Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAŹMIERCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Hiperinsulinemia w zawrotach głowy, szumach usznych i niedosłuchu odbiorczym.
Tytuł angielski: Hyperinsulinemia in vertigo, tinnitus and hearing loss.
Autorzy: Doroszewska Grażyna, Kaźmierczak Henryk
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-62, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano 48 chorych (25 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku od 20 do 67 lat, zgłaszających dolegliwości w postaci zawrotów głowy, szumów usznych i niedosłuchu odbiorczego, u których w trakcie dotychczasowej diagnostyki nie udało się ustalić ich przyczyny. Oceniano częstość występowania, współistnienie oraz cechy charakterystyczne dolegliwości. Na czczo i w 2 h krzywej cukrowej metodą radioimmunologiczną oznaczono poziomy insuliny w surowicy. Uzyskane wyniki porównano z grupą kontrolną 31 zdrowych osób. W grupie osób chorych istotnie częściej stwierdzano występowanie hiperinsulinemii oraz znamiennie wyższe poziomy insuliny w surowicy w porównaniu z grupą kontrolną.

  Streszczenie angielskie: 48 patients (25 woman, mean age 42 ń 9,9 years and 23 men, mean age 46,6 ń 8,3 years) suffering from vertigo, tinnitus and hearing loss of unknown origin were included into this study. The occurrence and coexistance of symptoms was measured. Insulin levels were measured fasting and at the second hour of OGTT. Results were compared with the control group of 31 healthy persons (16 women, mean age 41,3 ń 5,6 years and 15 men, mean age 47,6 ń 9,4 years). The character of vertigo, localization of hearing loss and electronystagmographic findings showed the pathology of the inner ear. The occurrence of hyperinsulinemia was significantly more common in the patients group - 43,8 p.c., comparing to the control group - 22,6 p.c. Also the insulin levels in the second hour of OGTT, were statistically higher in patients that in the control group.


  2/15

  Tytuł oryginału: Zalecenia w czasie redukcji nadwagi u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Jabłoński Edward, Kaźmierczak Urszula
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (1) s.16-18, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/15

  Tytuł oryginału: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - modyfikacja żywienia.
  Tytuł angielski: The non-pharmacological treatment of hypertension - dietary modification. P. 2: Mineral elements: sodium, potassium, magnesium, calcium in a diet of patients with hypertension.
  Autorzy: Heleniak Grażyna, Jabłoński Edward, Kaźmierczak Urszula
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.123-132, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duże znaczenie w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym - obok leczenia farmakologicznego - ma przestrzeganie zasad dotyczących diety. Ograniczenie spożycia sodu, dieta z dużą zawartością potasu wraz z odpowiednią podażą wapnia i magnezu to skuteczny oraz bezpieczny sposób obniżenia nadciśnienia tętniczego. Właściwa wiedza i determinacja pacjenta jest dodatkowym warunkiem skuteczności tej metody.

  Streszczenie angielskie: In addition to pharmacological treatment compliance with rules of proper diet plays a signification role in management of hypertension. Adequate supply of calcium and magnesium with sodium restriction in a high potassium diet in effective and safe method of gaining reduction of hypertension. Appropriate knowledge and determination of a patient is another factor that influences treatment effects.


  4/15

  Tytuł oryginału: Konsekwencje ustawy GKV-2000 : uwagi porównawcze w stosunku do polskiej reformy
  Autorzy: Kaźmierczak Krzysztof
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.100-104, il.
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  5/15

  Tytuł oryginału: Czynność rozkurczowa lewej komory oceniana echokardiografią dopplerowską u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu po ablacji alkoholowej tętnicy septalnej w obserwacji krótko- i długoterminowej.
  Tytuł angielski: Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy after alcohol septal ablation in acute and long-term follow up.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kornacewicz-Jach Zdzisława, Kaźmierczak Jarosław, Szamlewski Piotr, Gil Robert, Lewandowski Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.25-28, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W kardiomiopatii przerostowej (HCM) dysfunkcja rozkurczowa lewej komory (LK) odpowiada za znaczną część objawów klinicznych. Zawężanie drogi odpływu LK ma dodatkowe niekorzystne znaczenie hemodynamiczne. Ablacja alkoholowa tętnicy septalnej (AATS) likwiduje lub istotnie redukuje gradient w drodze odpływu. Cel. Celem pracy była ocena wczesnych i odległych zmian czynności rozkurczowej LK po skutecznym zabiegu ablacji alkoholowej tętnicy septalnej. Materiał i metody. Czynność rozkurczową LK oceniano u 15 chorych z zawężającą postacią HCM przed zabiegiem, w 1, 2 i 7 dniu, w 6 miesiącu oraz w okresie 1-3 lat po skutecznej AATS, oceniając dynamikę zmian parametrów dopplerowskich napływu do LK: prędkość fal E i A, stosunek E/A, IVRT, czas deceleracji E (DT). Wyniki. W badaniu wstępnym stwierdono wydłużenie IVRT i DT powyżej wartości prawidłowych. W pierwszych dniach po AATS wystąpiło zmniejszenie relacji E/A z 1,19ń0,36 do 0,89ń0,27 (p 0,01), następnie powrót do wartości wyjściowych, a w dłuższej obserwacji - znów tendencja do obniżenia (głównie w wyniku zmian E). Trwałą zmianą było skrócenie IVRT z wyjściowego 98ń20 ms do 80,5ń17 ms siódmego dnia i poniżej 80 ms w dalszej obserwacji (p 0,01), nie zmieniał się natomiast DT. Wnioski: W pierwszych dniach po AATS nasilają się zaburzenia relaksacji LK. Zmiany w dłuższej obserwacji są trudne do interpretacji, jednak skrócenie IVRT wskazuje na poprawę czynności rozkurczowej LK.

  Streszczenie angielskie: Left ventricular (LV) diastolic dysfunction is responsible for most clinical symptoms in hyperthrophic cardiomyopathy. The left ventricular outflow tract (LVOT) obstruction has additional negative haemodynamic influence. Alcohol septal ablation reduces the LVOT gradient. Cel: The aim of aur study was the evaluation of acute and long-term changes of LV distolic function after successful alcohol septal ablation. Material and methods: In 15 patients with successful reducing of LVOT gradient the LV diastolic function was assessed using Dopler echocardiography before ablation and in short and long-term follow-up. Results: Before ablation IVRT and DT were prolonged in comparison to normal values. In acute phase after ablation E/A ratio decresed from 1.19ń0.36 to 0.89ń0.27 (p 0.01), but returned to baseline by the first week. In long-term follow-up there was again a significant reducing of E/A ratio (mainly due to E wave changes). IVRT was significantly shortended from 98ń20 ms at baseline to 80.5ń17 ms at day 7 and later. This change was stable to the end of follow-up. DT did not change significantly just after the ablation and during follow-up. Conclusions: In the acute period after alcohol septal ablation there is an increase of LV relaxation disorders. Changes observed during long-term follow-up are difficult to interpret, but significant shortening of IVRT shows on improvement of the LV diastolic function.


  6/15

  Tytuł oryginału: Oznaczanie stężenia antygenu karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Significance of carcinoembryonic antigen levels in peritoneal washings in clinical analysis of patients with colorectal cancer.
  Autorzy: Bała Dariusz, Jawień Arkadiusz, Czechowicz Witold, Banaszkiewicz Zbigniew, Kaźmierczak Mieczysław, Ciecierski Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.289-293, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza stężenia CEA w popłuczynach otrzewnowych (CEAp) u chorych na raka jelita grubego (rjg) oraz porównanie go ze stężeniem CEA w osoczu. Badano 87 chorych na rjg, grupę kontrolną stanowiło 13 chorych operowanych z powodu chorób naczyniowych. Podczas laparotomii podawano 200 ml soli fizjologicznej, którą pobierano jako popłuczyny. Płyn odwirowywano, oznaczano stężenie CEA metodą immunochemiluminescencyjną i określano jego wartości względem białka. Za wartość graniczną przyjęto 100 ng/g białka. Do obliczeń statystycznych użyto testu t-Studenta, Welcha, Manna-Whitneya. Wykazano, że średnie stężenie CEA w popłuczynach otrzewnowych u chorych na rjg było zwiększone we wszystkich stopniach zaawansowania i różniło się istotnie statystycznie (p 0,001) od grupy kontrolnej (z wyjątjkiem stopnia A). Nie stwierdzono zależności miedzy stężeniem CEAp a płcią, typem histologicznym, stopniem złośliwości i stopniem zaawansowania wg Dukesa (w modyfikacji Astler-Collera, z wyjątkiem D2). Średnie stężenie CEAp w raku okrężnicy było istotnie statystycznie większe niż w raku odbytnicy. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem CEA w popłuczynach otrzewnowych a stężeniem w osoczu.


  7/15

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of the Glycemic Control Index (GCI) as a method of metabolic control evaluation in diabetic pregnant women and its relation to newborns.
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław, Korbal Piotr, Koczorowski Bogusław, Ruprecht Zofia, Graczykowska-Koczorowska Alicja, Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Podciechowska4 Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.212-216, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem leczenia cukrzycy w ciąży jest pełna normalizacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej warunkująca prawidłowy przebieg ciąży i minimalizowanie powikłań u matki i dziecka. Niezbędne stało się systematyczne ocenianie skuteczności prowadzonej terapii, a dla pełniejszego odzwierciedlenia stanu metabolicznego uważa się za najkorzystniejsze stosowanie jednocześnie kilku wskaźników. W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stworzono jeden syntetyczny - wskaźnik ogólny wyrównania glikemii (glycerinic control index) - GCI. Celem naszej pracy była ocena przydatności klinicznej wyznaczania stopnia wyrównania cukrzycy u ciężarnych przy pomocy wskaźnika GCI w odniesieniu do stanu klinicznego noworodków. Przeanalizowano dane 224 chorujących na cukrzycę ciężarnych, które w latach 1992 - 1996 były objęte opieką Ośrodka Intensywnej Opieki Diabetologiczno-Położniczej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej AM w Bydgoszczy.Przeanalizowano częstość występowania wybranych powikłań okresu noworodkowego: wcześniactwa, zaburzeń oddychania i hipoglikemii z uwzględnieniem typu cukrzycy u matek (cukrzyca przed ciążą - PGDM lub cukrzyca ciężarnych - GDM) oraz wyrównania stanu metabolicznego ocenionego wg wskaźnika GCI w chwili objęcia opieką Ośrodka, w posczególnych trymestrach ciąży i dla okresu całej ciąży. Gorszy stan kontroli metabolicznej u ciężarnych, niezależnie od typu cukrzycy, miał wpływ na wystąpienie wcześniactwa. Zaburzenia oddychania u noworodków znamiennie częściej wiązały się z dostateczną i złą kontrolą metaboliczną w grupie kobiet z GDM. Częstość hipoglikemii u noworodków urodzonych w grupie matek z PGDM...


  8/15

  Tytuł oryginału: Germline mutations in the BRCA1 gene predisposing to breast and ovarian cancers in Upper Silesia population.
  Autorzy: Grzybowska Ewa, Siemińska Marzena, Zientek Helena, Kalinowska Ewa, Michalska Jadwiga, Utracka-Hutka Beata, Rogozińska-Szczepka Jadwiga, Kaźmierczak-Maciejewska Maria
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.351-356, tab., bibliogr. s. 354-356 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Germline mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes predispose their cariers to breast or/and ovary cancers during their lifetime. The most frequent mutations: 5382insC, 185delAG, C61G and 4153delA in BRCA1, and 6174delT and 9631delC in BRCA2 were studied in a group of 148 probands admitted for genetic counseling, using allele-specific amplification (ASA) PCR test. Fifteen carriers of three different mutations: 5382insC, 185delAG and C61G in BRCA1 were found. Two families carried the 185delAG mutationand additional two C61G in BRCA1. Nobody carried the mutation 4153delA in BRCA1 nor 617delT or 9631delC in BRCA2. Most of the carriers of a germline mutation were observed among the patients who developed bilateral breast cancer (17 p.c.). The lowest frequency of the germline mutations was found inthe healthy persons who had two or more relatives affected with breast or ovarian cancer.


  9/15

  Tytuł oryginału: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - modyfikacja żywienia.
  Tytuł angielski: The non-pharmacological treatment of hypertension - dietary modification. Low-calorie diet in the treatment of overweight and obese of patients with arterial hypertension.
  Autorzy: Jabłoński Edward, Heleniak Grażyna, Kaźmierczak Urszula
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.53-59, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadwaga i otyłość są ważnym problemem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W pracy sformułowano wiele wskazówek postępowania wartych uwzględnienia w procesie oddziaływania na osoby z nadwagą i otyłością.


  10/15

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna jako przygotowanie pacjentów do podejmowania autonomicznej decyzji w procesie leczenia.
  Tytuł angielski: Health education as the way to preparing patients to undertaking informed consent in the therapeutic proces.
  Autorzy: Cabaj Marianna, Niebrój Lesław, Kaźmierczak Jadwiga
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.20-22, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Świadoma (zwana też: dobrowolną lub pełną) zgoda pacjenta stała się centralnym zagadnieniem współczesnej etyki medycznej w drugiej połowie dwudziestego wieku. Wydaje się oczywiste, że warunkiem sine qua non dla uzyskania takiej zgody jest posiadanie przez pacjentów adekwatnej wiedzy o istocie i konsekwencjach danej akcji terapeutycznej lub pielęgnacyjnej. Głównym celem niniejszej pracy jest zwróćenie uwagi na rolę jaką może odegrać edukacja zdrowotna w przygotowaniu pacjentów do podejmowania świadomej zgody, lub - precyzyjniej - dokonywania świadomego wyboru wśród różnych, alternatywnych metod terapeutycznych, które proponowane są pacjentom przez lekarzy i pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: Informed (also known as: voluntary or full) consent emerged as a consept central to modern ethical ethics in the second half of 20th century. It seems obvious that the condition sine qua non to obtain such a patients' consent is their adequate konowledge about the essence and the important consequences of therapeutic or nursing action. The main aim of this paper is to indicate the role of health education in the preparing patients to informed consent or, better, to informed choose between different, alternative methods of treatment which are proposed to the patients by physicains and nurses.


  11/15

  Tytuł oryginału: Edukacja pro-ekologiczna jako element oświaty zdrowotnej (autorski pro-ekologiczny program nauczania chemii).
  Tytuł angielski: Pro-ecologial education as an element of health education (project of pro-ecological curriculum of chemistry in secondary school).
  Autorzy: Niebrój Lesław, Jadamus Celina, Kaźmierczak Jadwiga, Ludczak Hanna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.38-40, bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Jedną z najbardziej widocznych zmian w społeczeństwach świata ostatnich dziesięcioleci jest wzrastające zainteresowanie problematyką ekologiczną. Artykuł przedstawia zasadnicze treści edukacji zdrowotnej zawarte w autorskim (C. Jadamus) programie nauczania chemii w II klasie Liceum Ogólnokształcącego.

  Streszczenie angielskie: One of the most visible changes in societies in the last few decades is increasingly growing interest in the ecology. The paper describes main elements of the pro-ecological curriculum of chemistry (prepared by C. Jadamus) which are important in the health education of secondary school students.


  12/15

  Tytuł oryginału: Wpływ oligodoncji na powstawanie zmian w zgryzie i w twarzowej części czaszki : praca doktorska
  Autorzy: Biedziak Barbara, Kaźmierczak Danuta (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Ortodoncji w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 62 k., [26] k. tabl. : il., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/20540

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/15

  Tytuł oryginału: Case of Cushing's syndrome due to ACTH-independent bilateral micronodular adrenal hyperplasia presenting as a severe myopathy with diaphragm atrophy.
  Autorzy: Kaźmierczak Sylwia F., Zieleniewski Wojciech, Kołomecki Krzysztof, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.8-11, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The most typical presentation of Cushing's syndrome includes truncal obesity, purple skin striae, moon face, emotional and sleep disturbances, plethora and proximal muscle weakness. ACTH-independent micronodular adrenocortical hyperplasia (AIMAH) is a rare cause of Cushing's syndroeme with male predominance. We describe here a female patient with atypical Cushing's syndrome due to AIMAH presenting as a severe myopathy with diapghragm atrophy. Case report: A 56-year-old female suffered from hypertension, NIDDM, central adiposity and muscle weakness for 5 years, but her appearance was not typically cushingoid. She was admitted to hospital because of respiratory insufficiency due to diaphragm atrophy. Reconstructive surgery of the diaphragm was performed, but without any significant improvement. Six months later, she was referred to us with suspicion of Cushing's syndrome. Her ACTH levels in plasma samples collected throughout the day were below normal. The cortisol level was at upper limit of the normal range. The plasma circadian cortisol profile was blunted and 1 mg dexamethasone did not induce any inhibition of serum cortisol. The subsequent administration of 8 mg of dexamethasone did not cause any further suppression of cortisol. While these findings were consistent with a diagnosis of adrenocortical adenoma, computed tomography demonstrated slightly enlarged, contrast-enhacned adreanls (both adrenal glands). Results: ACTH-independent Cushing's syndrome was diagnosed and the patient underwent bilateral adrenalectomy. Histological studies revealed bilateral micronodular adrenal hyperplasia. Soon after the surgery the woman became hypoadrenal...


  14/15

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii - GCI jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków : praca doktorska
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  15/15

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP.
  Tytuł angielski: Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease.
  Autorzy: Łojko Anna, Litwiniuk Maria, Komarnicki Mieczysław, Tomczak Piotr, Kaźmierczak Maciej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.331-339, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 1999 roku w Klinice Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu wprowadzono schemat BEACOPP według protokołu niemieckiej grupy German Hodgkin Study Group w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanej postaci choroby Hodgkina. Przedstawiamy wczesne wyniki, oraz obserwacje dotyczące toksyczności leczenia. Do badania włączono 21 pacjentów z rozpoznaną de novo ziarnicą złośliwą w stopniu zaawansowania od II B do IV według klasyfikacji Ann Arbor. Pacjenci otrzymali od do 8 kursów leczenia według schematu BEACOPP, ń napromienianie na zmiany resztkowe lub zmiany o średnicy pierwotnie powyżej 5 cm. Remisję całkowitą osiągnęło 86 proc. pacjentów. Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu toksyczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: BEACOPP regimen has been introduced for treatment of Hodgkin's disease since 1999 in the Clinic of Oncology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences. 21 untreated patients with Hodgkin's disease stage II B - IV according to Ann Arbor classification were treated with BEACOPP regimen. Each patient received 4 to 8 cycles of chemotherpay, ń radiotherapy to initial bulky disease and residual tumor remaining after chemotherapy. All patients were assessed for treatment results and toxicity. Complete remission was achieved in 86 p.c. patients. Treatment toxicity was moderate.

  stosując format: