Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KĘPKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Survival and pattern of failure after postoperative radiation therapy for medulloblastoma in adult patients.
Tytuł polski: Ocena wyników i przyczyn niepowodzeń pooperacyjnego napromieniania dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego.
Autorzy: Żółciak Agnieszka, Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.104-109, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników pooperacyjnej radioterapii 27 dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego (modulloblastoma). Materiał i metoda. Poddano analizie 27 choorych na rdzeniaka płodowego, leczonych napromienianiem w II Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, w latach 1984-2000. Dwudziestu sześciu chorych napromieniono na oś móżgowo-rdzeniową (mediana - 33,6 Gy), podwyższając dawkę na tylny dół czaszki do 55 Gy. Jeden chory był napromieniony paliatywnie na móżg. Chorym nie podawano chemioterapii jako pierwotnego leczenia. Przeprowadzono analizę niepowodzeń leczenia, przeżycia całkowitego, przeżycia bez nawrotu choroby i przeżycia po wznowie (PPW). Oceny czynników rokowniczych dokonano w analizie jednowymiarowej, włączając wiek, stan ogólny, stan neurologiczny, zakres resekcji, lokalizację guza (robak versus półkula móżdżku), obecność desmoplazji i obecność zastawki w komorze mózgu. Do analizy nie włączono stopnia zaawansowania ze względu na brak wykonywania wszystkich obowiązujących badań wyjściowych (rezonans rdzenia kręgowego i punkcja lędźwiowa). Wyniki. Przeżycie 5- i 10-letnie wyniosło odpowiednio 55 oraz 44 proc. Prawdopodobnieństwo 5- i 10-letniego przeżycia bez nawrotu choroby wynosiło odpowiednio 44 i 31 proc. Wiek okazał się jedynym istotnym czynnikiem prognostycznym w analizie jednowymiarowej. Pięcioletnie przeżycie całkowite dla chorych w wieku poniżej 30 lat wynosiło 40 proc., a dla chorych w wieku 30 i więcej lat 90 proc. (p = ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To present the results of postopeorative radiotherapy in 27 adult patients with medulloblastoma and to design future management strategies. Material and methods. 27 patients with medulloblastoma were treated between 1984 and 2000, of whom 26 received craniospinal irradiation (median 33.6 Gy) with a boost to the posterior fossa (55 Gy). No patient received chemotherapy at primary treatment. Pattern of failure, overall survival (OS), disease free survival (DFS) and survival after recurrence (SAR) were analysed. Age, tumour location, desmoplasia in histology examination, extent of resection, shunt presence, performance and neurologic status were included in a univariate analysis in order to assess possible factors influencing overall survival. The disease stage was disregarded because of insufficient initial staging. Results. Actuarial 5- and 10- year OS rates were 55 p.c. and 44 p.c., respectively. Actuarial 5- and 10- year DFS rates were 44 p.c. and 31 p.c. respectively. In univariate analysis age was the only significant prognostic factor for OS. For patients less than 30 years of age 5-year OS rate was 40 p.c., for elders - 90 p.c., p = 0.004. A tendency to improve OS was observed with better performance and neurologic status, and location in the cerebellar hemisphere, whilst the presence of shunt and gross total resection worsened OS without statistical significance. Tumour recurred in 17 (63 p.c.) patietns. Ten relapses (59 p.c.) occurred within the first 2 ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Results of postoperative radiotherapy in lowgrade gliomas.
  Autorzy: Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława, Dyttus-Cebulok Katarzyna, Zolciak Agnieszka
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (2) s.61-73, il., tab., bibliogr. 41 poz. - Konferencja pt. Postępy w radiologii onkologicznej - diagnostyka, leczenie, planowanie leczenia Poznań 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate results of postoperative radiotherapy (PRT) for Low-Grade Gliomas (LGG). Material and methods: Between and 1955, 158 patients with LGG (WHO II) received PRT. A multivariate analysis for possible prognostic factors was performed. CT scans taken prior to surgery and at the time of recurrence were compared to define the recurrence pattern in relation to initial tumour site and the irradiated volume. Results: Ten-year overall and progression free survival rates were 41 p.c. and 29 p.c., respectively. A multivariate analysis revealed that good WHO performance status, seizures at presentation, duration of symptoms before treatment 12 months, age 54 years and gross total resection were associated with increased survival. All but three analysed recurrences occurred within the initial tumor sites. Three was only one case of recurrence outside the previously irradiated volume. Conclusion: Long-term treatment results were unfavourable for most LGG patients. Our data confirm the prognostic value of the above-mentioned factors.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ganglioneurocytoma (central neurocytoma with diffuse ganglionic differentiation) with neuraxis dissemination. Case report and review of the literature.
  Tytuł polski: Ganglioneurocytoma z rozsiewem w centralnym układzie nerwowym. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Kępka Lucyna, Miller Douglas C., Fijuth Jacek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.407-412, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 46-letniego mężczyzny, u którego dokonano subtotalnej resekcji guza mózgu, zlokalizowanego w okolicy otworu Monroe prawej komory bocznej. W badaniu histopatologicznym zdiagnozowano guz pochodzenia neuronalnego, złożony z 2 typów komórek nowotworowych - neurocytów i komórek zwojowych. Ostatecznie postawiono rozpoznanie histopatologiczne - ganglioneurocytoma. Na podstawie morfologii guza (brak atypii, pleomorfizmu, martwicy) oraz niskiego potencjału proliferacyjnego, oznaczonego za pomocą przeciwciał MIB1, określono, że chodzi o wysokozróżnicowany, dobrze rokujący nowotwór. Stan ogólny i neruologiczny chorego uległ, w ciągu 3 miesięcy po zabiegu operacyjnym, znacznemu pogorszeniu. W rezonansie magnetycznym mózgu wykazano bardzo dużą progresję miejscową nowotworu, z jednoczesnym rozsiewem wzdłuż komór, charakteryzującym się obecnością satelitarnych guzów w rogu skroniowym i potylicznym komory bocznej prawej i jednoczesnym wzmocnieniem kontrastowym wzdłuż komory III. W badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego z punkcji lędźwiowej nie znaleziono komórek nowotworowych. Chory został napromieniony na mózg i C1-C2, do dawki 42 Gy w 15 frakcjach, z podwyższeniem dawki na obszar wznowy miejscowej do 46 Gy. Cztery miesiące po zakończeniu radioterapii stwierdzono stabilizację choroby w badaniu radiologicznym i lekką poprawę stanu neurologicznego. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tego rzadkiego nowotworu. Zaznaczono, że według niektórych ...

  Streszczenie angielskie: We reprot the case of a 46-year-old man with ganglioneurocytoma, initally managed by subtotal resection. The location of the tumour was typical for central neurocytoma, but there was a rapid local progression (in 3 months) mimicking malignant tumour with simultaneous dissemination in the brain as evidenced by magnetic resonance imaging (MRI). The histological appearance of this tumour lacked features of malignancy and showed tow neoplastic cells types - a predominance of neurocytes with some ganglion cells scattered singly and in clusters in all parts of the tumours. An immunostain for synaptophysin was typical for neuronal tumours. The proliferative potential of the tumour was low, as indicated by an MIB1 immunostain. The disease was managed at progression with radiotherapy delivered to the whole brain (42 Gy in 15 fractions) and with a boost to the primary site (2 fractions of 2 Gy). Four months after radiotherpay the neurological status of the patient had improved and he no longer required steroid administration. MRI revealed tumour stabilisation. We conclude that neuronal tumours like ganglioneurocytoma or central neurocytoma with diffuse ganglionic differentiation may not be as benign as previously thought and discuss other data reporting malignant behaviour of such tumours. Aggressive tumour behaviour can occur in the absence of the described histopathological signs of poor prognosis, making clinical predictions from the pathological data uncertain. The ...

  stosując format: