Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACZMARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Trendy wysokości, ciężaru ciała i wskaźnika nadwagi wśród dorosłych mieszkańców Łodzi, od 1972 do 1996 roku.
Autorzy: Kaczmarczyk-Chałas K., Drygas W.
Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.38-45, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,062

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postępujące zmiany socjo-ekonomiczne stylu życia i sposobu odżywiania Polaków mogą także kształtować ich parametry budowy somatycznej. W pracy określono zmiany cech antropometrycznych, tj. wysokości ciała, ciężaru ciała i wskaźnika masy ciała (BMI) oraz rozpowszechnienia nadwagi i otyłości w dorosłej populacji miejskiej w latach 1972-1996. Dane uzyskano z czterech badań epidemiologicznych przeprowadzonych w niezależnych próbach losowych mieszkanców Łodzi, w wieku 18-69 lat. Liczebność poszczególnych prób wynosiła 695, 2674, 1888 i 2390 osób. W okresie między 1972 a 1996 rokiem stwierdzono stały wzrost średniej wysokości ciała we wszystkich grupach wiekowych u obu płci. Przeciętna wysokość mężczyzn wzrosła o 6 cm i wynosi 174 cm, a kobiet zwiększyła się o 5 cm i wynosi 161 cm. Tempo trendu jest wysokie, ponad 2 cm na dekadę. W kolejnych badaniach zaobserwowano również zwiększanie się średnich ciężaru ciała u mężczyzn o 8,0 kg, a u kobiet o 2,8 kg. Największy przyrost masy ciała wystąpił w najstarszych grupach wiekowych, 60-69 lat. Stwierdzono różnice w dynamice zmian średniej wartości wskaźnika BMI i odsetka osób z nadwagą i otyłością, w zależności od płci i wieku badanych. U mężczyzn średnia BMI zwiększyła się z 24,7 do 25,7, przy czym największy wzrost wystąpił po 50. roku życia. U kobiet w badanym okresie obserwowano spadek średniej wartości wskaźnika o 0,7 kg/mý. Trend spadkowy występuje we wszystkich grupach wiekowych, poza najstarszą, 60-69 lat. W okresie ...

  Streszczenie angielskie: Developing socio-ekonomic, lifestyle and nutrition changes in Polish can also influence parameters of their somatic build. In the study authors examined changes in some anthropometric features including the measurement of weight and body mass index as well as prevalence of overweight and obesity among adult urban population in the period 1972 to 1996. Data were collected in four epidemiological studies conducted in independent randomized trials, which targeted citizens of a big city (Łódź) aged 18-64 years. The trials involved 695, 2674, 1888 and 2390 persons. Between 1972 and 1996 permanent increase in mean height in all age/sex groups was observed. Average height of men increased 6 cm reaching 1974 cm at the end of the study. In women final mean height reached 161 cm, having increased 5 cm. Rate of this increasing trend is high, more than 2 cm per decade. In the succeeding trials mean weight increased 8 kg in mean and 2,8 in women. The most significant increase in weight was indicated among the oldest participants, i.e. aged 60-69 years. There were differences in the dynamic of changes in mean body mass index and percentage of persons with estimated overweight or obesity according to sex and age. In men mean BMI increased from 24,7 to 25,7 with the biggest increase over the age of 50. During the studied period women decreased their mean BMI 0,7 kg/mý. This declining trend has been observed in all age groups except the oldest one, i.e. aged 60-69 years. During the ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek dysplazji zębiny typu I.
  Tytuł angielski: A rare case of type I dentinal dysplasia.
  Autorzy: Kaczmarczyk-Stachowska Alicja, Kwapińska Halina, Fijał Danuta, Grabowski Paweł, Kostyk Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.161-164, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano bardzo rzadki przypadek zębów bezkorzeniowych u 11-letniej dziewczynki. Rozpoznano dysplazję zębiny typu I (DD) charakteryzująca się klinicznie zmniejszonymi koronami zębów mlecznych i stałych bez zmian próchnicowych, obliteracją komór zębowych, brakiem wykształconych korzeni zębów i objawami osteolizy w kości żuchwy i szczęki w otoczeniu zębów.

  Streszczenie angielskie: An extremely rare case of rootless teeth has been described in an 11 year old girl. A diagnosis of type I dentinal dysplasia (DD I) was made, which was characterised by smaller crowns of the deciduous and permanent teeth, obliterated pulp chambers, rootless teeth and periapical bone radiolucencies of noncarious teeth.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem przeszczepów ST i kotwiczeniem RIGIDFIX i INTRAFIX
  Autorzy: Wójcicki Piotr, Kaczmarczyk Jacek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.232-234, bibliogr. 7 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  4/4

  Tytuł oryginału: Organogeneza nadnerczy świnki morskiej w okresie postnatalnym.
  Autorzy: Kaczmarczyk Dariusz, Kmieć Bogumił L.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (3) s.9-17, il., bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  stosując format: