Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KALINOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Increased nitric oxide bioavailability in endothelial cells contributes to the pleiotropic effect of cerivastatin.
Autorzy: Kalinowski Leszek, Dobrucki Lawrence W., Brovkovych Viktor, Maliński Tadeusz
Źródło: Circulation 2002: 105 (8) s.933-938, il., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura GBL: 311,033

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although statins preserve endothelial function by reducing serum cholesterol levels, it has been suggested they may also stimulate nitric oxide (NO) synthase in endothelium with concurrent increase in superoxide (O2-) generation, leading to impairment of NO activity. Therefore, measurements of biologically active NO and O2 - in endothelium after exposure to the HMG-CoA reductase inhibitor cerivastatin were undertaken to evaluate its potential effect on NO biological activity. Methods and Results - Highly sensitive electrochemical NO and O2 - microsensors were placed near the surface of a single human umbilical vein endothelial cell, and the kinetics of NO and O2 - release were recorded in vitro. Cerivastatin demonstrated a time-dependent effect on NO release in endothelial cels. The initial release (approximately the first 3 minutes) was concentration-dependent (0.01 to 10 ćmol/L) and was similar to that observed for typical NO synthase agonists calcium ionophore or acetylcholine. Cerivastatin stimulated NO release at a favorable rate and scavenged O2-, which led to the preservation of the active concentration of NO. The sustained effect (after ÷ 6 hours) of cerivastatin on endothelium was associated with an ÷ 35 p.c. increase in NO release as compared with the initial effect. In contrast to the initial effect, the sustained effect of cerivastatin was shown at concenrations ÷ 100-fold lower and was dependent on inhibition of endothelial HMG-CoA reductase. Conclusions - These data provide direct evidence to prove that in the presence of cerivastatin, the NOS system in endothelium operates with high efficiency toward increasing NO activity by activation of NO release and by concurrent inactivation of O2-.


  2/18

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności wybranych metod klinicznych i baterii testów do pomiaru procesów poznawczych jako wskaźników skuteczności działania leków przeciwdepresyjnych (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical and psychological methods in estimating efficacy antidepressants in depression (preliminary report).
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Koszewska Iwona, Habrat Ewa, Fornal Sławomir, Bzinkowska Dorota, Grądzka Dorota, Kalinowski Antoni, Święcicki Łukasz, Torbiński Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.225-238, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena szybkości działania leków przeciwdepresyjnych mierzona za pomocą skal klinicznych (CGI, CGI Improvement, MADRS) i Analogowej Skali Nasilenia Depresji oraz testami z Wiedeńskiej Baterii Testów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the onset of action of antidepressants using CGI i CGI Improvement, MADRS, Self Analogue Scale and Wiener Battery Test System. Onset of action of antidepressants was evaluated in a group of 18 patients with major depression. Evaluation was assessed at 4, 8, 10, 14, 28 days of treatment. Significant reduction of symptoms in MADRS at day 8 was the predictors of effect at day 28. Reduction of symptoms in MADRS was not correlated with improvement in cognitive functions. Most of the psychological tests showed to be not sensitive enough to estimate a change in cognitive processed under pharmacotherapy.


  3/18

  Tytuł oryginału: Starość w województwie lubelskim i w Polsce w świetle prognoz demograficznych.
  Tytuł angielski: The elderly in Lublin Province and in Poland in the demographic prognoses.
  Autorzy: Kalinowski Paweł, Jabłoński Leon
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.222-224, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia narastania liczby osób w wieku starczym w województwie lubelskim i Polsce w ciągu najbliższych 30 lat. Poddano analizie prognozy demograficzne dotyczące struktury wiekowj populacji województwa lubelskiego i całej Polski do roku 2030, opracowywane przez GUS. Szczególną uwagę zwrócono na grupy wiekowe powyżej 65 roku życia, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Stwierdzono prognozę wzrostu odsetka osób w wieku powyżej 65 roku życia, zarówno w Polsce, jak i w województwie lubelskim. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza w grupie kobiet, z których niemal co czwarta kobieta w naszym kraju przekroczy 65 rok życia w 2030 roku. Zwiększanie się liczby osób powyżej 65 roku życia zmieni warunki na rynku pracy, a także pociągnie za sobą konieczność uwzględnienia potrzeb tej grupy wiekowej i wprowadzenia takich zmian w polityce społecznej i zdrowotnej w naszym kraju, które zapewnią tym ludziom należne im miejsce w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is presentation of the issue of increase in number of the elderly in Lublin province and in Poland in the next 30 years. There were analysed demographic prognoses concerning age structure of the population of Lublin province and Poland until the year 2030, elaborated by the Main Statistical Office (GS). There were taken under account age groups over 65 years of age, men and women. It was concluded that the percentage of the elderly in the studied populations will increase considerably, which is especially evident in females - in 2030 almost every fourth women in Poland will be aged 65 or more. The increase in number of the elderly citizens will change structure of employment and will force adequate modifications in social and health policy in Poland in order to meet the requirements of this age group and allow its due status in the society.


  4/18

  Tytuł oryginału: Toksyna botulinowa typu A w terapii dynamicznego końskostopia u dzieci z porażeniem mózgowym.
  Tytuł angielski: Botulin toxin A in the treatment of dynamic equinovarus foot in cerebral palsied children.
  Autorzy: Kalinowski Zbigniew, Bonikowski Marcin
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.209-217, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przykurcz mięśnia trójgłowego łydki występuje u zdecydowanej większości dzieci z porażeniem mózgowym, zwłaszcza z diplegią i hemiplegią spastyczną. Celem badań była próba oceny skuteczności preparatu TB-A w leczeniu przykurczów mięśnia trójgłowego łydki i związanego z tym stanem zaburzenia dynamicznej pozycji stopy u dzieci z porażeniem mózgowym. Materiał i metoda. Terapię toksyną botulinową typu A (TB-A) prowadzono u 35 dzieci z porażeniem mózgowym, z powodu dynamicznego przykurczu mięśnia trójgłowego łydki i końskostopia. Wiek dzieci (19 z diplegią i 16 z hemiplegią) wynosił od 2 do 11 lat (średnia wieku 4,6 lat). Przykurcze te były oporne na leczenie zachowawcze. Pomiary goniometryczne ruchomości biernej i ocenę dynamicznej pozycji stawów skokowych wykonywano przed oraz w 2, 6 i 12-13 tygodniu po podaniu TB-A do 54 mięśni brzuchatych łydki. Wyniki. Wysoki efekt terapeutyczny, tj. zniesienie dynamicznego końskostopia, stwierdzono w 47 i 49 (68-72 proc.) stawach skokowych po 2 tygodniu oraz w 19 (35 proc.) stawach po 12 tygodniu podawania leku; umiarkowany efekt uzyskano, odpowiednio, w 12 (22 proc.), 8 (15 proc.) i 14 (26 proc.) stawach skokowych. Wyniki badań były statystycznie znamienne. U niektórych dzieci efekt utrzymywał się do 16 i 20 tygodnia. Brak zmian dynamicznej pozycji stopy obserwowano w 5 (9 proc.) stawach po 2 tygodniach i w 7 (13 proc.) stawach po 6 i 12 tygodniach po iniekcji TB-A. Nawrót końskostopia nastąpił w 14 (26 proc.) stawach. TB-A ...

  Streszczenie angielskie: Background. Contracture of the triceps in the calf occurs in most CP children especially those with diplegia and spastic hemiplegia. The purpose of our research was to evaluate the effective of TB-A in the treatment of these contractures and the associated disturbances of the dynamic position of the foot in CP children. Material and methods. Thirty five CP children (19 with diplegia and 16 with hemiplegia) received botulinum toxin A (TBX-A-Dysport) for the dynamic contracture of the triceps surae mescle and secondary equinovarus foot deformity. Theses children ranged in age from 2-11 years (mean 4.6). Previous conservative treatment had failed to alleviate these conditions. Goniometric measurements of the passive range of motion and the evaluation of dynamic equinovarus foot were performed prior to injection of BTX-A to 54 gastrocnemius muscles, and again at 2, 6 and 12 weeks post injection. Results. The results showed high effectiveness for TBX-A, e.g. marked reduction in equinovarity in 47 and 49 ankle joints (68 p.c. - 78 p.c.) at 2 and 6 weeks respectively, and in 19 joints (35 p.c.) at 12 weeks post-treatment, and moderate reduction in 12 (22 p.c.), 8 (15 p.c.) and 14 (26 p.c.) joints respectively. These improvements were statistically significant. In some children the positive effect was present up to 16 and 20 weeks post injection. No change was found on follow-up in 5 ankle joints (9 p.c.) at 2 weeks and in7 (13 p.c.) at 6 and 12 weeks. Reversion to baseline ...


  5/18

  Tytuł oryginału: Diagnostyka alergologiczna w laryngologicznym orzecznictwie lotniczo-lekarskim.
  Tytuł angielski: Allergological diagnosis in the ENL certification in the aeromedicine.
  Autorzy: Kalinowski Dariusz
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.195-200, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby alergiczne zmniejszają wydolność oddechową pilotów, zwiększają podatność na zakażenia górnych dróg oddechowych, powodują dyskomfort i brak koncentracji oraz zaburzają barofunkcję uszu i zatok przynosowych. Według danych USAF Medical Waiver File są częstym powodem absencji w pracy lub niezdolności do służby w powietrzu personelu latającego. W artykule dokonano przeglądu współczesnych metod stosowanych w diagnostyce chorób alergicznych oraz przedstawiono propozycję zastosowania ich w orzecznictwie lotniczo-lekarskim.


  6/18

  Tytuł oryginału: Przypadek jatrogennej barotraumy zatok czołowych.
  Autorzy: Michalik Michał, Kalinowski Dariusz, Broda Marcin
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.273-276, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek urazu ciśnieniowego zatok czołowych u 20-letniego podchorążego WSOSP, do którego doszło w trakcie badania w komorze niskich ciśnień (KNC). W pracy omówiono etiologię i symptomatologię barotraumy zatok obocznych nosa. Podkreślono dużą rolę profilaktycznych badań oceniających barofunkcję zatok. Opisano metody diagnostyki oraz leczenia pilotów po urazie ciśnieniowym.


  7/18

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u pilotów.
  Tytuł angielski: Allergic rhinitis in the flying crew.
  Autorzy: Kalinowski Dariusz, Michalik Michał
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.299-304, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby alergiczne zmniejszają wydolność oddechową pilotów, zwiększają podatność na zakażenia górnych dróg oddechowych, powodują dyskomfort i brak koncentracji, zaburzają barofunkcję uszu i zatok przynosowych. W pracy przedstawiono przyczyny i objawy najczęściej występującej choroby alergicznej - alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Podano też metody oceny drożności nosa oraz skuteczności leczenia. Przeprowadzono analizę możliwości zapobiegania i leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa pod kątem personelu latającego.


  8/18

  Tytuł oryginału: Prevalence of infections of the Salmonella strains in the Lublin voivodship and in Poland in the years 1980-2000.
  Tytuł polski: Zatrucia pokarmowe w województwie lubelskim w latach 1980-2000 w porównaniu z ich występowaniem w populacji ogólnopolskiej.
  Autorzy: Kalinowski Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.9-20, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/18

  Tytuł oryginału: Cerivastatin potentiates nitric oxide release and enos expression through inhibition of isoprenoids synthesis.
  Autorzy: Kalinowski L., Dobrucki I. T., Maliński T.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4) p. 1 s.585-595, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Endothelium dysfunction, which is often defined as a decrease in NO bioavailability, is one of the earliest manifestations of endothelium-impaired finction disorders, including atherosclerosis. Although improvement in NO bioavailability has been attributed to the lowering of serum cholesterol levels, recent studies suggest that HMG-CoA reductase inhibitors, statins, may have direct effects on NO bioavailability by little known mechanisms that are independent of serum cholesterol levels. The long-term effect of cerivastatin on NO release from endothelial cells was determined by using highly sensitive electrochemical microsensors and was correlated with endothelial NO synthase (eNOS) levels. To explore whether changes in isoprenoid synthesis affect NO bioavailability and eNOS expression, human endothelial cells were treated with cerivastatin, L-mevalonate (MVA; 1.5 mmol/L), geranylgeranylpyrophosphate (GGPP; 1mg/mL) and farnesylpyrophosphate (FPP; 1mg/mL). Cerivastatin increased spontaneous (by 53 p.c. ń 6) and an eNOS-stimulated NO release (by 41 ń 6 p.c. for calcium ionophore and by 47 ń 5 p.c. acetylcholine) as well as eNOS expression (by 118 ń 6 p.c.) in the same concentration-range. Cerivastatin-dependent increase in both NO release and eNOS expression was revealed after ~4h of exposure reaching the maximum after ~10 h. Co treatment with MVA or GGPP, but not FPP or LDL, reversed the effects of cerivastatin. These findings indicate that the long-term effect of cerivastatin resulting in enhanced ...


  10/18

  Tytuł oryginału: Starzenie się populacji jako wyzwanie dla systemu pomocy społecznej w Polsce
  Autorzy: Kalinowski Paweł
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.93-96, tab., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  11/18

  Tytuł oryginału: Zmiany demograficzne w województwie lubelskim w najbliższych dziesięcioleciach
  Autorzy: Kalinowski Paweł
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.112-115, tab., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/18

  Tytuł oryginału: Changes in epidemiology of viral hepatitis in Poland at the end of the 20th century.
  Tytuł polski: Zmiany w epidemiologii wirusowego zapalenia wątroby w Polsce w końcu XX wieku.
  Autorzy: Kalinowski Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.83-89, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Wirusowe zapalenia wątroby (WZW) są, obok grypy, najczęściej rejestrowanymi chorobami zakaźnymi na świecie. W niniejszej pracy analizowao dane epidemiologiczne dotyczące ilości przypadków wirusowych zapaleń wątroby zarejestrowanych na terenie Polski w latach 1990-2000. Przeanalizowana liczba zachorowań, zapadalność, liczbę zgonów i śmiertelność z powodu wirusowych zapaleń wątroby różnych typów. Zapadalność na wzw wszystkich typów rosła w Polsce do roku 1993, by po roku 1993 gwałtownie spaść, głównie za sprawą spadku zapadalności na wzw typu A. Zarejestrowano malejący trend zapadalności na wzw typu B, który uległ wyraźnemu nasileniu po roku 1993, a więc od czasu wprowadzenia masowych szczepień profilaktycznych. Od rozpoczęcia rejestracji wzw typu C w roku 1997 liczba potwierdzonych laboratoryjnie przypadków tej choroby podwoiła się. Umieralność na wszystkie typy wzw w latach 1990-2000 w Polsce zmniejszyła się dwukrotnie.

  Streszczenie angielskie: Viral hepatitis is, apart from influenza, the most often registered infectious disease in the world. The material comprised epidemiological data concerning the number of cases of viral hepatitis registered in Poland in the years 1990-2000. There were analysed the number of cases, incidence, number of deaths adn mortality from viral hepatitis of different ypes in Poland in the years 1990-2000. The incidence rates from all types of viral hepatitis have been increasing in Poland until 1993 and decreased abruptly after 1993, mainly due to the diminution of number of cases of viral hepatitis type A. There was registered a decreasing trend in incidence rates of viral hepatitis type B that was significantly intensified after 1993, i.e. since the year when mass prophylaxis vaccinations have been initiated. Since registration of cases of viral hepatitis type C was started in1997, the number of analytically confirmed cases of this disease has doubled. mortality from al types of viral hepatitis has decreased twofold in Poland in the years 1990-2000.


  13/18

  Tytuł oryginału: Changes in health status of the Polish population after 1990.
  Tytuł polski: Zmiany w stanie zdrowia populacji Polski po roku 1990.
  Autorzy: Kalinowski Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.285-291, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na stan zdrowia społeczeństwa polskiego w minionej dekadzie duży wpływ wywarły przemiany ekonomiczne i polityczne. Jednym ze sposobów oceny takiej transformacji jest analiza zmian w strukturze przyczyn zgonów i umieralności. W celu przedstawienia zmian w stanie zdrowia populacji Polski, które dokonały się po roku 1990, w pracy przeanalizowano dane epidemiologiczne dotyczące umieralności i przyczyn zgonów w spoełczeństwie polskim w latach 1990-2000.

  Streszczenie angielskie: The health status of the Polish population in the past decade has been strongly influenced by economic and political transformations. One of the measures of such transformations is the analysis of alteration in the structure of causes of deaths and mortality rates. In order to present the changes in health status of Polish population that occurred after the year 1990, in the paper there have been analsyed epidemiological data in the form of mortality rates and the causes of deaths in the Polish population in the years 1990-2000.


  14/18

  Tytuł oryginału: Skąd tak katastrofalny stan ZOZ-ów.
  Autorzy: Kalinowski Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.94-95
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Państwowa Inspekcja Pracy


  15/18

  Tytuł oryginału: Rola pracowników ochrony zdrowia w profilaktyce nałogu palenia tytoniu.
  Tytuł angielski: The role of health care personnel in the prophylaxis of smoking.
  Autorzy: Jędrzejewska Barbara, Kalinowski Paweł
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.190-195, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiedza o szkodliwym wpływie palenia tytoniu na zdrowie jest rozpowszechniona w społeczeństwie. Jednakże promowanie stylu życia bez papierosa spoczywa przede wszystkim na pracownikach ochrony zdrowia. Sukcesy w walce z nałogiem palenia tytoniu zależą od przygotowania kadry medycznej do realizacji tych zadań. Celem pracy jest ocena przygotowania przyszłych lekarzy i pielęgniarek do realizacji zadań związanych z zapobieganiem rozwojowi nałogu palenia tytoniu w społeczeństwie oraz pomocy osobom uzależnionym. Materiał stanowiło 297 anonimowych ankiet wypełnionych przez studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarskiego AM w Lublinie, dotyczących wiedzy na temat metod walki z nałogiem palenia tytoniu. Wyniki opracowano metodami statystyki opisowej. Wśród badanych było 229 kobiet i 68 mężczyzn. A 91,6 proc. ankietowanych uważa, że lekarz i pielęgniarka powinni dawać pacjentom przykład niepalenia. Wiedza o sposobach walki z tym nałogiem jest dla pracowników ochrony zdrowia potrzebna według 56,9 proc. studentów, a niezbędna w przyszłej pracy dla 37,7 proc. Natomiast 40 proc. studentów stwierdza, że w niewystarczającym stopniu nauczyli się pomagać pacjentom w zerwaniu z nałogiem, a 52 proc. nie wie o takich metodach. Mimo to edukacja medyczna nie jest czynnikiem w największym stopniu wpływającym na decyzję o nierozpoczynaniu palenia. Badani studenci widzą potrzebę nauczenia ich skutecznych metod walki z nałogiem palenia tytoniu. Należałoby uzupełnić program nauczania w wyższych szkołach medycznych o niezbędną w tym zakresie wiedzę.

  Streszczenie angielskie: Knowledge related to harmful influence of cigarette smoking on health is common in our society. However, it is the role of health care personnel to promote lifestyle without smoking. Success of compaigns against smoking depend on the way the health care personnel is trained. The goal of the study is to evaluate the preparation of future doctors and nurses for tasks related to prevention against smoking in the society as well as help people addicted to it. Material includes 27 anonymous questionnaires filled in by students of Medical and Nursing Faculty Medical Academy in Lublin concerning their knowledge of methods used in compaigns against smoking. The results were worked out using descriptive statistics. The study group consisted of 229 women and 68 men. 91.6 p.c. questioned students think that both doctors and nurses should give an example of non smoking. 59.6 p.c. thinks that knowledge on the ways of prevention against smoking is necessary for health care personel while 37 p.c. claims that it is essential in future job. However, 40 p.c. admitts that their knowledge on how to help poeple get rid of the habit is insufficient and 52 p.c. does not now the methods of prevention. Despite this fact, medical education is the factor which affects the decision about non smoking. Examined students claim that it is essential to teach them how to prevent against smoking. Therefore it is advisable to update curriculum in Medical Schools with suitable subjects.


  16/18

  Tytuł oryginału: Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego następstwa dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  Tytuł angielski: Aging of Polish population and its influence on health service system in Poland.
  Autorzy: Kalinowski Paweł
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.196-200, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie zjawiska wzrostu liczby ludności w wyższych przedziałach wiekowych oraz wpływ tego zjawiska na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Materiałem badawczym były dane statystyczne dotyczące struktury wiekowej populacji polskiej w końcu XX wieku oraz prognozy demograficzne na najbliższe dziesięciolecia, opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny. Odsetek dzieci i młodzieży do 19 roku życia zmniejszy się według prognoz z 28 proc. w 2000 r. do około 21 proc. w 2030 r. Populacja w wieku 20-44 lat zmniejszy się o około 3 mln, jej odsetek zmaleje do około 29 proc. Do tego poziomu wzrośnie liczba ludności w wieku 45-65 lat. Największy wzrost liczbowy i procentowy nastąpi w populacji osób powyżej 65 roku życia. Utrzyma się stały wzrost długości życia w naszym kraju. Przewidywana przeciętna długość życia w r. 2050 dla kobiet wyniesie 84,3 roku, a dla mężczyzn 78,0 roku, w związku z czym w r. 2030 co czwarta kobieta w naszym społeczeństwie osiągnie wiek 65 lat. Przedstawione programy wskazują na konieczność restrukturyzacji szpitali w celu zwiększenia liczby oddziałów geriatrycznych, pielęgniarsko-opiekuńczych i pobytu dziennego. Zwiększona liczba osób w podeszłym wieku spowoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby fachowej kadry medycznej i pielęgniarskiej, przygotowanej do leczenia i opieki nad tą grupą ludności.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is presentation of the issue of increase in number of older population and influence of this phenomenon on functioning of health service in Poland. The material comprised statistical data concerning age structure of the Polish population and demographic prognoses for the next decades, elaborated by the Main Statistical Office (GUS). The percentage of children and adolescents will decrease according to prognosis from 28 p.c. in 2000 to about 21 p.c. in 2030. The population of adults at the age from 20 to 44 years, will dimnish by about 3 million and its percentage will decrease to about 29 p.c. Population at the age of 45-65 will reach this level. The highest rise in number and percentage will concern the population over 65 years of age. The extension of the length of life in Poland will be nominated. The life expectancy for women will be 84.3 years, and 78,0 years of men in 2050. Due to this fact in 2030 every fourth women in our society will reach 65 years of age. On the basis of these prognoses it is indispensable to plan restructuring of hospitals in order to increase the number of geriatric, nursing and day-care wards. The increase in number of the elderly citizen will impose changes in structure of employment in order to secure appropriate medical and nursing staff adequately trained for treatment and care of this age group.


  17/18

  Tytuł oryginału: Skuteczność polityki antynikotynowej w Polsce w opinii przyszłych pracowników ochrony zdrowia.
  Tytuł angielski: Future health sevice workers' opinions on effectiveness of anti-tobacco policy in Poland.
  Autorzy: Kalinowski Paweł, Jędrzejewska Barbara
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.201-206, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ograniczanie palenia tytoniu w społeczeństwie jest jednym z celów polityki zdrowotnej państwa. O skuteczności działań antynikotynowych decydują nie tylko podstawy prawne, ale również to, czy będą one wprowadzone w życie i przestrzegane. Celem pracy było przedstawienie opinii przyszłych pracowników ochrony zdrowia o skuteczności uchwalanych w Polsce ustaw antynikotynowych. W badaniach uczestniczyło 297 studentów AM w Lublinie: 145 z Wydziału Lekarskiego i 152 z Wydziału Pielęgniarskiego. Użyto metody wywiadu standaryzowanego za pomocą kwestionariusza wywiadu. Wśród ankietowanych było 24 proc. palących, 16 proc. byłych palaczy i 60 niepalących studentów. Aż 87 proc. badanych oceniło informację o szkodliwości palenia tytoniu zawartą na opakowaniach papierosów jako nie zmniejszającą rozpowszechniania tego nałogu w społeczeństwie. Jednocześnie odsetek badanych postulujących całkowity zakaz reklamy wyrobów tytoniowych wynosił 44 proc., a znaczne jej ograniczenie - 32 proc., 24 proc. uważa, że reklamy te nie skłaniają do rozpoczęcia palenia. Kampanie antynikotynowe w mediach są mało przekonywujące w ocenie 32 proc. badanych, a 24 proc. uważa, że jest ich za mało. Zakaz sprzedaży papierosów nieletnim jako skuteczny oceniło tylko 2 proc. studentów. Poprawę tej skuteczności ankietowani widzą w sprawdzaniu wieku nabywających papierosy - 57 proc. i wprowadzeniu licencji na sprzedaż papierosów - 30 proc. Studenci wydziałów medycznych ocenili jako niedostateczną skuteczność ...

  Streszczenie angielskie: Limitation of tobacco use in Poland is one of the goals of state health policy. The effectiveness of anti-nicotine policy is influenced not only by law, but the way it is how introduced and obeyed, too. The aim of the paper is to present of opinions of future health service workers on effectiveness of anti-nicotine law that has been passed in Poland. Two-hundred and ninety-seven students of the Medical University of Lublin participated in the study - 145 of the Medical Faculty and 152 of the Nursing Faculty. Standarized interview method using interview questionnaire was applied. Among the analysed students 24 p.c. were smokers, 16 p.c. - former smokers and 60 p.c. - non-smokers. As much as 87 p.c. believed that information on harmful effects of tobacco smoking included on cigarette packets had no influence on tobacco smoking habit. At the same time 44 p.c. postulates complete prohibition of adversting tobacco products, 32 proc. - considerable limitation, while according to 24 p.c. such advertisements do not encourage to take up smoking. According to 32 p.c. of the respondents anti-nicotine compaign in media are unconvincing, and in the opinion of 24 p.c. there are too few spots on the existing compaigns. The ban of selling tobacco to juveniles is judged effective only by 2 p.c. of the students. The improvement in its effectiveness may be due to checking the age of buyers of cigarettes according to 57 p.c., and due to introduction of license for selling cigarettes - ...


  18/18

  Tytuł oryginału: Zdjęcia pantomograficzne w ocenie próchnicy pierwszych trzonowców jako ważny problem zdrowotny wieku rozwojowego.
  Tytuł angielski: Panoramic radiograms in evaluation of caries of first molars as an important health problem of developmental age.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Kalinowski Paweł, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.435-439, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian próchnicowych pierwszych stałych trzonowców na zdjęciach pantomograficznych. Materiał stanowiło 128 zdjęć pantomograficznych wykonanych u pacjentów w wieku od 10 do 16 lat, przed podjęciem oraz w trakcie leczenia ortodontycznego, w odstępie od 7 miesięcy do 5 lat (śr. 2,45). Na zdjęciach rozpoznano liczbę ubytków próchnicowych, zębów wypełnionych, zębów leczonych kanałowo, zmian okołowierzchołkowych oraz usuniętych pierwszych zębów trzonowych. Stosunkowo niewiele pierwszych zębów trzonowych w materiale własnym nie wykazywało radiologicznie zmian patologicznych, ani stanu po leczeniu - na pierwszym zdjęciu odsetek ten wynosił 26,76 proc., po czym zmniejszył się do 19,34 proc. w kolejnym badaniu. Jedynie u 4 osób wszystkie pierwsze zęby trzonowe nie wykazywały radiologicznie zmian patologicznych lub cech leczenia zarówno w pierwszym, jak i w drugim badaniu. W analizowanym materiale nieleczone ubytki próchnicowe dotyczyły ponad 3 proc. zębów, jednakże jednocześnie bardzo wysoki był odsetek zębów leczonych - aż 67 proc. w pierwszej ocenie i 70,69 proc. w drugiej. Ponadto w okresie obserwacji wzrosła liczba braków zębowych. Stwierdzono, że wysoka częstość występowania zmian próchnicowych pierwszych zębów trzonowych jest poważnym problemem zdrowotnym wieku rozwojowego. Rozpoznawanie tych zmian dzięki wykonywaniu zdjęć rentgenowskich prowadzi do szybkiego wdrożenia leczenia i zapobiega następstwom wczesnych braków zębowych w postaci wad zgryzu oraz zaburzeń rozwojowych szkieletu części twarzowej czaszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to evalute carietic lesions of first permanent molars on the basis of panoramic radiograms. The material comprised 128 panoramic X-rays taken in patients aged 10 to 16, before the onset of orthodontic treatment and in the course of treatment (at 7 months to 5 years, mean 2.45). Teeth with carietic lesions, fillings, endodontically treated teeth, pariapical lesions as well as extractions were evaluated. Relatively few first molars radiologically did not show any signs of pathology or state after treatment. It is noteworthy that the percentage of healthy and yet untreated teeth decreased from 26.76 p.c. in the first examination to 19.34 p.c. in the second radiogram. Only in 4 patients all first molars showed no signs of pathology on both radiograms. It was stated that high frequency of dental caries of first molars was a considerable problem of developmental age. Diagnosis of such lesions due to radiographic examinations leads to prompt treatment and prevention of consequences of early extractions, such as malocclusion and developmental disorders of maxillo-facial skeleton.

  stosując format: