Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KANADYS
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty otyłości w ciąży.
Tytuł angielski: Clinical aspects of obesity in pregnancy.
Autorzy: Kanadys Wiesław Maciej, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Mierzyński Radzisław, Oleszczuk Jan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.148-151, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/8

  Tytuł oryginału: Zmiany stężeń wolnych aminokwasów w surowicy krwi pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego leczonych operacyjnie.
  Tytuł angielski: Changes in free amino acid concentration in the blood serum of patients with surgically treated digestive tract neoplasms.
  Autorzy: Dardzińska Iwona, Pasternak Kazimierz, Górski Andrzej, Kanadys-Sobieraj Barbara
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.55-59, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aminokwasy odgrywają ważną rolę przede wszystkim jako materiał budulcowy peptydów i białek strulturalnych i enzymatycznych. Wolne aminokwasy mogą pochodzić zarówno z białek pokarmowych, jak i białek własnych organizmu ulegających procesowi degradacji. W przypadku nowotworu przewodu pokarmowego zachodzą, w różnym stopniu, zaburzenia trawienia i wchłaniania a ponadto zabieg operacyjny może rownież mieć wpływ na zmiany w stężeniu wolnych amionokwasów. Badania przeprowadzono na surowicy krwi pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka żołądka, raka jelita grubego i raka trzustki. Surowicę krwi uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych i kontrolnych. Pobierano ją w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny, w pierwszej dobie po zabiegu oraz w piątej dobie po zabiegu operacyjnym. W badanych surowicach oznaczono stężenie wolnych aminokwasów stosując metodę chromatografii jonowymiennej przy wykorzystaniu automatycznego analizatora aminokwasów firmy Microtechna Praha. Wykazano różnice w stężeniu wolnych aminokwasów w badanych surowicach krwi. Stężenia wolnych aminokwasów różniły się w badanych surowicach pacjentów przed zabiegiem operacyjnym. W dobie po zabiegu operacyjnym w surowicy krwi u wszystkich pacjentów obserwowano obniżenie stężenia wolnych aminokwasów. W piątej dobie po zabiegu operacyjnym stężenie aminikwasów nie uległo zasadniczej zmianie, natomaist zmianie ulegał profil jakościowy aminokwasów.

  Streszczenie angielskie: Amino acids play an important biological role, especially as the structural material in peptides and structural and enzymatic proteins. Free amino acids can derive from digested proteins as well as from degraded endogenous proteins. In the case of digestive tract neoplasm, deficiencies of digestion and absorption occur in varying degrees. Surgeery can also result in changes in amino acid concentrations. Test were conducted utilizing blood serum samples of patients surgically treated fir stomach cancer, cancer of the large intestine, and pancreatic cancer. Serum samples were obtained from patients during diagnosis and monitoring. Samples were obtained one day before surgery, one day after sugery, and five days after surgery. Free amino acid concentrations were determined by ionic-exchange chromatography method using an automated amino acid analyzer by Microtechnika Praha. Differences in free amino acid concentrations among the serum samples were determined. Free amino acid concentrations varied among the samples taken pre-operatively. These levels were found to be reduced in the samples taken one day after surgery, while samples taken on the fifth post-surgical day were basically inchanged - however the amino acid profile did change.


  3/8

  Tytuł oryginału: Częstotliwość cukrzycy ciężarnych (GDM) w Polsce w badaniach przesiewowych.
  Tytuł angielski: The prevalence of gestational diabetes mellitus in Polish population.
  Autorzy: Wójcikowski Czesław, Królikowska Beata, Konarzewska Joanna, Kanadys Wiesław, Drożdżal Marian, Olszewski Jarosław, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.811-816, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem tolerancji węglowodanów, które występuje po raz pierwszy w ciąży. Częstotliwość GDM w różnych regionach i populacjach jest zróżnicowana. W pracy podjęto się oceny częstotliwości występowania cukrzycy w Polsce, który oceniono na 3,4 proc. populacji kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to determine the frequency of GDM in different parts of Poland and to assess whether 1h - glucose plasma levels after 50g glucose tolerance test (50 g OGTT) reflect the risk og GDM. Material and methods; A total of 5778 pregnant women were screened with 50g OGTT between 24 and 28 weeks of gestation. All subjects whose post-challenge glucose levels exceeded 140 mg/dl had 75g OGTT performed according to WHO criteria. Results: The rate of abnormal screening test results ranged from 8,0 p.c. to 20,7 p.c. for different regions of Poland, respectively. The pathological 50g OGTT resutls were from 140 mg/dl to 320 mg/dl. Screening test results within 140 mg/dl to 149 mg/dl were confirmed by positive 75 g OGTT only in 2,9 p.c. subjects. All patinets whose 1h - glucose levels at 50 g OGTT were greater than 190 mg/dl had patholgocial 75 g OGTT results as well. Conclusion: The prevalence of GDM in different parts of Poland ranged from 2,0 p.c. to 3,8 p.c. (the average 3.4 p.c.).


  4/8

  Tytuł oryginału: Kobiety w wieku rozrodczym wobec samobadania piersi.
  Tytuł angielski: Women in procreative age in the face of breast self-examination.
  Autorzy: Pilewska Anna, Kanadys Katarzyna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.326-328, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy kobiety w wieku rozrodczym wykonują samobadanie piersi, jak często to czynią i od czego to zależy? Badaniamimobjęto 149 studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety. Stwierdzono, że wykonanie samobadania piersi potwierdzilo 79,9 proc. kobiet, lecz nie wszystkie robiły to regularnie. Kobiety o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji materialnej częściej badały swoje piersi niż kobiety o złej lub przeciętnej sytuacji. Troska o własne zdrowie była najczęściej podawanym przez badane motywem samokontrolo piersi. Kobiety, ktore pisały, że nie wykonują samobadania, argumentowały to lękiem przed wykryciem zmiany.


  5/8

  Tytuł oryginału: Osteoporoza - jak jej zapobiec?
  Autorzy: Pilewska Anna, Kanadys Katarzyna, Sendecka Anna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Znajomość techniki samobadania piersi i praktyczne jej wykorzystywanie przez personel medyczny.
  Tytuł angielski: Knowldege of techniques of breast self examination and its practical usage by medical personnel.
  Autorzy: Bucholc Marzena, Łepecka-Klusek Celina, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.55-57, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Samodzielne badanie piersi jest tanią i prostą metodą wczesnego wykrywania guzków i innych nieprawidłowości w piersiach, a ponad 90 proc. nowotworów tego narządu jest wykrywanych przez same kobiety. Celem pracy była próba sprawdzenia czy i na ile personel medyczny zna technikę samobadania piersi oraz, czy i w jakim stopniu wykorzystuje to w odniesieniu do siebie i innych. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 149 pielęgniarek i położnych, studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskane rezulataty pokazały, że znajomość techniki samobadania piersi wśród badanych była niewielka - blisko połowa (43,6 proc.) potrafiła wymienić tylko 1 - 3 jej elementów. Gros badanych przyznało się do wykonywania samokontroli piersi (79,9 proc.) i informowania o tym innych kobiet (71,2 proc.), lecz do praktycznego nauczania techniki tylko co druga z nich.

  Streszczenie angielskie: Breast self examination is cheap and easy method of early tubercule detection and other abnormalities in breast, and over 90 p.c. of neoplasms of this category is detected by the women. Objective of this study was an effort to examine if and to what extent medical personnel knows the breast self examination technique, and if and to what exent uses it in reference to itself and others. Questionnaire reseach was performed among 149 nurses and midwives, students of Nursing Department and Health Science of Medical Academy in Lublin. Received results indicated that knowledge of techniques of breast self examination among examined was inconsiderable - close to a half (43.6 p.c.) was able to name 1 - 3 its elements. Most of the examined admitted to performing breast self examination (79.9 p.c.) and informing other women about it (71.2 p.c.), but to practival teaching of the technique only every other of them.


  7/8

  Tytuł oryginału: Postrzeganie choroby nowotworowej a podejmowanie działań profilaktycznych.
  Tytuł angielski: Perception of neoplasm's disease and the undertaking of prophylactic activity.
  Autorzy: Pilewska Anna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1142-1146, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy wyobrażenia o chorobie nowotworowej miały wpływ na podejmowanie przez pielęgniarki i położne działań profilaktycznych. Badaniami ankietowymi objęto 202 osoby. Blisko połowa (49,0 proc.) z nich kojarzyła chorobę nowotworową z cierpieniem, prowadzącym do śmierci. Do informowania innych o zasadach samokontroli przyznało się 72,3 proc., a tylko co trzecia pisała, że regularnie bada swoje piersi. Wyobrażenia o chorobie nowotworowej nie miały wpływu na regularność samobadania i podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie profilaktyki raka piersi.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequently medical problems of Polish women. Design: The aim of the study was to answer the question, if imagination of neoplasm disease influence the undertaking of prophylactic activity by nurses and midwives. Materials and methods: Study was carried out among 202 female students from the Faculty of Nursing and Health Studies at the University Medical School in Lublin. Study was carried on the basis of the author's questionnarie. Result: Nearly half (99, that is 49,0 p.c.) respondents associated neoplasm's disease with suffering resulting in death. The majority (146, it means 72,3 p.c.) of women said that they had informed others of guidelines on breast self - control. Only 31,7 p.c. of respondents wrote that they practise breast self - examination on regular basis. Conclusions: Imagination of neoplasm's disease did not influence regularity of self - examination and undertaking of prophylactic activity against breast cancer.


  8/8

  Tytuł oryginału: Personel medyczny wobec profilaktyki raka narządu rodnego i sutka.
  Tytuł angielski: Medical personnel in the face of prophylaxis of reproductive organ and breast cancer.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Pilewska Anna, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1147-1150, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pielęgniarki i położne odnoszą do siebie podstawowe zasady profilaktyki nowotworów narządu rodnego i piersi oraz czy fakt opiekowania się chorą na raka ma wpływ na ich zachowania zdrowotne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequent medical problems of women in Poland. Design: The aim of the study was to verify, whether and how far nurses and midwives keep fundamental rules of prophylaxis of breast cancer and that of reproductive orgnas and whether the fact of taking care of a patient with cancer influence their health's behaviour. Mateirals and methods: Questionnaire study was carried out among 202 people. Resutls: Only 17,8 p.c. of all respondents have not taken any actions to protect themselves against tumours disease. The others tried to assume a healthy life style and took advantage of prophylactic examinations. The variables accepted in the study did not differentiate the surveyed behaviour. Conclusions: Majority of nurses and midwives have taken prophylactic activity of breast cancer. The fact of taking care of a patient with cancer did not influence their health's behaviour.

  stosując format: