Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAMIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/51

Tytuł oryginału: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym u noworodków i wcześniaków : standardy i procedury medyczne
Autorzy: Kamińska Ewa, Misiak Halina, Sosnowska Krystyna
Źródło: - Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 70 s. : tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,622

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/51

  Tytuł oryginału: Strach i ból porodowy a zapotrzebowanie na opiekę położniczą u kobiet rodzących w warunkach sali porodowej.
  Tytuł angielski: Fear and childbrith pain and the need of obstetrical care of parturient women in puerperal room conditions.
  Autorzy: Kamińska Małgorzata
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.97-103, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nie tylko poród, ale i okres następujący po nim budzi lęk i obawę wielu kobiet. Dysponują one najczęściej nieprofesjonalną wiedzą przekazaną wraz z kulturą, czy obyczajowością. Zarówno okres ciąży, porodu i połogu są szczególnymi etapami w życiu kobiety. Potrzebuje ona wówczas wyjątkowej opieki i pomocy. Celem badawczym niniejszej pracy było uzyskanie informacji na temat oczekiwań kobiet rodzących, odczuwających strach i ból podczas porodu, w stosunku do położnych pracujących w oddziale. Badania przeprowadzono wśród 57 kobiet rodzących w Sali Porodowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się z 26 pytań otwartych i zamkniętych oraz dwóch skal nasilenia objawów. Badania wykazały, że odczuwanie przez kobiety bólu podczas porodu, strach o zdrowie dziecka oraz nieznajomość przebiegu porodu, było główną przyczyną lęku przed porodem. Kobiety oczekiwały obecności odpowiedzialnej i życzliwej położnej, oczekiwały też informacji na temat zachowania się podczas porodu i na temat stanu dziecka po porodzie. Analiza badań potwierdziła fakt, że kobieta rodząca w warunkach szpitalnych, oddająca się w bezpośrednią opiekę położnej ma różnego rodzaju oczekiwania. Położna zaś ma obowiązek poznać te oczekiwania, ponieważ dobry stan fizyczny i psychiczny kobiet wpływa na przebieg porodu.

  Streszczenie angielskie: Not only childbirth, but and following period after him to arouse fear of many women. They to have unprofessional knowledge, delivered together with culture, whether with morality. Both period pregnancy, of childbirth and of puerperium are special stages in life of women. Needs she then expecional cares and of help. The aim of this study was obtainment of information on theme of expectations of women producing, feeling fear and pain during childbirth, in relation to midwifes workin in department. The investigations were done on 57 women producing in Puerperal Room of a province Hospital to them doctors J. Biziela in Bydgoszczy. Tool reserach was questionnaire of inguiry consisting from 26 questions open and closed and of two scales of intensification of symptoms. The results showed, that feeling by women of pain during childbirth, fear for health of child and unacquaintance of childbirth, was main reasons of fear before childbirth. Women waited presences responsible and of friendly midwife, waited also of information on during childirth and on theme of condition child after childbirth. The analysis of the confirm that the parturient woman in circumstances hospital giving oneself up in immediate care of midwife has of different kind of expectation. Midwife while has duty to recognize these expectations, because good state physical and psychical women puts into port on childbirth.


  3/51

  Tytuł oryginału: Ocena płukanek Baktericin i Fluoricin w codziennej higienie jamy ustnej.
  Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Kamińska Anita, Łata Agnieszka, Ksol Bożena
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.24-26, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badanie kliniczne oceniające skuteczność stosowania płukanek Batericin i Fluoricin w trakcie codziennych zabiegów higienicznych jamy ustnej. Badaniem objęto 56 osób, w tym 34 kobiety i 22 mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat. Uzyskane wyniki wstępne potwierdzają przydatność stosowania płukanek Batericin i Fluoricin.

  Streszczenie angielskie: Clinical examination was carried out to estimate the effectiveness of Bactericin and Fluoricin mouthwashes in the course of daily oral hygiene procesured. The examination involved 56 individuals, including 34 females and 22 males between the ages of 18-45 years. The initial results obtained indicate the usefulness of Bactericin and Fluoricin mouthwashes.


  4/51

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego: diagnostyka usg.
  Tytuł angielski: Acute appendicitis: US in diagnosing.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Gałdyńska-Kawecka Maria, Bojko Stefania, Kamińska Anna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.42-44, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sonografia jest metodą obrazową zdolną potwierdzić lub wyłączyć ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u chorych z bólami w prawym dole biodrowym. Zamierzeniem pracy jest dostarczenie nowych informacji odnoszacych się do diagnostyki usg tego stanu chorobowego.

  Streszczenie angielskie: Sonography is an imaging method to confirm or rule out acute appendicitis in patients with lower right quadrant. The purpose of this paper is to provide an update on new informations regarding the US in diagnosing this disease entity.


  5/51

  Tytuł oryginału: Effects of acamprosate and some polyamine site ligands of NMDA receptor on short-term memory in rats.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Niedopad Lidia, Polańska Anna, Gębka Joanna
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (1/2) s.83-96, il., tab., bibliogr. s. 94-96
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the effect of multiple acamprosate (500.0 mg/kg, p.o.) administration on short-term memory, using te social recognition test in rats. Ifenprodil (1.0 mg/kg, i.p.), arcaine (5.0 mg/kg, i.p.) and spermidine (20.0 mg/kg, i.p.) were chosen as polyamine ligands and their action or interaction with acamprosate was also studied. The doses used did not show any sedative activity, which was assessed by measuring locomotor activity and the hypnotic effect of ethanol. The findings suggest that acute acamprosate treatment did not impair short-term memory. Multiple acamprosate and a single spermidine or arcaine administration led to better performance in the memory test, whereas no significant difference was observed in ifenprodil-treated rats. Co-administratio of a single arcaine or spermidine dose with multiple acamprosate produced worse results. This means that the effect of repeated acamprosate administration can be changed by the co-administration of other polyamine ligands, so that care should be taken in interpreting.


  6/51

  Tytuł oryginału: Sieć cytokinowa - potencjalne korzyści diagnostyczne i terapeutyczne w nefrologii.
  Tytuł angielski: Cytokine network - potential diagnostic and therapeutic benefits in nephrology.
  Autorzy: Mazanowska Oktawia, Kamińska Dorota, Klinger Marian
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.75-80, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące cytokin i czynników wzrostu. Skupiono uwagę na znaczeniu sieci cytokinowej i wpływie jej równowagi na funkcjonowanei komórek. Opisano jej rolę w chorobach nerek, a szczególnie działanie modyfikujące odpowiedź zapalną. Omówiono implikacje terapeutyczne wykorzystujące wiedzę o wzajemnych powiązaniach i możliwość zastosowania w leczeniu chorób nerek.

  Streszczenie angielskie: The review is focused on the information about cytokines and growth factors and interactions between then in cytokine network creation with its intercellular regulatory function. The importance of cytokine network in kidney diseases and modification of immune response during inflammation process was discussed. Moreover the therapeutic implications based on the knowledge about interactions and possibility of use in renal diseases treatment.


  7/51

  Tytuł oryginału: Współczesne kierunki w leczeniu raków skóry.
  Tytuł angielski: The modern therapeutic trendes in cutaneous carcinoma treatment.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Brzezińska-Wcisło Ligia, Wyględowska-Kania Mariola, Lis Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.127-131, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie poszczególnych metod leczenia raków podstawnokomórkowych i kolczystokomórkowych z uwzględnieniem skuteczności, bezpieczeństwa oraz końcowego efektu kosmetycznego zastosowanej terapii. W pracy omówiono klasyczne metody leczenia wybranych raków skóry, tj. chirurgiczne wycięcie ogniska w całości, z uwzględnieniem mikrochirurgii Mohsa, radioterapię, laseroterapię neodymowo-yagową, a także przedstawiono nowoczesne metody, do których należy terapia fotodynamiczna, miejscowe stosowanie interferonu alfa, beta oraz imiquimodu. Na podstawie piśmiennictwa dokonano również próby określenia wskazań do zastosowania poszczególnych modeli terapii raków skóry, w aspekcie ich stałego i dynamicznego udoskonalenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare methods of basal cell (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) therapy. Effectiveness, safety and final cosmetic effects of particular treatments were analyzed. The classical therapeutic methods of selected skin carcinoma, such as surgical excision, with Moh's surgery radiotherapy, cryotherapy, Nd:YAG laserotherapy were discussed. The modern therapies of cutaneous carcinoma i.e.: phytodynamic therapy, topical treatment with interferon alpha, beta and imiquimod were mentioned. Indications for different methods of BCC and SCC therapy in the light of their constant and dynamic improvement, based on revieved literature are dicussed.


  8/51

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u pacjentów Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Tytuł angielski: Risk factors of retinopathy of prematurity in newborns treated in Neonatal Intensive Care Unit of University Children's Hospital Collegium Medicum Jagiellonian University.
  Autorzy: Głowacka Edyta, Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kobylarz Joanna, Kamińska-Mroczkowska Halina, Mazurek Małgorzata, Sadowska Maria, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.86-90, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W związku z poprawą opieki perinatologicznej i wzrostem przeżywalności noworodków przedwcześnie urodzonych zwiększa się liczba dzieci wymagających badań okulistycznych z powodu retinopatii wcześniakóww (ROP). Cel: Określenie czynników ryzyka rozwoju ROP. Materiał i metody: Badaniem objęto 206 wcześniaków ze średnio urodzeniową masą ciała (mc) 1342,15g (480-3250g) i średnim wiekiem płodowym (wp) 30 tyg. (22-36 tyg.). Oceną objęto 3 grupy: bez cech ROP - 165 dzieci (80,1 proc.); 2) z cechami ROP nie wymagającymi leczenia - 13 dzieci (6,3 proc.); 3) z ROP ze zmianami w stadium przedprogowym lub progowym, kwalifikującym do krioterapii siatkówki - 28 dzieci (13,6 proc.) Wyniki: Nie obserwowano rozwoju stadium progowwego ROP u dzieci 32 tyg. wp i/lub mc 1500g. Krioaplikację wykonano pomiędzy 6 a 18 tygodniem życia (tż) (Mo: 12 tż). Skorygowany wieki dzieci, w którym wykonano zabieg mieścił się w przedziale 34-45 tyg (Mo: 38 tyg). Wykazano zalężność rozwoju ROP od czasu stosowania wentylacji mechanicznej (odpowiednio w grupach Me: 6; 22; 33 dni; p 0,01), tlenoterapii (Me: 27; 58; 70 dni; p 0,01), liczby wykonanych w 1. miesiącu życia (mż) przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) (Me: 2; 4; 4; p 0,01), minimalnej wartości pO2 (średnia: 37,2; 30,2; 29,2 mmHg p 0,01), wahań pO2 (mierzonego SD) (Me: 10,25; 13,2; 15,4 mmHg p 0,016 i maksymalnej wartości pCO2 (średnia: 52,5; 56,8; 66,5 p 0,01) w 2-4 tż. Wnioski: Monitorowanie pO2 i PCO2u ...

  Streszczenie angielskie: Background: A persistent progress in perinatal care and a large increase in infants survival rate have been observed recently. As a result, the number of neonates requiring ophthalmologic examinations due to retinopathy of prematurity (ROP) increased as well. Method: A retrospective survery including 206 neonates with mean birth weight 13342 g and mean gestational age 30 weeks. Material: Three groups: 1) without ROP - 165 infants (80.1 p.c.); 2) ROP not requiring treatment - 13 infants (6.3 p.c.); 3) with prethreshold and threshold ROP requiring cryotherapy - 28 infants (13.6 p.c.) were analysed. Results: Threshold ROP was not observed in infants with gestational age . 32 weeks and/or birth weight 1500 g. Cryotherapy was applied between the 6th and 18th weeks of life (Mo: 12). The procedure was applied at postmenstrual age between the 34th and 45th weeks of life (Mo: 38). The correlation of ROP with the following factors was observed: lenght of mechanical ventilation (Me in the studied groups): 6; 22; 33 days respectively; p 0,01), length of oxygen therapy (Me: 27; 58; 70 days; p 0.01), number of blood transfusions in first months of life (Me: 2; 4; 4; p 0.01), minimum pO2 (average: 37.2; 30.2; 29.2 mmHg p 0.01), pO2 oscillation (measured as SD) Me: 10,25; 13.2; 15.4 mmHg p 0.016) and maximal pCO2 (average: 52.5; 56.8, 66.5 p 0.01) between the 2nd and 4th weekd of life. Conclusion: Monitoring of pO2 and pCO2 in infants in the 1st month of life reduce ...


  9/51

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników środowiskowych na dostępność biologiczną leków.
  Tytuł angielski: Influence of external factors on drug bioavailability.
  Autorzy: Kamińska Anna, Szcześniak Piotr, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.328-331, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: External conditions are defined as all external factors, which may influence gastrointestinal absorption of drugs. The effect of external factors, such as: contents of stomach (quality and quantity), amount and composition of diet, temperature (of environment, body), activity and body posture, physical exercise (psychic stress), social drugs (coffee, ethanol), chronobiologic factors (day-night rhythm), climatic influence (weather conditions) on drugs bioavailability was presented.


  10/51

  Tytuł oryginału: HASCOSAN PLUS - nowy środek do pielęgnacji skóry suchej i atopowej u dzieci.
  Tytuł angielski: HASCOSAN PLUS - a new medicament for dry and atopic skin treatment in children.
  Autorzy: Kamińska Ewa
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.I-III, bibliogr. 22 poz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/51

  Tytuł oryginału: Techniki biologii molkularnej jako uzupełnienie klasycznej histopatologii w diagnostyce ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Methods of molecular biology as a complement of conventional histopathology in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection.
  Autorzy: Kamińska Dorota, Klinger Marian, Mazanowska Oktawia
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.213-218, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas ostateczną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu ostrego i przewlekłego odrzucania nerek pozostaje klasyczne badanie histopatologiczne wycinka przeszczepionej nerki pobranego za pomocą biopsji. Coraz częściej stosuje się też aspiracyjną biopsję cienkoigłową. Do oceny bioptatu wykorzystuje się wiele systemów standaryzacyjnych (klasyfikację Banff, CCTT, CADI). Metody diagnostyki molekularnej, takie jak metody immunoenzymatyczne, PCR, RT-PCR, hybrydyzacja in situ, umożliwiają określenie subpopulacji limfocytów tworzących nacieki zapalne, rodzajów i ilości cytokin oraz czynników wzrostu obecnych w przeszczepie. Może to pozwolić na dokładniejsze poznanie mechanizmów immunologicznych reakcji odrzuceniowej i skuteczniejsze jej przeciwdziałanie.

  Streszczenie angielskie: The gold standard in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection remains conventional histopathological evaluation of biopsy tissues. Fine needle aspiration biopsy becomes popular tool in the monitoring of kidney transplants. There exists many standardization systems of renal allograft biopsy interpretation, e.g. Banff working classification, CCTT, CADI. Use of technologies of molecular diagnostics allows detect subsets of lymphocytes and pattern of cytokines in renal allograft. It can help in better understanding of immunological status of the graft, in choosing anti-rejection therapy and in differentiation between rejection and drug toxicity.


  12/51

  Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego w IP CZD.
  Tytuł angielski: Etiological agents of urinary tract infections at the CMH I.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Jarosz Kinga, Pawińska Alicja, Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.553-563, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono częstość występowania poszczególnych gatunków bakterii w zakażeniach szpitalnych układu moczowego u pacjentów IP CZD w latach 1999-2001 oraz zestawiono oporność najczęściej występujących uropatogenów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Przeanalizowano najważniejsze trendy zachodzące w zmianach oporności poszczególnych gatunków bakterii.

  Streszczenie angielskie: We examined the frequency of microorganisms responsible for UTI and susceptibility to antibiotics and chemiotherapeutics during 1999-2001. During the study period and increase in the frequency of gram-negative rods resistant to beta-lactams and a dramatic increase of carbapenems resistance of Pseudomonas aeruginosa were found.


  13/51

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty leczenia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomic aspects of diabetes type 2 treatment.
  Autorzy: Szcześniak Piotr, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.422-427, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diabetes is not only clinical, but also economic problem. More and more economic evaluations of this disease are undertaken and much attention is devoted recently to this problem. Direct cost (pharmacy, hospitalisation, consultations) mostly derive from health care strategies that aim to reduce late complications of the condition and maintain day-to day quality of life. Therefore, it does not seem difficult to estimate pharmaceutical expenditures. The consumption of oral antihyperglycaemic prescription tendencies and shows the influence on costs, and provides indirect information about the quality of health care for patients with diabetes mellitus. Over the last few years, some developed countries have shown a progressive increase in pharmaceutical expenditure on diabetic care, whereas economically depressed countries have experienced a dramatic shortage of basic medicines such as insulin.


  14/51

  Tytuł oryginału: Cytokine serum levels in soft tissue sarcoma patients: correlations with clinico-pathological features and prognosis.
  Autorzy: Rutkowski Piotr, Kamińska Janina, Kowalska Maria, Ruka Włodzimierz, Steffen Jan
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (4) s.463-471, il., tab., bibliogr. 85 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We investigated the correlations between serum levels of selected proinflammatory, hematopoietic and angiogenic cytokines and soluble cytokine receptors with the clnicopathological features and prognosis in soft tissue sarcom patients. Serum levels of 9 cytokines (TNFŕ, IL-Ira, IL-6, IL-8, IL-10, M-CSF, G-CSF, VEGF, bFGF) and 4 free cytokine receptors (sIL-2Rŕ, sIL-6R, TNFRI TNFRII) were measured by means of an enzyme-linked immunoadsorbent assay kit in 156 soft tissue sarcoma patients before the treatment and in 50 healthy controls. Serum levels of 10 cytokines and cytokine receptors were also assayed during patients' follow-up after the treatment. Significantly elevated pretreatment serum levels of 11/13 cytokines and cytokine receptors were found in sarcoma patients, as compared to healthy controls. In 40.4 p.c. of patients 6 or more cytokines and cytokine receptors (most frequently: TNF RI, IL-6, IL-8) were elevated in parallel. Serum levels of IL-6, sIL-2R, VEGF, M-CSF and TNF RI correlated significantly with tumor size and serum levels of IL-8 and IL-6 were significantly higher in patients with Grade 2/3 vs. Grade I tumors. We did not observe any significant differences in cytokine serum levels between patients with primary and recurrent tumors and patients with and without distant metastases. Using univariate analysis, overall survival (OS) in all patients was affected by tumor size ( 5 cm vs. 5-10 cm vs. 10 cm), tumor grade (GI vs. G2/3), presence of metastases, pretreatment serum levels of 8 cytokines...


  15/51

  Tytuł oryginału: Leczenie pacjenta z niedorozwojem szkliwa za pomocą koron Procera ALL-Ceram - opis przyadku.
  Tytuł angielski: Treatment of the patient with hypoplasia with the help of crown Procera All-Ceram - case report.
  Autorzy: Kazek Andrzej, Kamińska Anita, Karasiński Antoni
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.155-157, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedsawiono przypadek pacjentki z niedorozwojem szkliwa leczonej protetycznie za pomocą licówek z porcelany Finesse oraz całoceramicznych koron Procera All-Ceram wykonanych na ośmiu zębach górnych 14 - 24. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia protetycznego udało się uzyskać bardzo dobry efekt estetyczny.

  Streszczenie angielskie: A case of the patietn with hypoplasia of enamel, who was treated prosthetic with the help of Finesse ceramic laminated and Procera All-Ceram crowns made of the eight upper teeth 14-24 is presented. Thanks to using the modern methods of prosthetic treatment a good esthetic result was actived.


  16/51

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena skuteczności działania preparatu Baktericin w zwalczaniu płytki protez.
  Tytuł angielski: Clinical research on the effectiveness of the Baktericin rinsing remedy in denture plaque elimination.
  Autorzy: Kamińska Anita, Karłowska Mariola, Wojciechowska Ewa, Kozłowska Iwona, Krzysztofowicz-Olszańska Marta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.99-102, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano wpływ stosowania płukanki Baktericin na występowanie płytki protez u pacjentów zaopatrzonych ruchomymi protezami akrylowymi. Badaniem objęto 45 osób. Ilość płytki protez oceniano za pomocą preparatu Plaque-test. U każdego pacjenta przeprowadzono dokłady instruktaż higieny i użytkowania protez. Pacjentów losowo podzielono na trzy grupy. Pacjenci grupy A stosowali płukankę przez 2 miesiące, pacjenci grupy B w pierwszym miesiącu nie stosowali płukanki, natomiast stosowali w drugim. Pacjenci grupy C, kontrolnej nie stosowali płukanki. Stwierdzono znacznie lepszą higienę protez i mniejszą ilość płytki bakteryjnej u pacjentów stosujących płukankę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usage of mouthrinse "Bactericin" on the prevalence of denture plaque in the patients provided with removable dentures. There were 45 patients included in the study. The amount of denture plaque was evaluated with the help of Plaque-test. The patients had been instructed precisely about the hygiene and the usage of dentures. The patients were randomly assigned into 3 groups. The group A was using mouthrinse for 2 months, the patients of group B using mouthrinse in the second month only, and the control group C didn' use mouthrinse. The improvement in denture hygiene and the smaller amount of bacterial plaque in the patients using mouthrinse was found.


  17/51

  Tytuł oryginału: Urinary tract infections caused by endemic multi-resistant Enterobacter cloacae in a dialysis and transplantation unit.
  Autorzy: Kamińska W., Patzer J., Dzierżanowska D.
  Źródło: J. Hosp. Infect. 2002: 51 (3) s.215-220, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,296

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: In the period 1994-1998, 42 multi-resistant Eneterobacter cloacae isolates responsible for urinary tract infections (UTIs) were obtained from children hospitalized in our dialysis and transplantation unit. E. cloacae isolates obtained between 1994 and 1996 were susceptible to aminoglycosides, carbapenems and fluoroquinolones, whereas E. cloacae isolates obtained between 1997 and 1998 were susceptible to carbapenems and fluoroquinolones, only. All isolates were characterized by use of the polymerase chain reaction-based random amplification of polymorphic DNA and pulsed-field gel electrophoresis. It was found that the majority of multiresistant E. cloacae isolates obtained during 1997-1998, and all isolates obtained during 1994-1996, belonged to predominant clones A or B. These strains were responsible for gastrointestinal tract colonization and UTI of renal transplant recipients for several years, and persisted as endemic E. cloacae strains in the dialysis and transplantation unit from 1994 to 1998.


  18/51

  Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  19/51

  Tytuł oryginału: Larwa wędrująca skórna - niecodzienny przypadek.
  Tytuł angielski: Cutaneous larva migrans - an unusual case.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Krauze Ewa, Pierzchała Ewa, Lis Anna, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.232-234, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do zarażenia larwą wędrującą skórną dochodzi przez kontakt skóry człowieka z larwami nicieni penetrującymi w głąb naskórka. W pracy zaprezentowano przypadek 21-letniej kobiety z charakterystycznymi dla larwy wędrującej pełzającymi zmianami skórnymi, tworzącymi rumieniowe, linijne smugi, utrzymujące się od 5 miesięcy. Rozpoznanie larwy wędrującej skórnej ustalono na podstawie typowego obrazu klinicznego. Tylko dzięki właściwej diagnozie możliwe jest włączenie efektywnej terapii. W leczeniu skórnych zmian wywołanych przez larwę wędrującą można stosować krioterapię oraz chemioterapię miejscową i ogólną. Wykazano, że miejscowa kriochirurgia ognisk jest skuteczną i szybką metodą leczenia zarażenia larwą wędrującą skórną.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous larva migrans is the result of human skin infestation by nematode larvae, which penetrate through the epidermis. The case of 21-year-old woman with serpiginous, erythematosus, and linear tripes was reported. The skin lesions lasted for five months. The diagnosis of cutaneous larva migrans was established based on the typical clinical picture of infestation. Thus, it is important for infestation to be recognized clinically, so that effective treatment may be instituted. Various therapeutic modalities, including cryotherapy, topical and systemic chemotherapy, can be used in the treatment of cutaneous larva migrans. It was demonstrated, that cryosurgery is a fast and effective method in the therapy of cutaneous larva migrans infestation.


  20/51

  Tytuł oryginału: Use of secretin in the treatment of childhood autism.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Czaja Mariusz, Kozielska Ewa, Mazur Elżbieta, Korzon Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.RA22-RA26, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents current views concerning childhood autism. The authors present the concepts of etiology of this disorder, emphasizing the role of negative psychical stimuli in early childhood and the role of mother's contact with the child. Organic factors, including genetic background, developmental abnormalities of the nervous system, teratogenic factors and perinatal traumas are also taken into consideration. The role of metabolic factors and enterohormones, particularly thoses belonging to the secretin group and their effect on the function of the gastrointestinal tract and central nervous system is emphasized. We discuss signs which may be indicative of first symptoms of autism in different age groups. A typical symptom of autism is no development of speech, observed from infancy, taking the form of complete mutism at later stages. It has been emphasized that most pathologic symptoms result from altered perception of external stimuli, which arouse fear and anxiety. Autistic patients may suffeer from gastrointestinal tract disturbances such as abadominal pains and diarrhea. Methods used hitherto in the therapy of childhood autism, mainly by psychologists and psychiatrists, as well as some attempts of pharmcological treatment, are presented. The structure and function of secretin, as well as its effects on the motor and secretory function of the stomach and the exocrine function of the pancreas are discussed. The role of secretin in diagnostic tests, among others in the diagnosis of gastrinoma, is emphasized. We also present the history of the application of secretin in the therapy of childhood autism.


  21/51

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa limfocytów B (CD19+) oraz ich subpopulacji CD5+ i CD23+ u noworodków donoszonych z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Quantitative analysis of CD19+ B lymphocytes and their CD5+ and CD23+ subpopulations in full-term pneumonic neonates.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Królak-Olejnik Barbara, Kamińska Beata, Tomanek Lidia, Pająk Stanisław, Godula-Stuglik Urszula, Mazur Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.781-786, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 45 noworodków donoszonych, w tym u 25 z zapaleniem płuc i u 20 zdrowych (grupa kontrolna) w wieku od 3 do 6 doby życia oceniono w obwodowej krwi żylnej odsetek i liczbę limfocytów B (VD19+) oraz ich subpopulacji VD5+ i CD23+ w cytometrze przepływowym FACscan używając przeciwciał monoklonalnych anty CD19+, anty CD5 i anty CD 23 firmy Becton Dickinson. Stwierdzono, że średni odsetek i średnia liczba limfocytów CD19+ i CD5+ u noworodków z zapaleniem płuc nie różniły się istotnie od wartości uzyskanych u dzieci z grupy kontrolnej. Wykazano natomiast, że u noworodków z zapaleniem płuc odsetek limfocytów CD23+ był istotnie większy niż u noworodków zdrowych. Występowanie perinatalnych czynników ryzyka nie wywierało istotnego wpływu na średnie wartości badanych limfocytów u chorych noworodków.

  Streszczenie angielskie: The relative and absolute sizes of CD19+ B lymphocyte poulations and CD5+ and CD23+ subpopulations in peripheral vein blood were determined in 45 full-term neonates, among them in 25 pneumonic and 20 healthy ones (control group), aged from 3 to 6 days of life using a FACscan flow cytometer and Becton Dickinson monoclonal anti-CD19, anti-CD5 and anti-CD23 antibodies. It was found, that the mean relative and absolute sizes of CD19+ and CD5+ B lymphocyte population in pneumatic neonates did not differ significantly from those in the control group. The mean relative size of CD23+ populations in pneumonic neonates was significantly higher than in healthy babies. Perinatal risk factors had no significant influence on the mean values determined in sick neonates.


  22/51

  Tytuł oryginału: Problemy psychologiczne młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of type 1 diabetes mellitus in adolescents.
  Autorzy: Korpal-Szczyrska Maria, Kamińska Halina, Dorant Bohdana, Birholz Dorota, Wieczorek Dariusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.121-125, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 potęguje reakcje emocjonalne towarzyszące okresowi dojrzewania. Celem pracy była ocena problemów psychologicznych związanych z cukrzycą przez młodzież. Badaniami objęto 68 pacjentów (31 dziewcząt i 37 chłopców), w wieku od 15 do 21 lat, chorujących na cukrzycę 7,5 ń 4,6 lat. 46 badanych stosowało intensywną insulinoterapię, 22 było leczonych trzema iniekcjami insuliny w ciągu doby. Postawa psychologiczna pacjetów była oceniana w oparciu o kwestionariusze określające problemy związane z funkcjonowaniem społecznym i leczeniem. Zastosowano także 100 punktowe skale szacunkowe i segregację pozycji listy problemów związanych z cukrzycą. Niezależnie od sposobu leczenia lęk przed przyszłymi powikłaniami stanowił główne źródło niepokoju młodzieży z cukzycą typu 1. Nasilenie obaw korelowało z czasem poświęcanym leczeniu. Konieczność przestrzegania diety zajmuje drugie miejsce w rankignu źródeł stresu (niezależnie od sposobu leczenia), a obawa o stabilność stanu zdrowia - trzecie. Dalszymi problemami młodzieży związanymi z chorobą są: obawa przed wahaniami glikemii, ewentualną hospitalizacją, bolesność iniekcji, ograniczenia w życiu towarzyskim i okresowe wizyty w poradni.


  23/51

  Tytuł oryginału: Dostępność biologiczna nicergoliny z preparatu NILOGRIN 30 mg tabletki.
  Tytuł angielski: Bioavailability of nicergoline from Nilogrin 30 mg tablets.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Szmigielska Halina, Szymańska Jadwiga, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.45-47, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bioavailability of nicergoline from NILOGRIN ("Polfa" Pabianice) was compared with the bioavailability of the drugs from SERMION ("Pharmacia") in 18 healthy volunteers in cross-over, randomized design. Serum concentration of nicergoline were measured by means of HPLC. Our results indicate that bioavailability of nicergoline from NILOGRIN and from SERMION do not differ significantly.


  24/51

  Tytuł oryginału: Piodermia zgorzelinowa - pozytywny efekt leczenia cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Pyoderma gangraenosum - positive effect of cyclosporin A therapy.
  Autorzy: Krauze Ewa, Lis Anna, Kamińska-Budzińska Grażyna, Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.336-340, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pyodermia zgorzelinowa, mimo iż jest jednostką chorobową znana od ponad 70 lat, stanowi nadal istotny problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Przedstawiamy 3 przypadki wrzodziejącej postaci piodermii zgorzelinowej u dwóch kobiet i jednego mężczyzny. U jednej z pacjentek zmianom skóry towarzyszylo colitis ulcerosa, w pozostałych dwóch przypadkach nie stwierdzono chorób współistniejących. Rozpoznanie we wszystkich przypadkach zostało jednoznacznie potwierdzone badaniem histopatologicznym. Intensywne leczenie miejscowe i ogólne podawanie preparatów steroidowych, dapsonu i klofazyminy, nie przyniosło zadowalających efektów. Wprowadzenie cyklosporyny A w dawce 5 mg/kg masy ciała spowodowało spektakularną poprawę, a w efekcie całkowite ustąpienie zmian chorobowych. W trakcie leczenia cyklosporyną A monitorowano stężęnie leku w surowicy, kontrolowano ciśnienie tętnicze oraz parametry biochemiczne funkcji nerek i wątroby, nie obserwując żadnych niepożądanych działań ubocznych leku.


  25/51

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczno-orzecznicze w zaburzeniach afektywnych.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in psychiatric expertise concerning affective disorders.
  Autorzy: Kamińska Katarzyna, Izdebski Stanisław, Koziełł Jan
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.115-120, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy problemy diagnostyczne i związane z nimi sądowo-psychiatryczne trudności opiniodawcze. Przedstawiono różnorodność wniosków w kolejnych opiniach wydanych w latach 1993-1997 i omówiono opóźnienia rozpoznania choroby psychicznej, które ustalono dopiero podczas dziewiątego z kolei badania sądowo-psychiatrycznego.


  26/51

  Tytuł oryginału: Udział beztlenowej flory bakteryjnej w patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł angielski: Anaerobic bacterial flora and pathogenesis of colitis ulcerosa.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Landowski Piotr, Szarszewski Adam, Korzon Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.275-275, 278-279, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezentowano najnowsze poglądy dotyczące zależności pomiędzy fizjologia i patologią jelita grubego człowieka, a zasiedlającą je florą bakteryjną i produkowanymi przez nią gazami. Przedstawiono wpływ metanu, wodoru i siarkowodoru na rozwój niektórych procesów chorobowych, zwłaszcza przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.


  27/51

  Tytuł oryginału: Częstość występowania populacji metanogennej wśród dzieci i młodzieży miasta Gdańska.
  Tytuł angielski: The incidente of breath methane population in children and youth from Gdańsk, City.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Landowski Piotr, Bogotko Marta, Szarszewski Adam, Korzon Maria
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.265-267, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali częstość występowania metanu w powietrzu wydychanym przy zastosowaniu wodorowego testu oddechowego na czczo i następnie po doustnym obciążeniu laktozą. Badaniami objęto 1162 dzieci i młodzieży z miasta Gdańska. Obecność metanu stwierdzono u 288 dzieci (24,8 proc.). Zaobserwowano, że wraz z wiekiem wzrasta ilość dzieci metanopozytywnych. Konieczna wydaje się dalsza obserwacja i diagnostyka tej grupy w aspekcie chorób zapalnych, czynnościowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.


  28/51

  Tytuł oryginału: Wytyczne postępowania w chorobach nerwowo-mięśniowych.
  Autorzy: Kwieciński Hubert, Kamińska Anna, Drac Hanna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.145-151, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/51

  Tytuł oryginału: Pałeczki Gram-ujemne w szpitalu - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Gram-negative rods in hospital - diagnostic and therapeutic problems.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.312-318, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono następujące zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi wywołanymi pałeczkami Gram-ujemnymi: 1: Kolonizacja hospitalizowanych pacjentów szpitalnymi szczepami bakterii; 2. Cechy najczęściej występujących gatunków bakterii z rodziny Enterobacteriaceae - E. coli, Klebsiella sp. i Etetrobacter cloacae; 3. Wywoływane przez nie rodzaje zakażeń; 4. Zakażenia endogenne i egzogenne krzyżowe; 5. Metody fenotypowe i metody genetyczne do wykrywania tych zakażeń; 6. Terminologia stosowana do określenia pokrewieństwa szczepów bakteryjnych; 7. Problem terapeutyczny - zapobieganie narastania oporności podczas leczenia.

  Streszczenie angielskie: In the article we discussed following problems connected with nosocomial infections caused by gram-negative rods: 1: bacterial colonization of hospitalized patients; 2: Features of most frequently occuring Enjterobactyeriaceae family species - E. coli, Klebsiella sp. i Enterobacter cloacae; 3: Types of infections ; 4: Endogenous and egzogenous cross infections; 5: Fenotuyp[ing and genotyping for detection of these infections; 6. Terminology describing degeree of strains relatewdnees; 7: An important therapeutic problem - prevention of increasing resistance during therapy.


  30/51

  Tytuł oryginału: Chemioterapeutyki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego.
  Tytuł angielski: Chemiotherapeutics in therapy of urinary tract infections.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.319-325, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie zakażeń układu moczowego (zum) wymaga stosowania leków osiągających wysokie stężenie w moczu, a często jednocześnie w tkance nerki. Z powodu powszechności tych zakażeń, preparat powinien ponadto mieć niską cenę. Najczęściej stosowanymi preparatami są nitrofurany (w zapaleniu pęcherza) i trimetoprim z sulfametoksazolem (także w zapaleniu nerek). Oba te preparaty mają zastosowanie w preparatyce przeciwrefluksowej. W Europie Zachodniej od lat z powodzeniem stosuje się w zapaleniu pęcherza fosfomycynę. Bardzo skuteczne w leczeniu zum są fluorochinolony, leki o działaniu ogólnoustrojowym. W leczeniu szpitalnym oraz powikłanych zum przydatna jest szeroka gama antybiotyków.

  Streszczenie angielskie: Therapy of urinary tract infections (UTI) requires drugs achieving high concentrations in urine and renal tissue. UTI are very common, therefore treatment should be inexpensive. The most frequently used drugs are nitrofurans (cystitis) and trimethoprimsulfametoxazole (used both in cystitis and pyelonepritis). Both drugs are also useful in anti-reflux prophylaxis. In Western Europe fosfomycin has been succesfully used in cystitis for many years. UTI can be also effectively treated with fluoroquinilones. In noscomial and complicated UTI broad selection of antibiotics can used.


  31/51

  Tytuł oryginału: Biegunki poantybiotykowe związane z zakażeniem C. difficile.
  Tytuł angielski: Diarrhoea associated with C.difficile infection after antibiotic treatment.
  Autorzy: Wieczyńska Jolanta, Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.706, 708-716, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Clostridium difficle jest najczęściej izolowanym patogenem związanym ze szpitalną biegunką poantybiotykową. Charakterystyczną dla tego zakażenia postacią kliniczną jest rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Za rozwój zmian zapalnych odpowiadają toksyny bakteryjne. Najczęściej stosowanymi lekami są metronidazol i wankomycyna, podawane doustnie. Zakażenie charakteryzuje się tendencją do nawrotów. Zapobieganie polega na ograniczeniu stosowania antybiotyków o szerkim spektrum, podawaniu probiotyków oraz przestrzeganiu higieny zwłaszca w szpitalu, gdzie C. difficile może być przenoszone horyzontalnie poprzez ręce personelu.


  32/51

  Tytuł oryginału: Przebieg wzrastania dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Growth velocity in children after chemo- and radiotherapy.
  Autorzy: Birkholz Dorota, Balcerska Anna, Kamińska Halina, Korpal-Szczyrska Maria, Dorant Bohdana
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonał się ogromny postęp w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci. U części z nich pojawią się późne następstwa spowodowane przebytą terapią onkologiczną. Cel pracy. Ocena wzrastania u dzieci poddanych chemio- i radioterapii z powodu dwóch chorób nowotworowych: ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i guza Wilmsa (nephroblastoma). Cel pracy realizowano w oparciu o analizę przebiegu wzrastania i rozwoju dziecka od momentu rozpoznania choroby nowotworowej, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Materiał i metody. Badaniami objęto 52 dzieci (grupa I - ALL - 30 pacjentów i grupa II - guz Wilmsa - 22 chorych), będących w pełnej remisji choroby podstawowej. Grupę I stanowiło 30 dzieci po przebytej chemioterapii (według programów terapeutycznych BFM 83 i BFM 90) i po profilaktycznym napromienianiu ośrodkowego układu nerwowego (dawką całkowitą 12 Gy i 18 Gy). Grupa II obejmowała 22 dzieci po przebytej chemioterapii według programów terapeutycznych SIOP 9 i SIOP 92 i po radioterapii loży po usuniętej nerce wraz z guzem lub na całą jamę brzuszną (dawką całkowitą od 15-35 Gy). Wyniki. Na podstawie analizy przebiegu wzrastania od dnia rozpoznania do dnia przeprowadzonych badań stwierdzono znamienne zahamowanie wzrastania w pierwszych 12 miesiącach leczenia przeciwnowotworowego w obu grupach chorych. W grupie I przyspieszenie tempa wzrastania obserwowano w pierwszym roku po zakończeniu terapii (p = 0,001). Podobne obserwacje ...

  Streszczenie angielskie: The increasing number of childhood cancer survivors has resulted in growing interest in the late effects of chemo- and radiotherapy including growth also. The aim of study was to evaluate growth in children treated for acute lymphoblasic leukaemia (ALL) and Wilms' tumour who achieved complete continuous first remission following treatment. Patients and method: 52 children included in this study: 30 treated for ALL - group I and 22 with Wilms' tumour - group II since 1986 to 1996. Group I - all children received prophylactic cranial irraddiation at the total dose 12 and 18 Gy and and chemotherapy according to therapeutic course BFM 83 and BFM 90. Group II - all children received abdomen irradiation with total dose 15-35 Gy, chemotherapy according to therapeutic course SIOP 9 and SIOP 92. We analysed growth velocity from the time of diagnosis to the time of examination. Results were reported as standard deviation score (SDS) to allow for comparison of patients of different age and sex. Results. We observed significant growth deceleration in the first year of treatment and catch-up after 12 months from completion of therapy in both groups. The greatest reduction in yearly decrements in height SDS occurred in the first year after diagnosis. Patients of group I treated with prophylactic cranial irradiation with total dose 12 Gy presented significantly higher catch-up growth than treated with dose 18 Gy one year from completion of cancer therapy (p = 0,001). Growth hormone ...


  33/51

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwtarczycowe u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Thyroid autoantibodies in children with recently diagnosed insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Korpal-Szczyrska Maria, Dorant Bohdana, Birkholz Dorota, Kamińska Halina, Myśliwiec Małgorzata
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.73-76, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 119 dzieci (59 dziewczynek, 60 chłopców) ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 oceniono poziom tyroksyny, trójjodotyroniny, TSH oraz przeciwciał tarczycowych. U dzieci z obecnością przeciwciał badania wraz z ultrasonografią tarczycy powtórzono po 2 latach. Przeciwciała przeciwtarczycowe stwierdzono u 38 (32 proc.) dzieci (20 chłopców i 18 dziewczynek) ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Największą ich częstość stwierdzono w grupie wiekowej 10-13 lat. U 1 chłopca z wysokim mianem przeciwciał tarczycowych rozpoznano pierwotną niedoczynność tarczycy spowodowaną chorobą Hashimoto. U pozostałych dzieci wartości tyroksyny, trójjodotyroniny i TSH mierściły się w granicach normy i nie stwierdzono istotnych różnic w ich wartościach między grupą z przeciwciałami lub ich brakiem. Po 2 latach trwania cukrzycy przeciwciała tarczycowe stwierdzono u 24 proc. pacjentów, u których z obecnością przeciwciał poziomy trójjodotyroniny i tyroksyny na początku choroby i po 2 latach obserwacji różniły się znamiennie. Średnia objętość tarczycy oceniana ultrasonograficznie u dzieci z obecnością przeciwciał (10, 79 ń 4,1 ml) była wyższa, niż w grupie bez przeciwciał (7,99 ń 4,3 ml). U połowy pacjentów z obecnością przeciwciał stwierdzono zmiany w obrazie sonograficznym. Wnioski. Znaczna część dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 wykazuje obecność przeciwciał przeciwtarczycowych. Dzieci te wymagają długofalowej obserwacji funkcji tarczycy i jej obrazu ultrasonograficznego.

  Streszczenie angielskie: 119 newly diagnosed insulin dependent diabetes mellitus (DDM) children - 59 girls and 60 boys aged 2-16 years were examined for the presence of thyroid autoantibodies (TA), T3, T4 and TSH levels. Estimate was repeated after 2 years with sonography of thyroid in children with the presence of TA, At onset of IDDM positive TA were found in 38 (32 p.c.) diabetic children - in 20 boys and 18 girls. The highest frequency of TA was stated in children aged 10-13 years. One boy with high TA was identified to have primary hypothyroidism caused by Hashimoto thyroidits. In the remaining of children T3, T4 and TSH were in normal ranges and there was no significant difference between TA positive and TA negative group. In the examination after 2 years TA were found in 24 p.c. of children who were positive at onset. There were significant differences in T3 and T4 levels between children with positive TA at onset of IDDM and after 2 years. Thyroid volume ultrasound was significantly higher in AT positive children (10,79 ń 4,1 ml) than in ones who were TA negative 2 years later (7,99 ń 4,3 ml). In half of TA positive children ultrasound changes were observed. Conclusions: High frequency of TA at onset of IDDM in children was observed. Careful follow-up examinations of thyroid function and ultrasound in that group are advised.


  34/51

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: Newborn mass screening for congenital hypothyroidism in Gdańsk region.
  Autorzy: Kamińska Halina, Korpal-Szczyrska Maria, Dorant Bohdana, Birkholz Dorota, Bitel Larisa
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.89-92, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy na terenie regionu gdańskiego są prowadzone od marca 1993 r. Do grudnia 2001 r. przebadano 180 708 noworodków. Wrodzonną niedoczynność tarczycy rozpoznano w 43 przypadkach. Częstość występowania wrodzonej niedoczynności tarczycy na naszym terenie wynosi średnio 1:4203. Obserwowano spadek częstości występowania przesjściowej hypertyreotropinemii po wprowadzeniu soli jodowanej z 0,016 proc. do 0,003 proc. Podobnie znacząco spadła ilość badań tzw. drugiej bibuły z 0,47 proc. do 0,24 proc.

  Streszczenie angielskie: Newbom mass screenint for congenital hypothyroidism was introducedin the Gdańsk region in 1993. During the period 1993-2001 180 708 newborns were screened. The prevalence of congenital hypothyroidism was 1:4203. The prevalence of transient hyperthyreotropinemia before implementation of the program of universal salt iodization was 0,16 p.c. , after that 0,003 p.c. The reguest rate for repeated samples was 0,47 p.c. before and 0,24 p.c. after salt iodization.


  35/51

  Tytuł oryginału: Karmienie piersią a leki - aktualny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Drugs and breastfeeding.
  Autorzy: Prokopczyk Jadwiga, Kamińska Ewa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.135-144, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawie każdy lek przyjęty przez matkę karmiącą przenika do mleka i zostaje wraz z nim spożyty przez niemowlę. Większość leków nie osiąga w mleku matki stężeń przekraczających 10 proc. dawki terapeutycznej, a więc nie stanowi zagrożenia dla karmionego niemowlęcia. Nawet w przypadkach, gdy stężenia te są większe, karmienie może być kontynuowane pod warunkiem ścisłego monitorowania stanu klinicznego niemowlęcia. Istnieje jednak niewielka grupa leków i radiofarmaceutyków, które ze względu na niezależne od dawki działania niepożądane są zdecydowanie przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. W pracy przedstawiono aktualne poglądy, dotyczące bezpieczeństwa stosowania poszczególnych grup leków w okresie karmienia piersią.


  36/51

  Tytuł oryginału: Rola tlenu w metabolizmie chrząstki stawowej.
  Tytuł angielski: The role of oxygen in metabolism of articular cartilage.
  Autorzy: Gajewski Michał, Kamińska Elżbieta, Burakowski Tomasz, Maśliński Włodzimierz, Maśliński Sławomir
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.176-187, il., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby degeneracyjne są wielkim wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Zapada na nie prawie 70 proc. ludzi po 65 roku życia, a koszt leczenia tych chorych przekracza w skali rocznej tylko w USA ponad 5 mld dolarów. U podłoża choroby zwyrodnieniowej leży brak zdolności chondrocytów do odtwarzania chrząstki stawowej. Częściowo za procesy naprawcze odpowiedzialne są komórki progenitorowe, pochodzenia szpikowego. W powyższej pracy autorzy przeanalizowali dostępne dane literaturowe dotyczące czynników wpływających na proces chondrogenezy, postulując, że w prawdłowym jej przebiegu decydującą rolę odgrywa zmienne ciśnienie oraz obniżony poziom tlenu.

  Streszczenie angielskie: The degenerative diseases are big challenge for current medicine. About 70 p.c. of people at 65 years af age undergoes treatment which costs overcome 5 billion dollars annually in the USA alone. Recently, it has been suggested that the lack of ability of chondrocyte to regenerate articular cartilage may be a major cause of osteoarthritis. Moreover, it seems that bone marrow derived progenitor stem cells are responsible for cartilage regeneration. In this article the current opinions about factors involved in chondrogenesis and important role of oxygen and pressure in this propcess has been revieved.


  37/51

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna.
  Tytuł angielski: Family education.
  Autorzy: Kamińska J., Mazurek M., Naworska B., Caus I., Kamiński B.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.30-33, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dużo mówi się i pisze o opiece nad rodzącą na sali porodowej, obsewuje się pracę personelu medycznego w szpitalach położniczych, kobiety opisują swoje wrażenia z przebytego porodu, a większość z tych ocen jest negatywna, krytyczna i pełna uwag. Gazeta Wyborcza organizując konkurs "Rodzić po ludzku" dała możliwość wielu kobietom do wylania swych żali i pretensji adresowanych do poradni K, szpitali i oddziałów położniczych. Dlatego też w przeciwieństwie do wcześniej publikowanych prac oceniających pracę służby zdrowia, autorki artykułu poddały ocenie kobiety ciężarne. Uznano, że bardzo istotne jest przygotowanie kobiet, ponieważ to poprawi współpracę personelu medycznego z rodzącą, przyspieszy i ułatwi przebieg porodu, a wrażenia i oceny kobiet z porodu staną się pozytywne. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 60-ciu kobiet ciężarnych (pierwiastek) w poradni K w Katowicach, a grupę kontrolną stanowiło 60-siąt uczennic ze szkół średnich. Były to uczennice IV klasy Liceum Ogólnoształcącego w Katowicach-Ligocie i uczennice V klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Katowicach-Piotrowicach. Po podsumowaniu wyników wysunięto następujące wnioski: - poziom wiedzy uczennic szkół średnich na temat ciąży i porodu jest bardzo niski; - zainteresowanie tematem ciąży i porodu wzrasta z chwilą zajścia w ciążę; - najczęściej wymienianym przez ankietowane kobiety źródłem wiedzy na temat ciąży i porodu są: czasopisma, radio i telewizja; - ankietowane kobiety w większości znały wczesne ...

  Streszczenie angielskie: A lot is said about medical care for a woman in labour in the delivery room; the work of the medical staff is observed in materinity hospitals - women describe their impressions from their experience of giving birth to their children and most of their evaluations are negative, critical and full of comments. The daily "Gazeta Wyborcza" by organizing a contest "Delivering A Child in A Humane Way" gave a possibility to a lot of women of expressing their bitter feelings and complaints against outpatient woman clinics, maternity hospitals and wards. Therefore, contrary to the previous publications evaluating work of the health service, the authors of the article estimated pregnant women. It has been admitted that it is extremely important to prepare women, because it will improve the cooperation of the medical staff with the woman in labour, it will fasten and make easier the delivery, and the women's impressions and estimations of the delivery will change to positive. The inquiry was conducted among 60 pregnant women (primigravida) in an outpatient woman clinic in Katowice, and the control group were 60 choolgirls from form IV in a comprehensive school in Katowice-Ligota and the schoolgirls from form V in a group of technical schools in Katowice-Piotrowice. The folliwing conclusions were drawn from the recapitulation of the output: - the level of knowledge of the schoolgirls about pregnancy and delivery is very low, - the interest in the problem of pregnancy and delivery ...


  38/51

  Tytuł oryginału: Szkoły rodzenia na Wyspach Brytyjskich.
  Tytuł angielski: Prenatal classes in the United Kingdom.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Kamińska J., Kielar P.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.58-61, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Wielkiej Brytanii szczególnie dużą rolę przypisuje się opiece przedporodowej, którą jest przygotowanie kobiety do przyszłego macierzyństwa. Dlatego aktywne uczestnictwo obojga rodziców w szkole rodzenia jest pomocną formą opieki nad ich nowopowstałą rodziną. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniło się podejście i cele edukacji przedporodowej w Anglii. Jednym z celów działalności szkół rodzenia jest pomoc kobietom i ich partnerom w przygotowaniu do porodu. Uczą one praktycznych technik takich jak: relaks, oddychanie, pozycje w trakcie poszczególnych etapów porodu, opieki nad noworodkiem oraz karmienia piersią. W Wielkiej Brytanii szkoły rodzenia zostały podzielone w oparciu o system opieki zdrowotnej na trzy typy: przyszpitalne, miejskie oraz prywatne. Zajęcia w brytyjskich szkołach rodzenia prowadzone są w większości przypadków przez położne. Część wykładów poświęconych opiece nad noworodkiem prezentowana jest przez health visitor'a. Natomiast porad prawnych udzielają prawnicy. Zajęcia w szkołach rodzenia rozłożone są w okresie od 6 do 8 tygodni. Pierwsze spotkanie odbywa się w pierwszym trymestrze ciąży, następne mają miejsce po 28 tygodniu. Kobieta w Anglii ma możliwość wyboru grupy, z którą będzie się spotykała przez pozostały okres ciąży. Program szkoły rodzenia obejmuje następujące zagadnienia: fizjologię i higienę ciąży, przebieg trzech okresów porodu, łagodzenie bólu porodowego, opieki nad noworodkiem, dopasowuje się także tematykę do wymogów grupy uczestniczącej. Podobne zagadnienia są omawiane w irlandzkich szkołach rodzenia. W naszym kraju dostępność szkół rodzienia...

  Streszczenie angielskie: In the Great Britain antenatal care has a special role in preparing the woman for future motherhood. For that reason participation of both mother and father in antenatal classes is very helpful for their new family. Antenatal classes are designed to prepare parents for childbirth. They show pracitcal techniques such as: relaxation, breathing and postures for labour and birth, baby care and breastfeeding etc. Antenatal classes are categorized into three types based on the organizations, which run them: hospital, local and private. There is an experienced midwife who rund the class. From time to time, there amy be a health visitor present as well to assist on topics like postnatal depression, baby care etc. Classes are split into 6 to 8 weekly sessions and a good time to start would be between 28 - 30 weeks. In England to woman may choose the group she wants to attend classes with. Only pregnant woman can attend some classes, other allows partners etc. Antenatal class's syllabus includes the following topics: pregnancy, three stage s of labour, pain relief in labour, baby care etc. Very similar topics are discussed in Ireland antenatal classes. In Poland antenatal classes are much less popular than in United Kingdom were they are obligatory which, however, does not arise any controversies.


  39/51

  Tytuł oryginału: Szkoły rodzenia województwa śląskiego etapem edukacji rodzinnej.
  Tytuł angielski: Antenatal classes in Silesian district as a stage of family education.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Kamińska J., Kielar P., Brząkalik D.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.62-64, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel: Poznanie i przeanalizowanie pracy szkół rodzenia województwa śląskiego oraz porównanie metod, środków i stopnia przygotowania do porodu i połogu kobiet ciężarnych. Historia szkół rodzenia na terenie województwa śląskiego sięga roku 1973, kiedy to powstała bytomska szkoła rodzenia. Obecnie na terenie województwa działają 43 placówki tego typu zarówno o charakterze publicznym jak i prywatnym. Analizie poddano działalność 4 szkół zlokalizowanych na terenie Rybnika, Zabrza i Gliwic. Badane placówki dysponowały podobnymi warunkami lokalowymi. Badaniem ankietowym objęto 200 kobiet ciężarnych i ich partnerów w publicznych i prywatnych szkołach Rybnika, Gliwic i Zabrza. Analizie poddano opinie uczestników kursów dotyczące oczekiwań w stosunku do placówek, w których przygotowują się do porodu, roli ojca w przygotowaniu do porodu, jego rolę w opiece nad dzieckiem. Analizowano także pracę i dostępność szkoły, jej program oraz wymagania stawiane tego typu placówkom.

  Streszczenie angielskie: Aim: Knowledge and analysis working of antenatal classes as well as compare: methods and stage to prepare pregnant women for labour and postnatal period. History of antenatal classes, in the Silesian district reached until 1973 when was founded first antenatal school in Bytom. At pesent time 43 antenatal schools both public and private are working in the Silesian district. Authors analyzed activity of 4 schools in Rybnik (2), Zabrze (1) and Gliwice (21). Investigated schools had very similar housing conditions. The investigated group consists of 200 pregnatn women and their partners. Authors analyzed: opinions about school, role of father in preparing to fathrhood, shool's syllabuses and requirements about antenatal classes.


  40/51

  Tytuł oryginału: Robert Bradley pionierem przygotowania do szczęśliwego rodzicielstwa.
  Tytuł angielski: Robert Bradley as a forerunner of preparing to happy parenthood.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Warmuz A., Kamińska J.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.65-68, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • ciąża
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bradley
 • Robert 1917-1998

  Streszczenie polskie: Cel: Przedstawienie sylwetki twórcy metody - dr. Roberta Bradley'a oraz głównych założeń tej metody stosowanych w polskich szkołach rodzenia. Robert Bradley urodził się na farmie w Atchison, Kansas, 11.XII.1917 roku. W 1943 roku rozpoczął studia na Bayler University College of Medicine. Efektem wytężonej nauki był dyplom lekarza, który otrzymał w 1947 roku. Po ukończeniu studiów odbył staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Minnesocie, gdzie po raz pierwszy dostrzegł potrzebę wprowadzeia mężów (partnerów) na salę porodową. W 1952 roku rozpoczął pracę naukową wydając książkę "Husband-Coached Childbirth" Mąż - trener porodu), która dała postawę samej metodzie. W 1970 roku dr Bardley został współzałożycielem "The American Academy of Husband-Coached Childrbirth", która nie tylko edukowała przyszłych rodziców, lecz także szkoliła instruktorów tej metody. W 1985 roku dr Bradley przeszedł na emeryturę, a w dowód uznania Amerykański Instytut Biograficzny nazwał go "Człowiekiem dekady". Dr Bradley zmarł w piątek 25.XII. 1998 roku w Pensacoli, na Florydzie, w wieku 81 lat. Metoda Bradley'a przygotowuje do odbycia porodu naturalnego przy aktywnym udziale partnera, który pełni rolę trenera. Bradley przyjął założenie, że poród naturalny jest bezpieczniejszy tak dla matki jak i dla dziecka i wpływa pozytywnie na umocnienie więzi. Bradley proponuje rodzącym, aby skoncentrowały się na własnym ciele i współpracowały z nim w przeciwieństwie do innych metod stosowanych w szkołach rodzenia. ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Showing the figure of method's creator - Dr. Bradley and basic foundations of his method put into practice in Polish Antenatal Clases. Dr. Robert Bradley was born on the farm in Atchison, Kansas, December 11,1917. Entered Baylor University of medicine in the fall of 1943. Dr Bradley received his M.D in the spring of 1947 and began his formal training in obstetrics at Minnesota University Hospital where he first fought for the right for husbands to enter the delivery room. In 1952 Dr. Bradley began a successful obstetrics practice in Denver, Colorado. Dr. Bradley's book Husband-Coached Childbirth sparked a nationwide interest in the involvement of husbands in the physical birth process that continues to grow to this day. In 1970, Dr. Bradley co-founded the Americal Academy of Husband-Coached Childbirth which provides education and instructor training. After his retirement in 1985, the Americal Biographical Insitute named him "Man of Decade". Dr. Bradley died on Friday 25th of December 1998. Bradley's method is a system of Husband-Coached Natural Childbirth. Natural childbirth is inherently safer for both mother and badby ad has a more positive affect on family bonding. Bradley suggest to women, in opposite to other methods used in parentcraft classes, to focus on their bodies and cooperative with them. Classes preparing woman to labour due to Bradley's method should begin two months before labour. Course contains 12 units, called classes. Despite of many schools, ...


  41/51

  Tytuł oryginału: Cytokine production in major depression. The role of proinflammatory cytokines and Th1/Th2 dysfunction.
  Autorzy: Kamińska Teresa, Marmurowska-Michałowska Halina, Dubas-Ślemp Halina, Wysocka Alicja, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.84-89, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Over the years a body of evidence has been accumulated suggesting that major depression is associated with dysfunction of immune reactions. Depressed patients exhibiting dysregulation of HPA-axis and excessive production of glucocorticoids have at the same time enchanced proinflammatory response but supressed lymphocyte proliferative reactivity and delayed-type hypersensitivity skin response. The goal of this study was to investigate whether depression is associated with impaired production of several cytokines which, as it is known, are mainly the products of monocytes/macrophages such as IL-1á, IL-6, INF-ŕ, TNF-ŕ and also T lymphocytes subtypes Th1/Th2 such as IL-2, IFN-ç and IL-4, IL-10 respectively. We studied 29 hospitalized patients who met the criteria for majpor depressive disorders and 30 healthly control subjects, matched for age and gender. Depressed patients had elevated serum level of proinflammatory cytokine such as IL-Iá. Significantly increased IL-1á level in vivo was connected with a decrease of its production after stimulation in vivo with a strong inducer (LPS), however these differences were not statistically significant. Moreover, we also detected a defect in IFN-ŕ in vivo release ansd in vitro synthesis, which might influence the cytokines production by Th1/Th2 lymphocytes, observed as significant decrease in IL-10 serum concentrations and/or decrease in IL-2 production in blood cell cultures. The role of the observed overproduction of proinflammatory cytokines and the imbalance in TH1/Th2 cytokines in depression has been discussed.


  42/51

  Tytuł oryginału: Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi dla pracowników bloku operacyjnego.
  Autorzy: Feliszewska-Robakowska Teresa, Kamińska Wiesława, Majchrzycka Katarzyna
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.54-56, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • chirurgia


  43/51

  Tytuł oryginału: Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi dla pracowników służb medycznych. Rękawice medyczne.
  Autorzy: Kamińska Wiesława
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.57-58, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy


  44/51

  Tytuł oryginału: Mechanizmy przenoszenia uwagi wzrokowej u kobiet i u mężczyzn.
  Tytuł angielski: Sex differences in visual orienting systems.
  Autorzy: Tarnowski Adam, Kamińska Maja
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiele wcześniejszych badań potwierdzi różnice w procesach przetwarzania informacji przez kobiety i mężczyzn. Zwykle autorzy stwierdzają słabsze wyniki populacji kobiet w typowych testach uwagi. W niniejszej pracy autorzy wykazują, że dla każdej płci istnieje specyfika bardziej podstawowych właściwości systemu przetwarzania informacji, takich jak mechanizmy przenoszenia uwagi wzrokowej i kontroli ruchów oczu. Różnice te mogą stanowić przycyznę obserwowanych w innych badaniach wyników stadardowych testów psychologicznych. W badaniu wzięły udział dwie 15 osobowe grupy młodych mężczyzn i kobiet. Badani wykonywali typowy test czasu reakcji skokowych ruchów oka w sytuacji nakładania się czasowego i przerwy czasowej. Obliczone przeciętne czasy reakcji skokowych ruchów oka podano analizie statystycznej, która wykazała istotną interakcję między czynnikiem płci badanych a zastosowanym schematem prezentacji bodźców. Kobiety uzyskały nieco dłuższe czasy reakcji w schemacie nakładania się czasowego oraz znacznie krótsze reakcji w schemacie przerwy czasowej. Wyniki potwierdzają hipotezę, iż przetwarzanie informacji wzrokowej przez kobiety jest silniej zautomatyzowane, podczas gdy mężczyźni wykorzystują więcej zasobów uwagi świadomej.

  Streszczenie angielskie: There is lot of data confirming cognitive differences between men and women. Current paper is devoted to explore differences in system of visual orienting and eye movements control. Although it has been shown by many authors that men has advantage over women in performance tests authors of this paper has foung differences in basic cognitive processing, such like visual orienting mechanisms and eye movements control. This specific abilities can be a reason of reproted earlier differences in standard psychological tests. 15 young adult men and 15 women take part in study. They performed an eye movement test in gap and overlap paradigm, and their saccadic latencies were registered and compared. Data showed an statistically significant interaction between gender an experimetnal setup factors. Women presented a little longer saccadic latencies in overlap paradigm, and significant shorter reaction times in gap paradigm. Results supports thesis, that congitive processes of women are more automated, when men are using more voluntary attention resources.


  45/51

  Tytuł oryginału: Changes in serum concentrations and in cytokine production by blood cell cultures of a patient with major depression - case report.
  Tytuł polski: Zmiany poziomu cytokin surowiczych oraz indukowanych w hodowli komórek krwi pacjenta chorego na depresję - opis przypadku.
  Autorzy: Dubas-Ślemp Halina, Kamińska Teresa, Marmurowska-Michałowska Halina, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.496-504, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  46/51

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji przełyku zrekonstruowanego z jelita w badaniu scyntygraficznym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The scintigraphic evaluation of funciton of esophagus reconstructed with intestinal interposition - preliminary study.
  Autorzy: Świątek-Rawa Elżbieta, Kamiński Andrzej, Kamińska Anna, Szymczak Marek, Metera Małgorzata, Toth Krzysztof, Broniszczak Dorota, Kaliciński Piotr
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.173-180, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Brak obiektywnej oceny funkcji przełyku zrekonstrowanego z jelita skłonił nas do wykorzystania w tym celu badania scyntygraficznego. Materiał i metoda: Badania objęły grupę 15 dzieci w wieku 2-15 lat po rekonstrukcji przełyku z jelita. W 5 przypadkach przełyk zrekonstruowano z jelita grubego, w 6 z jelita cienkiego, a w 4 z jelita grubego ze wstawką z jelita cienkiego. Wykonano dwuetapowe badania scyntygraficzne u wszystkich dzieci po operacji przy użyciu koloidu-99mTc. W pierwszym etapie oceniano czas tranzytu przez zrekonstruowany przełyk i czas jego opróżniania się po bodźcu pokarmowym. W drugim etapie oceniano opróżnianie żołądka i poszukiwano epizodów wstecznego odpływu żołądkowego. Wyniki: Czas tranzytu przez zrekonstruowany przełyk był dłuższy niż 2 minuty. Jedynie w przypadku przełyku zrekonstruowanego z jelita cienkiego znacznik po bodźcu pokarmowym w całości przechodził do żoładka. W przełyku zrekonstruowanym z jelita cienkiego lub grubego stwierdzon obecność refluksów. Nie zarejestrowano refluksów w rekonstrukcji z okrężnicy ze wstawką cienkojelitową. Podsumowanie: 1. Przełyk zrekonstruowany z jelita ma znacznie dłuższy czas tranzytu niż przełyk naturalny. 2. W badaniu scyntygraficznym standardowy bodziec pokarmowy jedynie w przypadku rekonstrukcji z jelita cienkiego powoduje całkowite przejście znacznika do żołądka. 3. Dodanie wstawki z jelita cienkiego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy ma najprawdopodobniej znaczenie antyrefluksowe.

  Streszczenie angielskie: The aim os the study was to evaluate the function of esophageal substitution with scintigraphy. Material and methods: 15 patients 2-15 years old after esophageal reconstruction performed during last four years period: 5 patients received new esophagus from colon, 6 - from jejunum, 4 - from colon and jejunal implement. All of them underwent dynamic scintigraphy with 99mTc-colloid of esophagus one year after its reconstruction. The examination consisted of two parts: first one assessing transit time and esophageal washout after feeding stimulus and second one - assessing stomach washout and searching for refluxes. Results: Esophageal transit time in reconstructed esophagus was longer than 2 minutes. The complete washout of swallowed radiotracer after feding stimulus was solely observed after esophageal reconstruction. In esophageal reconstructed from colon and jejunal implement there were no reflux, from jejunum - small volume reflux, from colon - massive reflux. Conclusions: 1. Esophageal transit time in reconstructed esophagus is longer than in native one. 2. The complete washout of swallowed radiotracer after feeding stimulus is solely observed after esophageal reconstruction. 3. The addition of jejunal to colonic segment for esophageal reconstruction probably has antireflux meaning.


  47/51

  Tytuł oryginału: Badanie cyklu włosowego u kobiet z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej na podstawie badań trychologicznych.
  Tytuł angielski: Hair cycle in trychogram in female patients with connective tissue disease (CTD).
  Autorzy: Brzezińska-Wcisło Ligia, Kamińska-Budzińska Grażyna, Walaszek Aneta, Wcisło Dominika, Figurski Szymon
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.25-28, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było określenie mechanizmu łysienia w badanych grupach pacjentek z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej oraz dokonanie oceny porównawczej trychogramów grup chorych z grupą kontrolną. Materiał i metody: Badaniem objęto 64 kobiety - w wieku od 26 do 76 lat (średnia wieku 48,23 roku) z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej (utworzono 4 grupy po 16 pacjentek chorujących na toczeń rumieniowaty układowy oraz ogniskowy, twardzinę układową oraz zapalenie skórno-mięśniowe), hosptializowane w Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiej AM w Katowicach w okresie od października 2000 do lutego 2002 r. U wszystkich kobiet przeprowadzono: wywiad, badanie kliniczne oraz badanie trychologiczne, w którym oceniono stan korzeni włosów. Wyniki: Skład procentowy włosów, anagenowych i telogenowych, w poszczególnych grupach badanych przedstawiał się następująco: twardzina układowa - 84,06 proc. i 14,88 proc., zapalenie skórno-mięśniowe - 75,75 proc. i 23,63 proc., toczeń rumieniowaty układowy - 72,94 proc. i 19,50 proc., toczeń rumieniowaty ogniskowy DLE - 71,13 proc. i 25,69 proc. Ponadto największy odsetek włosów dystroficznych zaobserwowano u chorych z SLE i DLE. Najlepszy, w stosunku do grupy kontrolnej, stan włosów miały pacjentki z twardziną układową.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the study was to assess mechanisms of alopecia in patients' with connective tissue disease and to compare to the control group. Material and methods: 64 female patients (four groups with 16 patients) with diagnosed connective tissue diseases such as systemic and discoid lupus erythematosus, systemic sclerosis and dermatomyositis were examiend. Age of patients 26 to 76 years (average age 48.23). All patients were diagnosed and treated in Dermatological Department of Silesian Medical Academy in Katowice in period from October 2000 to February 2002. All women had: detailed history, physical examination, trychograms in which the groups of hair root were studied. Results: Percentage distribution of anagen and telogen hairs in selected, studied group were presented consequently: in systemic sclerosis 84.06 p.c. and 14.88 p.c., in dermatomyositis 75.75 p.c. and 23.63 p.c., in systemic lupus erythematosus 72.94 p.c. and 19.50 p.c., in discoid lupus erythematosus 71.13 p.c. and 25.69 p.c. Predominantly dystrophic hairs in patients' group with lupus erythematosus (systemic and discoid) were observed. The best trychograms in systemic sclerosis in comparison to the control group were noted.


  48/51

  Tytuł oryginału: Motywy kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim.
  Tytuł angielski: Educational motivation for nurses and midwives at the academic level.
  Autorzy: Kamińska Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.50-59, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy do obowiązków każdej czynnej zawodowo pielęgniarki i położnej, jednak naukę na poziomie akademickim częściej podejmują osoby z krótkim stażem pracy, a także osoby młode. Motywy podejmowania przez pielęgniarki i położne studiów wyższych są różne i zależne od wielu czynników. Zmieniają się one w zależności od wieku, stażu pracy oraz zajmowanego stanowiska. Pielęgniarki i położne podejmują naukę na studiach wyższych, aby podnieść prestiż zawodu, uzyskać awans zawodowy oraz społeczny. Ponad 70 proc. ma nadzieję na zmianę stanowiska pracy, a około 30 proc. na zmianę wykonywanego zawodu. Celem badawczym niniejszej pracy było poznanie motywów kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim. Materiał i metoda. Anonimowe badania ankietowe przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2001 roku, wśród pielęgniarek i położnych pracujących w Wojewódzkim Szpitalu im. dr J. Biziela w Bydgposzczy oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Narzędzie badawcze stanowił kweationariusz ankiety, składający się z 16 pytań zamkniętych.

  Streszczenie angielskie: Raising professional qualifications should be part of the duties of every profesionally active nurse and midwife. However, academic level studies are more frequently undertaken by people with little work experience as well as young people. The motivation for undertaking academic studies by nurses and midwives is various and depends on a number of factors. They change depending on the age, work experience and the occupied position. Nurses and modwives start they studies at an academic level in order to raise the prestige of their profession, or to be professionally and socially promoted. Over 70 p.c. hope to change their position at work and about 30 p.c. to change their current profession. The purpose of the study. The main purpose of this study was to obtain knowledge on the motivation for undertaking studies by nurses and midwives. Data and Method. The research was conducted between January and February 2001. The subjects of the study were nurses and midwives employed in dr J. Biziela Memorial Province Hospital in Bydgoszcz and in dr A. Jurasz Memorial hospital in Bydgoszcz. The tool for the investigation was a questionnaire consisting of 16 closed questions.


  49/51

  Tytuł oryginału: Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma).
  Tytuł angielski: Efficacy of surgical treatment of rhinophyma.
  Autorzy: Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Kamińska-Budzińska Grażyna, Kraze Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.268-271, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorki przedstawiają jedną z metod leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma): chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek skóry nosa za pomocą skalpela i noża elektrycznego. Metodą tą leczono 25 chorych (24 mężczyzn i 1 kobietę) w Gabinecie Dermatochirurgii Kliniki Drmatologii w Katowicach, w latach 1997-2001. Wcześniej chorzy byli leczeni farmakologicznie (miejscowo i ogólnie) przez okres kilku lat (średnio 5 lat) z powodu trądziku różowatego. U części z nich nie rozpoznano przerosłej postaci trądziku różowatego. U żadnego z pacjentów zakwalifukowanych do zabiegu nie stwierdzono obecności czynnych zmian grudkowo-krostkowych. Zabiegi wykonywano jednoetapowo, w trakcie hospitalizacji, w znieczuleniu miejscowym. Usunięte tkanki poddano badaniu histopatologicznemu. Pełne wygojenie uzydkano w czasie 4-10 tygodni; nie odnotowano powikłań w postaci infekcji i przerosłych blizn. Efekt kosmetyczny był zadawalający. Pacjenci po zabiegu obserwowani byli przez okres 2 lat w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej w Katowicach. W pracy potwierdzono, że chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek w przebiegu rhinophyma z zastosowaniem skalpela i noża elektrycznego jest efektywną, zadawalającą pod względem kosmetycznym, łatwą w wykonaniu i niebociążającą pacjenta metodą leczenia trądziku rózowatego.

  Streszczenie angielskie: There is the surgical procedure of hyperthropic nasal tissue excision with scalpel and electric knife as a method of rhinophyma treatment presented. This therapeutic method was used in 25 patients' group (24 male, 1 female) in Dermatosurgery of Dermatological Department Silesian Medical Academy in Katowice 1997 and 2001. Before the surgical procedure in patients' group, topical and systemic therapy of rosacea was performed. None of the patients' group had inflammatory lesions (papules and pustules) in the course qualifucation to surgical treatment. The excision was performed as a onestep procedure, in regional anesthesia, in hospital. Tissues after excision were histopathologically examined. Full healing was achieved in the course from 4 to 10 months. None had postoperative infection or hypertrophic scar. Final esthetic effect was satisfactory for all patients. The follow-up in patients' group after excesion reached to 2 years in our Dermatosurgery Department. The authors proved that surgical procedure of hypertrophic tissues with scalpel and electric knife is an effective, esthetically sufficient and simple method of rhinophyma therapy.


  50/51

  Tytuł oryginału: Zastosowanie protez overdenture wykonanych na implantach w rehabilitacji pacjentów z bezzębną żuchwą.
  Autorzy: Kamińska Anita, Krukowska Joanna
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (3) s.14-15, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  51/51

  Tytuł oryginału: Wiedza na temat padaczki w grupie zawodowej nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego.
  Tytuł angielski: Knowledge on epilepsy in a group of primary, grammar and secondary schools teachers in Kujawsko-Pomorskie province.
  Autorzy: Kamińska Małgorzata, Ślusarz Robert, Opozda Krzysztof
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.226-230, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Negatywne postawy oraz poglądy na temat padaczki i ludzi chorych na tę chorobę w grupie nauczycieli wynikają głównie z braku wiedzy na temat tej jednostki chorobowej. Korygowanie opinii i sądów na temat padaczki oraz właściwy stosunek do chorego jest zadaniem naczelnym społeczności i grup samopomocowych. Celem pracy była ocena stanu wiedzy na temat padaczki w grupie zawodowej nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich woj. kujawsko-pomorskiego. Problem główny: Jaki jest poziom wiedzy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na temat padaczki? Problemy szczegółowe rysują się następująco: 1. Czy badani nauczyciele w swej pracy zawodowej spotkali się z dzieckiem chorym na padaczkę? 2. Czy nauczyciele znają objawy napadu padaczkowego? 3. Z jakimi problemami i trudnościami spotyka się nauczyciel pracujący z dzieckiem chorym na padaczkę? 4. Czy znane są nauczycielom czynniki wywołujące napad padaczkowy? 5. Czy nauczyciele potrafiliby udzielić pomocy dziecku podczas napadu padaczkowego? 6. Jak nauczyciele oceniają swą wiedzę na temat padaczki i skąd ją czerpią?

  Streszczenie angielskie: Negative attitudes and opinions about epilepsy and the epileptic patients among teachers result primarily from the lack of knowledge about this disease. Correcting the opinions and judgements regarding epilepsy as well as developing the proper attitudes towards the patient constitutes the main task for the society, social organizations and mutual aid groups. The primary aim of this work was to evaluate the state of knowledge on epilepsy in a group of professional teachers in primary, grammar and secondary schools in kujawsko-pomorskie providence. The main problem: What is the level of knowledge about epilepsy among teachers of primary, grammar and secondary schools? The problems in detail are as follows: 1. Have the teachers encountered a child with epilepsy in their work? 2. Do the teachers know the symptoms of the epileptic attack? 3. What problems do the teachers working with an epileptic child encounter? 4. Do the teachers know the factors that cause the attack of epilepsy? 5. Would the teachers be able to help a child during the attack of epilepsy? 6. How do the teachers assess their own knowledge about epilepsy and where do they gather this information from?

  stosując format: