Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KALETA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,706

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z IV-go Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej.
  Autorzy: Kaleta Marek, Wroński Sławomir
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.650-651, il. - 4 Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej Ustroń 18-20.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: Gwóźdź Gamma w leczeniu złamań bliższego końca kości udowej
  Autorzy: Jaworski Jerzy M., Gaździk Tadeusz S[zymon], Godula Ryszard, Kaleta Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.126-129, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Densytometryczna ocena gęstości tkanki kostnej w świeżych złamaniach bliższej nasady kości udowej
  Autorzy: Kaleta Marek, Gaździk Tadeusz S[zymon], Wroński Sławomir, Jaworski Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.142-149, il., tab., bibliogr. 58 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Anatomia kliniczna otoczenia stawu biodrowego w obrazach MR.
  Tytuł angielski: Clinical anatomy in the vicinity of the hip joint in magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Jaworski Jerzy M., Gaździk Tadeusz Sz., Kluczewska Ewa, Kaleta Marek, Wójcik Krzysztof, Kluczewska-Zygan Katarzyna, Konopka Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.667-672, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Analizie poddano obrazy uzyskane w badaniu MR miednicy u 24 pacjentów kierowanych do badania narządów miednicy małej, u których w badaniu MR nie stwierdzono patologii w zakresie stawów biodrowych. Wyniki i wnioski. W oparciu o znajomość anatomii opisowej i topograficznej otoczenia stawu biodrowego zidentyfikowano na uzyskanych obrazach głównie struktury kostne stawu biodrowego oraz otaczające go mięśnie, naczynia krwionośne i nerwy. Zaproponowano kliniczny podział mięśni otaczających staw biodrowy.

  Streszczenie angielskie: Background. MRIs were obtained from 24 patients with suspicion of small pelvis pathology, with no indication of hip joint pathology. Results and conclusions. Based on the normal descriptive and topographical anatomy of the hip joint and its vivinity, the authors identified onthe MRIs the main bony, muscular, vascular and nervous structures comprising and surrounding the hip joint. A clinical division of the muscles surrounding the hip joint is proposed.


  6/6

  Tytuł oryginału: Różnice gęstości mineralnej tkanki kostnej kończyn dolnych u dzieci z anisomelią.
  Tytuł angielski: Differences in lower limb bone mineral density in children with anisomelia.
  Autorzy: Wroński Sławomir, Gaździk Tadeusz S., Kaleta Marek, Kotas-Strzoda Justyna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.694-702, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nierówność kończyn donych (anisomelia) może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami etiologicznymi, które prowadzą do skrócenia (90 proc. przypadków), bądź wydłużenia kończyny (10 proc. przypadków). Nasuwa się teza, że uzyskane wyniki pomiarów DEXA należy odnosić do wykonanego jeszcze przed implantacją stabilizatora, pomiaru BMD wybranego obszaru kończyny operowanej. Praca przedstawia wyniki badań densytometrycznych przeprowadzonych u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii Śl.A.M., w latach 1997-1998, z powodu nierówności kończyn dolnych. Materiał i metoda. Badaniami objęto 57 chorych, 31 dziewcząt i 26 chłopców, u których zastosowano technikę Ilizarowa, wydłużając 33 kości udowe i 24 piszczelowe. Średnia wielkość skrócenia wynosiła 45 mm (48 mm w kości udowej i 42 mm w kości piszczelowej), a wiek pacjentów 13,8 lat (7-26). Badania przeprowadzono aparatem DPX firmy Lunar Corporation. Gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD) mierzono w obrębie skróconego segmentu kończyny i porównywano z wynikiem analogicznego pomiaru kończyny przeciwległej. Wysokość ramki pomiarowej wynosiła 50 mm, a szerokość była równa szerokości kości. Pole pomiaru lokalizowano każdorazowo w odległości 3 lub 4 cm (odpowiednio w kości piszczelowej lub udowej) od linii stawu kolanowego, celem eliminacji dodatkowych zagęszczeń spowodowanych chrząstką wzrostową i nakładaniem się rzepki. Powtarzalność badań zapewniono dzięki utrzymującej stałą rotację wewnętrzną kończyny wynoszącą ...

  Streszczenie angielskie: Background. Lowe limb discrepancy (anisonelia) can be caused many different factors leading to shortening (90 p.c. of cases) or lengthening of a limb (10 p.c. of cases). This article presents the results of densitometric tests performed on patients treated for lower limb discrepancy in the Department of Orthopedics of the Silesian Academy of Medicine in the years 1997-1998. Material and methods. Our research involved 57 patients, 31 girls and 26 boys. The Ilizarow technique was used to lengthen 33 femurs and 24 tibias. The average discrepancy was 45 mm (48 mm in the femurs and 42 mm in the tibias), and the patients' average age was 13.8 years (range 7-26). The test were performed with a DPX apparatus by the Lunar Corporation. The bone mineral density (BMD) was measured in the area of the shortened limb segment and compared to the results of the analogous measurement of the opposite limb. The height of the measurement frame was 50 mm, and the width was equal to the width of the bone. The measurement field was located in each case at a distance of 3-4 cm (on the respective bone) from the line of the knee joint, in order to eliminate additional density caused by growth cortilage and the imposition of the patella. The repeatability of the tests was assured by a support maintaining constant internal limb rotation of 40ř. Results. A difference in BMD between the shorter limb and the opposite limb was foumd in 47 children (82.5 p.c.). The average was 16.5 p.c., wheraes it ...

  stosując format: