Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KABACIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Obraz mózgowia w tomografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z nieprawidłowym zapisem słuchwych odpowiedzi z pnia mózgu.
Tytuł angielski: MRI of the brain in patients with abnormal auditory brainstem responses.
Autorzy: Cyryłowski Lech, Kabacińska Anna, Wawrzycka Karolina, Poncyliusz Wojciech
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.55-59, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatnosóci tomografii rezonanasu magnetycznego (TRM) w diagnostyce patologii mózgowia u pacjentów z objawami uszkodzenia narządu słuchu i równowagi. U 204 pacjentów z szumami usznymi, upośledzeniem słuchu i zawrotami głowy przeprowadzono pełną diagnostykę audiologiczną (w tym słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu - ABR) i ocenę narządu równowagi. W 60 przypadkach (29 proc.) stwierdzono zmiany w zapisie ABR w postaci wydłużenia i asymetrii parametrów czasowych oraz nieprawidłowej morfologii zapisu. U 32 z tych chorych wykonano TRM, która w 16 przypadkach (50 proc.) wykazała patologiczny obraz mózgowia: u 5 chorych były to ogniska niedokrwienne lub korowe zmiany zanikowe, u 5 guz kąta mostowo-móżdżkowego, u 4 zmiany budzące podejrzenie lub typowe dla stwardnienia rozsianego, u 1 guz móżdżku i również u 1 torbiel pajęczynówki płata skroniowego. Uzyskane wyniki pozwalają traktować TRM jako metodę z wyboru u pacjentów z nieprawidłowym zapisem ABR.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess usefulness of MRI in diagnostics of the brain lesions in patietns with signs of abnormalities of the organ of hearing and equilibrium. The study included 204 patients with tinnitus, hearing impairment and vertigo. Complex audiological diagnostics (including auditory brainstem responses - ABR) and examinations of the organ of equilibrium were performed in all patietns. Abnormal ABR as elongation and asymmetry of time parameters as well as abnormal recording morphology were detected in 60 patietns (29 p.c.). In 32 subjects from this subgroup, MRI were performed, and lesions in the brain were found in 16 (50 p.c.); ischemic lesions and cortical atrophy in 5, a cerebellopontine angle tumor in 5, white matter hipersignal lesions characteristic for multiple sclerosis, a tumor of cerebellum in 1, and a temporal lobe cyst in 1. These results allow to consider MRI as a method of choice in the patients with abnormal ABR.


  2/4

  Tytuł oryginału: Cukrzyca jako jeden z czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych serca oceniany na podstawie badań koronarograficznych : praca doktorska
  Autorzy: Włodarczak Adrian, Kabacińska-Knapik Danuta (promot.).; [Akademia Medyczna we Wrocławiu], Miedziowe Centrum Zdrowia SA Regionalny Ośrodek Kardiologii w Lubinie
  Źródło: 2002, [3], 139 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19681

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów hospitalizowanych na oddziałach chirurgicznych i internistycznych w szpitalach województwa wielkopolskiego - analiza wybranych aspektów.
  Autorzy: Kabacińska Beata
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.85-92, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 2001 roku Wydział Badania Jakości Usług Medycznych Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Poznaniu przeprowadził badanie satysfakcji pacjentów hospitalizowanych na oddziałach chirurgicznych i internistycznych w 46 szpitalach w Wielkopolsce. Było to pierwsze badanie o tak dużym zasięgu, które miało służyć identyfikacji problemów, na jakie napotykają pacjenci w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach lecznictwa stacjonarnego. Ponadto, poprzez wykorzystanie w badaniu ujednoliconego narzędzia, uzyskano możliwość porównania poziomu satysfakcji pacjentów pomiędzy poszczególnymi szpitalami. Niniejszy artykuł zawiera analizę wybranych aspektów z przeprowadzonego badania - techniczne kompetencje personelu medycznego i organizacja pracy, postawy personelu medycznego wobec pacjentów oraz dostępność informacji dla pacjentów. Z uwagi na obszerny materiał badawczy, wyniki zostały przestawione w odniesieniu do ogółu szpitali znajdujących się w poszczególnych subregionach (byłych województwach) Wielkopolski.

  Streszczenie angielskie: In 2001 the Department of Study Quality of Health Services in Wielkopolska's Sick Found was carried out study of patient's satisfaction on surgical and internal wards. This study was carried out in forty six hospitals in this area of Poland. It was the first and extensive study. The main purpose was definition of patient's issues who were followed a course of treatment in this hospitals. In addition, we had intended to compare the level of patient's satisfaciton between the hospitals in Wielkopolska. We had made the most of the closely model of questionnaire in the all hospitals. This article contains the analysis of select questions from this study as technical competence of medical staffs and the way of work performing, relation between medical staffs and patients, approach information's for theirs. The outcomes had described with reference to the all hospitals which were found in particular regions of Wielkopolska.


  4/4

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w leczeniu uchyłków gardłowo-przełykowych metodą diwertikulektomii
  Autorzy: Ziętek Eugeniusz, Kabacińska Anna, Matyja Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.95-102, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: