Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAŁUŻEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ocena przydatności komercyjnego testu aglutynacyjnego Serodia-Myco II do serologicznej diagnostyki zakażeń wywoływanych przez Mycoplasma pneumoniae.
Tytuł angielski: Evaluation of the microparticle agglutination Serodia-Myco II test for serodiagnosis of Mycoplasma pneumoniae infections.
Autorzy: Rastawicki Waldemar, Kałużewski Stanisław, Jagielski Marek, Gierczyński Rafał
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.67-73, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniono przydatność komercyjnego testu aglutynacyjnego Serodia-Myco II (Fujirebio Inc., Japan) do serodiagnostyki mykoplazmozy. Stwierdzono wysoką czułość i niską swoistość tego odczynu w stosunku do odczynu wiązania dopełniacza, ELISA i odczynu lateksowego opracowanego we własnym zakresie. Warunkiem wykorzystania testu Serodia-Myco II w diagnostyce mykoplazmozy jest przyjęcie wartości diagnostycznie znamiennego miana przeciwciał ň 160 i potwierdzanie wyników tego testu odczynem referencyjnym, takim jak odczyn wiązania dopełniacza lub odczyn ELISA w klasie IgM i IgG.

  Streszczenie angielskie: The usefulness of Serodia-Myco II agglutination test (Fujirebio, Japan) for diagnosis of the Mycoplasma pneumoniae infections was evaluated. A total of 66 serum samples obtained from patients with respiratory tract infections were tested by Serodia-Myco II test, complement fixation (CF) test, ELISA-IgG/IgM, and by latex agglutination (LA) test prepared in our laboratory. Using CF test and ELISA as the reference tests, Serodia-Myco II test gave too many false positive results. This test in relation to CF test, ELISA-IgM, ELISA-IgG, and LA test showed a very high sensitivity, virtually 100 p.c. with a low specificity, below 50 p.c. It seems that oversensitivity of the Serodia-Myco II test is caused by too low cut off (40) value recommended by the manufacturer. The Serodia-Myco II test may be used in routine serodiagnosis of mycoplasmosis under condition that cut off value will be raised to 160 and the positive results of this test will be confirmed by the CF test or ELISA.


  2/8

  Tytuł oryginału: Szybka diagnostyka aneuploidii chromosomowych u płodu za pomocą metody multiplex Q-PCR.
  Tytuł angielski: Rapid detection of chromosomal aneuploidies in fetus by multiplex Q-PCR method.
  Autorzy: Helszer Zofia, Nowacka Joanna, Kałużewski Bogdan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.444-448, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Posługując się ilościową metodą PCR (quantitative PCR, Q-PCR) w badaniach DNA uzyskanego z osadu komórkowego po odwirowaniu 1,5 ml płynu owodniowego w trakcie rutynowej diagnostyki prenatalnej w 2 przypadkach wykryto aneuploidie chromosomowe: trisomię 21 oraz trisomię 13. Za pomocą konwencjonalnych technik cytogenetycznych w aminiocytach płodu poddanych hodowli potwierdzono wyniki badań wstępnych ustalając kariotypy odpowiednio: 47,XY,+21 oraz 47,XX,+13. Zastosowanie techniki Q-PCR umożliwia szybkie rozpoznanie aneuploidii w ciągu 48 godzin.

  Streszczenie angielskie: With application of the quantitative PCR, Q-PCR, two cases of aneuploidy: trisomy 18 and trisomy 21 were detected in the course of routine prenatal diagnosis in amniotic cells DNA obtained from 1.5 ml of the amniotic fluid. The conventional cytogenetic methods confirmed the diagnosis and the following karyotypes qwere estabilishjed: 47,XY,+21 and 47,XX,+13. The presented results show that by means of the Q-PCR the aneuploidy diagnosis can be obtained within 48 hours.


  3/8

  Tytuł oryginału: Jersinioza - niedoceniana choroba zakaźna.
  Tytuł angielski: Yersiniosis - unapreciated infectious diseases.
  Autorzy: Jagielski Marek, Rastawicki Waldemar, Kałużewski Stanisław, Gierczyński Rafał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.57-64, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano najważniejsze cechy pałeczek Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis wywołujących u ludzi odzwierzęcą chorobę zakaźną nazwaną jersiniozą. Przedstawiono zróżnicowany obraz kliniczny jersiniozy, diagnostykę mikrobiol. i antybiotykoterapię.

  Streszczenie angielskie: Yersiniosis is an acute or chronic zoonosis caused by rods belonging to species Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis. The natural reservoirs of these rods are domestic and wild living animals. Pathogens are transmitted to host by contamined food, water, and soil. The clinical manifestations of yersinosis are variable from mild diarrhoeas to serious pathological organic lesions. The diagnosis of yersiniosis is often possible only on the results of the bacteriological or serological examinations because of lack of typical clinical manifestations. The antibiotic treatment is necessary in case of yersiniosis innvolving enterocolitis, septicemia, and organic lesions.


  4/8

  Tytuł oryginału: Program zewnętrznej oceny jakości badań mikrobiologicznych - ocena wyników sprawdzianu przeprowadzonego w 2001 roku w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych.
  Tytuł angielski: Microbiological external quality assurance program (MEQAP) - evaluation of results obtained in sanitary - epidemiological station laboratories in 2001.
  Autorzy: Szych Jolanta, Kałużewski Stanisław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.199-213, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: W ramach Programu Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Mikrobiologicznych Sprawdzian 2001 oceniono wiarygodność identyfikacji i oznaczenia wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki 4 szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w laboratoriach 49 stacji sanitarno-epidemiologicznych. Poniższa praca zawiera analizę wyników przeprowadzonego sprawdzianu badań ze zwróceniem uwagi na przyczyny najczęściej popełnianych błędów.


  5/8

  Tytuł oryginału: Występowanie wybranych markerów zjadliwości u pałeczek Escherichia coli 018, 026, 044, 086, 0126 i 0127 izolowanych od dzieci z biegunką oraz u szczepów E. coli wyosobnionych z kału zdrowych dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Zakład Bakteriologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 129 k. : il., tab., bibliogr. 229 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20081

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/8

  Tytuł oryginału: Typy fagowe oraz profile plazmidowego DNA szczepów Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) izolowanych z ognisk zatruć pokarmowych w roku 2001.
  Tytuł angielski: Phage types and plasmid profiles of Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) stains isolated from outbreaks in Poland in 2001.
  Autorzy: Cieślik Anna, Szych Jolanta, Zasada Aleksandra A., Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.325-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano 41 szczepów S. Enteritidis określając ich lekowrażliwość, typując bakteriofagami wg Ward, oraz wyznaczając elektroforetyczne profile plazmidowego DNA. Wyizolowane z ognisk zatruć pokarmowych w Polsce w maju i czerwcu 2001 roku szczepy S. Enteritidis będące przedmiotem niniejszego opracowania przedstawiają różne typy fagowe. Wszytkie szczepy posiadają plazmid o wielkości 57 kb oraz dodatkowo plazmidy swoiste dla ich typów fagowych. Zaobserwowano przypuszczalną konwersję szczepu o typie fagowym 21 do typu 1var.


  7/8

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna biometria miednicy płodu: opis fizjologicznej zmienności i wstępna ocena przydatności w diagnostyce przesiewowej aneuploidii.
  Tytuł angielski: Fetal pelvis ultrasound biometry: physiologic variability and preliminary evaluation of its value in the screening for fetal aneuploidy.
  Autorzy: Dudarewicz Lech, Wieczorek Marek, Kałużewski Bogdan
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.7-12, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Dokonanie ultrasonograficznych pomiarów miednicy płodu, scharakteryzowanie zakresów fizjologicznej zmienności poszczególnych parametrów i wstępna ocena przydatności biometrii miednicy w diagnostyce przesiewowej aneuploidii. Materiał: Grupa 334 ciężarnych pomiędzy 14 a 21 tygodniem ciąży, w tym 7 płodów z liczbowymi aberracjami chromosomowymi. Metodyka. Pomiary ultrasonograficzne kąta pomiędzy talerzami kości biodrowymi płodu, wymiaru międzykolcowego oraz długości talerzy. Wyniki. Oceniono wpływ ułożenia płodu oraz wieku ciążowego na wykonane pomiary oraz określono przedział zmienności fizjologicznej badanych parametrów. Stwierdzono znamienny wpływ ułożenia płodu na wynik pomiaru. Stwierdzono zwiększenie kąta talerzy i wymiaru międzykolcowego w grupie płodów z trisomią 21, ale mała liczebność płodów chorych nie pozwala na wyciągnięcie wniosków istotnych statystycznie.

  Streszczenie angielskie: Objective of the study: To define the optimal conditions for fetal pelvis ultrasound assessment and to calculate the range of physiologic variability of every parameter. Preliminary assessment of pelvic biometry value in the screening for fetal aneuploidy, by comparison of the aneuploid and healthy groups. Material. Group of 334 pregnant women between 14 and 21 weeks of gestation, including 7 fetuses with chromosomal aneuploides. Method. Ultrasound measurements of iliac wings angle, interspinal diameter and iliac wings length. Results. The influence of gestational age and fetal position upon the pelvic measurements was assessed. The range of physiologic variability of every parameter was calculated. Highly significant influence of fetal position on measurements was noticed, which makes drawing conclusions without noting fetal position invalid. Increase of iliac angle and interspinal diameter in the group of fetal trisomy 21 was noted, but scarcity of the aneuploidy group does not let to draw statistically significant conclusions.


  8/8

  Tytuł oryginału: Co-expression of Epstein-Barr virus latent membrane protein 1, Bcl-2, Bcl-xl, p21 cip1 and p53 genes in human lymphoepithelial carcinoma.
  Autorzy: Kocki Janusz, Jarosz Bożena, Constantinou Maria, Korszeń-Pilecka Iwona, Pliecki Marek, Antosz Halina, Starosławska Elżbieta, Korobowicz Elżbieta, Kałużewski Bogdan, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.33-37, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Activation of latent genes of Epstein-Barr virus (EBV) protects human cells from apoptosis and can induce the expression of bcl-2 gene, a survival factor and inhibitor of apoptosis. We used in situ hybridization technique to detect of EBV LMP1, Bcl-2, Bcl-xL, p21 Cip1 and p53 genes expression in paraffin-embodded tissue from patient with a very rare lumphoepithelial carcinoma (undifferentiated carcinomas with lymphoid stoma) of parotid gland. We detected expression of LMP1, bcl-xL and strong signals from bcl-2. We did not detect signals of p53 and p21 Cip1. We have fixed a potent mechanisms of development of a parotid gland carcinoma: EBV infection or/and LMP1 activation - overexpression of bcl-2 and bxcl-xL - decreased expression of p53 and p21 Cip1 - immortization of cells - cancer.

  stosując format: