Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAPELAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Przydatność rezonansu magnetycznego w diagnostyce ropnia pierścienia zastawki mitralnej - opis przypadku.
Tytuł angielski: The usefulness of magnetic resonance imaging in the diagnosis of the mitral valve anulus abscess - a case study.
Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Podolec Piotr, Kapelak Bogusław, Sadowski Jerzy, Tracz Wiesława
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.623-625, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Tomografia rezonansu magnetycznego serca (MRI) jest badaniem nieinwazyjnym, cechującym się dużą rozdzielczością czasowo-przestrzenną i pozwalającym na uzyskanie obrazów o bardzo dobrej jakości. W porównaniu do echokardiografii przezprzełykowej (TEE) jest badaniem mniej obciążającym chorego. W diagnostyce guzów serca badanie MRI pozwala ocenić cechy morfologiczne guza, jego rozmiary, ruchomość, stosunek do otaczających struktur i obecność torebki oraz parametry wpływające na hemodynamikę. Poprzez zastosowanie dodatkowego oprogramowania można ocenić ponadto metabolizm diagnozowanej zmiany a także stopień jej ukrwienia. Wszystko to powoduje, że badanie serca z zastosowaneim rezonansu magnetyczengo stanowi cenne uzupełnienie innych badań diagnostycznych i jest pomocne w kwalifikowaniu chorych do leczenia kardiochirurgicznego. Celem pracy jest przedstawienie zastosowania MRI w diagnostyce ropnia pierścienia zastawki mitralnej u chorej, która nie wyraziła zgody na badanie echokardiograficzne przezprzełykowe. W przedstawionym przypadku wykazano przydatność MRI w ustaleniu rozpoznania ropnia pierścienia zastawki mitralnej. Ostateczne rozpoznanie zostało potwierdzone śródoperacyjnie i badaniem histopatologicznym.


  2/7

  Tytuł oryginału: Coronary microcirculation and reperfusion failure. Do we know what diagnostic tools we have?
  Tytuł polski: Mikrokrążenie wieńcowe i nieskuteczna reperfuzja - jakie mamy metody diagnostyczne?
  Autorzy: Zorkun Cafer, Żmudka Krzysztof, Dudek Dariusz, Przewłocki Tadeusz, Trębacz Jarosław, Musiałek Piotr, Pieniążek Piotr, Zalewski Jarosław, Gajos Grzegorz, Legutko Jacek, Kapelak Bogusław, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Sadowski Jerzy, Dubiel Jacek, Pawlik Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.932-940, il., bibliogr. 123 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiografia naczyń wieńcowych połączona z echokardiografią kontrastową wykazały, że w ostrym zawale serca drożność tętnicy dozawałowej nie zawsze przekłada się na obecność prawidłowej perfuzji miokardium w obszarze zaopatrywanym przez tą tętnicę. Zjawisko to, występujące u co 5 pacjenta z ostrym zawałem serca, określono jako "nieskuteczna reperfuzja" (reperfusion failure). Pilnie potrzebne jest rozwijanie i wdrożenie nowych metod rozpoznawania nieskutecznej reperfuzji i oceny mikrokrążenia wieńcowego. Do metod badanych aktualnie w praktyce klinicznej należą (1) czas rezolucji odcinka ST (ST segment resolution time), (2) skala przepływu wieńcowego TIMI (TIMI flow grade), (3) skorygowana liczba klatek w sklai TIMI (TIMI Frame Count), oraz (4) szybkość wychwytu środka kontrastowego przez miokardium (TIMI miocardial perfusion grade = "blush score").

  Streszczenie angielskie: Almost one in five patient has reperfusion abnormalities despite the type of percutaneous interventional procedure after acute myocardial ifnarction. It has been shown with myocardial contrast echocardiographic and coronary angiographic studies that infarct related artery patency does not always correlate with the presence of adequate myocardial perfusion in the infarct related artery territory. Therefore, ti is necessary to obtain futher diagnostic and evaluation tools to assess coronary microcirculation and reperfusion failure. ST segment resolution time, TIMI flow grade, TIMI Frame Count and TIMI Myocardial Perfusion Grade (blush score) are helpful tools to assess myocardial perfusion and diagnosis of reperfusion abnormalities.


  3/7

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie tętniaków i przetok zatok Valsalvy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of Valsalva sinus aneurysms and fistulas.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Kapelak Bogusław, Wójcik Sławomir, Piątek Jacek, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.957-961, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniaki i przetoki zatok Valsalvy (TZV; PZV) są rzadką wadą serca i stanowią jedynie kilka procent wad lewego ujścia tętniczego. Etiologia TZV i PZV może być wrodzona lub nabyta. Materiał i metoda: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantacji w latach 1978-2002 operowano 40 chorych (27 M; 13 K) z powodu anomalii zatok Valsalvy, co stanowiło 1 proc. wszystkich operacji w krążeniu pozaustrojowym. U 18 chorych rozpoznano tętniak (TZV), a u 22 chorych przetokę (PZV). Etiologię zapalną potwierdzono u 22 chorych. Anomalia dotyczyła głównie prawej bezwieńcowej zatoki Valsalvy - 75 proc. PZV penetrowały u 20 chorych do prawego serca. Wśród wad towarzyszących najczęściej występowała niedomykalność zastawki aortalnej. W przypadku 80 proc. chorych z TZW zastosowano allogenny wszczep, natomiast u 70 proc. chorych z PZV wykonano zeszycie szwami materacowymi na podkładkach. Wady towarzyszące korygowano jednoczasowo. U 9 chorych wszczepiono sztuczną zastawkę aortalną. Wyniki: W badanej grupie chorych stwierdzono 2 zgony wczesne i trzy odległe. Reoperacji (z dobrym wynikiem) wymagało 4 chorych. Po operacji w końcowym okresie obserwacji 1 chory z TZV znajdował się w III klasie NYHA a pozostali pacjenci I/II klasie NYHA (p 0,001). Obiektywna ocena chorych okazała się zgodna z oceną subiektywną. Po operacji 24 chorych (70 proc.) prowadzi życie w pełni normalne. W badaniach echokardiograficznych potwierdzono skuteczność zastosowanych technik operacyjnych. Wnioski: 1. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Valsalva sinus aneurysms and fistulas (ASV; FSV) are rare aortic pathologies and present in only a few percent of patients with aorta and/or left arterial orifice disease. Etiology of ASV and FVS is congenital and acquired. Materials and methods: 40 patients (pts) were operated on in the Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology from 1978 to 2002 due to pathology of Valsalva sinus ( 1 p.c.) of all operations in ECC). 18 pts were diagnosed with Valsalva sinus aneurysm and 22 with its fistula. Inflammatory etiology was confirmed in 22 pts (5 p.c.). Most common pathology was localized in the right and/or coronary lacking Valsalva sinus (30 pts - 75 p.c.). FSV penetrated into the right atrium or ventricle in 20 pts (91 p.c.). Among accompanying pathologies aortic valve insufficiency was most frequently found. In 80 p.c. of pts with ASV aortic allografts were implanted. In 70 p.c. of pts with FSV, fistula was sutured with interrupted pledgeted mattress sutures. Accompanying anomalies were corrected simultaneously. Mechanical aortic valve was implanted in 9 pts. Results: 2 pts died in the early postoperative period and 3 in the follow up. Reoperation (with good results) was performed in 4 pts. At discharege all pts were in NYHA I/II except 1 pt in NYHA III. Objective estiamtion of patient's cardiopulmonary sufficiency did not differ from the subjective one. 24 pts performed normal life activities after operation. The echocardiography ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym po chirurgicznym usunięciu tętniaka lewej komory metodą klasyczną i zmodyfikowaną.
  Tytuł angielski: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy of classic and modified technique.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wójcik Sławomir, Kapelak Bogusław, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Pietrzyk Edward, Wierzbicki Karol, Moncznik Paweł, Traczyński Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.800-806, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie do 1989 r. tętniaki lewej komory operowano klasyczną metoda Cooley'a z zamknięciem lewej komory na paskach z filcu. Następnie została wprowadzona metoda zmodyfikowana, która odtwarza geometrię lewej komory sposobem Stoney'a, a dodatkowo usuwane jest bliznowato zmienione wsierdzie. Cel pracy: Porównanie wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym chorych operowancyh dwoma metodami: klasyczną (gr. A) i zmodyfikowaną (gr. B). Materiał i metoda: Dokonano retrospektywnej oceny porównwaczej chorych operowanych dwoma metodami w latach 1989 - 2000 r: Gr. A: 74 chorych operowanych metodą klasyczną [63 M (85,1 proc.) i 11 K (14,9 proc.); śr. wieku 52,26 ń 10,35 lat]; Gr. B: 86 chorych operowanych metodą zmodyfikowaną [74 M (86 proc.) 12 K (14 proc.); śr. wieku 55,83 ń 9,3). Wyniki: Grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby zwężonych istotnie tętnic wieńcowych w koronarografii, średniej frakcji wyrzutowej w entrykulografii, wymiarów lewej komory w echokardiografii. W obu rodzajach zabiegów wykonano śr. ilość pomostów przypadającą na 1 chorego 1,55 w grupie A, oraz 1.69 w grupie B z czasami zakleszczeń aorty 48,1 (24 - 77) ń 12,9 grupa A i 50,9 (0 - 91) ń 16,3 grupa B bez istotnie statystycznych różnic. W grupie B zmarło 4 chorych (4,6 proc.), z tego 3 chorych zmarło z powodu zespołu małego rzutu i 1 chory z powodu małego rzutu i zaburzeń rytmu. W grupie A zmarło 11 chorych ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our department left ventricular aneurysmectomy was performed using only classic Cooley technique until 1989. Since then a modified technique was introduced: left ventricular geometry reconstruction modo Stoney simultaneously with the excision of scarred endocardium. Aim: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy using classic (Group A) and modified technique (Group B). Material and methods: Retrospective data analysis of early clinical outcome of patients (pts) operated from 1989 to 2000: classic technique 74 pts [63 M (85.1 p.c.); 11 F (14.9 p.c.); average age 52.26 ń 10.35 years', modified technique 86 pts [74 M (86 p.c.); 12 F (14 p.c.); average age 55.83 ń 9.3]. Results: No statistically significant differences between groups considering number of cirtically stenosed coronary arteires, left ventricular ejection fraction and left ventricular diameters were observed. Mean number of bypass grafts (gr. A 1.55, gr. B 1.69); aortic crossclamping time (gr. A 48.1 (24 - 77) ń 12.9; gr. B 50.9 (0 - 91) ń 16.1) were not significantly different between groups. In gr. A, 11 (14.8 p.c.) pts died: low output syndrome (LOS) 3 pts, LOS and ventricular dysrhythmias (VD) 5 pts, VD 3 pts. In gr. B 4 (4.6 p.c.) pts died: LOS 3 pts; LOS and VD 1 pt. Among other complications LOS and VD occurred significantly more frequently in gr. A. In both groups average postoperative ejection fraction increased; twice higher in gr. B than A. ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Echokardiografia spoczynkowa i analiza zmienności rytmu serca w ocenie rokowania u pacjentów poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej serca.
  Tytuł angielski: The role of rest echocardiography and heart rate variability analysis in prognosis assessment in patients after surgical myocardial revascularization.
  Autorzy: Myć Jacek, Sadowski Jerzy, Sobczyk Dorota, Śnieżek-Maciejewska Maria, Kapelak Bogusław
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.149-153, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W leczeniu choroby niedokrwiennej serca bardzo istotna jest identyfikacja czynników rokowniczych. Najważniejszymi czynnikami prognostycznymi w przypadku chorych poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej serca okazały się: echokardiograficzne parametry oceniające kurczliwość mięśnia sercowego oraz parametry zmienności rytmu.

  Streszczenie angielskie: Identification of the prognostic factors is an important issue in coronary artery disease treatment. The most important prognostic factors for the patients after surgical myocardial revascularization are: echocardiographic parameters of myocardial contractility and heart rate variability parameters.


  6/7

  Tytuł oryginału: Postępowanie u pacjenta z podejrzeniem rozwarstwiającego tętniaka aorty piersiowej.
  Tytuł angielski: Management of patients with suspected thoracic aortic aneurysm.
  Autorzy: Kapelak Bogusław, Sadowski Jerzy, Pfitzner Roman, Sobczyk Dorota
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.155-158, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie postępowania u chorych z ostrym rozwarstwiającym tętniakiem aorty wstępującej, który ze względu na nagłe występowanie i dynamiczny przebieg należy do najbardziej naglących stanów klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is the presentation of the thereapeutic management in acute dissecting aneurysm of the ascending aorta which - in view of its sudden onset and dynamic course - is one of major life-threatening clinical states.


  7/7

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Sadowski Jerzy, Kapelak Bogusław, Drwiła Rafał
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.159-162, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków jest częstym powikłaniem występującym u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych. Etiologia pooperacyjnego migotania przedsionków jest wieloczynnikowa i nie do końca wyjaśniona. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają aktualne poglądy dotyczące częstości występowania, czynników ryzyka i strategii postępowania w migotaniu przedsionków po pomostowaniu aortalno-wieńcowym na podstawie aktualnego piśmiennictwa i własnego doświadczenia.

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is a common complication of coronary artery bypass graft surgery. Etiology of postoperative atrial fibrillation is mulifactoral and unclear. The aim of the persent review is to give an update on epidemiology, risk factors and therapeutic strategies of the atrial fibrilation following coronary artery bypass grafting, according to the recent literature and our clinical experience.

  stosując format: