Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAŹMIERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wpływ zakażenia bakterią Chlamydia pneumoniae na rozwój miażdżycy tętnic domózgowych.
Tytuł angielski: The influence of Chlamydia pneumoniae infection on carotid atherosclerosis development.
Autorzy: Kaźmierski Radosław, Kozubski Wojciech
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.131-142, bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W szeregu badań epidemiologicznych, histopatologicznych i mikrobiologicznych ostatnich lat wykazano, że przewlekłe zakażenie bakterią Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) jest czynnikiem przyspieszającym rozwój miażdżycy tętnic szyjnych, a co za tym idzie może być czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. W prezentowanej pracy przedstawiono postulowane w najnowszym piśmiennictwie mechanizmy etiopatogenetyczne, w jakich zakażenie C. pneuminiae wpływa na rozwój miażdżycy. Wśród najistotniejszych wymienia się aktywację czynnika jądrowego-kappaB, a także zjawisko mimikry antygenowej pomiędzy ludzkimi białkami wstrząsu cieplnego a białkami wstrząsu cieplnego, eksperymentowanymi przez C. pneumoniae. Omówiono także zagadnaienie reakcji immunologicznej przeciw łańcuchom ciężkim miofilamentów miozynowych mięśni gładkich ściany naczyniowej oraz prawdopodobnej krzyżowej zgodności antygenów łańcuchów ciężkich miozyny z antygenami błony komórkowej C. pneumoniae.

  Streszczenie angielskie: Recently, a growing number of epidemiological, histopathological and microbiological studies have showm that chronic Chlamydia pneumoniae (C.pneumoniae) infection accelerates the progression of atherosclerosis of cartoid and cerebral arteries and thus could constitute a risk factor for stroke. We present a number of mechanisms postulated in recent papers that link C.pneumoniae infection with the development of atherosclerosis. The one most important seems to be the effect of activation of nuclear factor - kappaB and the phenomenon of antigenic mimicry between human and C. pneumoniae heat shock proteins. We also discuss the problem of immunological reaction against myosin filaments of cartoid artery wall smooth muscle cells and the problem of antigenic mimicry between heavy chains of myosin filaments and antigens presented on C. pneumoniae outer membrane.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zależność pomiędzy stężeniem przeciwciał dla łancuchów ciężkich miozyny w surowicy krwi a objawową miażdżycą tętnic szyjnych.
  Tytuł angielski: Relationship between the concentration of antibodies to myosin heavy chains in serum and symptomatic carotid atherosclerosis.
  Autorzy: Kaźmierski Radosław, Baumann-Antczak Aleksandra, Kozubski Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.235-243, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • kardiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa sie, że jednym z możliwych mechanizmów rozwoju miazdżycy są reakcje zapalno-proliferacyjne będące odpowiedzią na różnego rodzaju procesy uszkadzające śródbłonek i mięśnie gladkie ściany naczyniowej. Celem przedstawianej pracy było zbadanie czy reakcje immunologiczne przeciwko łańcuchom ciężkim miofilamentów miozynowych mięśni gladkich ściany naczyniowej tętnic szyjnych wspólnych są jednym z elementów atherogenezy. Przebadano 43 pacjentów (w tym 22 kobiety) z dokonanym po raz pierwszy udarem niedokrwiennym mózgu, potwierdzonym badaniem CT głowy. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych (w tym 21 kobiet) osób, dobranych pod względem płci i wieku. Stężenie przeciwciał dla łańcuchów ciężkich miozyny oznaczono radioimmunologiczną metodą fazy stałej, przy użyciu łańcuchów ciężkich miozyny króliczej jako antygenu. Stopień zaawansowania procesu miażdżycowego określono oceniając ultrasonograficznie grubość kompleksu intima-media tętnic szyjnych wspólnych. Do badań wykorzystano aparat USG wysokiej rozdzielczości. Stwierdzono, że stężenie przeciwciał dla łańcuchów ciężkich miozyny było istotnie większe w grupie chorych z udarem niż w grupie kontrolnej, przy poziomie istotności p 0.001. Średnia grubość kompleksu intima-media w grupie badanej wynosiła 0.98 ń 0.17 mm, a w grupie kontrolnej 0.68 ń 0.13 mm i różniły się w sposób istotny statystycznie - p 0.0001. Stwierdzono także istnienie statystycznie znamiennej korelacji pomiędzy stężeniem przeciwciał dla łańcuchów ciężkich a grubością kompleksu intima-media (r =0.51; p 0.001)...

  Streszczenie angielskie: It is believed that atherosclerosis could result from inflammatory-fibroproliferative response to various forms of injury of endothelium and smooth muscle cells of arterial wall. The aim of this study was to examine whether immunological reaction against myosin filaments of carotid artery (CA) wall smooth muscle cells is involved in atherogenesis. 43 patients (22 females) with first-ever ischaemic stroke proven by CT were investigated. The results were compared with those obtained in 40 (21 females) healthy sex-matched subjects. Anti-myosin antibodies (AMA) were evaluated by solid phase radioimmunoassay using rabbit myosin heavy chains as an antigen. The intima-media thickness (IMT) of common and CA - a measure for atherosclerosis - was estimated with the use of high- resolution ultrasonography. The AMA serum concentration in stroke patients was significantly greater than in control subjects (p 0.001). Mean IMT for CA in stroke patients was significantly increased compared with the controls (0.98 ń 0.17 mm vs. 0.68 ń 0.13 mm; p 0.0001). There was a significant correlation between AMA serum antibodies concentration and IMT (r = 0.51; p 0.001). Conclusion: The significant correlation between AMA concentration and IMT of CA is the basis of the hypothesis that immunological reaction against myosin heavy chains of smooth muscle cells in CA is involved in atherogenesis.


  3/7

  Tytuł oryginału: Postępy w badaniach nad czynnikami genetycznymi wpływającymi na rozwój miażdżycy tętnic szyjnych i śródczaszkowych.
  Tytuł angielski: Progress in the research on the genetic factors influencing the development of carotid and cerebral atherosclerosis.
  Autorzy: Kaźmierski Radosław, Łaciński Mariusz
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.8-16, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miażdżyca jest kluczowym propcesem warunkującym występowanie choroby niedokrwiennej mózgu. Mechanizm zakrzepowo-miażdżycowy lub zatorowości tętniczo-tętniczej jest przyczyną połowy udarów niedokrwiennych mózgu. W ostatnich latach zgromadzono szereg istotnych danych wskazujących na możliwe genetyczne podłoże chorób naczyniowych mózgu. Stwierdzono, że udar mózgu znamienie częściej występuje u bliźniąt, w tym szczególnie bliźniąt jednojajowych, oraz u dzieci rodziców chorujących na udar mózgu. Duże znaczenie kliniczne przypisuje się ostatnio genetycznie uwarunkowanym zaburzeniom metabolizmu homocysteiny, najwięcej uwagi koncentrują polimorfizmy genów: á-syntazy cystationinowej, syntazy metioninowej i genu kodującego reduktazę N**5, N**10-metylenotetrahydrofolianową (MTHRF). W najbliższych latach istotnymi dla praktyki klinicznej mogą okazać się badania polimorfizmu genu dla paraoksonazy-1 (PON1). Paraoksonaza-1 związana z HDL posiada zdolność hamowania modyfikacji oksydatywnej LDL, procesu stanowiącego jeden z istotnych etapów procesu miażdzycowego. Ustalono, że polimorfizm genu PON1 LL związany jest z mniejszą aktywnością enzymu i szybszym rozwojem miażdżycy tętnic szyjnych. Ostatnio stwierdzono, że PON1 posiada identyczną sekwencję aminokwasów jak enzym tiolaktonaza homocysteiny. Odpowiedzialny jest on za hydrolazę i tym samym inaktywację tiolaktonu homocysteiny. Tiolakton ten zaburza w sposób istotny metabolizm komórkowy i w badaniach doświadczalnych silnie sprzyja rozwojowi miażdzycy. Także tlenek azotu (NO) poza swoim działaniem naczyniowo-rozkurczowym odgrywa rolę w hamowaniu wstępnych etapów procesu miażdżycowego...


  4/7

  Tytuł oryginału: Najnowsze osiągnięcia w leczeniu oparzeń.
  Tytuł angielski: The latest achievements in the treatment of burns.
  Autorzy: Kaźmierski Marcin, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.69-74, il., bibliogr. 19 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują zestawienie kilku najważniejszych osiągnięć w leczeniu oparzeń. Ostatnie lata przyniosły rozwój wiedzy nad biologią keratynocytów i innych komórek skóry ludzkiej w hodowlach in vitro. Badania koncentrują się głównie nad możliwością trwałego przyjmowania się alloprzeszczepów komórkowych, hoodowli keratynocytów z innymi komórkami i hodowli w strukturach przestrzennych. Niezwykle obiecujące wydają się zaawansowane próby kliniczne z zastosowaniem żywych ekwiwalentów skóry celem trwałego pokrycia ran oparzeniowych. Przykładem jest Integra - silastikowo-kolagenowy preparat skutecznie odtwarzający ciągłość powłoki wspólnej po rozległych nekretomiach do momentu, gdy możliwe będzie wykonanie przeszczepu. Inne próby koncentrują się wokół tzw. ECM - analogów (extra cellular matrix analogues). Przełomowe wydaje się być zastosowanie metody dopplerowskiego pomiaru przepływów z użyciem lasera (Laser Doppler Imaging) w celu określenia głębokości rany oparzeniowej. Coraz większą popularność zdobywają hydrokoloidy - nowoczesne opatrunki do leczenia różnych typów ran. Niezwykle ciekawie przedstawiają się doniesienia dotyczące miejscowego zastosowania nowej postaci azotanu ceru (Flammacerium) jako alternatywy wczesnego leczenia operacyjnego. Istotny postęp dokonał się ponadto na polu organizacji i standaryzacji banków skóry, zapewniających dostateczne ilości opatrunków biologicznych w pierwszych godzinach po urazie. Badania ostatnich lat koncentrują się też na patofizjologii wstrząsu oparzeniowego, zakażeniach w oparzeniach, wczesnej nekrektomii, immunologii choroby oparzeniowej oraz problemach zachowawczego leczenia miejscowego.


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego techniką klasyczną i laparoskopową.
  Tytuł angielski: The analysis of the efficiency of the operative treatment of varicocele.
  Autorzy: Harasymczuk Jerzy, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Kaźmierski Marcin
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.25-27, bibliogr. 7 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przyczyny powstawania, diagnostykę oraz ocenę skuteczności leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego technikami: klasyczną i laparoskopową. Oceniono również powikłania. Wyniki potwierdziły wysoką skuteczność leczenia metodą laparoskopową.


  6/7

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie wola guzkowego u dzieci - trzydziestoletnie doświadczenia.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of nodular goiter in children - 30 years experience.
  Autorzy: Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Kaźmierski Marcin
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.61-63, il., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają wartość badań w diagnostyce chorób tarczycy, wskazania do leczenia chirurgicznego wola guzkowego (wg), rodzaje zabiegów operacyjnych i powikłania u dzieci i młodzieży leczonych z powodu wola guzkowego w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu w ciągu 30 lat.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zależność przebiegu klinicznego zawału ściany dolnej serca od obecności obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych.
  Tytuł angielski: Clinical outcome depends on precordial ST segment depression during inferior myocardial infarction.
  Autorzy: Jaskuła Violetta, Kaźmierski Maciej, Zaorski Krzysztof, Siedy Janusz, Gross Maria, Tendera Michał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.499-504, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zawał ściany dolnej serca przebiega łagodniej niż zawał ściany przedniej. Zaobserwowano jednak, że obecność obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych u pacjentów w zawale dolnościennym zwiększa częstość powikłań i pogarsza rokowanie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w warunkach interwencyjnej reperfuzji mechanicznej, wykonanej do 12 godzin od początku bólu zawałowego. Analizie poddano 199 chorych, których podzielono na dwie grupy: I - bez obniżeń odcinka ST w V1-V6 (n = 59), II - z obniżeniami odcinka St w V1-V6 (n = 140). W poszczególnych grupach obserwowano przebieg kliniczny, powikłania i sposoby leczenia. Wyniki: W grupie II zauważono większą aktywność wskaźników martwicy serca (CK 2563 U/l vs. 1273 U/l, CK-mB 2235 U/l vs. 118 U/l; p 0,00001) i ogólną liczbę powikłań (93 proc. vs. 52 proc.; p 0,001) w porównaniu z grupą I. Spośród powikłań największa różnica dotyczyła częstości komorowych zaburzeń rytmu (22 proc. vs. 10 proc.; p 0,05) i objawów klinicznych powyżej II klasy według Killipa i Kimballa (29 proc. vs. 14 proc.; p 0,02). Dzięki zastosowaniu pierwotnej angioplastyki wieńcowej śmiertelność szpitalne w obu grupach była niska, choć nieco wyższa w grupie II (7 proc. vs. 3 proc.; różnica nieistotna). Przezskórną anigoplastykę wieńcową jednonaczyniową rzadziej wykonywano w grupie II niż I (63 proc. vs. 81 proc.; p 0,02). Wnioski: Występowanie wielonaczyniowej choroby wieńcowej jest częściej związane z obecnością obniżeń ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The clinical course of inferior wall acute myocardial infarction (AMI) is less severe than of anterior wall AMI. It was however noted, that the presence of ST-segment depression in precordial leads in patients with inferior wall AMI increases the risk of the adverse outcomes and worsens the prognosis. Material and methods: The study was carried out in the setting of AMI treated aggresively with percutaneous coronary angioplasty (PTCA) performed within 12 hours from the onset of the pain. 199 patients participating in this study were divided into 2 groups: Gropu I - without ST-segement depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 140). The clinical course, adverse outcomes and methods of treatment were analized in both groups. Results: In group II the levels of cardiac biomarkers were higher (CK 2563 U/l vs 1273 U/l, CK-MB 235 U/l vs. 118 U/l; p 0.00001) and the total number of adverse outcomes was higher (93 p.c. vs. 52 p.c.; p 0.001) in comparison to group I. The otucome analysis revealed higher incidence of ventricular arrhythmias (22 p.c. vs. 10 p.c.; p 0.05) and higher incidence of Killip-Kimball class II in patients from group II (29 p.c. vs. 14 p.c.; p 0.02). Although the majority of patients were treated with PTCA and overall in-hospital mortality was low, it was higher in group II (7 p.c. vs. 3 p.c.; NS). In group II ...

  stosując format: