Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACZMAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 73Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/73

Tytuł oryginału: Jan Jonston z Szamotuł : u początków polskich zainteresowań starożytnym Egiptem
Autorzy: Kaczmarek Hieronim
Źródło: - Poznań, Wydaw. Reprint 2002, 60, [4] s. : il., bibliogr. s. 51-60., 21 cm.
Seria: Szkice z Dziejów Egiptologii Polskiej 1
Sygnatura GBL: 740,203

Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności

  Temat osobowy:
 • Jonston
 • Jan 1603-1675


  2/73

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The prevalence of fetal isolated tricuspid valve regurgitation in normal heart anatomy during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.187-194, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/73

  Tytuł oryginału: Ocena periodontologicznych potrzeb leczniczych uczniów szkoły specjalnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of the needs of the periodontical treatment in students of a school for the mentally retarded.
  Autorzy: Opydo-Szymaczek Justyna, Kaczmarek Aleksandra, Krokos Katarzyna
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.189-195, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/73

  Tytuł oryginału: Wpływ ultarasonografii na zmianę postępowania chirurgicznego w leczeniu układu chłonnego szyi i poprawę wyników odległych u chorych z nowotworami krtani.
  Tytuł angielski: The influence of ultrasound neck diagnostics on treatment options and results in patietns operated for larynx cancer.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Kaczmarek Jolanta, Szmeja Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia jest powszechnie znaną i przydatną metoda diagnostyczną stosowaną do oceny układu chłonnego szyi. Jest szeroko stosowana w ocenie przedoperacyjnej i w monitorowaniu po zakończeniu leczenia u chorych z nowotworami głowy i szyi. Celem badania było porównanie chorych z rakiem krtani z dwóch okresów: lat 80. i 90. oraz ocena wpływu diagnostyki ultrasonograficznej na kwalifikowanie i wyniki odległe leczenia chirurgicznego szyi. Spośród chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dobrano 2 grupy: 737 chorych leczonych w latach 1981 - 1985 (przed wprowadzeniem ultrasonografii) i 840 w latach 1991 - 1995 (rutynowo badanych za pomocą ultrasonografii). W obu grpach analizie poddano odsetki przerzutów na szyi przy leczeniu pierwotnym, odsetki wznów węzłowych, stopień ich zaawansowania w chwili rozpoznania i metodę reoperacji szyi. Przeanalizowano czas przeżycia u chorych z wznową w układzie chłonnym szyi. Nie stwierdzono w obu grupach istotnych różnic w danych epidemiologicznych, stopniu zaawansowania nowotworu i w metodzie leczenia krtani. Przerzuty w układzi chłonnym podczas leczenia pierwotnego stwierdzono odpowiednio u 34 proc. i 42 proc. chorych. Odsetki wznów na szyi wynosiły 12,9 proc. i 12,6 proc. Liczba elektywnych zabiegów na szyi zmniejszyła się, radykalnych operacji węzłowych utrzymywała się na stałym poziomie. Liczba reopreacji, które udało się przeprowadzić radykalnie się zwiększyła, a odsetek chorych ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (US) is a well-known and valuable method of detecting lymph nodes in the neck. It is widely used in the properative neck assessment and in follow-up patietns treated for head and neck cancer. The aim of the study was to compare the larynx cancer patients in two decades: the 80-ies and the 90-ies and the influence of a single diagnostic tool, i.e. ultrasonography, on therapeutic decisions and final results. Two groups of patients were selected: 737 patients treated between 1981 - 1985 (before the introduction of US) and 840 patietns treated between 1991 - 1995 (routinely examined with the help of US) in ENT Dept. of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań. We aimed at analysing the percentages of neck metastases at the moment of diagnosis, the frequency of particular types of primary neck treatment, the percentages of neck recurrences, their advancememtn at the time of diagnosis and the methods of secondary treatment. Particular attention to feasibility of salvage was paid. Mean survival time in the group of patietns with recurrence and the overall 5-year-long survival rates were analysed. No marked differences were stated between both groups as to epidemiological data, primary tumor advancement and types of the performed larynx surgery. Neck metastases occured in both groups, 34 p.c. and 42 p.c., respectively. Relapse rates were 12,9 p.c. and 12,6 p.c., respectively. It was found that the number of elective neck dissections over ...


  5/73

  Tytuł oryginału: Mnogie pierwotne nowotwory w obrębie twarzy.
  Tytuł angielski: Multiple primary neoplasms on the face.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Szmeja Zygmunt, Kaczmarek Janusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.89-93, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono przypadek 74-letniej chorej, u której wystąpiło 6 odrębnych pierwotnych złośliwych ognisk nowotworowych w ciągu 4 lat, w tym 3 jednocześnie w obrębie twarzy: na czole, policzku oraz w lewej śliniance przyusznej. Wszystkie guzy usunięto radykalnie na drodze operacyjnej, okolice po operowanej śliniance dodatkowo napromieniowano. Podkreślono niezwykłą rzadkość występowania mnogich pierwotnych nowotworów złośliwych oraz ich nie do końca poznaną etiologię, biologię i patogenezę.

  Streszczenie angielskie: A case of 74-year old woman with six separate cancers is presented. Four of them were nonmelanoma skin cancers (2 basal-cell carcinomas and 2 squamous-cell carcinomas), the remaining two were noncuteaneous malignancies (invasive lobular carcinoma of the breast and squamous cell carcinoma of the parotid gland). Three lesions were present simultaneously on the head and neck region; basal-cell carcinoma on the cheek, squamous-cell carcinomas on the forehead, and in the parotid gland. All neoplasms were surgically removed, the region of affected parotid gland was additionally radioated. Extreme rarity of the multifocal primary malignancies is emphasized and the non-completely clear etiology, biology and pathology of these tumors is discussed.


  6/73

  Tytuł oryginału: Kongres "10 godzin implantologii", Paryż, 14.11.2001 r.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.30, il. - Kongres pt. 10 godzin implantologii Paryż 14.11. 2001
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/73

  Tytuł oryginału: Significant Caries Index u dzieci 12-letnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego regionu dolnośląskiego w latach 1987-2000.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.48-52, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza częstości rozmieszczenia próchnicy u dzieci 12-letnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego regionu dolnośląskiego w okresie 13 lat. Zgodnie z kryteriami WHO oceniono uzębienie 464 dzieci, w tym 120 w 1987 roku, 120 w 1995 roku oraz 224 w 2000 roku. W określeniu poziomu choroby próchnicowej zastosowano następujące parametry proporcja badanych wolnych od próchnicy z PUW/Z wynoszącym 1-3 i ň 4 oraz średnia wartość PUW/Z, wskaźnika SiC i PUW/Z(2/3). Zaobserwowano, że w minionych i 3 latach w obu środowiskach zamieszkania odsetek dzieci wolnych od próchnicy i z PUW/Z ó 3 wzrósł, a obniżyła się średnia wartość PUW/Z, wskaźnika SiC i PUW/Z(2/3). Uzyskane dane wskazują na powolną tendencję spadkową choroby próchnicowej, większą w rejonie miejskim niż wiejskim.

  Streszczenie angielskie: The aim opf the study was to analyse the frequency of caries incidence in 12 year olds from an urban environmet and in 13 year olds from a rural environment in the Dolnoslask region. Examinations were carried out in accordance with WHO criteria of the dentition in 464 children which included 120 in 1987, 120 in 1995 and 224 in 2000. The following parameters were used to estimate the level of caries: proportion of those who were caries free, those with DMF from 1-3 and ň and average DMF, SiC Index and DMF(2/3). It was found that over the past 13 years in both of the environments there was a rise in percentage of children without caries and with DMF ó 3, with the mean DMF, SiC Index and DMF (2/3) values being decreased. The obtained results indicate a slowing down of caries, this being greater in the towns than in the countryside.


  8/73

  Tytuł oryginału: Obowiązek zabezpieczenia dokumentacji medycznej, zawierającej dane osobowe pacjentów przez kierownictwo ZOZ jako administratora danych.
  Autorzy: Kaczmarek Andrzej
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.92-107
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  9/73

  Tytuł oryginału: Physical and mathematical model of human hip joint load.
  Autorzy: Włodarski Jerzy, Szmigiel Andrzej, Żołtyński Krystian, Kaczmarek Jan
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (1) s.95-102, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Analysing human gait cyclogram and reactions of the foundation, kinematics and dynamics of loads realised on a test stand were tried to be brought closer to real object. To reconstruct hip joint load digram, basic loads resulting from physiology of movement were isolated. Physical model conditioned on gait cyclogram is designed to describe physical load of human hip joint and may be presented in the form of characteristic "double peak". Mathematical model of human hip joint load approximates with good accuracy time serious of five harmonics. This model has been adapted for the realisation of the design for a test stand - human hip joint simulator enabling to perform static and dynamic testing of an artificial hip joint.


  10/73

  Tytuł oryginału: Czy próchnicy zębów można skutecznie zapobiegać?
  Tytuł angielski: Can dental caries be efficiently prevented. P. 1: Caries etiopathogenesis.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.45-49, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono współczesne poglądy na etiopatogenezę próchnicy zębów, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka próchnicy wczesnej.

  Streszczenie angielskie: In the paper basing on the literature the author presented contemporary approach to etiopathogenesis of dental cariss and described in details early caries risk factors.


  11/73

  Tytuł oryginału: Stages of the rat thymic medulla development in foetal period.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Ostalska D[anuta], Kaczmarek E[lżbieta], Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.171-172, il., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: Development of thymic medulla was examined on consecutive gestational days (GD) in Wistar rats. Medullary thymic epithelial cells (TEC) were identified by immunocytochemical localisation of neuronspecific enolase (NSE). Organisation of thymic medullary architecture was determined by interaction of thymocytes with NSE-positive TEC, that led to formation of lymphoepithelial complexes (GD 19), in which the cells exhibited proliferative activity or traits of apoptosis. The studies indicated that differentiation events and organisation of thymic medulla require stagae-specific interactions between TEC and thymocytes.


  12/73

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  13/73

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 1.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzata, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.177-182, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie kardiologiczne stanowiły 75 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną mogącą sugerować T21 była wada serca (72 proc.) pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (w 13 na 18 przypadków). Badanie echokardiograficzne płodu wydaje się być przydatne do wyłonienia z grupy ciężarnych niskiego ryzyka potencjalnych kandydatek do badań cytogenetycznych w kierunku T21.

  Streszczenie angielskie: Between 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute there were ultrasound and echocardiography examinations performed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the case come from low risk groups of pregnant women. Congenital heart defects (AV-canal in 13/18 cases) were the most common anomalies diagnosed prenatally in fetuses with Down Syndrome. In fetuses with DS, funcional cardiac anomalies with normal heart anatomy were recorded: disproportion and hypertrophy in 4/12 cases, tricuspid valve regurgitation, bright spot and pericardial effusion in 3/12 cases. The aim of our study was a retrospective analysis of fetuses with DS, which were diagnosed at the Department for Diagnosis of Congenital at the Institute of "PMMH" in 1994-1999 years.


  14/73

  Tytuł oryginału: Przydatność badania sonograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal sonography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 2.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzta, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie pozasercowe stanowiły 25 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną pozasercową u płodów z T21 była wada przewodu pokarmowego pod postacią niedrożności dwunastnicy w 13/40 = 32,5 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: In the years 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute, there were ultrasound and echocardiography examinations pewrformed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the cases from low risk groups of pregnant women. Extracardiac malformations were diagnosed prenatally in 25 p.c. fetuses with Down Syndrome. The most common anomaly from extracardiac malformations was duodenal atresia (13/40 cases - 32,5 p.c.).


  15/73

  Tytuł oryginału: Ocena objawów ubocznych preparatów stosowanych w formie instylacji dopęcherzowych u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of side effects after intrabladder instillations of preparations in patients with superficial bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Błaszczyk Jan, Kowalski Jan, Niemirowicz Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.39-42, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały wzrost zachorowań na nowotwory, w tym również nowotwory układu moczowego, zmusza lekarzy do szukania wciąż nowych metod leczenia. Stosowanie nowych preparatów pociąga za sobą w wielu wypadkach występowanie objawów ubocznych, z którymi walka stanowi duży problem i powoduje, że należy je stale monitorować i w odpowiednim czasie interweniować, aby uniknąć powikłań, które w wypadku stosowania BCG są bardzo uciążliwe, a czasami niebezpieczne dla chorego. W latach 1990-1998 na Oddziale Urologii Szpitala MSWiA w Łodzi z powodu powierzchownych raków pęcherza moczowego leczono 241 chorych. W grupie tej u 145 chorych po elektroresekcji raka zastosowano wlewki dopęcherzowe z zawiesiny prątka BCG. U 42 chorych zastoswano instylacje dopęcherzowe z epirubicyny, 16 chorych otrzymywało dopęcherzowo adriblastynę, a 32 pacjentów nie otrzymywało żadnego preparatu. Przed każdą kolejną wlewką zbierano od chorych dokładny wywiad, natomiast krew do badań pobierano przed 1. wlewką i w 7. dobie po zakończonym leczeniu. Materiał do badań pobierano przed 1. wlewką dopęcherzową oraz w 7. dobie po zakończeniu cyklu 4-tygodniowego. Objawy uboczne stosowanych preparatów przedstawiono, wykorzystując stopnie toksyczności wg WHO, i podzielono na subiektywne i obiektywne. Okres obserwacji obejmował czas od podania 1. wlewki do 7. doby po ostatniej wlewce. W grupie 145 chorych, u których zastosowano zawiesinę prątka BCG, wykonano 836 wlewek dopęcherzowych. U 17 (12 proc.) chorych przerwano cykl ...

  Streszczenie angielskie: Permanent increase in neoplasm incidence including also bladder neoplasms makes physicians to search for new forms and methods of treatment. Application of new preparations entails in many cases appearance of side effects which are difficult to fight off and thus must be monitored constantly. To avoid complications which in case of BCG application are very burdensome and sometimes dangerous for patient it is necessary to intervene in due time. In the years 1990-1998 in Department of urology, Ministry of Internal Affairs and Administration Hospital in Łódź, 241 patietns were treated due to superficial bladder carcinoma. In this group in 145 cases after carcinoma electroresection BCG suspension intrabladder infusion were applied. In 42 patients epirubicin, in 16 adriblastine intrabladder instillations were performed; 32 patients did not receive any preparation. A detailed history was taken from the patients before each next infusion, whereas blood was collected for testing before the first infusion and on the seventh day after completion of the therapy. Material for studies was collected before the first intrabladder infusion and on the seventh day after 4-week cycle completion. Side effects of the applied preparations were presented basing on toxicity grades acc. to WHO and divided into subjective and objective ones. The observation period comprised the time from the first infusion to the seventh day after the last infusion. In the group of 145 patients with applied ...


  16/73

  Tytuł oryginału: Porównanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego zębów metodą spektroskopii impedancyjnej w warunkach pokojowych i symulujących środowisko jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Comparison of electrical conductivity measurements of teeth by the impendance spectroscopy method in room conditions and conditions simulating the environment of the oral cavity.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Piesiak Dagmara, Woźniak Joanna, Czajczyńska-Waszkiewicz Agnieszka, Łoś Przemysław, Pitts Nigel, Longbottom Christopher
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.205-210, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zmian w pomiarach spektroskopii impedancyjnej wykonanych w temperaturze pokojowej i w warunkach symulujących środowisko jamy ustnej. Zbadano 40 zdrowych i zmienionych próchnicowo powierzchni gładkich 10 usuniętych, niewypełnionych zębów przedtrzonowych i trzonowych. W pomiarach impedancyjnych rejestrowano spektrum w zakresie częstości od 0,5 do 900 000 Hz, a do analizy wyników eksperymentalnych użyto odpowiednich obwodów zastępczych. Uzyskane dane przemawiają za zasadnością uwzględnienia temperatury otoczenia podczas przeprowadzania pomiarów impedancyjnych zębów i sugerują ostrożność w ekstrapolacji rezultatów badań in vitro do sytuacji in vivo.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the changes in impendance spectroscopy measurements carried out in room temperature and in conditions similar to those in the oral cavity. Forty sound, smooth surfaces and surfaces with early caries lesions in 10 extracted, unrestored premolars and molars were examined. Impendance spectroscopy measurements were carried out by registering the specturm in the frequency ranging from 0.5 to 900 000 Hz, and an appropriate equivalent circuit was used to analyse the results. The data obtained shows the necessity of taking into consideration the environmental temperature during tooth impedance spectroscopy measurement, and suggest caution in the extrapolation of data dervived from in vitro studies to the in vivo situation.


  17/73

  Tytuł oryginału: Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej jako metoda różnicująca wydolność fizyczną.
  Autorzy: Grzywacz Tomasz, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Szczęsna-Kaczmarek Anna, Jastrzębski Zbigniew, Laksowski Radosław
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.265-282, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  18/73

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
  Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
  Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  19/73

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ziarnicy złośliwej u dzieci w ośrodku poznańskim. Obserwacje 20-letnie.
  Tytuł angielski: Results of treatment of Hodgkin's disease in children at a single center. 20-years follow up.
  Autorzy: Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Derwich Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.55-57, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ciągu 20 lat (1982-2001) w ośrodku poznańskim leczono 115 dzieci z ziarnicą złośliwą - 86 do 1996 r. (grupa A) i 29 od 1997 do 2001 roku (grupa B). Prawdopodobieństwo 20-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i przeżycia (pS) dla wszystkich dzieci wynosi odpowiednio 0,81 ń 0,04 i 0,91 ń 0,03. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A (20-letnie) i B (5-letnie) wynosiło 0,80 ń 0,04 i 0,93 ń 0,04 a pS dla grupy A i B 0,91 ń 0,03 i 1,0 odpowiednio.

  Streszczenie angielskie: During last 20 years (1982-2001) 115 children with Hodgkin's disease were treated in our center. Probability of 20-year event free survival (pEFS) and of survival (pS) for the whole group were 0,81 ń 0,04 and 0,91 ń 0,03 respectively. Probability of EFS for groups A(20-year) and B(5-year) were 0,80 ń 0,04 and 0,93 ń 0,04 and pS for groups A(20-year) and B(5-year) 0,91 ń 0,03 and 1,0 respectively.


  20/73

  Tytuł oryginału: Badania mikrobiologiczne beztlenowej flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych jako kryterium diagnostyczne u pacjentów z zapaleniem agresywnym przyzębia.
  Tytuł angielski: Microbiological examination of anaerobic flora in gingival pockets as a diagnostic criterion in patients with aggressive periodontitis.
  Autorzy: Wiernicka Maria, Kaczmarek Alina, Trąbska-Świstelnicka Marlena, Lipski Mariusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.24-26, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności między stanem przyzębia a obecnością patogennej flory bakteryjnej u pacjentów z rozpoznaniem klinicznym zapalenia agresywnego przyzębia. Wyniki badań wykazały obecność licznych beztlenowych bakterii Gram-ujemnych. Drobnoustroje te nie należały jednak do typowej dla wczesnych postaci chorób przyzębia flory bakteryjnej. Można stąd wnioskować, iż badanie mikrobiologiczne nie może stanowoć podstawy do postawienia rozpoznania w chorobach przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the dependence between the state of the periodontium and the presence of pathogenic bacteria in patients with clinically diagnosed aggressive periodontal inflammation. The results of the investigations showed the presence of numerous anaerobic Gram negative bacteria. These microorganisms did not, however, belong to the typical bacteria associated with earlier forms periodontal disease. It can be concluded that microbiological examination cannot constitute a basis for establishing a diagnosis in periodontal disease.


  21/73

  Tytuł oryginału: Złożone uszkodzenie okolicy trzustkowo-dwunastniczej po tępym urazie jamy brzusznej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Combined pancreaticoduodenal injury after blunt trauma - case report.
  Autorzy: Kaczmarek Bartosz, Borowiecki Andrzej, Miernik Maciej, Wojciechowski Grzegorz, Ostrowski Marek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.483-487, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z urazowym złożonym uszkodzeniem trzustki i dwunastnicy oraz naczyń okołotrzustkowych, u którego z powodzeniem wykonano duodenopankreatektomię ze splenektomią. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły liczne powikłania: krwawienia do jamy brzusznej, ropnie wewnątrzbrzuszne, przetoki żółciowa i jelitowa. Omówiono diagnostykę i leczenie operacyjne tego typu urazów.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a patient with a traumatic combined injury of pancreas, duodenum and peripancreatic vessels successfully treated by performing duodenopancreatectomy with splenectomy. Severe complications developed in postoperative period: postoperative haemorrhage, intra-abdominal abscesses, biliary and intestinal fistula. The diagnostics and operative treatment of such injury were discussed.


  22/73

  Tytuł oryginału: Ocena stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of dental treatment necessities of handicapped children who attend to the school of special education.
  Autorzy: Adamowicz Aneta, Kaczmarek Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.69-70, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to estimate the state of oral health and dental necessites of special care children. There were 66 children, both sexes, 8 to 18 years old, embraced with research. They constituted the global school population. There were some clinical examination realizes, including state of dentition and periodontium. The analysis of examination outcomes appeared caries frequency to stand about 97 per 100 examined people. At it results from clinical interview and examinations, in checked population of 66 children, only 34 of them were treated in past time by any dentist. Index DMF was equal to 6.1 in a group of 8 to 14 years old children and 8.4 among 15 to 18 years old ones. However treatment index was low, amounted 0.12 an in adequate 0.11. Examination of periodontium allowed to precise that in 88.8 p.c. of girls and 80,0 p.c. of boys in age 15-18 there is need for professional removing of plaque and tartar and oral hygiene instruction.


  23/73

  Tytuł oryginału: Rozwiązywanie problemów klinicznych w stomatologii
  Autorzy: Odell Edward W.
  Opracowanie edytorskie: Kaczmarek Urszula (red. i tł.), Sokołowska-Trelka Agnieszka (tł.), Kobierska-Brzoza Joanna (tł.), Ciszewska Ewa (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [10], 207 s. : il., tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,191

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/73

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zaawansowanych skolioz wrodzonych metodą C-D.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of advanced congenital scoliosis with CD instrumentation.
  Autorzy: Pucher Andrzej, Nowicki Jan, Ruszkowski Krzysztof, Strzyżewski Wojciech, Kaczmarek Wiesław
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego u 15 chorych ze skoliozą wrodzoną wykonując spondylodezę z zastosowaniem instrumentarium C-D. Najczęstszą przyczyną pojawienia się i progresji skoliozy wrodzonej były postacie mieszane wad wrodzonych kręgosłupa (podział wg McMastera). Wskazaniem do leczenia operacyjnego była progresja skrzywienia i narastające deformacje tułowia i klatki piersiowej, szczególnie widoczne w okresie przyspieszenia wzrostu w wieku dojrzewania. Wiek chorych w czasie operacji wahał się od 10,3 do 16 lat (średnia 13,8 lat). Okres obserwacji po operacji wynosił od 2 do 8 lat (średnia 4 lata). Uzyskana śródoperacyjnie korekcja skrzywienia wahała się od 0 do 60 proc. (średnia 32 proc.). W okresie obserwacji po operacji utrata korekcji wynosiła od 0 do maksymalnie 3 proc. Na poprawę sylwetki, którą uzyskaliśmy u wszystkich chorych, składała się korekcja skrzywienia, korekcja hyperkifozy piersiowej i zmniejszenie dekompensacji tułowia. Jedynymi powikłaniami po operacji były przejściowe objawy neurologiczne kończyn dolnych u 2 chorych. Przedoperacyjne badanie MR kręgosłupa umożliwia wykrycie wad wrodzonych w kanale kręgowym, które są przeciwwskazaniem do korekcji skoliozy wrodzone z użyciem implantów kręgosłupa.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the results of surgical treatment of 15 cases of congenital scoliosis with CD instrumentation. Progression of the deformity was most often seen in cases with combined deformities (accoridng to the McMaster classification). Indications for surgical treatment were progression of the curvature and trunk and thorax deformity progression, particularly during the growth spurt. The age at the time of surgery ranged from 10.3 to 16 years (average: 13.8 years). Follow-up period ranged from 2 to 8 years (average: 4 years). Intraoperative deformity correction ranged from 0 to 60 p.c. (average 32 p.c.). Loss of correction during follow up ranged from 0 to 3 p.c. The overall silhouette improvement was a result of correction of the spine curvature, correction of thoracic hyperkiphosis and a decrease of trunk decompensation. The only complications noted were 3 cases of transient neurological symptoms from the lower extremities. Preoperative MRI allows detection of congenital deformities of the spinal canal, a contraindication for surgical correction of the deformity with spinal implants.


  25/73

  Tytuł oryginału: Ekspresja markerów proliferacji Ki 67 i PCNA jako czynnik prognostyczny w raku płaskonabłonkowym krtani (morfometryczne oznaczanie indeksu barwliwości jąder - IB).
  Tytuł angielski: Prognostic significance of Ki 67 and PCNA expression in laryngeal squamous cell carcinoma (morphometric evaluation of labelling index - LI).
  Autorzy: Woźniak Aldona, Golusiński Wojciech, Kaczmarek Elżbieta, Kaczmarek Janusz, Kaczmarek Jolanta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.437-443, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 55 pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani badano aktywność proliferacyjną komórek z użyciem antygenów Ki67 i PCNA. Wyodrębniono jądra komórek nowotworowych, w których obecna była reakcja immunohistochemiczna, metodą segmentacji progowej. Oznaczono indeks barwliwości jąder (IB). Antygen jądrowy Ki67 był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych oraz lokalizacją guza w krtani. Nie uzyskano statystycznie istotnej różnicy między grupą M0 i M1 dla Ki67. Stopień wybarwienia jąder komórek nowotworowych dla PCNA był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych, obecnością odległych przerzutów oraz lokalizacją guza pierwotnego w krtani.

  Streszczenie angielskie: There are no certain histological or morphological critieria which would improve the precision of life expectancy and the selection of the most efficient methods of treatment in patients with squamous cell laryngeal carcinoma. The analysis of proliferation activity using immunohistochemical markers such as antigens Ki67 and PCNA may be helpful to evaluate the aggressiveness of neoplastic cells. The study was conducted in 55 patients (aged 36 - 86 years, mean 62 years), 52 men and 3 women. Immunohistochemical staining of antigens Ki67 and PCNA using avidin-biotin method was performed in all cases. Microscopic images were stored, then nuclei of neoplastic cells expressing immunohistochemical reaction were localized using level segmentation method. Next labelling index was calculated. The correlation was observed between the LI for Ki67 and tumor size (p 0.00001), stage (p 0.001), metastases to lymph nodes (p, 0.00001) and site (p 0.005). A weak correlation was observed between the LI for Ki67 and presence of distant metastases (p 0.06). The LI of neoplastic cells for PCNA was correlated with the tumor size (p 0.00001), stage (p 0.0001), metastases to lymph nodes (0.0001), site (p 0.005) and presence of distant metastases (p 0.03). On the ground of the obtained results both markers can be suggested for the morphological and biological evaluation of the neoplastic cells in laryngeal squamous cell carcinoma.


  26/73

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego i poszerzonej sonografii w diagnostyce prenatalnej zespołu Edwardsa w materiale Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych ICZMP (analiza 30 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography and detailed sonography in the prenatal diagnosis of the Edward's syndrome - analysis of the thirty cases diagnosed at the Department of the Diagnosis for Fetal Malformations at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital".
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Nowicki Grzegorz, Czichos Ewa, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.600-605, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Trisomia 18 (zespół Edwardsa - T18) jest obok trisomii 21 i 13 najczęściej aberracją chromosomową spotykaną u płodów/noworodków. W latach 1994-2000 w Instytucie CZMP u 30 płodów zdiagnozowano T18. Wszystkie płody/noworodki z T18 prezentowały anomalie budowy. Najczęstszymi były: zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego (96 proc.) i wady serca (92 proc.). Analiza danych podkreśla duże znaczenie "genetycznego sonogramu" i echokardiografii płodowej w diagnostyce T18.

  Streszczenie angielskie: Objective: Trisomy 18 (Edward's syndrome) is one the most common chromosomal aberration in fetuse/neonates. The aim of our was to assess the usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 18 (retrospective analysis). Material and method: Between 1994-2000 at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital" 30 cases of trisomy diagnosed. Result: Every fetus/neonate with congenital anomalies. The most common were: intrauterine growth retardation (96 p.c.) and congenital heart defects (92 p.c.). Conclusions: Retrospective analysis indicates the great role of "genetic sonography" and fetal echocardiopgraphy in prenatal diagnosis of trisomy 18.


  27/73

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce zespołu Patau (analiza 11 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography in the diagnosis of aneuploidy based upon prenatally diagnosed Patau Syndrome fetuses (case analysis).
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Nowicki Grzegorz, Piotrowicz Małgorzata, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.606-612, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od 1944 roku do końca 1999 w Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" zarejestrowano 11 przypadków płodów z potwierdzoną badaniami cytologicznymi trisomią 13 pary (zespół Patau). Celem pracy było wykazanie przydatności diagnostyki sonograficznej i echokardiograficznej w II trymestrze ciąży w oparciu o analizę retrospektywną przypadków z zespołem Patau. W większości pochodziły one z ciąż ryzyka. Zespół Patau w badanej serii manifestował się wadami w zakresie różnych układów i narządów, w tym najczęściej wadami serca (7/11), ośrodkowego układu nerwowego (6/11) i układu moczowego (6/11). Stosunkowo często w przebiegu trisomii 13 występowało wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu (4/11).

  Streszczenie angielskie: Objective: Assessment of usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 13 (retrospective analysis). Material and method: Between 1991-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformation at the Institute of PPMH in 11 fetuses with Patau Syndrome ultrasound and echocardiography examination were performed. In our study the most of cases come from low risk of pregnant women. Results: Fetal heart defect was the most common anomaly diagnosed prenatally in fetuses with Patau Syndrome (7/11), the second one were central nervous system anomalies (6/11) and genitoyrinary system anomalies (6/11).


  28/73

  Tytuł oryginału: Znaczenie badania echokardiograficznego w przebiegu farmakoterapii płodu lub ciężarnej.
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.645-651, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Niedomykalność zastawki trójdzielnej (TR) stosunkowo często jest objawem echokardiograficznym nie związanym z anomalią strukturalną serca płodu. Celem naszej pracy było przeanalizowanie występowania TR u płodu przy stwierdzanej prwidłowej anatomii serca płodu i po wykluczeniu wad pozasercowych w grupie płodów matek przyjmujących leki głównie tokolityczne w zagrażającym porodzie przedwczesnym. Analizie retrospektywnej poddano 43/100 (43 proc.) przypadków stwierdzanej u płodu TR. W badanej grupie ciężarnych najczęstszą przyczyną wystąpienia TR przy prawidłowej anatomii serca płodu było stosowanie betamimetyków z powodu zgrażającego produ przedwczesnego. TR spowodowana przyjmowaniem przez matkę leków może być jednym objawem hemodynamicznym u płodu, stosunkowo dobrze tolerowanym bez wpływu na sposób zakończenia ciąży i na stan kliniczny noworodków wg aktualnego stanu naszej wiedzy.

  Streszczenie angielskie: Objective: fetal tricuspid valve regurgitation (TR) has been described in the literature in association with congenital heart defects, congestive heart failure, fetal cardiac arrythmias and ductal occlusion. TR is very often present during echocardiographic examinations without structural anomalies of fetal heart and without extracardiac malformations (ECM). Material and methods: The aim of the study was an analysis of fetal TR in cases without ECM and with normal heart anatomy (NHA) in 43/100 (43 p.c.) fetuses with maternal treatment. Results: In the study group the most common finding ogf TR with NHA was exposure to betamimetic. Fetal echocardiography was helpful in these cases to confirm the safety and fetal well-being during maternal pharmacological treatment due to premature labour.


  29/73

  Tytuł oryginału: Czy próchnicy zębów można skutecznie zapobiegać?
  Tytuł angielski: Can dental caries be efficiently prevented. P. 2: Caries prevention.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.357-364, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono współczesne podejście do zapobiegania próchnicy. Omówiono sposoby zapobiegania pierwotnego, wczesnego i tradycyjnego. Podkreślono rolę i znaczenie kariostatycznego działania fluorków oraz bezpieczeństwo profilaktyki fluorkowej.

  Streszczenie angielskie: In the paper basing on the literature the authors presented contemporary approach to caries prevention. It has described primary-primary, primary and traditional prevention methods. It has depicted the role and importance of fluoride cariostatic preventive actions and safety of fluoride prevention.


  30/73

  Tytuł oryginału: The usefulness of fractional flow reserve in the assessment of intermediate coronary stenosis. Preliminary report.
  Tytuł polski: Graniczne zwężenia w tętnicach wieńcowych. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu FFR w celu oceny istotności zwężenia. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Reczuch Krzysztof, Ponikowski Piotr, Porada Adam, Telichowski Artur, Derkacz Arkadiusz, Kaczmarek Agnieszka, Jankowska Ewa, Banasiak Waldemar
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.37-47, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. In patients with angina and intermediate coronary stenosis the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines recommend the use of so-called functional diagnostic methods. The measurement of the fractional flow reserve (FFR) is one of these techniques. Aim. To present our experience with FFR measurements in patients with intermediate coronary lesions. Methods. From October 17, 2000 to October 16, 2001 fifteen patients with intermediate coronary stenosis revealed by quantitative coronary angiography underwent FFR assessment of 25 coronary lesions. When the FFR value was 0.75 a patient was selected for coronary angioplasty, and when 0.75 - for conservative therapy. Results. Satisfactory FFR measurements were obtained in all cases. Reproducibility of the results was very high (the values of the coefficient of variation were 2.4 p.c. and 2.5 p.c.). Based on the results of FFR, 9 lesions (36 p.c. of all lesions) in 8 patients were treated with coronary angioplasty. Noside effects or complications of FFR measurement were noted. Conclusions. 1) FFR measurement is safe and easy to perform. 2) FFR rersults are highly reptroducible. 3) The use of FFR enables identification of haemodynamically significant coronary lesions and helps in the selection of proper treatment.


  31/73

  Tytuł oryginału: Wpływ immunoterapii BCG na czynnik martwicy nowotworów /TNF-ŕ/ i jego rozpuszczalne receptory u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of BCG immunotherapy on tumour necrosis factor /TNF-ŕ/ and its soluble receptors in patients with bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.27-32, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stymulacja układu odpornościowego jest uznaną metodą w kontynuacji leczenia raka pęcherza moczowego. Jednym ze skuteczniejszych preparatów stosowanych dopęcherzowo jest zawiesina prątka BCG. Odpowiedź immunologiczną oceniano na podstawie stężenia TNF- ŕ i jego rozpuszczalnych receptorów badanych w surowicy i w moczu chorych. Badaniem objęto 9 chorych, u których po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano w trzech odstępach czasowych - przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 30 dniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenia TNF- ŕ i jego rozpuszczalnych receptorów TNF RI i TNF RII metodą ELISA wykorzystując zestawy do oznaczenia cytokin i receptorów (R&D System Europe, Abingdon, UK). Otrzymane wyniki badań wskazują że wartość stężenia TNF- ŕ w surowicy krwi mierzona bezpośrednio po leczeniu podwaja się, natomiast po 30 dniowej obserwacji osiąga połowę wartości wyjściowej. Wartości stężeń rozpuszczalnych receptorów TNF RI w surowicy krwi wzrastają natomiast w moczu maleją przez cały okres obserwacji. Analogicznie przedstawiają się wartości stężeń TNF RII w surowicy, natomiast w moczu odpowiednio - stężenie receptora maleje bezpośrednio po leczeniu a następnie znacznie wzrasta. Analiza powyższych obserwacji może być przyczynkiem do dalszych badań nad mechanizmem działania zawiesiny prątka BCG w powierzchownych nowotworach pęcherza moczowego. ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is a recognized method in the continuation of bladder carcinoma treatment BCG suspension is one of more effective preparations used into the bladder. Immune response was estimated on the basis of TNF-ŕ and its soluble receptors concentration in the patients' blood serum and urine. The study comprised 9 patients in whom after tumour electroresection intrabladder instillations were performed according to Morales. Material: vein blood and urine were collected in three time intervals - before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. In serum and urine samples the concentrations of TNF-ŕ and its soluble receptors TNF RI and TNF RII were determined with ELISA using kits for cytokines and receptors determination (R&D System Europe, Abingdon, UK). The obtained results showed that the value of serum TNF-ŕ concentration measured directly after treatment doubles, whereas after 30 days of observation reaches half of the initial value. The values of soluble receptors TNF RI concentrations in blood serum increase while in urine decrease throughout the whole period of observation. The values of TNF RII in serum are similar but in urine the receptor concentration decreases directly after the treatment and then increases significantly. The analysis of the above observations may contribute to further studies on the mechanism of BCG suspension action in surface bladder neoplasms. However, long ...


  32/73

  Tytuł oryginału: Wpływ immunomodulacji BCG na stężenie interleukiny 1á i antagonisty jej receptora w moczu i surowicy chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of blg immunomodulation on interleukin-1á and its antagonist urine and serum concentration in patients with bladder surface cancer.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof, Niemirowicz Jerzy, Kocur Eugeniusz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.33-37, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z form leczenia nowotworów jest stymulacja układu odpornościowego. Oceniając odpowiedź tego układu, badaliśmy wartości stężenia interleukiny 1 (IL-1) i antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra). Badaniem objęto 9 chorych w wieku 54-75 lat /średnia wieku 62,9/ leczonych z powodu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Wielkość guza wg sali TNM wynosił T 1, a stopień anaplazji mieścił się w przedziale G1-G2. U chorych po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 4 tygodniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenie Interleukiny 1 i antagonisty receptora dla tej cytokiny metodą ELISA. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała znaczny spadek wartości stężenia IL 1 w surowicy krwi po leczeniu średnia 0,86 pg/ml (wartość wyjściowa 3,29 pg/ml), przy jednoczesnym wzroście stężenia w moczu 10,32 pg/ml (wartość wyjściowa 4,42 pg/ml). Po 30 dniach od zakończonego leczenia wartości w surowicy wzrosły do połowy wartości wyjściowej (1,22 pg/ml), natomiast w moczu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa (24,10 pg/ml). Wartości stężenia antagonisty receptora IL-1 kształtowały się w sposób analogiczny do wartości IL-1 tzn: w surowicy krwi po leczeniu wartości zmniejszyły się z 808,43 pg/ml do wartości 544,68 pg/ml aby po 30 dniach od zakończonego leczenia wzrosnąć do 764,74 pg/ml, natomiast w moczu wartości te ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is one of the methods of bladder cancer treatment. Assessing this system response, the values of interleukin-1 (IL-1) and receptor IL-1 antagonist (IL-1Ra) concentration were investigated. The study comprised 9 patients, aged 54-75 years (mean 62.9 years) treated due to bladder surface cancer. The tumour size acc. to TNM scale was T1 and anaplasia within the range G1-G2. In patients after tumour electroresection intrabladder instillations were performed acc. to Morales. Material: vein blood and urine were collected before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. Concentration of interleukin-1 and receptor antagonist for this cytokine was determined in urine and blood serum with ELISA. Analysis of the obtained results showed significant decrease of the value multaneous increase of the concentration in urine - 10.32 pg/ml (initial value 4.42 pg/ml). Thirty days after completion of the therapy the serum values increased to half of the initial value (1.22 pg/ml), whereas in urine there still remained increasing tendency (24.10 pg/ml). The values of receptor IL-1 antagonist concentration were similar to the values of IL-1, that is: in blood serum after the treatment the values decreased from 808.43 pg/ml to 544.68 pg/ml and then 30 days after completion of the treatment increased to 764.74 pg/ml; whereas in urine these values were: 943.17-1063.26-1284.19 pg/ml, respectively. Constant ...


  33/73

  Tytuł oryginału: Immunomodulacja zawiesiną prątka BCG jako kontynuacja leczenia powierzchownych guzów pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Immunomodulation with BCG suspension as continuation of bladder surface tumours treatment.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.84-87, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Immunomodulacja zawiesiną prątka BCG jest od 25 lat uznaną formą leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego. Pomimo prowadzonych w tym temacie badań nadal mechanizm działania i związane z tym optymalne dawkowanie oraz schemat leczenia jest dyskusyjny i budzi dużo kontrowersji. Dlatego celem pracy jest zapoznanie ze współczesnymi poglądami stosowania BCG, rodzaju szczepionek, dawkowania z objawami ubocznymi stosowanej terapii i sposobów ich zminimalizowania. Własne doświadczenia powodują, że chcemy zachęcić do stosowania tej formy leczenia i prowadzenia dalszych badań dla wyjaśnienia wątpliwości jakie mogą powstać w wyniku stosowania uzupełniającego leczenia powierzchownego guza pęcherza moczowego.

  Streszczenie angielskie: Immunomodulation with BCG suspension has been a recognized method of bladder surface tumours treatment for 25 years. Despite carried out studies the mechanism of action and associated with it optimal dosage and way of treatment still remain controversial. Thus, the of this study is to present current views on BCG application, kind of vaccines, dosage as well as side-effects of the applied therapy and the way of minimizing them. Own experience lets us encourage to use this form of treatment and to carry out further investigation in order to explain any doubts that can arise as the result of application of complementary treatment of bladder surface tumour.


  34/73

  Tytuł oryginału: Immunologiczne aspekty leczenia uzdrowiskowego chorób serca
  Autorzy: Kaczmarek Aleksandra, Żebrowski Michał, Bratkowski Robert
  Opracowanie edytorskie: Żebrowski Andrzej (moder.).
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.195-205, il. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  35/73

  Tytuł oryginału: Synthesis of 6-substituted 6H-indolo[2,3-b]quinolines as novel cytotoxic agents and topoisomerase II inhibitors.
  Autorzy: Kaczmarek Łukasz, Łuniewski Wojciech, Zagrodzki Bogdan, Godlewska Joanna, Osiadacz Jarosław, Wietrzyk Joanna, Opolski Adam, Peczyńska-Czoch Wanda
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.199-207, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A systematic investigation into the impact of the substituents introduced into the indolo[2,3-b]quinoline system is described. The findings clearly demonstarte that the compounds bearing a methyl group or a longer aliphatic chain at the N-6 position are inactive against prokaryotic and eukaryotic cells. The indroduction of alkyl-amino-alkyl substituent at the N-6 position of indolo[2,3-b]quinoline accounts for the appearance of the antimicrobial and cytotoxic properties. The cytotoxicity against oral epidermoid carcinoma KB(ID50) is in the range from 2.0 to 9.0 ćM, and the antimicrobial activity (MIC) falls between 0.003 and 0.50 mM. The structural relation within 6H-indolo[2,3-b]quinolines, concering their antimicrobial and cytotoxic activity, corresponds well with their ability to bind DNA and to inhibit topoisomerase II activity.


  36/73

  Tytuł oryginału: Cechy sonomorfologiczne węzłów chłonnych szyjnych o charakterze przerzutowym i odczynowym.
  Tytuł angielski: Sono-morphologic criteria of metastatic and reactive nodes in the neck.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Pazdrowski Jakub, Kaczmarek Janusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.333-338, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia (US) czasu rzeczywistego o wysokiej rozdzielczości jest uważana za narzędzie diagnostyczne o bardzo wysokiej czułości przy wykrywaniu węzłów chłonnych u chorych diagnozowanych i monitorowanych z powodu nowotworów złośliwych głowy i szyi. Czułość i specyficzność US są uwarunkowane jakością sprzętu, rodzajem głowicy i doświadczeniem osoby badającej. Trudności diagnostyczne dotyczą głównie węzłów drobnych, do 10 mm, których charakter w obrazowaniu sonograficznym jest niejednoznaczny. Ma to znaczenie głównie w monitorowaniu układu chłonnego po zakończonym leczeniu, aby uniknąć wykrywania węzłów fałszywie dodatnich i tym samym narażenia chorego na ponowny zabieg operacyjny. Celem pracy było określenie kryteriów sonomorfologicznych, które pozwoliłyby na poprawę specyficzności badania ultrasonograficznego układu chłonnego w ocenie węzłów chłonnych o wielkości do 10 mm. Do badania stosowano aparat Aloka SSD 3500 i głowicę liniową o częstotliwości 7,7 MHz, o powierzchni czynnej 42 mm. Badanie wykonywamo u chorych z nowotworami głowy i szyi przed leczeniem operacyjnym. Oceniano następujące ultrasonograficzne cechy węzła: największy wymiar podłużny, czyli długość (L) w mm, największy wymiar poprzeczny (S) w mm, stosunek L/S obiektywnie określający kształt węzła, chłonność echogenności czyli wysycenie węzła, jego echostrukturę. Oceniano cechy torebki węzła: jej obecność, ciągłość, widoczne ubytki echa. Węzeł odszukiwano w polu operacyjnym i przesyłano do badania ...

  Streszczenie angielskie: Real time high resolution ultrasonography (US) is thought to be the diagnostic tool of high sensitivity in detecting lymph nodes in patients diagnosed and follow-up for head neck malignancies. Sensitivity and specificity of US are determined by quality of equipment, the kind of transducer and the experience of ultrasonographer. The diagnostic difficulties are met in small lymph nodes, less than 10 mm. Which sonographic picture is ambigios. It is very important in followup to avoid false-negative nodes and possiebility of overtreatment of patient. The aim of the paper was to determine the sonomorphogic criteria which enable improving the specifity of neck ultrasonography especially in assesing the small, less then 10 mm lymph nodes. Matherial and method: ultrasonograph Aloka SSD 3500 and transducer 7,5 Mhz with 42 mm linear probe. The neck US was performed before the surgery. Maximal longitudinal diameter (L), maximal diameter (S), their ratio (S/L) which indicate the lymph node shape, echogenicity and internal echostructure were assessed. The features of the lymph node capsule, i.e. continuity, lost of echos were taken into consideration. The high echogenicity, the round shape of the node, lost of hilus centrel echo or it's marginal displacement corelate with malignant character of the node. Lost of echos in node capsule are not the indicator of the extracapsular spread. Using sonomprphologic criteria in assessment of small lymph nodes in the neck the authors stated ...


  37/73

  Tytuł oryginału: Jednostronne szumy uszne - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Unilateral tinnitus - diagnostics and treatment.
  Autorzy: Kaczmarek Jolanta P., Szymiec Eugeniusz, Dąbrowski Piotr, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.361-364, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W okresie od stycznia 1998 r. do sierpnia 2000 r. w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu leczono ponad 900 chorych z szumami usznymi. W tej grupie ponad połowa chorych podawała jednostronne występowanie szumów. U wszystkich chorych przeprowadzono dokładny wywiad za pomocą specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy, kładąc szczególny nacisk na określenie przez pacjenta głośności, dokuczliwości oraz wpływu szumu na jego życie codzienne. Ponadto wykonano pełne badanie laryngologiczne i audiologiczne, zalecono wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych oraz przeprowadzono konsultację neurologiczną. W wybranych przypadkach chorzy byli dodatkowo konsultowani przez endokrynologa. W grupie chorych z jednostronnymi szumami usznymi zwracano szczególną uwagę na możliwość obecności guza kąta mostowo-móżdżkowego i stąd po diagnostyce audiologicznej zalecano badanie TK lub MRI głowy. Autorzy podkreślają w swej pracy, że jednostronne szumy uszne wymagają zawsze bacznej obserwacji i wykluczenia procesów rozrostowych w obrębie n. VIII.

  Streszczenie angielskie: 900 patients with tinnitus were treated between January 1998 and August 2000 in ENT Rehabilitation Center in Poznań. Unilateral tinnitus was observed in more than 50 p.c. of the patients. In all the patients history was taken paying a special attention to the loudness estimation by the patient and to the influence of the tinnitus on the everyday life. Laryngological, audiological and neurological examinations and laboratory tests were performed. In some cases endocrinological examination was performed. In the group of patients with unilateral tinnitus a special attention was paid to the possibility of ponto-cerebellar angle tumour. After audiological diagnostics CT or MRI examinations were performed. Authors emphasize, that in patients with unilateral tinnitus a proper observation is required to exclude expansive process within the acoustic nerve.


  38/73

  Tytuł oryginału: Współistnienie polipa choanalnego i gruźlicy węzłów chłonnych.
  Tytuł angielski: Coexistence of choanal polyp and lymphnode tuberculosis.
  Autorzy: Golusiński Wojciech, Kaczmarek Jolanta, Wróbel Maciej, Bierła Joanna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.365-368, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek współistnienia polipa choanalnego i gruźlicy węzłów chłonnych u pacjenta skierowanego do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu z podejrzeniem złośliwego guza nosogardła i przerzutów do węzłów chłonnych. W toku przeprowadzonych badań ustalono wstępne rozpoznanie obecności polipa choanalnego i obustronnej limfadenopatii o niejasnej etiologii. Wykonany zabieg operacyjny i weryfikacja histopatologiczna otrzymanego materiału wykazały obecność ziarniniaków gruźliczopodobnych w węźle chłonnym bez obecności ewidentnego ogniska pierwotnego w jamie ustnej oraz typowego polipa zapalnego.

  Streszczenie angielskie: The author presents a case of coexistence of choanal polyp and lymphode tuberculosis in patiet refered to ENT Clinic of K. Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań with suspicion of nasophryngeal malignant tumor and lymphonode metastases. Performed surgery and histopathological evaluation of obtained tissues revealed lymphnode tuberculosis and polyp.


  39/73

  Tytuł oryginału: Rola i miejsce cytometrii przepływowej w diagnostyce klinicznej.
  Tytuł angielski: The role of flow cytometry in clinical diagnosis.
  Autorzy: Kaczmarek Aldona, Osawa Tatsuya, Leporowska Ewa, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.366-373, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytometria przepływowa stwarza możliwości nowoczesnej oceny cech morfologicznych komórek z określeniem ich stopnia dojrzałości i zróżnicowania. W rutynowej diagnostyce klinicznej metoda ta ma główne zastosowanie w analizie chorób układu krwiotwórczego. Cytometria przepływowa, dzięki opracowanym zestawom przeciwciał, nie tylko pozwala ocenić fenotyp komórek rozrostowych, ale także umożliwia ustalenie ich pochodzenia. W badaniach stosuje się panel przeciwciał monoklonalnych, umożliwiający ocenę przynależności komórek do linii I etapu różnicowania. Klasyfikacja przynależności do linii, jak i rozpoznawanie etapu rozwoju, oparta jest na stwierdzeniu koekspresji niektórych antygenów i zjawisku zanikania jednych antygenów, a pojawianiu się innych, w kolejnych etapach dojrzewania komórek prawidłowych. Im wcześniejszy etap różnicowania i dojrzewania został zakłócony, tym rozpoznanie na podstawie tylko morfologii jest trudniejsze. Analiza fenotypów komórek chłoniakowych i białaczkowych ma znaczenie w diagnostyce, monitorowaniu oraz poszukiwaniu choroby resztkowej i jest niezbędna do oceny, rokowania i doboru sposobu leczenia. Korelowanie wyników uzyskanych poprzez analizę fenotypową wykonaną za pomocą cytometru przepływowego z oceną morfologiczną, histologiczną i badaniami genetycznymi umożliwia szczegółową analizę chorób układu krwiotwórczego z uwzględnieniem zmian odczynowych, pierwotnych i wtórnych niedoborów immunologicznych oraz chorób autoimmunizacyjnych. Zastosowanie ...

  Streszczenie angielskie: Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) - flow cytometry is a modern instrument used to analyze the morphological features of cells, and it allows the evaluation of the degree of maturity and differentiation. The flow cytometry is now the prefered method used in the routine clinical diagnosis of hematological diseases. This method makes it possible to detect not only the phenotype of malignant cells, but also the source of its origin. Using commercially available monoclonal antibodies against the membrane and cytoplasmic proteins, a very precise diagnosis is possible in many cases. In the routine analysis, the panel for monoclonal antibodies is used to categorize the cellular linage of malignant cells and their phase of differentiation. This clasification is based on the co expression of certain antigens and also the dissappearance and appearance of others during the subsequent stages of normal cells development. It the process of differentiation and maturation are disturbed at an earlier phase, than the diagnosis based only on the morphology of cells becomes more difficult. The diagnostic value is also improved by using a wider panel including antibodies against proteins such as: apoptotic regulatory proteins (CD95, bcl-2, annexin, caspases) and the resistance for drugs (MDR), etc. The analysis of malignant phenotypes in leukemia and lymphoma plays a significant role in the diagnosis, detection of minimal residual diseases, controlling of therapy, and also in ...


  40/73

  Tytuł oryginału: Environmental manipulation differentially alters c-Fos expression in amygdaloid nuclei following aversive conditioning.
  Autorzy: Nikolaev Evgeni, Kaczmarek Leszek, Zhu Shun Wei, Winblad Bengt, Mohammed Abdul H.
  Źródło: Brain Res. 2002: 957 (1) s.91-98, il., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This study analyzes the impact of environmental complexity in adult rats on their emotional behavior and c-Fos expression (a transcription factor protein implicated in neuronal plasticity) in various subdivisions of amygdala, as well as selected parts of the thalamus and hypothalamus. The animals were housed for 60 days in either enriched or impoverished conditions and then one group of rats was tested in an open field test, and a second group of rats was treated to footshock-motivated aversive training. Two and 24 h later, the animals from the second group, along with the appropriate controls, were sacrificed and their brains were used for the immunocytochemical analysis of c-Fos levels. We found that this long-term environmental manipulation exerts significant effects on animals' emotionality and this behavioral diference is accompanied by the differential c-Fos activation (at 2 h after the aversive training) in the amygdala, a brain structure believed to subserve emotional reactions. On the other hand, no difference was found in c-Fos expression between both groups of animals in the thalamus and hypothalamus. At 24 h after the training, c-Fos levels were down to the values observed in naive rats that did not differentiate between enriched versus impoverished breeding conditions. These results may help to explain differential emotional aspects of behavior that arise following differential housing conditions of adult animals.


  41/73

  Tytuł oryginału: Zaparcia: problem kliniczny u chorych w opiece paliatywnej oraz w praktyce lekarza rodzinnego (projekt audytu).
  Tytuł angielski: Obstruction: the clinical problem of patients in the palliative care and in the family doctor practice. [P. 1].
  Autorzy: Kaczmarek Zbigniew
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.84-87, bibliogr. 13 poz., sum. - Cz. 2 artyk. "Zwalczanie Nowotworów" 2002 (3)
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia projekt postępowania z jednym z najczęstszych objawów w klinice chorób wewnętrznych, geriatrii i medycynie paliatywnej. Objaw ten, pozornie niegroźny z powodu skali zjawiska jest źródłem cierpienia wielu milionów pacjentów na całym świecie. Szkic ma za zadanie zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w postępowaniu objawowym w przypadku zaparcia oraz wytycza główne kierunki postępowania dla lekarza i zespołu.

  Streszczenie angielskie: The author presents conclusions regarding project most often symptoms in the inner internal, geriatric and palliative medicine. The symptom itself seems not to be dangerous, but this is a source of pain and discomfort for millions of patients all over the world. The most important issue is to pay attention to the most often mistakes made during a symptomatic treatment in case of an obstructoin. It has to be the main target in a treatment for all doctors and their teams.


  42/73

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych uda u chorych z niewydolnością serca.
  Autorzy: Sośnik Katarzyna, Łazorczyk Małgorzata, Jankowska Ewa, Kaczmarek Agnieszka, Petruk-Kowalczyk Jolanta, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pierwotna dysfunkcja mięśnia sercowego, która jest punktem wyjścia do niewydolności serca (NS), indukuje wiele mechanizmów obwodowych, zaburzając homeostazę także w obrębie mięśni szkieletowych, które - jak się obecnie sugeruje, odrywając kluczową rolę w patogenezie tego zespołu, a tym prowadzą do nietolerancji wysiłku z dusznością wysiłkową. Stąd też mięśnie szkieletowe wydają się obecnie interesującym potencjalnym celem terapeutycznym u chorych z NS. Postanowiliśmy wprowadzić do ćwiczeń rehabilitacyjnych chorych z NS ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda. Celem pracy była ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych u chorych z niewydolnością serca w okresie wyrównania. Badaniem objęto dwunastu mężczyzn z NS (średni wiek mężczyzn - 64 ń 11 lat, klasa I/II/III/IV/-1/4/6 1, w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i kardiomiopatii rozstrzeniowej - 8/4, frakcja rzutowa (EFproc) - 29 ń 5 proc. w okresie stabilizacji klinicznej w przebiegu NAS, przy optymalnym leczeniu farmakologicznym przez okres miesiąca przed włączeniem do badania). Badanie przeprowadzono na fotelu UPR 1 A firmy Summer (Opole) z tensometrycznym przetwornikiem momentu siły, podłączonym z elektronicznym momentomierzem posiadającym mikroprocesor, sprzężony z programem komputerowym. Pomiar powtarzano trzykrotnie wybierając wyniki o największej wartości. Udo, biodro i tułów chorego stabilizowno. Stosowano stalą długość dźwigni oraz stabilizację uda, biodra i tułowia. Chory wykonał ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda (naprzemiennie kończyny lewej i prawej) ...


  43/73

  Tytuł oryginału: Poziom próchnicy u 11-letnich dzieci z województwa dolnośląskiego w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Caries level in 11-year-old children from the Lower Silesia region in 1999-2001.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.55-59, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza poziomu próchnicy u 11-letnich dzieci z województwa dolnośląskiego w okresie 3 lat. Ogółem, wg kryteriów WHO, oceniono uzębienie 354 dzieci, w tym w 1999 roku 114, w 2000 roku - 120 i w 2001 roku - 120. W określeniu poziomu choroby próchnicowej zastosowano następujące parametry: proporcje badanych z PUW/Z = 0, 1-3, ó3 i 3, rozmieszczenie choroby próchnicowej, średnie wartości PUW/Z, wskaźnika SiC i PUW/Z(2/3) oraz średnią liczbę zębów stałych i odsetek zębów dotkniętych próchnicą, obliczony w stosunku do wyrzniętych zębów stałych. Zaobserwowano, że wartości analizowanych parametrów w roku 2001 są zbliżone do danych z 1999 roku, ale wyższe niż w 200o roku. Uzyskane wyniki nie sugerują tendencji spadkowej poziomu choroby próchnicowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the caries level in 11-year-old subjects living in the Lower Silesia region over 3 years. Overall, the dental condition was examined according to WHO criteria in 354 children, out of which in 1999 - 114, in 2000 - 120 and in 2001 - 120 children were examined. Caries level was evaluated by the following parameters: proportion of subjects with DMFT = 0, 1-3, ó3 and 3, caries distribution, mean values of DMFT, SiC Index and DMFT(2/3), mean permanent teeth and proportion of caries-affected teeth to erupted permanent teeth. It was observed that the values of the analysed parameters obtained in the 2001 study were similar to data received in 1999, but higher than in 2000. The data obtained do not suggest any decreasing trend of caries.


  44/73

  Tytuł oryginału: Obiektywne metody badania słuchu w diagnostyce szumów usznych.
  Tytuł angielski: Objective audiometry in diagnosis of tinnitus.
  Autorzy: Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Kaczmarek Jolanta, Nowak Katarzyna, Waśniewska Elżbieta, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.603-606, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od stycznia 1998 roku do chwili obecnej pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znalazło się ponad 800 osób z szumami usznymi. Chorzy znajdują się na różnym etapie leczenia i diagnosytki. Przyjęty przez autorów sposób postępowania diagnostycznego obejmuje: wywiad leakrski, przedmiotowe badanie laryngologiczne, zestaw badań audiologicznych, konsultację neurologiczną i endokrynologiczną, badanie glikemii, poziomu elektrolitów, hormonów tarczycy i morfologię krwi. Wśród badań audiologicznych wykonuje się audiometrię tonalną, impedancyjną, słowną, próby nadprogowe, badanie BERA oraz w ostatnim czasie badanie otoemisji akustycznych. Ze względu na subiektywny charakter większości szumów usznych oraz brak możliwości zarejestrowania dźwięku szumu usznego diagnostyka chorych stanowi bardzo trudny problem otologiczny. Obiektywne metody badania słuchu stosowane w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu, takie jak audiometria impedancyjna, BERA i otoemisja, pozwalają na ocenę stanu narządu słuchu i drogę przewodzenia impulsu dźwiękowego na drodze przewodnictwa nerwowego. Przedstawiono wyniki i analizę danych uzyskanych po przeprowadzeniu badań audiometrii impedancyjnej i BERA u chorych z szumami usznymi. Wszyscy chorzy zgłaszający się do Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu mieli wykonaną audiometrię impedancyjną. Wyniki tego badania pozwoliły w sposób zobiektywizowany ocenić stan ucha środkowego - w przypadku stwierdzenia patologii chorzy kierowani byli do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu na leczenie operacyjne...


  45/73

  Tytuł oryginału: Zaparcia: problem kliniczny u chorych w opiece paliatywnej oraz w praktyce lekarza rodzinnego (projekt audytu).
  Tytuł angielski: Obstruction: the clinical problem of patients in the palliative care and in the family doctor practice.
  Autorzy: Kaczmarek Zbigniew
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (3) s.124-131, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia projekt postępowania z jednym z najczęstszych objawów w klinice chorób wewnętrznych, geriatrii i medycynie paliatywnej. Objaw ten, pozornie niegroźny z powodu skali zjawiska jest źródłem cierpienia wielu milionów pacjentów na całym świecie. Szkic ma za zadanie zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w postępowaniu objawowym w przypadku zaparcia oraz wytycza główne kierunki postępowania dla lekarza i zespołu.


  46/73

  Tytuł oryginału: Grzyby i ich udział w chorobach alergicznych.
  Tytuł angielski: Fungi and their role in allergic diseases.
  Autorzy: Kaczmarek Jadwiga, Bocheńska-Marciniak Małgorzata
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 1 s.47-53, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: The aim of this paper is to present current opinions on the role of fungi in inducing and maintaining allergic diseases. Fungi, due to their structure, have an intermediate place among all living organisms between animals and plants. They can be divided into 3 groups: dermatophytes, cryptococcaceae, phycomycetes. Dermatophytes, responsible for mycosis of keratinized tissues, are not connected with atopia. Cryptococaceae, the most common among which is Candida albicans, cause blastomycosis of mucosa, skin, nails, and nail folds. Their allergens, possibly inhalatory, are polysaccharide mannam, enolase, and acid protease. They induce or exacerbate nearly all allergic diseases. Phycomycetes can also cause or aggravate allergies. The main mechanism of immunological response is non-specific - complement activation and fagocytosis. Specific response involves lymphocytes, antibodies and antibody-dependent cell cytotoxicity. Crossreactions between fungi are important in pathogenesis of allergic diseases. Assessment of their role in pathogenesis of allergies is difficult because of the variety of their forms and effects they cause. Allergy to fungi should always be considered in management of allergic diseases.


  47/73

  Tytuł oryginału: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów i orzeczeń lekarskich oraz opinii wybranych grup społecznych : praca doktorska
  Autorzy: Kaczmarek Tadeusz, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 227 s. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska


  48/73

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji kreatyną na zdolności organizmu do maksymalnego zakwaszenia.
  Autorzy: Szczęsna-Kaczmarek Anna, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Grzywacz Tomasz
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 12 s.147-158, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku


  49/73

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności orzeczeń RWKL do opisu zjawisk epidemiologicznych.
  Tytuł angielski: Usefulness evaluation of Regional Military Medical Boards' expert opinions for epidemiologic phenomena description.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Zbrzezna Barbara
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.220-226, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor bada możliwości wykorzystania wyników retrospektywnych orzeczeń wojskowych komisji lekarskich do analiz przebiegów czasowych określonych schorzeń. Przy zastosowaniu utworzonej relacyjnej bazy danych określono przydatność wskaźników chorobowości na określonym terenie administracyjnym do oceny zjawisk epidemiologicznych.


  50/73

  Tytuł oryginału: The impact of surgical access to the femoral artery on incidence of wound complications following vascular procedures, with regard to lymphatic complications.
  Tytuł polski: Wpływ dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej na wystąpienie powikłań gojenia ran po zabiegach naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem powikłań chłonnych.
  Autorzy: Cnotliwy Miłosław, Birkenfeld Bożena, Kaczmarek Alina, Gutowski Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.65-73, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Rany operacyjne w pachwinach są najczęstszym miejscem zakażenia w chiurgii naczyń obwodowych. Uszkodzenie sieci chłonnej pachiwny podczas preparowania tętnicy udowej może być jednym z czynników zwiększających ryzyko zakażenia. Cel pracy. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy uszkodzenie układu chłonnengo pachwiny, przy obecnym ognisku zakażenia obwodowej cześci operowanej kończyny, stanowi ryzyko zakażenia rany operacyjnej oraz czy dostęp boczny do tętnicy udowej zmniejsza liczbę powikłań chłonnych w operacjach naprawczych tętnic. Materiał i metody. Badanie prospektywne i randomizowane. Badania bakteriologiczne wykonano u 25 chorych, materiał do posiewu pobierano z martwiczych tkanek operowanej kończyny i powiększonego pachwinowego węzła chłonnego. Powikłania chłonne oceniono na podstawie analizy gojenia 57 ran w dostępie bocznym do tętnicy udowej i 55 ran w dostępie bezpośrednim. Weryfikacji limfocytoscyntygraficznej poddano odpowiednio 10 i 12 kończyn. Wyniki. Dodatnie i jednakowe hodowle z martwicy oraz węzła chłonnego uzyskano w 6/25 przypadków. Powikłania chłonne w postaci przetoki wystąpiły u 1 chorego przy stosowaniu dostępu bezpośredniego oraz w postaci torbieli u 1 chorego w obu grupach. Torbiele rozpoznano tylko za pomocą limfoscyntygrafii. Wnioski. Przecięcie pachwinowych węzłów chłonnych niesie istotne ryzyko przeniesienia zakażenia z obwodowych ognisk operowanej kończyny do pachwiny. Dostęp boczny do tętnicy udowej w operacjach rekonstrukcji tętnic nie chroni przed powikłaniami chłonnymi w pachwinach.


  51/73

  Tytuł oryginału: Expression of p16 in sporadic primary uveal melanoma.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Mackiewicz Krystyna, Kaczmarek Aldona, Kwiatkowska Eliza, Starzycka Maria, Romanowska Bożena, Heizman Janina, Stachura Jerzy, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.377-385, il., tab., bibliogr. s. 383-385 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of p16 protein, intragenic mutations of CDKN1A and hypermethylation of CDKN2A promoter region in 41 sporadic primary uveal melanomas were studied. There were 2 cases of spindle cell B histological type, 11 of A + B and 28 of mixed type. All melanomas infiltrated sclera but in 28 cases infiltration was superficial while in 13 profound. In 7 cases the tumor infiltrated the optic nerve. Expression of p16 was studied by immunohistochemistry and recorded by assessment of the proportion of positive tumor cells and staining intensity. Results were expressed as staining index (RS). Intragenic mutations were studied by PCR-SSCP followed by sequencing, while hypermethylation of the promoter region by CpG methylation assay. In 15 p.c. of cases less than 10 p.c. of melanoma cells were p16 positive, in 70 p.c. of cases less than 50 p.c. of cells, while in 7 p.c. more than 80 p.c. of cells stained for p16 (mean IRS for all cases was 4.87 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43 (differences statistically significant). In melanomas profoundly infiltrating sclera mean (IRS was 4.16, while in those infiltrating optic nerve 3.71 (statistically not significant). Analysis of the intragenic mutations revealed in two patients a GAC/GAT substitution in codon 84 - a silent mutation. No hypermethylation of the CpG island of the p16 promoter region was found. In conclusion, we found that the degree of p16 expression is related to the histological type of tumor but not to the histological indicators of tumor invasiveness and that intragenic mutations and promoter hypermethylation are not major mechanisms of p16 inactivation in sporadic uveal melanoma.


  52/73

  Tytuł oryginału: Trend choroby próchnicowej u dzieci 7-letnich z regionu dolnośląskiego w latach 1987-2000.
  Tytuł angielski: Trends in dental caries in 7 year olds from lower Silesia during the years 1987-2000.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.70-72, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest określenie trendu choroby próchnicowej u dzieci 7-letnich. W latach 1987 (badanie I), 1995 (badanie II) i 2000 (badanie III) zbadano 440 dzieci wybranych metodą losowania warstwowego, mieszkających w rejonach miejskim i wiejskim regionu dolnośląskiego. Stan uzębienia oceniono wg kryteriów ŚOZ. Obliczono odsetek dzieci z wolnym od próchnicy uzębieniem mlecznym i stałym, średnią liczbę zębów dotkniętych próchnicą i wskaźnik leczenia. W analizie wyników zastosowano test chiý i regresję liniową. Stwierdzono obniżający się trend frekwencji próchnicy w uzębieniu stałym i wartości średnich PUW/Z przy wzrostowym trendzie wskaźnika intensywności próchnicy. Dane wskazują na bardzo powolną tendencje spadkową choroby próchnicowej. Sugerują również konieczność dalszego określania jej trendu.


  53/73

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych procesów fizjologicznych uwarunkowanych środowiskowo : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kaczmarek Jan; Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 supl. 3 2002 s.1-260, il., tab., bibliogr. 146 poz.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  54/73

  Tytuł oryginału: Adolescent growth and its relation to menarche, dental and somatic maturation.
  Autorzy: Kaczmarek Maria
  Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.27-42, il., tab., bibliogr. s. 39-40, streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,512

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wzrastaniem wysokości ciała w okresie pokwitania a wiekiem menarche, wiekiem zębowym i somatycznym. Współzależności analizowano na podstawie danych dla 181 chłopców i 176 dziewcząt urodzonych w 1980 r. w Poznaniu i okolicy, w średniozamożnych rodzinach, uczestniczących w latach 1985-98 w Poznańskich Badaniach Długofalowych. Badanai o charakterze ciągłym wykonywano dwukrotnie w ciągu roku, zawsze w połowie marca i września. Objęły one okres od 5. do 18. roku życia. Pomiary antropometryczne wykonywano z dużą rzetelnością. Wyliczona z powtórzeń pomiarów wartość błędu intra-subiektywnegob (intra-TEM) dla wysokości ciała wynosiła 0,42 cm, natomiast błędu inter-subiektywnego (inter-TEM) 0,62 cm; wartości te są podobne do cytowanych w literaturze [MALINA et al. 1973, CAMERON 1984, ULIJASZEK i STRICKLAND 1993]. Krzywe wzrastania i punkty krytyczne krzywej dla skoku pokwitaniowego wysokości ciała wykreślono w programie AUXAL, dopasowując do serii indywidualnych pomiarów matematycznych model wzrastania, znany w auksologii jako JPA2 [JOLICOEUR i wsp. 1992]. Dopasowanie modelu do danych pomiarowych okazało się bardzo dobre, o czym świadczy standardowy błąd estymacji SEE równy 0,424 cm, tak jak wartość intra-TEM. Na podstawie wartości współczynników korelacji Pearsona analizowano zależności pomiędzy charakterystykami skoku pokwitaniowego wysokości ciała: wiekiem, osiągniętą wysokością i tempem wzrostu w momencie rozpoczęcia skoku (punkt take off - TO) i szczycie skoku pokwitaniowego (PHV) a miarami dojrzałości fizjologicznej...

  Streszczenie angielskie: Relationships between growth in height during adolescence and menarche, somatic, and dental maturation were analyzed on longitudinal data for 181 boys and 176 girls from the Poznań Growth Study. It was found that the correlation pattern between variables shifts during the spurt indicating the following regularities: The younger and smaller the boys and girls were at the onset of the spurt, and the lower the height velocity at that time, the longer their spurt was likely to last, and the adolescent height increment was langer. Neither the timing of the spurt, nor the spurt duration or height gain had an influence on the final height. The maturation of the dentition was weekly, or no significantly, correlated with growth in height. The age at menarche revealed significant correlations with all characteristics of the growth spurt except for adolescent increment and adult height.


  55/73

  Tytuł oryginału: Błędy wnioskowania w prognozach badań epidemiologicznych schorzeń ortopedycznych.
  Tytuł angielski: Conclusion errors in prognoses of orthopaedic pathologies epidemiological studies.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Mikinka Krzysztof, Kilian Zdzisław, Mazek Jacek
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.184-188, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zjawiska epidemiologiczne dotyczące częstości występowania określonych schorzeń ortopedycznych zwykle opisane są trendem liniowym. Autorzy starają się dowieść, iż prognoza w badaniach nad oceną zmian wskaźników chorobowości musi uwzględniać charakterystyczne dla określonych schorzeń zmiany wieloletnie związane z procesami adaptacyjnymi uwarunkowanymi środowiskowo.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological phenomena concerning the frequency of occurrence of certain orthopaedic pathologies are described with linear trend. The authors try to prove that the prognosis in studies on estimation of changes in morbidity rate indices must take into consideration characteristic for the given pathologies changes of many years connected with adaptative processes conditioned by environment.


  56/73

  Tytuł oryginału: Badanie zmienności wieloletnich częstości występowania wad kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Many years' variability study of spine defects occurrence frequencies.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Rzepecki Krzysztof, Kilian Zdzisław, Mazek Jacek
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.189-193, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy wykorzystują wyniki 10-letnich badań orzeczniczych wojskowej komisji lekarskiej do opisu zjawiska zmienności wieloletniej parametrów epidemiologicznych. Systematyczne zmiany mogą sugerować występowanie pewnego rytmu biologicznego związanego z procesem adaptacyjnym oragnizmów.

  Streszczenie angielskie: The authors use the results of ten-years' certification examinations of military medical board to discuss the phenomenon of many years' variability of epidemiologic parameters. Systematic changes may suggest the occurrence of certain biological rhythm related to the adaptative process of organisms.


  57/73

  Tytuł oryginału: Model funkcji przenoszenia wad postawy wieku rozwojowego na częstość występowania schorzeń ortopedycznych u mężczyzn.
  Tytuł angielski: Function model of transmitting developmental age faulty postures to the frequency of orthopaedic pathological states occurrence in men.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Zbrzezna Barbara, Kilian Zdzisław, Łaganowski Przemysław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.194-198, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Prognozowanie przyszłej sytuacji zdrowotnej wymaga zbadania pewnej liczby przedziałów czasowych określonego zjawiska epidemiologicznego, a także przeprowadzenia poszczególnych etapów rachunku ekstrapolacyjnego. W pracy podjęto próbę określenia wpływu częstości występowania wad postawy wieku rozwojowego na liczbę schorzeń ortopedycznych w wieku dojrzałym. Nie jest to model liczbowego określenia związku, lecz badania zakresu modyfikacji czasowej i ilościowej opisanych schorzeń.

  Streszczenie angielskie: Prognostication of future health situation requires investigating a certain number of time intervals of a definite epidemiologic phenomenon and also carrying out individual stages of extrapolation calculus. The study attemps to determine the influence of developmental age faulty postures occurrence frequency on the number of orthopaedic pathological states in maturity. It is not a model of numerical definition of the relation but investigations of time and quantity modification range of the discussed pathological states.


  58/73

  Tytuł oryginału: Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla u 12-letnich dzieci z regionu dolnośląskiego w latach 1987-2000.
  Tytuł angielski: Significant Caries Index acc. Bratthall in 12-year-old children from the Lower Silesia Region in 1987-2000.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.481-485, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości rozmieszczenia i poziomu próchnicy u 12-letnich dzieci z regionu dolnośląskiego w okresie 13 lat. Ogółem, wg kryteriów ŚOZ, oceniono uzębienie 464 dzieci, w tym w roku 1987 - 120, w roku 1995 - 120, a w roku 2000 - 224. W określeniu poziomu choroby próchnicowej zastosowano następujące wskaźniki: frekfencję próchnicy, proporcje badanych z PUW/Z 1-3 i ň 4, średnie wartości PUW/Z(t), istotny wskaźnik próchnicy (SiC Index) i PUW/Z(2/3). Zaobserwowano, że w okresie minionych 13 lat wzrosły odsetki dzieci wolnych od próchnicy i z PUW/Zó3, a obniżyły się średnie wartości PUW/Z(t) (z 4,52 do 3,37), istotnego wskaźnika próchnicy - SiC Index (z 7,92 do 6,64) i PUW/Z(2/3) (z 2,82 do 1,77). Uzyskane dane wskazują na powolną tendencję spadkową choroby próchnicowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the frequency of dental caries distribution and the caries level in 12-year-old subjects living in the Lower Silesia region over 13 years. Overall, the dental condition was examined in 464 children according to WHO criteria, out of whom 120 were examined in 1987, 120 in 1995 and 224 in 2000. The caries level was evaluated by the following parameters: frequency, proportion of subjects with DMFT 1-3 and ň 4, mean values of DMFT(t), SiC Index and DMFT(2/3). An increase was found over the 13 years in the proportion of caries-free subjects and in the proportion of those with DMFTó3, and a decrease was found in mean values of DMFT(t) (from 4.52 to 3.37), SiC Index (from 7.92 to 6.64) and DMFT(2/3) (from 2.82 to 1.77). The data obtained suggests a slowly decreasing trend in caries.


  59/73

  Tytuł oryginału: Znaczenie leczenia bólu w chorobie nowotworowej.
  Tytuł angielski: Meaning of pain treatment in cancer disease.
  Autorzy: Kaczmarek Zbigniew
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (5) s.24-27, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: It is lately observed that the access to the pain treatment outpatient clinics, palliative care, hospices, home care services and major oncological centres, for the part of patients, increased. The use of strong analgesics, which is an indirect proof of better treatment and care efficiency, augments. However Polish patient's, also some physicians', knowledge of cancer pain treatment is still not sufficient.


  60/73

  Tytuł oryginału: Analiza stanu zdrowia pielęgniarek i położnych z konińskiego.
  Autorzy: Połocka-Molinska Maria, Kaczmarek Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.21-22 - 2 Podlaska Konferencj nt. stanu zdrowia pielęgniarek i położnych 05. 2001
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/73

  Tytuł oryginału: Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych
  Opracowanie edytorskie: Kaczmarek Mirosław (red.).
  Źródło: - Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2002, 108, [4] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria


  62/73

  Tytuł oryginału: Poziom i tendencja choroby próchnicowej u dzieci 7-letnich z rejonu miejskiego i wiejskiego regionu dolnośląskiego - badania porównawcze.
  Tytuł angielski: Level and trend of caries in 7-year-old children from urban and rural areas of the Lower Silesia region a comparative study.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.707-713, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie poziomu i tendencji choroby próchnicowej u dzieci 7-letnich z rejonu miejskiego i wiejskiego w okresie 13 lat. W latach 1987 (badanie I), 1995 (badanie II) i 2000 (badanie III) zbadano 440 dzieci mieszkających w środowisku miejskim (M) i wiejskim (W) regionu dolnośląskiego. Stan uzębienia oceniano wg kryteriów ŚOZ. Obliczono w uzębieniu mlecznym i stałym odsetek dzieci wolnych od próchnicy, średnią liczbę zębów dotkniętych próchnicą i wskaźnik leczenia. Odsetek dzieci wolnych od próchnicy w uzębieniu mieszanym wynosił w kolejnych badaniach w rejonie M 1,7 proc., 6,7 proc., 13,0 proc., w rejonie 8,3 proc., 3,3 proc., 8,0, a w uzębieniu stałym odpowiednio 46,7 proc., 83,3 proc., 60,0 proc. i 43,3 proc., 65,0 proc. Wartości puw/z wynosiły odpowiednio 5,32, 4,28, 4,54 i 5,70, 5,06, 5,37, a PUW/Z 1,31, 0,62, 0,80 i 1,26, 0,63, 0,68. W rejonie M zaobserwowano powolne obniżanie się frekwencji próchnicy w uzębieniu mlecznym i stałym, a w rejonie W tylko w uzębieniu stałym. W obu środowiskach średnie wartości puw/z i PUW/Z ujawniły niewielką tendencję spadkową. Dane wskazują na bardzo powolne obniżanie się poziomu próchnicy. Sugerują również konieczność dalszego określania tendencji choroby próchnicowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the level and trend of caries in 7-year-old children from urban and rural areas over 13 years. Four hundred and forty children living in urban (M) and rural (W) areas of the Lower Silesia region were examined in 1987 (study I), 1995 (study II) and 2000 (study III). Their dental condition was evaluated according to WHO criteria. The proportion of caries-free subjects, mean values of caries-affected teeth and Treatment Index were calculated for the deciduous and permanent dentition. The proportion of children with a caries-free mixed dentition in subsequent evaluations was as follows: in M area 1.7 p.c., 6.7 p.c., 13.0 p.c., in W area 8.3 p.c., 3.3 p.c., 8.0 p.c.; for the permanent dentition these values were 46.7 p.c., 83.3 p.c. 60.0 p.c. and 43.3 p.c., 65.0 p.c., respectively. The mean dmft values were 5.32, 4.28, 4.54 and 5.70, 5.06, 5.37, and the DMFT values were 1.31, 0.62, 0.80 and 1.26, 0.63, 0.68 respectively. In M area a slowly decreasing trend in caries frequency was observed in the mixed and permanent dentition, but in W area only for the permanent teeth. In both areas dmft and DMFT values showed a slightly decreasing trend. The data obtained showed a very slow decrease of the caries level. It also suggests the necesity for further evaluation of the trend in caries.


  63/73

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania herbaty w zapobieganiu próchnicy zębów.
  Tytuł angielski: Possibilities of using tea for prevention of caries.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Sobolewska Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.28-31, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono potencjalne wielorakie oddziaływanie zawartych w herbacie związków polifenolowych w zapobieganiu próchnicy zębów.

  Streszczenie angielskie: The study, based on the literature, describes the various anti-caries potential properties of polyphenol compounds which are contained in tea.


  64/73

  Tytuł oryginału: Ocena biomechaniczna i kliniczna zespoleń odłamów kostnych z wykorzystaniem stabilizatora POLFIX.
  Tytuł angielski: Biomechanical and clinical estimation of fixations realized with the use of the POLFIX stabilizer.
  Autorzy: Kaczmarek Marcin, Marciniak Jan
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.38-39, il., bibliogr. 2 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej stanów naprężeń występujących w elementach systemu POLFIX oraz przemieszczeń odłamów kostnych. Badania przeprowadzono dla modelu kości piszczelowej reprezentującego zespolenie mostujące , dwupoziomowe. Do wyznaczenia naprężeń i przemieszczeń wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Otrzymane wyniki zweryfikowano klinicznie.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the biomechanical quality results of the POLFIX fixation and manipulation system. Investigations were carried out for models of broken tibial bone stabilized with the use of bridge odtheosynthesis. The finite element method was used for determining the stress and displacement values. The obtained results were clinically verified.


  65/73

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Suplementacja fluoru a próchnica zębów].
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.93-95
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/73

  Tytuł oryginału: Augmentacja dna zatoki szczękowej - korzyści z zastosowania zmielonej kości zbitej.
  Tytuł angielski: Maxillary sinus augmentation - benefits of the usage of mixed (crushed) bone grafts.
  Autorzy: Lalo J., Benslama L., Boukhris G., Djemil M., Kaczmarek P.
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.10-14, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nasz zespół oddziału stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej przekazuje swoje doświadczenie w zakresie zabiegów augmentacji dna zatoki szczękowej z zastosowaniem kości zbitej zmielonej.

  Streszczenie angielskie: The team of the stomatology and maxillo-facial surgery department of Jagiellonian University is pround to describe their experience in the sinus-lift surgery using the cortical crushed bone.


  67/73

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena chemomechanicznego opracowania ubytków próchnicowych.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of a chemomechanical caries cavities preparation.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Patrzyk-Leszczuk Agnieszka
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.211-215, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Metoda chemomechanicznego usuwania próchnicy jest jedną z alternatywnych sposobów opracowania ubytku próchnicowego. Cel pracy. Ocena kliniczna chemomechanicznego usuwania próchnicy. Materiał i metody. Za pomocą systemu Carisolv opracowano 40 ubytków próchnicowych, w tym 26 u dzieci i 14 u dorosłych. Całkowite usunięcie próchnicy oceniano klinicznie zgłębnikiem. Badani ocenili czas trwania i komfort zabiegu w porównaniu do opracowania ubytku wiertłem. Wyniki poddano analizie za pomocą testu chi kwadrat. Wyniki. Całkowite usunięcie próchnicy wyłącznie preparatem Carisolv uzyskano w 40,0 proc. ubytków, pozostałe opracowano przy jednoczesnym użyciu wiertła. Podczas zabiegu 45,0 proc. pacjentów nie odczuwało żadnych dolegliwości, 22,5 proc. odczuwało dyskomfort, a 55 proc. niewielkie dolegliwości bólowe. Większość pacjentów (55,2 proc.) oceniła czas trwania zabiegu jako taki sam jak metody tradycyjnej, 25,0 proc. jako krótszy, a pozostali jako dłuższy. Pozytywnie chemomechaniczne opracowanie ubytku oceniło 77,2 proc. pacjentów. Wniosek. Metoda chemomechanicznego usuwania próchnicy została zaakceptowana przez przeważającą większość pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Background. The chemomechanical caries removal is one of alternative cavity preparation methods. Objectives. Clinical evaluation of chemomechanical removal of caries. Material and methods. Using Carisolv system 40 carious cavities were prepared, in which 26 in children and 16 in adults. Completely caries removal was evaluated by clinical criteria using a sharp explorer. Moreover, the patients' experience of treatment time and comfort comparing the Carisolv method to drilling were evaluated. The obtained data were analyzed by chi square test. Results. Completely removal of caries using only Carisolv gel was obtained in 40.0 p.c. cavities, the rest were treated using a drill simultaneously. During the treatment 45.0 p.c. patients did not experience any pain, 22.5 p.c. some discomfort and 55.0 p.c. little pain. Most patients (55.2 p.c.) evaluated the treatment time as the same as in the traditional method, 25.0 p.c. faster and the rest as longer. The chemomechanical removal of caries was accepted by 77.2 p.c. subjects. Conclusion. The chemomechanical caries removal method was accepted by the prevailing number of patients.


  68/73

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia 4-5 letnich dzieci wrocławskich.
  Tytuł angielski: State of dentition of 4-5-year-old children from the city of Wroclaw.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Jankowska Katarzyna, Sołtan Elżbieta
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.227-231, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Niewiele jest badań oceniających stan zdrowia jamy ustnej 4 - 5 letnich dzieci. Cel pracy. Ocena stanu uzębienia dzieci wrocławskich. Materiał i metody. Zbadano 241 wybranych losowo dzieci z Wrocławia w wieku 4 - 5 lat. Stan uzębienia pod kątem występowania próchnicy oceniano według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia, rozwojowe zaburzenia szkliwa według DDE-Index, a zmiany erozyjne według klasyfikacji Lussie'go. Wyniki poddano analizie za pomocą testu chi kwadrat. Wyniki. W badanej grupie częstość próchnicy wynosiła 78,84 proc., średniawartość pw/z 4,77, a wskaźnik leczenia 0,085. U chłopców w porównaniu z dziewczętami częstość próchnicy była wyższa i wyższe były wartości pw/z oraz wskaźnika leczenia. Rozwojowe zaburzenia szkliwa stwierdzono u 7,05 proc. badanych, a zmiany erozyjne u 2,90 proc. Wnioski. W celu obniżenia poziomu próchnicy zębów mlecznych konieczny jest wzrost wiedzy prozdrowotnej i realizacja pierwotnych, wczesnych i tradycyjnych działań zapobiegawczych.

  Streszczenie angielskie: Background. The studies evaluating state of health of oral cavity in 4 - 5-year-old children are scares. Objectives. Estimation of dental condition of children from the city of Wroclaw. Material and methods. 241 randomly selected 4 - 5-year-old children from the city of Wroclaw were examined. State of dentition in relation to dental caries was evaluated by WHO criteria, developmental defects of enamel by DDE-Index and dental erosion by Lussi classification. The obtained data were analyzed by chi square test. Results. In all the examined subjects caries frequency was 78.84 p.c., df/t mean value 4.77 and Treatment Index 0.085. At boys, in comparison to girls, caries frequency was higher (81.56 p.c. and 75.0 p.c., respectively) and higher were values of df/t and Treatment Index (5.02, 4.42, and 0.085, 0.065, respectively). In 7.05 p.c. of all examined subjects developmental defects of enamel and at 2.90 p.c. of them dental erosion were noticed. Conclusion. In order to lower the caries level in deciduous teeth some increase in oral health education is necessary as well as realization of primary-primary, primary and traditional prevention activities.


  69/73

  Tytuł oryginału: Badanie gęstości kości wyrostka zębodołowego za pomocą radiografii cyfrowej Digora - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Evaluation of alveolar process bone density using digital radiography Digora - experimental studies.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Matthews-Brzozowska Teresa, Mikulewicz Marcin, Grzebieluch Wojciech
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.237-239, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnich latach powstało wiele systemów radiografii cyfrowej wzbogacających tradycyjną metodę wykonywania zdjęć RTG. Zaletami tych technik są między innymi: zmniejszenie dawki promieniowania oraz możliwości komputerowej obróbki, a także pomiar gęstości kości. Cel pracy. W pracy sprowadzono przydatność systemu Digora do oceny gęstości kości wybranego obszaru wyrostka zębodołowego. Materiał i metody. Materiał stanowiły preparaty szczęki ludzkiej. Jako wzorzec gestości wykorzystano folię ołowianą. Wykonano 30 zdjęć RTG tego samego odcinka wyrostka zębodołowego preparatu. Gęstość mierzono na wybranych obszarach wzornika gestości i fragmencie kości wyrostka. Wyniki i wnioski. Średnia wartość gęstości wybranego obszaru kości wyrostka zębodołowego wynosiła 130,69 a odchylenie - 8,61. Opisana metoda pomiaru może zostać zastosowana do oceny zmian gęstości wybranych fragmentów kości wyrostka zębodołowego.

  Streszczenie angielskie: Background. In recent years many system of digital radiography have arrived, enriching traditional methods of X-ray taking. Benefits of this techniques are decreasency of radiation dosage and possibility of computer enhancing and bone density measurement. Objectives. In this study Digora system was checked under evaluation of density of chosen area of alveolar process. Material and methods. Samples of human maxilla bone were evaluated. As a pattern of density lead foil was used. 30 X-rays of the same area of alveolar process were taken. Density was measured on chosen areas of density pattern and alveolar process. Results and conclusions. Mean value of density of chosen area of alveolar process was 130.69, and deviation was 8.61. Described method of mesurement can be used to evaluate changes of density of chosen areas of alveolar process.


  70/73

  Tytuł oryginału: Klasyfikacja ubytków oparta na miejscu występowania i zaawansowaniu zmian próchnicowych.
  Tytuł angielski: Cavities classification based on caries lesions localization and stages.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.251-257, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwój i zastosowanie systemów adhezyjnych w leczeniu odtwórczym spowodowało odrzucenie zasad preparacji ubytków według Blacka. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono nową klasyfikację ubytków opracowaną przez Lasfarguesa, Kaleka'ę i Louisa. Jest ona oparta na zasadach stomatologii adhezyjnej i nazwana koncepcją umiejscowienia i zaawansowania zmiany. Klasyfikacja ta ułatwia stomatologom praktykom podejmowanie decyzji w wyborze właściwej, minimalnie inwazyjnej preparacji ubytku w danej sytuacji klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The development and usage of adhesive systems in restorative dentistry have caused rejection the Black's principles of cavities preparation. Basing on the literature in the paper the new cavities classification proposed by Lasfargues, Kaleka and Louis is presented. It is based on the principles of adhesive dentistry and called the Sites/Stages Concept. The classification enables decision-making by the dentist practitioners to choose the proper minimal cavity preparation in the given clinical condition.


  71/73

  Tytuł oryginału: Monitorowanie procesu rozwoju dzieci i młodzieży miasta Poznania.
  Tytuł angielski: Monitoring of the process of physical development in the population of children and youth in the city of Poznań.
  Autorzy: Krzyżaniak Alicja, Kaczmarek Maria, Krzywińska-Wiewiórowska Małgorzata, Kaliszewska-Drozdowska Danuta Maria
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.281-287, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu zdrowia oraz krótkotrwałych przyrostów, głównie wysokości i masy ciała, w jednorodnej pod względem wieku kalendarzowego grupie dzieci. Badaną populację stanowiło 286 dzieci w wieku 10 lat, u których przez 3 lata prowadzono cotygodniowe obserwacje ciągłe wysokości i masy ciała. U wszystkich dokonano też pediatrycznej oceny stanu zdrowia. Do najczęściej stwierdzanych odchyleń w badaniu przedmiotowym zaliczano wady wzroku i postawy oraz nieprawidłowości układu krążenia, oraz otyłość. Wśród nieprawidłowości w rozwoju fizycznym niedobór masy ciała obserwowano u 4 proc. uczniów. Odsetek chłopców z otyłością wynosił 12 proc., a dziewcząt 7 proc. Niskorosłość poniżej 5 centyla stwierdzono u 5 proc. chłopców i 6 proc. dziewcząt. Wysokie odsetki dzieci z nieprawidłowościami rozwoju wskazują na potrzebę monitorowania stanu zdrowia dziecka w środowisku nauczania nie tylko przez pielęgniarkę szkolną, ale także przez leakrza pediatrę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work to assess the short-time changes of body height and weight and the health status of 286 children, aged 10. The measurement of body height and weight was performed within the last three years. The children were examined by a team of paediatricians. Defects of vision, posture defects, abnormalities of circulatory system and obesity - were the most common findings in physical examination. 4 p.c. pupils had the weight deficiency, 12 p.c. boys and 7 p.c. girls were overweight. The high deficiency was observed among 5 p.c. boys and 6 p.c. girls. The presented findings indicate an important role of monitoring of children health status by a school nurse and also by a school-physician.


  72/73

  Tytuł oryginału: Zespół objawów starzenia się mężczyzny a poczucie jakości życia.
  Tytuł angielski: The aging male and the quality of life.
  Autorzy: Kaczmarek Maria, Skrzypczak Magdalena
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.303-309, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z efektów starzenia się mężczyzn jest obniżanie się sekrecji androgenów nadnerczowych i gonadalnych. Prowadzi to do pogarszania się ogólnej sprawności organizmu mężczyzny, przejwia sie spadkiem libido oraz dolegliwościami natury somatycznej i psychicznej. Częstość oraz natężenie objawów starzenia się wykazuje indywidualne różnice uwarunkowane między innymi predyspozycją biologiczną, warunkami oraz stylem życia. Zmienia się również stosunek człowieka do własnego życia we wszystkich jego aspektach. Cel pracy. Głównym celem pracy było określenie, czy i w jakim stopniu, wraz z postępującym procesem starzenia sie organizmu mężczyzny, zmienia się postrzeganie własnych wartości, określane jako poczucie jakości życia. W pracy przedstawiono zróżnicowanie kliniczne symptomów starzejącego się mężczyzny w kategoriach wieku, wykształcenia, stanu cywilnego i miejsca zamieszkania oraz ich wpływu na poczucie jakości życia. Materiał i metody. Badaniom poddano 878 mężczyzn w wieku od 36 do 96 lat, pochodzących z różnych warstw społeczno-ekonomicznych. Kliniczne symptomy starzenia się rozdzielono na związane ze spadkiem libido, psychiczne i neuro-wegetatywne. poczucie jakości życia oceniono według propozycji Campbella na podstawie subiektywnych odczuć badanych mężczyzn (Campbell i wsp., 1976). Uzyskane dane opracowano w programie Statistica 6.0. Wnioski. Stwierdzono, że wraz z wiekiem nasila się występowanie zespołu objawów starzenia się i częściej występuje u mężczyzn ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The age-related decline in secretionof adrenal and gonadal hormones in males participates in the decline in general physical performance and libido as well as somatic and psychological disturbanses. The incidence and intensity of ageing complaints vary to a considerable degree according to biological, social and lifestyle determinants. In the course of ageing the individual's attitude towards various facets of life also changes. Objectives. The main goal of this paper was to investigate whether any relationship exists between subjective feelings of well-being in ageing males and their social status, level of education and rural or urban domicle. Materials and methods. 878 males aged 38 to 96 years from all socio-economic strata were investigated in a cross-sectional survey carried out in the years 2000-2002. Complaints made by ageing males were investigated and classifield as neuro-vegetative and psychological and in terms of the decline in ibido. The quality of life was evaluated according to Campbell's questionnaire about the main areas of everyday life (Campbell et al., 1976). Raw data were then computed with the use of Statistica 6.0. Conclusions. It was found that the older and single males experienced more and stronger complaints. There was also a clear education gradient in the decline in libido and neuro-vegetative complaints. The lower the level of education the more abrupt the decline in libido. Urban males were found to be more sensitive to ...


  73/73

  Tytuł oryginału: Anginy - rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie i powikłania.
  Autorzy: Kaczmarek Jolanta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.130-132, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: