Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAPUSTA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Diagnostyka etiologiczna zarażenia Pneumocystis hominis u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc.
Tytuł angielski: Etiological diagnosis of Pneumocystis hominis infection in neonates and infants with pneumonia.
Autorzy: Dobrzańska Anna, Witwicki Jacek M., Rowecka-Trzebicka Krystyna, Kapusta Monika
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.45-53, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wyniki badań częstości występowania zarażenia Pneumocystis hominis (Pn. hominis) u noworodków i niemowląt hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc. Diagnostyka przeprowadzona u 41 dzieci polegała na wykrywaniu DNA Pn. hominis w wydzielinie górnych dróg oddechowych techniką gniazdowego PCR. Wykonywano również badania serologiczne, których przydatność była oceniana w porównaniu z badaniami techniką PCR. U dzieci z grupy ryzyka stwierdzono wysoką częstość występowania zarażenia Pn. hominis. Nie wkazano istotnego związku między tym schorzeniem, a wynikami badań serologicznych ani radiologicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc, z grupy ryzyka, najbardziej przydatną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zarażenia Pn. hominis jest badanie PCR.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of etiological research on Pneumocystis hominis (Pn. hominis) infection prevalence in neonates and infants hospitalized for pneumonia. The diagnosis in 41 children was based on presence of Pn. hominis DNA in upper respiratory tract secretions revealed by nested PCR reaction. Serological examinations were also performed and their utility in etiological research of Pn. hominis infection was discussed in comparison with PCR results. In this at-risk group we found a high prevalence of Pn. hominis infection. We could not find any correlation of this condition with serological or radiological examinations. The obtained results suggests that in neonates and infants with pneumonia, identified as a risk group, PCR examination is a highly recommended and very useful method of diagnosis of Pn. hominis infection.


  2/5

  Tytuł oryginału: Padaczka i napady drgawkowe u niemowlat w przebiegu zakażenia wiruem cytomegalii - problem szczepień ochronnych.
  Tytuł angielski: Epilepsy and seizures in infants caused by cytomegalovirus infection - vaccination problem.
  Autorzy: Dunin-Wąsowicz Dorota, Milewska-Bobula Bogumiła, Idzik Mirosława, Kapusta Monika, Kasprzyk-Obara Jolanta, Pakuła-Kościesza Iwona
  Opracowanie edytorskie: Służewski Wojciech (koment.).
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.29-43, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci niewykazujących objawów klinicznych po urodzeniu, a zakażonych neurotropowym wirusem HCMV pod koniec życia płodowego o okresie okołoporodowym, okres wylegania wirusa wynoszący od 20 do 60 dni, może pokrywać się z datą pierwszej dawki szczepionki DTwP i Polio. Cel pracy: ocena występowania stanów napadowych u niemowląt z prawdopodobnie wrodzonym zakażeniem wirusem cytomegalii zaszczepionych DTwP oraz OPY. Materiał i metody: 18 dzieci (od 2 do 13 miesiąca życia) z rozpoznanym po okresie noworodkowym zakażeniem wirusem cytomegalii leczonych w Klinice Niemowlęcej IP CZD od 1 stycznia 1995 do 31 maja 2001. Grupa I: 10 niemowląt (8 płci żeńskiej, 2 męskiej) zakwalifikowanych jako zdrowe do szczepień ochronnych, u których w 12 godzin do 10 dni po szczepieniu DTwP i OPV wystąpiły napady drgawkowe. Grupa II: 8 dzieci (7 płci męskiej oraz 1 płci żeńskiej) z padaczką w przebiegu potwierdzonego zakażenia cytomegalowirusem, które otrzymały co najmniej 1 dawkę szczepionki DTw i OPV. Zakażenie wirusem HCMV rozpoznawano na podstawie wyników badań serologicznych (odczyn Elisa) oraz dodatkowo wykrycia jakościowymi metodami PCR DNA wirusa z płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi oraz moczu. Wykluczono inne zakażenia z grupy TORCH, wykonywano badania metaboliczne, neuroobrazowe oraz elektroencefalograficzne. Średnio w okresie 3 lat i 2 miesięcy prowadzono obserwację rozwoju psychoruchowego dzieci i występowania napadów. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu testu chiý. ...

  Streszczenie angielskie: In infants infected with neurotropic HCMV virus at the end of fetal and in perinatal period, who are asymptomatic at birth, incubation period of the virus (20-60 days) may be equal to the time of the first dose of DTwP and Polio vaccination. Aim: evaluation of seizure in infants with probably congenital cytomegalovirus infection who were vaccinated DTwP and OPV. Material and methods: 18 infants (at the age 2 to 13 months) with confirmed beyond neonatal period cytomegalovirus infection treated in Infant Clinic, The Children's Memorial Heath Institute from 1st January 1995 to 31 st May 2001. Group I: 10 infants (8 female, 2 male) classified as healthy before DTwP and Polio vaccination who develop seizures in 12 hours to 10 days after vaccination. Group II: 8 infants (7 male and 1 female) with epilepsy caused by cytomegalovirus infection who received at least one dose of DTwP and Polio vaccine. Cytomegalovirus infection was diagnosed on the basis of positive serological results of Elisa tets and additionally by detection of virus DNA HCMV (PCR qualitative methods) in cerebrospinal fluid, blood and urine. Other TORCH infections were excluded. Psychomotor development and seizures control were observed (mean observation period 3 years and 2 months) Chiý test result analysis was done. Results: In 8 infants seizures occurred after dose I of vaccine, in 1 patient infantile spasms were observed at the 3rd day after dose II. One 6 months old female had infantile spasms 12 hours ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Immunoglobulina E i układ dopełniacza w wyprysku atopowym i kontaktowym u chorych z nadwrażliwością na nikiel.
  Tytuł angielski: Immunoglobulin E and complement in patients with contact allergy to nickiel suffering from atopic and contact eczema.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.427-429, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie udziału IgE, krążących kompleksów immunologicznych i aktywności układu dopełniacza w alergicznym wyprysku kontaktowym i atopowym u chorych ze skórną nadwrażliwością na nikiel. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-53 lat cierpiących z powodu wyprysku kontaktowego (15 chorych) i atopowego (15 chorych) z dodatnim testem skórnym na nikiel. U badanych oznaczano stężenie całkowite IgE i swoistych IgE dla roztoczy, tymotki, brzozy, bylicy, stężenie krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywność C1inh i aktywność układu dopełniacza w teście CH50. Wykazano wzrost stężenia krążących kompleksów u 80 p.c. chorych obu grup, wzrost całkowitego stężenia IgE u 50 p.c. chorych z wypryskiem atopowym i 25 p.c. z wypryskiem kontaktowym. Nie wykazano zmian w aktywności C1nh i wartości CH50 w obu grupach chorych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was estimation of the IgE value, circulating immunocomplexes and the activity of complement system in allergic contact as well as atopic dermatitis in patients with skin nickel hypertensitivity. The study was done in 30 patients in the age range of 18-53 yrs suffering from allergic contact dermatitis (15 patients) and atopic dermatitis (15 patients) with positive skin patch test to nickel. The concentration of total IgE as well as specific IgE to mites, Phleum, Betula, Artemisia and the concentration of circulating complexes in the serum of patients were estimated. The activity of C1inh and CH50 was estimated in plasma of the patients. The results of the study indicated an increase of concentration of circulating immuno-complexes in 80 p.c. of the patients of both groups, an increase of total IgE in 50 p.c. of patients with atopic dermatitis and in 25 p.c. of the patients with contact dermatitis. There were no changes in the activity of C1inh and the value of CH50 in both groups of patients.


  4/5

  Tytuł oryginału: Układ dopełniacza u chorych z astmą oskrzelową IgE-zależną i IgE-niezależną.
  Tytuł angielski: Complement system in patients with IgE related and non IgE related bronchial asthma.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.430-432, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 32 chorych z astmą oskrzelową IgE zależną i IgE niezależną wykonano w okresie objawów choroby badania hemolitycznej aktywności układu dopełniacza w teście 50 proc. hemolizy oraz badania aktywności inhibitora C1 esterazy (C1INH). U 60 proc. chorych z astmą atopową i 45 proc. chorych z astmą nie atopową stwierdzono obniżenie aktywności hemolitycznej dopełniacza. Aktywność inhibitora C1 esterazy była także obniżona u 80 proc. chorych z astmą atopową i u 40 proc. chorych z astmą nie atopową. Zmiany w aktywności układu dopełniacza nie były zależne od IgE zależności astmy ani od tolerancji aspiryny przez badanych chorych. Badania kontrolne wykonane w remisji choroby u 11 chorych z obniżonymi w okresie zaostrzenia objawów wartościami aktywności hemolitycznej dopełniacza i aktywności C1 INH wykazały wzrost tych parametrów jednak bez cech normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The studies were performed in 32 patients in the age range of 17-58 years suffering from bronchial asthma in the exacerbation period of their illness. 16 patients suffered from IgE related/atopic and 16 from IgE non IgE realted/nonatopic bronchial asthma. The complement haemolytic activity (CH50) and the activity of C1 inhibitor (C1 INH) were measured in the plasma. In 60 p.c. of patients with IgE related asthma and in 45 p.c. of patients with non IgE realted asthma we stated decrease of CH50. The activity of C1INH also was decreased in 80 p.c. of patients with atopic asthma and in 40 p.c. of patients with nonatopic asthma. The observed changes were not realted to aspirine tolerance as well as to IgE mediation of their illness. Control examinations of theses parameters repeated during remission of asthma symptoms in 11 patients with low values during the exacerbation of the illnes (in 5 patients with atopic and in 6 with non-atopic asthma) revealed an increase of their values; however without features of normalisation.


  5/5

  Tytuł oryginału: Niedobór inhibitora esterazy. Postać wrodzona i nabyta. Objawy, problemy diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: C1 inhibitor deficiency. Hereditary and acquired forms. Symptoms, diagnostic i therapeutic problems.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Obtułowicz Aleksander, Mazurkiewicz Antonina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.438-441, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedobór inhibitora C1 esterazy może być wrodzony (typ I i II) lub nabyty (typ I i II). Objawia się napadami obrzęków tkanki podskórnej lub błon śluzowych dróg oddechowych. Postać nabyta niedoboru C1 inhibitora pojawia się jako typ i u chorych z chorobami limfoproliferacyjnymi i chorobami tkanki łącznej lub jako typ II w chorobach z autoimmunizacji. Objawy kliniczne obrzęków są podobne we wszystkich postaciach niedoboru C1 inhibitora i łączą się z niskim poziomem C4 w surowicy oraz obniżoną aktywnością C1 inhibitora. W nabytym niedoborze inhibitora C1 dodatkowo obniżone jest stężenie C1, C1q, a typie II także obniżenie C3 w surowicy. Lekami z wyboru są anaboliki (danazol, stanazolol). Stosuje się także leki antyfibrynolityczne, preferowane zwłaszcza w nabytym niedoborze C1 inhibitora. W stanach zagrożenia życia stosowany jest wlew koncentratu C1 inhibitora.

  Streszczenie angielskie: C1 inhibitor deficiency can be hereditary (Type I and II) or acquired (Type I and II). Clinically it is manifestated by recurrent attacks of angioedema which may involve skin, airways and digestive tract. The acquired form of C1 inhibitor deficiency is associated with lymphoproliferative or connective tissue disorders as well as with autoimmunisation. Clinical symptoms are similar in all forms of C1 inhibitor deficiencies and they are connected with low serum level of C4 as well as with decreased activity of C1 inhibitor. In acquired angioedema additionally they are also decreased C1 and C1q and in type II C3 serum concentration is diminished. The drugs of choice are anabolics (danazol, stanazolol). Antifibrinolitic drugs are also used especialy in acquired forms of C1 inhibitor deficiency. The infusion of C1 inhibitor concentrate is used in acuts emergency treatment.

  stosując format: