Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KĘDZIERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Pozyskiwanie tkanki kostnej po pobraniach wielonarządowych celem przygotowywania allogennych przeszczepów kostnych.
Tytuł angielski: Bone tissue harvesting after multiorgan procurements for preparation of preserved bone allografts.
Autorzy: Bohatyrewicz Andrzej, Białecki Pitor, Bohatyrewicz Romuald, Larysz Dariusz, Kędzierski Michał, Dziedzic-Gocławska Anna
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.189-195, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Biostatyczne allogenne przeszczepy kostne są szeroko stosowane w zabiegach rekonstrukcyjnych w ortopedii i chirurgii urazowej. Dotychczas w Polsce do przygotowania przeszczepów pobierano kości w przebiegu sekcji wyłącznie w prosektoriach zakłądów medycyny sądowej. Wzrastające zapotrzebowanie doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na allogenne przeszczepy kostne. W 1999 roku grupa ortopedów z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie rozpoczęła pobieranie kości bezpośrednio po przeprowdzonych pobraniach narządów unaczynionych. W pracy przestawiono doświadczenia obejmujące szczegóły techniczne i ograniczenia, które spowodowały, że kości pobrano od 12 z 20 dawców wielonarządowych (60 proc.), w okresie od listopada 1999 do kwietnia 2001 roku.

  Streszczenie angielskie: Preserved bone allografts are widly used in orthopaedic and traumatology operations. Until now, bone tissue for the preparation of preserved allografts has been collected from cadaveric donors in forensic medicine departments. Increasing demand for preserved bone allografts and limited number of suitable donors led to a prolongation of the waiting time for this kind of allografts. In 1999 a group of orthopaedic surgeons from the Orthopaedics and Trauma Department of the Pomeranian University of Medical sciences started to retrieve bone tissue following vascularized organ procurements. The aim of this paper is to present the technical details and limitations of this enterprise Between November 1999 and April 2001 bone tissue was erieved from 12 out of 20 multiorgan donors (60 p.c.).


  2/5

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporotycznych złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera u osób w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Treatment of osteoporotic pertrochanteric fractures with use of elastic Ender nails in aged people.
  Autorzy: Kędzierski Michał, Król Roman
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.144-150, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Złamania kości udowej są często pierwszym klinicznym objawem osteoporozy u osób w podeszłym wieku. Postępujący zanik masy kostnej i współistniejące schorzenia narządu ruchu, zaburzenia równowagi, upośledzenie umysłowe oraz schorzenia internistyczne są czynnikami zwiększającymi ryzyko złamania. W następstwie niewielkiego urazu dochodzi z reguły do wielofragmentowego i obejmującego okolicę międzykrętarzową złamania bliższego końca kości udowej. Materiał i metody: W latach 1995-2001 sposobem Endera leczono 114 chorych z osteoporotycznymi złamaniami w okolicy międzykrętarzowej. Przed zabiegiem operacyjnym u 27 chorych współistniała cukrzyca, u 52 miażdżyca uogólniona oraz u 29 w różnym stopniu zaawansowania demencja starcza. Ubytek masy kostnej w okolicy szyjki kości udowej wyniósł średnio -3,5 odchylenia standardowego. Ocenę leczenia przeprowadziliśmy u 76 operowanych po 6, 12, 18 tygodniach i 12 miesiącach, oceniając zakres ruchu stawu biodrowego, sposób i zakres poruszania się, na zdjęciach rtg ocenialiśmy zrost złamania i kąt trzonowo-szyjkowy. Wyniki: Ocena kliniczna i radiologiczna wykazała, że wynik dobry uzyskaliśmy u 45 (60 proc.) operowanych, a zadowalający u 20 (28 proc.) oraz zły u 11 (12 proc.) operowanych. Zrost złamania uzyskano u 84 proc. leczonych w okresie od 10 do 24 (średnio 17) tygodni, a u 5 (5,5 proc.) nie uzyskano zrostu. Wnioski: Stabilizacja złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera jest metodą z wyboru w leczeniu chorych w podeszłym wieku, obciążonych osteoporozą i schorzeniami internistycznymi. Najlepsze wyniki leczenia operacyjnego uzyskano u chorych operowanych w I dobie po urazie, o wysokiej sprawności fizycznej i umysłowej przed urazem.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Proximal femur fractures are often the first symptom of osteoporosis in old people. Proximal femur fractures in the sequence minimal trauma are as the rule multifragmenatal and covers peritrochanteric part. We revieved effectiveness of Ender technique in aged people with coexisting ostoporosis. Material and methods: In 1995-2001 114 patients with osteoporotic peritrochanteric fractures were treated with Ender technique. In our group of patients before operation coexisted in 17 diabetes mellitus, in 52 arteriosclerosis and in 29 patient in different degree senile dementia. We evaluated 76 patient after 6, 12, 18 weeks and 12 months poost operatively. We examined rangr of hip motion and way of walking, on x-rays we evaluated the healing of fracture and shaft-neck angel. Results: Clinical and radiological evaluation of named group showed a very good result in 45 (60 p.c.), a good result in 20 (28 p.c.) and a poor results in 11 (12 p.c.) of operated patients. The fracture healing occurred in all named group in 84 p.c. of patient in 10-24 weeks (mean 17 weeks). Conclusion: Elastic Ender nailing is a technique of choice in the treatment of aged people with osteoporosis and passed medical history. The bets result of operative were avhieved in patient operated in 1 day after trauma, with high physical and mental dexterity before trauma.


  3/5

  Tytuł oryginału: Przypadek ropnia przymózgowego jako powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: The case of paracerebral abscess as a complication of midle ear purulent inflammation.
  Autorzy: Kołodyński Piotr, Jaźwiec Przemysław, Barnaś Szczepan, Wilczyński Krzysztof, Całka Karol, Kędzierski Bartłomiej, Bojarski Bolesław, Chudzik Maciej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.474-476, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego 18-letniego mężczyzny z ropniem zewnątrzoponowym przymózgowym w lewej okolicy skroniowej, będącym powikłaniem zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Rozpoznanie postawione z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Chorego leczono zachowawczo celowaną antybiotykoterapią i pentaglobiną nie uzyskując poprawy. Następnie wykonano radykalny zabieg operacyjny na uchu środkowym, a następnie reoperację z jednoczasowym opróżnieniem ropnia przez otwór trepanacyjny z dobrym efektem. Omówiono najważniejsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego mające zapobiegać występowaniu śródczaszkowych powikłań w przebiegu chorób ucha.

  Streszczenie angielskie: We reported the case of para-cerebral abscess in the left temporal region, being a complication of exacerbation of chronic middle ear inflammation with cholesteatoma. Computed tomography was performed, which helped in the diagnosis. The patient was treated conservatively by aimed antibiotic therapy. We performed surgery of the middle ear, with abscess removal through trepan apertura attaining good results. We have presented principles of diagnostic and therapeutic procedures which help in prevention of intracranial complications in ear diseases.


  4/5

  Tytuł oryginału: Problemy w leczeniu osteoporotycznych złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera u osób w wieku podeszłym
  Autorzy: Kędzierski Michał, Król Roman
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.153-158, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Funkcja kręgosłupa w części szyjnej po odcinkowym usztywnieniu bądź zesztywnieniu : praca doktorska
  Autorzy: Kędzierski Michał Piotr, Gusta Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20666

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: