Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACPRZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wpływ urazu zgryzowego na powstawanie recesji dziąseł.
Tytuł angielski: The influence of occlusal trauma on gingival recession.
Autorzy: Grabowska Monika, Grabowska Ewa, Chylińska Monika, Chludziński Wojciech, Kowalski Jan, Kacprzak Marcin
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.46-48, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In study there was presented T-Scan II computer system used for occlusion analysis. Examination was carried out on patients with multiple gingival recessions being the result of occlusal trauma.


  2/9

  Tytuł oryginału: Analiza struktury wiekowej i przyczyn hospitalizacji niemowląt i małych dzieci skierowanych z podejrzeniem zakażenia wrodzonego wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: The analysis of age structure and indications for hospitalization of infants with suspected congenital CMV infection.
  Autorzy: Kuchar Ernest, Kacprzak-Bergman Irma
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.105-108, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: analiza wieku oraz objawów skłaniajacych do podejrzewania oraz hosptializacji niemowląt i dzieci z cytomegalią wrodzoną. Materiał i metody: obserwacja dzieci z podejrzeniem cytomegalii wordzonej przyjmowanych do Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1997-2002. Zakażenie potwierdzano wykrywaniem antygenu późnego CMV we krwi metodą PCR. Wyniki: W klinice hospitalozwano 44 niewlęta i małe dzieci z podejrzeniem cytomegalii. Zakażenie wykluczono w 10/44 przypadkach, prawdopodobnie wrodzone zakażenie CMV rozpoznano u 19 dzieci. Pacjenci byli przyjmowania do kliniki średnio w 4,63 ń 4,06 meisiącu życia (mediana 3,0). Najczęstszymi objawami klinicznymi przy urodzeniu było: powiększenie wątroby i/lub śledziony (24/44) i zaburzenia oddechowe obserwowane u 10/44 niemowląt z podejrzeniem cytomegalii. Wnioski: niemowlęta z podejrzeniem cytomegalii wrodzonej są kierowane do specjalistycznej diagnostyki zbyt późno. W razie braku możliwości szybkiej diagnostyki powinno się zabezpieczyć krew nowordka pobraną w pierwszym tygodniu życia. Najprawdopodobniej nie wszystkie przypadki objawowych zakażeń wrodzonych CMV są wykrywane. Podejrzenie cytomegalii najczęściej oparte jest na wykryciu swoistych przeciwciał.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was to analize the age structure and indications for hospitalisation of infants with suspected congenital cytomegaly. Material and Methods: We analyzed 44 infants with suspected cytomegaly admitted to Pediatric Infectious Department of Medical University of Wroclaw from 1997 to 2002. CMV infection was confirmed by detection of late antigen in the blood by PCR. Results: Infection was excluded in 10 of 44 patients and probably congenital CMV infeciton was diagnosed in 19 of 44 infants. Patietns were admitted to the Depratment at mean age of 4.83 ń 4,06 months (median 3,0). The most frequent symptoms at delivery were: enlargement of liver and/or spleen observed in 24 of 44 infants and respiratory distress observed in 10 of 44 infants. Conclusions: ifnants with suspected congenital CMV infection are diagnosed too late. In case of diagnostic problems a sample of blood collected within the first week of life should be routinely obtained.


  3/9

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu różnych stężeń chlorheksydyny na redukcję liczby bakterii w ślinie.
  Tytuł angielski: The investigation of the influence of the different concentrations of chlorhexidine on the reduction of bacteria number in saliva.
  Autorzy: Pierzynowska Elżbieta, Popowski Janusz, Drabarczyk-Nasińska Marta, Kacprzak Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.154-158, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of the different concentrations of chlorhexidine on the reduction of the bacteria number in saliva and to estimate the experience side-effects. The researches involved 30 healthy subjects, at the age of 20-60. The rinses were 0.12 p.c., 0.2 p.c. and 0.3 p.c. chlorhexidine mouthrinses. Salivary bacterial count reductions was investigated. The findings of this study suggest that consideration should be given to low concentration chlorhexidine mouthrinses.


  4/9

  Tytuł oryginału: Wczesne zaburzenia mikrokrążenia u chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oceniane metodą laserowo-dopplerowską.
  Tytuł angielski: Laser Doppler evaluation of early development of microcirculation abnormalities in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar, Liebert Adam, Juskowa Joanna, Maniewski Roman, Zbieć Anna, Kacprzak Michał
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.110-114, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była szczegółowa ocena występowania wczesnych zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp u osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1. Wcześniejsze nasze obserwacje wykazały, że zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej pozwala na monitorowanie zmian mikrokrążenia powodowanych przez świeżo wykrytą cukrzycę. Badaniem objęto 50 pacjentów: 26 pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oraz 24 zdrowe osoby bez cukrzycy w wywiadzie rodzinnym (kontrola). Przeanalizowano 7 parametrów opisujących reakcję przekrwienną po okluzji. Do badań zastosowano urządzenie laserowo-dopplerowskie firmy Oxford Optronix (W. Brytania) umożliwiające jednoczesne pomiary ukrwienia tkanki przy użyciu zestawu 12 sond powierzchniowych. U chorych z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 w porównaniu do grupy kontrolnej stwierdzono w najbardziej dystalnej części kończyny pacjenta istotne statystycznie (p 0,05) zmniejszenie wartości zera biologicznego odniesionego do przepływu spoczynkowego BZ/RF (wartość sygnału podczas okluzji). Parametr ten wydaje się być najbardziej reprezentatywnym wskaźnikiem umożlwiającym monitorowanie wczesnych zmian mikrokrążenia powodowanych przez cukrzycę. U osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej umożliwia wykrycie zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności różnych sposobów postępowania u chorych z nowotworowym wysiękiem opłucnowym : praca doktorska
  Autorzy: Kacprzak Grzegorz, Kołodziej Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [4], 123 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20089

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Objawy autoimmunizacji w przewlekłym zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Symptoms of autoimmunization in chronic HBV infection - a case report.
  Autorzy: Kuchar Ernest, Kacprzak-Bergman Irma
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.981-984, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano 14-letniego chłopca zakażonego HBV, u którego po 4 latach zakażenia obserwowano zaostrzenie zapalenia wątroby, spadek masy ciała o 5 kg, wystąpienie uogólnionego osłabienia, powiększenie wątroby i śledziony oraz objawów mięśniowo-stawowych. W badaniach laboratoryjnych obserwowano narastanie aktywności aminotransferaz (AIT, AspAT), utrzymywanie się antygenemii HBs i HBe, wysokie OB. Wykazano też obecność autoprzeciwciał przeciwjądrowych, przeciwko mięśniom gładkim (ANA, SMA) oraz koloidowi tarczycy, podwyższony odsetek i podwyższone stężenie gamma-globulin oraz dodatni w wysokim mianie czynnik reumatoidalny w teście Waalera-Rosego. W badaniu histopatologicznym bioptatu wątroby stwierdzono przewlekłe agresywne zapalenie wątroby (HAI = 9). Wykluczono nadkażenie HAV, HCV, HDV, CMV oraz EBV. Podejrzewano proces autoimmunizacyjny, uzyskując ustąpienie objawów autoimmunizacji, porawę stanu ogólnego i zmniejszenie się wątroby i śledziony oraz obniżenie aktywności aminotransferaz. Następnie zastosowano leczenie interferonem alfa, co doprowadziło do normalizacji aktywności aminotransferaz.


  7/9

  Tytuł oryginału: Nowoczesne leczenie endodontyczne - metody wizualizacji kanału korzeniowego i tkanek okołowierzchołkowych oraz sposoby pomiaru długości roboczej kanału.
  Tytuł angielski: Modern endodontic treatment - methods of root canal and periapical tissue visualization and methods of canal length estimation.
  Autorzy: Kacprzak Małgorzata, Drabarczyk-Nasińska Marta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.195-198, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A review has been made of international literature concerning methods of root canal visualisation, such as endoscopy as well as microscopy and methods of canal and peirapical tissue visualisation like digital radiography and conventional radiography. Methods of canal length estimatin are also presented.


  8/9

  Tytuł oryginału: A longitudinal study of the efficacy of interferon therapy in children with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Jasonek Jolanta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR805-CR814, il., tab., bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Interferon alpha (IFN) is the most effective drug in the treatment of chronic hepatitis B. This article presents the results of IFN therapy and 28-month follow-up. Material and methods: 193 Caucasian children (130 boys and 63 girls) aged 1.5 - 17 years were treated with IFN for 20 weeks (3.0 MIU 3 times a week). They were examined at baseline (period 0), after 6 weeks (period 1), 12 weeks (period 2), 20 weeks (period 3), 6 months (period 4), 12 months (period 5), 18 months (period 6), and 24 months (period 7). Results: HBcAg elimination drom period 3 was: 29.6 p.c., 35.2 p.c., 45.4 p.c., 58.3 p.c., in period 7 63.9 p.c. (significantly higher in girls). Significant positive correlations were found in several periods between IFN/mý and HBeAg, HBsAg elimination, HBsAb, HBsAb presence and negatie correlations between IFN/mý and ALT activity. ALT activity significantly decreased in girls between periods 0-3, in boys between 0-3 and 4-6. Significant positive correlations between ALT-0 and HBeAg, HBsAg elimination, HBeAb, HBsAb presence was seen in several periods, more frequently in girls. IFN transiently decreased Hb, leucocytes, and thrombocytes, especially in boys. No relationship was found between IFN therapy and bilirubin, protein, albumin and gammaglobulin concentrations. The prothrombin index increased after 6 months of IFN therapy in girls. Conclusions: The efficacy of IFN therapy is clearer with longer observation, especially in girls. A relationship was found between IFN dose and HBeAg/HbeAb and HBsAg/HBsAb seroconversion. IFN had a transient negative effect on the peripheral blood picture.


  9/9

  Tytuł oryginału: Autoantibodies in children with chronic hepatitis B undergoing interferon therapy.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Kuchar Ernest
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR821-CR824, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The occurence of varios side effects in patients treated with interferon alpha has attacted more attention to the manifestation of autoantibodies. The purpose of our study was to evaluate the side effects of interferon in children suffering from chronic hepatitis B by detecting six autoantibodies. Material/methods: Autoantibodies were examined in 76 children (55 boys and 21 girls) aged 2-16 years, treated with interferon-alpha 3 MU 3 times weekly for 20 weeks. They were tested before treatment (exam 1) and after its conclusion (exam II). SMAs were determined by indirect immunofluorescence (Euroimmuno reagents), while ANA, AMA M2, GPC, TPO and ATG were measured by EIA (Biomediaca reagents). Results: No statistically significant differences were found between the total number of patients with autoantibodies in examination I and examination II. A comparison of the frequency of presence or absence of autoantibodies in the same patients in exams I and II showed significantly more frequent disappearance of GPC in exam II than appearance (p 0.00005). This was also observed in the case of TPO (p = 0.320). In relation to ANA, SMA, AMA M2 and ATG these differences were not significant. Conclusions: INF-alpha does not induce autoantibody formation in children with chronic hepatitis B. Our results suggest that IFN-alpha may inhbit the formation of some autoantibodies.

  stosując format: