Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARAŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Skórny test płatkowy z siarczanem niklu - próba szerszej interpretacji uzyskiwanych wyników.
Tytuł angielski: Skin patch test with nickel sulphate - an attempt at wider interpretation of the results.
Autorzy: Karaś Zbigniew
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.143-146, bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skórne testy płatkowe z siarczanem niklu dają podstawę do stwierdzenia, że 10 proc. populacji kobiet wykazuje nadwrażliwość na jony tego metalu. Publikowane dotąd dane w piśmiennictwie wskazują, że u tych kobiet dochodzi do zmiany środowiska wewnętrznego organizmu. Zmiana taka może powodować brak zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym (przypadkowe, przejściowe zwiększenie stężenia jonów niklu w środowisku). Takie ujęcie problemu otwiera dyskusję nad dotąd akceptowanym egocentrycznym schematem myślenia związanym z efektami działania jonów tego metalu na organizm, opisywanymi jako fizjologiczny mechanizm nadwrażliwości typu I i IV. Autor sugeruje, że jony niklu, działając w dawkach nietoksycznych lecz znacznie przekraczających dawki określane dotychczas jako fizjologiczne, mogą przejściowo występować lokalnie w środowisku zewnętrznym, powodując niekorzystne skutki na poziomie - zależnie od skali badania - molekularnym, komórkowym, tkankowym lub ustrojowym. Brak zdolności adaptacyjnych skóry w postaci m.in. neutralizowania nadmiaru jonów w miejscu ich zadziałania w sposób zależny od dawki zaburza normalne funkcjonowanie układu immunologicznego, przejawiające sie odpowiedzią zapalną o różnym nasileniu.

  Streszczenie angielskie: Skin patch test with nickiel sulphate provides grounds for distinguishing 10 p.c. females with hypersensitivity to ions of this metal. The literature data published as yet indicate that in these women an alteration takes place in conditions of the environment of their organisms. The alteration may result in an absence of adaptive capacities of the women to altered conditions of the outer environment (occasional, transient elevation in nickiel ion level in the environment). Such an approach to the problem opens discussion on the accepted as yet, egocentric pattern of thinking, related to effects of metal ions on the organism and described as the physiological mechanism of the type I and IV hypersensitivity. The author suggests that nickel ions, acting at subtoxic levels but markedly exceeding the doses defined as physiological ones, which may develop locally, transiently in the outer environment, may exert unfavourable effects on, depending upon the level of conducted studies, molecular, cellular, tissue or body levels. The absence of skin adaptive capacity to i.a., neutralize the excess of ions at the site of their application disturbs in a dose-related manner the normally functioning immune system, what is manifested with an inflammatory reaction of various intensity.


  2/3

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy, techniki operacyjne oraz trendy w leczeniu niezborności stawu biodrowego
  Autorzy: Szmigiel Andrzej, Żołyński Krystian, Karaś Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.76-82, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego.
  Tytuł angielski: Auditory results of reconstructions of ossicular chain in cases of damage of the incudostapedial joint.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Mrówka Maciej, Polesiński Zbigniew, Karaś Joanna, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.33-38, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: