Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KALINA-FASKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń tyreotropiny u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, leczonych hormonem wzrostu.
  Tytuł angielski: Assessment of thyrotropin concetrations in children with somatotropin deficiency treated with growth hormone.
  Autorzy: Kalina-Faska Barbara, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.17-21, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W literaturze spotyka się sprzeczne opinie na temat wpływu leczenia GH na oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w zakresie wydzielania TSH. Niektórzy autorzy opisują możliwość całkowitego zahamowania wydzielania TSH z wystąpieniem jawnej niedoczynności tarczycy, inni nie stwierdzają takiego działania GH. Celem pracy była ocena wpływu leczenia rGH na zachowanie się stężeń TSH u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, będących przed leczeniem w eutyreozie. Badanie przeprowadzono w grupie 32 dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, będących w I stadium dojrzewania wg Tannera, u których wykluczono zaburzenia funkcji tarczycy (T4, T3, fT4, fT3, test z TRH). Stosowano rGH (Genotropin a 16j-Pharmacia) w dawce 0,7j/kg/tydz. Przed leczeniem oraz w 6 i 12 miesiącu podawania rGH wykonano test z TRH, oznaczając TSH w 0', 20', 30', 60', 120'. Wyniki poddano analizie statystycznej [p(ŕ) 0,05]. Podstawowe stężenia TSH przed podaniem rGH mieściły się w granicach normy, a odpowiedź TSH na TRH była prawidłowa z max. wzrostu w 20'. Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie się stężeń TSH po 6 i 12 miesiącach leczenia w poszczególnych minutach testu u wszystkich dzieci. Obniżone stężenia TSH podczas leczenia mieściły się w granicach normy. Podczas leczenia rGH dochodzi do obniżenia podstawowych i stymulowanych stężeń TSH, jednakże w granicach norm. Zjawisko to przypuszczalnie związane jest z bezpośrednim wpływem podawanego rGH na uwalnianie somastatyny - ...

  Streszczenie angielskie: There are contradictory literature opinions on the influence of GH therapy on the hypothalamus-hypophysis-thyroid gland axis concerning TSH secretion. Some researchers describe the possibility of complete inhibition of TSH secretion followed by overt hypothyroidism, the others do not confirm it. The aim of the study was to assess influence of the rGH theraphy on TSH concentrations in GH-deficient children, who were euthyroid prior to the treatment. The study was carried out in group of 32 children with isolated GH-deficiency in the 1st stage of sexual development according to the Tanner scale, in whom disorders of thyroid gland were excluded (T4, T3, fT4, fT3, TRH test). Recombinant GH (Genotropin a 16U-Pharmacia) was used for the treatment in the dose of 0.7 U/kg/week. Before the treatment, as well as in the 6th and 12th month of GH administration, the TRH test was performed and TSH levels were assessed in 0', 20', 30', 60', and 120 minute. The results were statistically analysed [p(ŕ) 0.05]. Basal TSH levels prior to rGH administration were within normal range and the TSH response on TRH was normal with the maximal increase in the 20 th minute. A statistically significant decrease of TSH concetrations was noted after 6 and 12 months of treatment in respective minutes of the test in all children. However, decreased TSH concetrations during the therapy were within normal range. During rGH therapy there is a decrease of basal and simulated TSH cocetrations, however ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Badanie sonograficzne worka mosznowego u chłopców.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination of the scrotum in boys.
  Autorzy: Kalina-Faska Barbara, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie ultrasonograficzne znalazło zastosowanie w obiektywnej ocenie położenia, budowy i wielkości struktur worka mosznowego, a także w rozpoznawaniu zmian ogniskowych oraz zapalnych w jądrach i najądrzach. Nasza praca ma na celu podkreślenie potrzeby i znaczenia wykonywanych badań ultrasonograficznych w diagnostyce nieprawidłowości w obrębie worka mosznowego u chłopców. Przebadano 180 chłopców w wieku 2-17 lat, skierowanych z powodu ginekomastii (70), wnętrostwa (45), przedwczesnego dojrzewania (11), wyczuwalnych zgrubień powrózka nasiennego (30) i asymetrii wielkości jąder (24). Badanie wykonano aparatem Acuson 128 XP, głowicą liniową 7,5 MHz z użyciem kolorowego Dopplera (i/lub aparatem Sequoia, głowicą liniową 8-15 MHz). U wszystkich chłopców z jednostronnym lub obustronnym wnętrostwem uwidoczniono jądra w kanałach pachwinowych na róznej wysokości. U 19 chłopców z ginekomastią stwierdzono żpn, u 10 torbiele najądrza, a u 3 drobne zwapnienia, u 2 żpn, a u jednego zmianę guzowatą (Leydigioma). U 95 proc. chłopców z żpn stwierdzono żylaki lewostronne, u 5 proc. obustronne, w różnym stopniu zaawansowania. U jednego z pacjentów dodatkowo uwidoczniono wodniaka powrózka nasiennego. Przyczyną asymetrii wielkości jąder był wodniak jądra u 16 pacjentów i żpn u 8 pacjentów. Badanie sonograficzne stanowi uzupełnienie badania fizykalnego, a w wielu przypadkach pozwala wykazać zmiany niedostępne badaniu klinicznemu. Ze względu na nieinwazyjność i dużą zdolność rozdzielczą ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasound examination is applied in the objective evaluation of size of scrotal structures as well as in diagnosing focal and inflammatory lessions in testes and epididymis. The aim of our study is to point out the necessity and significance of the ultrasound in diagnostics of abnormalities within the scrotum in boys. The examination included 180 boys, aged 2-17 years, referred because of gynecomastia (70), cryptorchism (45), precocious puberty (11), palpable thickenings of the spermatic cord (30) and asymmetry of testicular size (24). Ultrasound examination was carried out with Acuson 128 XP, linear tranducer 7.5 MHz, along with color flow Doppler (and/or Sequoia, linear tranducer 8-15 MHz). Testes in the inguinal canals at different levels were visualised in all boys with unilateral or bilateral cryptorchism. Varicocele were seen in 19 boys with gynecomastia, epididymal cysts in 10, microlithiasis in 3 cases. Testicular volume in boys with precocious puberty exceeded 2 SD, additionaliy there was microlithiasis in one patient, in 2 patients varicocele and in one boy tumor was found (Leydig's cell tumor). Varices were left-sides in 95 p.c. boys with varicocele, in 5 p.c. they were bilateral at different stage. Additionally in one patient hygroma of the spermatic cord was found. Asymmetry of testicular size was caused by hydrocele in 16 patients and varicocele in 8 cases. Ultrasound in supplementary to the physical examination of testes, and in many cases it enables ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Przedwczesne dojrzewanie GnRH-zależne u chłopca z guzem z komórek Leydiga.
  Tytuł angielski: GnRH-dependent precocious puberty in a boy with Leydig-cell tumor.
  Autorzy: Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Kalina-Faska Barbara, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.53-55, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano indukowane GnRH-zależne przedwczesne dojrzewanie u chłopca z hormonalnie czynnym guzem jądra zbudowanym z komórek Leydiga. Długotrwała ekspozycja na steroidy płciowe spowodowała wcześniejszą aktywację osi podwzgórze-przysadka. Po zastosowanym leczeniu analogiem LHRH uzyskano zahamowanie progresji cech dojrzewania.

  Streszczenie angielskie: GnRH-dependent precocious puberty in a boy with Leydig-cell tumor is presented. Precocious activation of the hypothalamo-pituitary axis was caused by long-term exposition to sex-steroids. Long-acting LHRH-analog treatment suppressed the process of precocious puberty.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zawartość produktów peroksydacji lipidów a aktywność lipazy trzustkowej w treści torbieli rzekomych trzustki u ludzi z przewlekłym zapaleniem trzustki.
  Tytuł angielski: Lipid peroxidation products and the pancreatic lipase activity in the contents of pancreatic pseudocysts in people with chronic pancreatitis.
  Autorzy: Brentek Wiesław, Wysocki Janusz, Kalina-Faska Barbara
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.299-307, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ponieważ coraz więcej doniesień naukowych potwierdza udział ataku wolnorodnikowego tlenu w patomechanizmie przewlekłego zapalenia trzustki (p.z.t.), może to dotyczyć również powikłań zapalnych, jakimi są torbiele rzekome trzustki (t.rz.t.). Tymczasem mało, jeśli nie brak, jest doniesień z literatury przedmiotu oceniających zawartość nadtlenków lipidowych w t.rz.t., podczas leczenia drenażem przezskórnym. Cel pracy: Za cel niniejszej pracy postawiono ocnę obecności i zachowania produktów peroksydacji lipidów pod postacią nadtlenków lipidowych: koniugatów dienowych, endonadtlenków cyklicznych i zasad Schiffa w treści torbieli rzekomych trzustki uzyskanej podczas drenażu przezskórnego sterowanego ultrasonograficznie u chorych na p.z.t. Materiał i metody: W badanej grupie 83 osób z t.rz.t. o etiologii alkoholowej i żółciopochodnej w przebiegu p.z.t. hospitalizowanych w II Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej AM, wyodrębniono dwie podgrupy chorych z niską, względnie "prawidłową" (n = 31) i wysoką (n = 52) aktywnością lipazy trzustkowej w treści t.rz.t. wobec stężenia lipazy w osoczu. Ponado prześledzono korelację pomiędzy stężeniami substratowych triglicerydów, oraz stężeniami lipolitycznych produktów lipazy trzustkowj, tj. wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu w wyodrębnionych podgrupach chorych w treści pobranej podczas drenażu przezskórnego torbieli pod kontrolą USG. Do oceny zostali zakwalifikowani chorzy z p.z.t., według poniższych kryteriów: ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Since an increasing number of scientific reports confirms contribution of the fre radical attack in the mechanism of the chronic pancreatitis, it may also concern inflammatory complications such as pancreatic pseudocysts. However, there are no reports analysing contents of lipid peroxides in pseudocysts during percutaneous drainage. Objectives: The aim of this study was to evaluate products of lipid peroxidation in the contents of pancreatic pseudocysts obtained during the ultrasound guided percutaneous drainage in patients with the chronic creatitis. The novelty in this study is determination of lipid peroxidation products in the contents of pseudocysts in the form of diene conjugates, cyclic endoperoxides and Shiff bases. Material and methods: In the examined group of 83 patients with pancreatic pseudocysts in the course of chronic pancreatitis, hospitalised in the 2nd Department of Internal Medicine of the Silesian Uniersity School Medicine, two subgroups of patients were separated. The first subgroup (n = 31) consisted of patients with the "normal" and the other one (n = 52) with the high activity of the pancreatic lipase in the contents of pancreatic pseudocysts in comparison to the activity of the plasma lipase. Moreover, correlation was followed among substrate triglycerides, as well as among concentrations of lipolytic products of the pancreatic lipase, i.e. free fatty acids and glycerol in the contents obtained during the ultrasound guided ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Ilościowa metoda ultradźwiękowa - QUS. Nowe możliwości oceny i monitorowania osteoporozy.
  Tytuł angielski: Quantitative ultrasound - QUS. New possibilities of assessment and monitoring of osteoporosis.
  Autorzy: Kalina Maria, Łabuzek Krzysztof, Kalina-Faska Barbara
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.60-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy nowej metody badania kości, jaką jest ilościowa ultrasonografia. Podkreślono możliwości wykorzystania tej metody w rozpoznawaniu i monitorowaniu osteoporozy na podstawie piśmiennictwa i w konfrontacji z własnymi doświadczeniami.

  Streszczenie angielskie: The study refers to quantitative ultrasound which is a new method of assessing bone tissue. Possibilities of using this method in diagnosing and monitoring of osteoporosis were presented in confrontation with literature and own experience.

  stosując format: