmu w erytrocytach i we włosach u dzieci.
  Tytuł angielski: Influence of magnesium supplementation on lead and cadmium concentration in children's erythrocytes and hair.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Radomska Krystyna, Kędzierska Elżbieta, Graczyk Alfreda, Durska Grażyna, Karakiewicz Beata, Fabian Wiesława
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.323-328, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano stężenie ołowiu, kadmu, magnezu całkowitego w krwinkach czerwonych i we włosach oraz magnezu zjonizowanego w surowicy krwi u dzieci przed i po suplementacji preparatem magnezu. Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie się stężenia ołowiu i kadmu w krwinkach czerwonych i we włosach w wyniku przeprowadzonej suplementacji.

  Streszczenie angielskie: The concentration of lead, cadmium and total magnesium was evaluated in erythrocytes and in hair as well as ionized magnesium in blood serum before and after magnesium supplementation a statistically significant decrease of lead and cadmium in erythrocytes and hair was affirmed as the result of magnesium suplementation.


  3/10

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjentów uzależnionych od narkotyków leczonych metadonem, objętych programem socjoterapii i readaptacji społecznej.
  Tytuł angielski: Rehabilitation of drug Addicted patients on methadone treatment within the framework of sociotherapy and social readaptation programme.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.205-209, bibliogr. 17 poz. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Zgodność wyników analizy włosów z wywiadem lekarskim pacjentów poddawanych detoksykacji i terapii substytucyjnej metadonem.
  Tytuł angielski: Correlation between self-reported drug use and the results of hair analysis in detoxification and methadone treatment patients.
  Autorzy: Stanaszek Roman, Piekoszewski Wojciech, Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.347-350, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza włosów daje możliwość uzyskania informacji na temat historii używania substancji odurzających w okresie kilku tygodni lub miesięcy od dnia pobrania próbki do badań. Znajduje to zastosowanie w monitorowaniu pacjentów uzależnionych od środków odurzających. Celem pracy było wykorzystanie metod oznaczania opiatów i amfetamin we włosach do weryfikacji danych uzyskanych w trakcie wywiadu lekarskiego od pacjentów poddawanych detoksykacji oraz uczestników terapii substytucyjnej w ramach programu metadonowego. Do oznaczania opiatów wykorzystano metodę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS), a do oznaczenie amfetamin zastosowano chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (LC/MS-APCI). Najwięcej niezgodności wystąpiło w grupie pacjentów poddawanych detoksykacji. Stwierdzono także m. in. cztery przypadki udziału w programie metadonowym podczas gdy analiza włosów na obecność opiatów dała wynik ujemny.

  Streszczenie angielskie: Hair analysis offers the possibility of revealing an individual's recent history of drug exposure beginning at sampling day and dating back over a period of weeks or months. This feature of hair analysis can be applied in clinical setting for monitoring drug use by dicted patients being rehabilitated. The aim of this study was to apply determination of major opiates and amphetamines in hair to confirm medical interview made by a physician in detoxification and methadone treatment patients. These assays used gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) for opiates and liquid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionisation mass spectrometry (LC/MS-APCI) for amphetamines. Most unconfirmed interview data were in the gorup of detoxification patients. Four methadone patients were negatiave for opiates.


  5/10

  Tytuł oryginału: Health and social problems of addicted persons on methadone treatment program.
  Tytuł polski: Problemy zdrowotne i społeczne osób uzależnionych objętych programem metadonowym.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz, Durska Grażna, Stanaszek Roman
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.365-369, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano wybrane problemy zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badaniem objęto 70 osób - pacjentów oddziału detoksykacyjnego oraz programu metadonowego SPS ZOZ-u Psychiatrycznego "Zdroje" w Szczecinie. Z przeprowadzonych badń wynika, że mężczyźni częściej uzależniają się od substancji psychoaktywnych niż kobiety. Osoby uzależnione od narkotyków mają niski poziom wykształcenia i często są bezrobotne (bez prawa do zasiłku). U większości badanych osób w przebiegu uzależnienia wystąpiły dodatkowe problemy zdrowotne. Terapia substytucyjna programu metadonowego osób uzależnionych od opiatów w sposób znaczący wpływa na redukcję szkód zdrowotnych i społecznych narkomanii.

  Streszczenie angielskie: The paper contains analysis of chosen social and health problems in psychoactive substance abusers in Szczecin, Poland. Seventy psychoactive substance dependent individuals were enrolled into the study (patients from the Detoxification Ward and patients participating in methadone program). The results of the study showed higher uncidence of psychoactive substance abuse in males than in females. Low educational level and unemployment were found in the studied population. Drug dependent individuals frequently had criminal record. The following additional health problems were found in psychoactive substance abusers: epilepsy, inflammatory skin disease, central nervous system injuries, HIV and hepatotropic viruses cerrier state. Methadone program allows reduction of health and social harms in opiate dependent patients.


  6/10

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności identyfikacji narkotyków we włosach na podstawie badań toksykologicznych w okresie detoksykacji i w przebiegu substytucyjnej terapii osób uzależnionych od opioidów: rozprawa habiliatcyjna.
  Tytuł angielski: The relevance of toxicological identification of narcotics in hair for detoxication and maintenance therapy of opiate addicts: habilitation thesis.
  Autorzy: Karakiewicz Beata
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 80 s.1-99, il., tab., bibliogr. 163 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania i nasilenia depresji po udarze niedokrwiennym mózgu w rocznej obserwacji.
  Autorzy: Rotter Iwona, Kozielec Tadeusz, Karakiewicz Beata, Sałacka Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.508, 510-513, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu ocenę występowania depresji oraz jej nasilenie u chorych po przebytym udarze mózgu w ciągu rocznej obserwacji. Grupę badaną stanowiło 79 chorych z rozpoznanym udarem niedokrwiennym mózgu. Każdy chory badany był czterokrotnie w ciągu roku po zachorowaniu na udar. Pierwsze badanie przeprowadzono w warunkach klinicznych w dniu wypisu do domu, następnie badano chorych po 3, 6 i 12 miesiącach od zachorowania. W każdym z kolejno przeprowadzonych badań oceniano występowanie depresji w oparciu o kryteria wg ICD 10 oraz jej nasilenie przy pomocy Skali Depresji Hamiltona. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że depresja stanowi częste następstwo przebytego udaru. Depresja poudarowa najczęściej przyjmuje nasilenie łagodne, jednakże w miarę upływu czasu po zachorowaniu wykazyje tendencję do stopniowego nasilania się.


  8/10

  Tytuł oryginału: Stężenie frakcji zjonizowanej magnezu w populacji osób dorosłych z terenu miasta Szczecina.
  Tytuł angielski: Concentration of ionized magnesium in serum in adults from Szczecin.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Kotkowiak Lidia, Brodowski Jacek, Karakiewicz Beata, Hornowska Iwona
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.133-139, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Magnez zjonizowany stanowi frakcję aktywną biologicznie tego pierwiastka w ustroju i stanowi około 65-67 proc. stężenia magnezu wewnątrzkomórkowego. Celem pracy była ocena stężenia iMg w populacji ludzi dorosłych. Badaniem objęto 530 dorosłych osób, w wieku od 18 do 90 roku życia (średnia wieku 47,0). 58 proc. stanowili mężczyźni a 42 proc. kobiety. Badanie wykonano w surowicy krwi pobranej z żyły łokciowej. Pomiarów dokonano przy użyciu aparatu AVL 988-4. Wyniki poddano analizie statystycznej. Zakres stężeń magnezu zjonizowanego w badanej populacji wynosił od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3, a średnie stężenie 0,56 mmolúdm-3. Zakres stężeń magnezu u mężczyzn wynosił od 0,39 do 0,91 mmolúdm-3, a u kobiet od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3. Średnie stężenie u mężczyzn wynosiło 0,55 mmolúdm-3, a u kobiet 0,57 mmolúdm-3. Różnica stężeń magnezu zjonizowanego pomiędzy mężczyznami a kobietami nie była istotna statystycznie przy poziomie istotności p 0,05. Badaną populację podzielono na 3 podgrupy w zależności od wieku: a) I podgrupa 18-40 rok życia, 209 osób; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,55 mmolúdm-3; b) II podgrupa 41-60 rok życia, 173 osoby; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,57 mmolúdm-3; c) podgrupa 61-80 rok życia, 148 osób, średnie stężenie i Mg wynosiło 0,58 mmolúdm-3. Pomiędzy poszczególnymi podgrupami również nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie przy poziomie istotności p 0,05.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate concentration of iMg in serum in adult people from Szczecin. The study was conducted on 530 persons (307 men and 223 women) aged 18 to 90 years. The average age in the group examined was 47.0 years. Serum level i Mg was assessed by AVL analyzer with ionoselective electrode. All results were statistical analyzed. Concentration of iMg in the whole group was from 0,33 to 0,99 mmolúdm-3 (mean concentration 0,56 mmlúdm-3). In the subgroup of men the mean concentration was 0,55 mmolúdm-3 (range 0,36 - 0,91 mmolúdm-3). In women the mean level of i Mg was 0,57 mmolúdm-3 (range 0,33 - 0,99 mmolúdm-3). No statistical difference in the concentration of i Mg between men and women was found. We also assessed serum i Mg in 3 subgroup: I - 18-40 years old (209 persons); II - 41-60 years old (173 persons)' III - 61-90 years old (148 persons). Mean concentrations in these subgroups were: I - 0,55 mmolúdm-3; II - 0,57 mmolúdm-3; III - 0,58 mmolúdm-3. No statistical difference was found between any of the subgroups. Conclusion: Age and sex have no influence on concentration of ionized magnesium in serum.


  9/10

  Tytuł oryginału: Występowanie kadmu i cynku w populacji ludzi dorosłych.
  Tytuł angielski: Cadmium and zinc concentration in adults from the Szczecin area.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Sałacka Anna, Późniak Jolanta, Sałacki Andrzej, Karakiewicz Beata
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.141-145, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kadm jest jednym z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Kadm wykazuje zdolność kumulacji w organizmie. Kumulacja kadmu zależy m.in. od zawartości cynku w diecie. Celem pracy było wykazanie korelacji pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach u osób dorosłych - mieszkańców Szczecina. Badania przeprowadzono u 124 osób (53 mężczyzn i 71 kobiet) w wieku od 19 do 72 roku życia, mieszkańców Szczecina. Zakres stężeń kadmu w badanej populacji wynosił od nieoznaczalnego (według przyjętej metody) do 2,81 ćgúg-1 s.m., średnie stężenie wynosiło 0,19 ćgúg-1 s.m. U 23 osób (18,5 proc.) stężenie kadmu przekraczało 0,3 ćúg-1. Zakres stężeń cynku wynosił od 33,49 do 301,1 ćgúg-1 s.m., a średnie stężenie 149,58 ćgúg-1 s.m. Stwierdzono statystycznie istotną ujemną korelację pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach przy poziomie istotności p 0,004. Stwierdzenie ujemnej korelacji pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach wskazuje na potrzebę monitorowania stężeń kadmu i cynku, szczególnie u osób narażonych na toksyczne działanie kadmu.

  Streszczenie angielskie: Cadmium, one of the most dangerous toxic pollutants of the environment, poses a serious threat to the human population. Cadmium can accumulate in the human body and its cumulating depends on the concentration of zinc in daily diet. The aim of the work was to show correlation between cadmium and zinc concentration in hair of adults from Szczecin. 124 people (53 men and 71 women) aged 19 to 72 years were examined. The range of cadmium concentration in the population was from undetectable levels (by the method applied) to 2,81 ćgúg-1 dry mass, with the average concentration 0.19 ćgúg-1 dry mass. In 23 persons (18,5 p.c.) cadmium concentration exceeded 0.3 ćgúg-1 dry mass. The range of zinc concentration was from 33.49 to 301.11 ćgúg-1 dry mass, and the average concentration was 149.58 ćgúg-1 dry matter. Negative correlation was found between cadmium and zinc concentration in hair, at the statistical significance level p 0.004. This results show that it is important to check cadmium and zinc concentration, especially in people who are at risk of cadmium toxic exposition.


  10/10

  Tytuł oryginału: Socjoterapia i readaptacja społeczna leczonych metadonem pacjentów uzależnionych od narkotyków.
  Tytuł angielski: Socioenvironmental therapy and residential treatment of drug addicted patients treated with methadone.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Rotter Iwona, Sałacka Anna, Biernacka Lilianna, Nestorowicz Marzena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.528-532, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających i substancji psychoaktywnych poprzez doskonalenie programów edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek oraz leczenie substytucyjne. Od kilku lat szczecińscy pacjenci leczeni metadonem objęci są programem socjoterapii i readaptacji społecznej autorstwa terapeutów z Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie. Oddziaływania terapeutyczne mają zapobiegać zachowaniom patologicznym, zwłaszcza kryminogennym, prostytucji, powrotowi do stosowania środków narkotycznych. Ostatecznie terapia ma doprowadzić do trwałej abstynencji i zaadoptowania się do życia w środowisku rodzinnym.

  Streszczenie angielskie: One of the principles of the National Programme for Counteracting Drug Addiciton is to limit the range of health damages, caused by taking stupefacients and psychoactive substances, through improving educaitonal programmes, exchange of needles and syringes, and substitute therapy. For several years, in Szczecin, the patients treated with methadone, have been included in a socioenvironmental therapy and residential treatment programme, authored by the therapists of Szczecin Psychiatric Centre. Therapeutic actions are supposed to prevent patholgoical behavour, especially the crime-generating one, prostitution, and return to using drugs. Ultimately, the therapy is supposed to lead to permanent abstinence and adaptation to life in a family.

  stosując format: