Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KĘDZIERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Powikłania pierwotnej niedoczynności tarczycy jako następstwo przerwania terapii substytucyjnej.
Tytuł angielski: Complications of primary hypothyroidism as a consequence of substitutional therapy interruption.
Autorzy: Kędzierska Karolina, Pietrzak-Nowacka Maria, Kacalak-Rzepka Anna, Ciechanowski Kazimierz
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 32-letniej pacjentki z pierwotną niedoczynnością tarczycy, u której w wyniku samowolnego odstąpienia od substytucji hormonami tarczycy rozwinął się ciężki obrzęk śluzowaty, charakteryzujący się szczególnym nasileniem objawów ze strony układu krążeniowo-oddechowego oraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The case of a 32-year old female patient with primary hypothyroidism suffering from severe myxoedema as a consequence of denying thyroxin taking is presented. Severe expression of pathological changes in circular-respiratory system and uncommon skin changes are discussed.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji magnezem na stężenie ołowiu i kadmu w erytrocytach i we włosach u dzieci.
  Tytuł angielski: Influence of magnesium supplementation on lead and cadmium concentration in children's erythrocytes and hair.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Radomska Krystyna, Kędzierska Elżbieta, Graczyk Alfreda, Durska Grażyna, Karakiewicz Beata, Fabian Wiesława
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.323-328, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano stężenie ołowiu, kadmu, magnezu całkowitego w krwinkach czerwonych i we włosach oraz magnezu zjonizowanego w surowicy krwi u dzieci przed i po suplementacji preparatem magnezu. Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie się stężenia ołowiu i kadmu w krwinkach czerwonych i we włosach w wyniku przeprowadzonej suplementacji.

  Streszczenie angielskie: The concentration of lead, cadmium and total magnesium was evaluated in erythrocytes and in hair as well as ionized magnesium in blood serum before and after magnesium supplementation a statistically significant decrease of lead and cadmium in erythrocytes and hair was affirmed as the result of magnesium suplementation.


  3/5

  Tytuł oryginału: Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Bober Joanna, Kędzierska Karolina, Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz, Widecka Krystyna, Stachowska Ewa, Safranow Krzysztof, Myślak Marek, Dutkiewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.619-624, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wymieniacz Na- - H- (NHE) jest systemem transportującym występującym w błonach komórkowych., biorącym udział w homeostazie wewnątrzkomórkowego sodu. Zwiększoną aktywność NHE obserwowano w erytrocytach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP). Zbadano 25 osób z NTP oraz 24 osoby bez nadciśnienia tętniczego (k). Pacjenci z NTP mieli statycznie (p 0,01) większą masę ciała (BMI odpowiednio 26,0 ń 2,9 vs 23,1 ń 2,7) oraz wyższe ciśnienie skurczowe, rozkurczowee i średnie (odpowiednio SBP 167 ń 24,6 z vs 120 ń 10,5; DBP 98 ń 16,7 vs. 76 ń 6,4; MAP 118,6 ń 17,9 vs 89 ń 6,4) niż osoby z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy MAP a BMI (p 0,02) u pacjentów z NTP. Średnia wartość aktywności erytrocytarnego NHE była istotnie wyższa w grupie NTP niż K (9,6 ń 3,6 vs. 8,2 ń 2,6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. W grupie NTP zaobserwowano bimodalny rozkład aktywności NHE. Nie wykazano zależności pomiędzy aktywnością NHE a BMI, MAP, SBP, BDP, wiekiem czy dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego w grupie NTP i K.

  Streszczenie angielskie: A sodium-proton exchanger (NHE) is a membrane transport system taking part in intracellular sodium homeostasis. An increased NHE activity was observed in erythrocytes of primary hypertension (NTP) patients. Study group consisted of 25 NTP patients and 24 control (K). NTP patients were significantly heavier (p 0.01) than control (BMI 26.0 ń 2.9 vs. 23.1 ń 2.7, respectively). They also had significantly higher systolic, diastolic and mean arterial pressure than K (SBP 167 ń 24.6 vs. 120 ń 10.5; DBP 98 ń 16,7 vs 76 ń 6.4; MAP 118.6 ń 17.9 vs. 89 ń 6.4, respectively). There was positive correlation between MAP and BMI (p 0.02) in NTP patients. Mean NHE activity was significantly higher in NTP than in K group (9.6 ń 3.6 vs. 8.2 ń 2.6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. A bimodal distribution of NHE activity in NTP groups was observed. There was no correlation between NHE activity and BMI, MAP, SBP, DBP, age or positive family history of hypertension in NTP or K groups.


  4/5

  Tytuł oryginału: Stężenia wybranych biopierwiastków i metali toksycznych w organizmie i ich wpływ na stan zdrowia populacji szczecińskiej wieku rozwojowego : praca doktorska
  Autorzy: Kędzierska Elżbieta, Kozielec Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 142 k. : tab., bibliogr. 213 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19843

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Czas do rozpoznania w nowotworach krwi - wskaźnik sprawności systemu służby zdrowia?
  Tytuł angielski: Time till diagnosis in blood neoplasia - an index of the efficiency of health care system?
  Autorzy: Snarski Emilian, Kędzierska Magdalena, Wamil Małgorzata, Prejbisz Aleksander, Pędzisz Piotr, Wiktor-Jędrzejczak Wiesław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.257-262, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W roku 1999 przeprowadzono w Polsce reformę ochrony zdrowia. Polegała ona na wprwadzeniu instytucji lekarza rodzinnego na poziomie podstawowych usług zdrowotnych oraz utworzenia kas chorych - nowych instytucji zarządzających finansami. W założeniu miało to usprawnić proces diagnostyczny i poprawić spsosób kierowania chorych do odpowiednich specjalistów. Powinno więc zaowocować skróceniem czasu upływającego od wystąpienia objawów do rozpoznania. Celem pracy było porównanie czasu potrzenego do postawienia diagnozy w ostrych i przewlekłych białaczkabh w latach 1990-1998 oraz 1999-2001. W ostrych i przewlekłych białaczkach średni czas od pierwszego kontaktu z lekarzem do rozpoznania był krótszy po reformie niż przed nią (wyniósł w ostrych białaczkach 11 ń 2 dni, w latach 1999-2001 i 20 ń 2 dni 1990-1998, p = 0,01 w przewlekłych białaczkach 9 ń 2 dni w latach 1999-2001 i 18 ń 2 dni w latach 1990-1998, p = 0,01). Jednoczeąśnie zaobserwowano zmniejszenie liczby przypadkowych diagnoz przewlekłych bialaczek z 18 na 96 rozpoznań (20 proc.) w latach 1990-19988 do 0 na 30 rozpoznań w latach 1999-2001 (p = 0,03). Nie zaobserwowano istotnych różnic w średnim czasie upływającym do wystąpienia pierwszych objawów choroby do kontaktu z lekarzem. Wyniki te sugerują, że w wyniku reformy doszło do istotnego skrócenia czasu rozpoznawania białaczek. Zostało to najprawdopodobniej uzyskane dzięki szybkiemu przenoszeniu chorych do ośrodków specjalistycznych. Z drugiej strony zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: In 1999 a reform of health insurance system was introduced in Poland. It hinged on introducing the institution of family doctor on the basic level of medical service and on creation of new institutions managing financies ('health funds'). The changes were intended to improve the diagnostics and the traffic of patients to appropriate specjalists, and thus shorten the time between the onset of the disease and the diagnosis. The aim was to compare the lengh of time prior to diagnosis in acute and chronic leukemia in years 1990-1998 and 1999-2001. The average time up to diagnosis in both acute and chronic leukemia was shorter after the reform (in acute leukemia the time was 11 ń 2 days in yearrs 1999-2001 compared to 20 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01, in case of chronic leukemia the time was 9 ń 2 days in years 1999-2001 and 18 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01). Also, a reduction of the frequency of incidental diagnoses was observed in chronic leukemia (drop from 18 to 96 cases (20 p.c.) in years 1990-1998 to 0 of 30 cases in the years 1999-2001; p = 0.03). There was no difference in the average of time leugth from the appearance of first symptoms to the contact with general practitioner in pre- and post- reform groups. The results suggest that the reform had led to considerablereduction of time needed for leukemia diagnosis. It is probably due to rapid transfer of leukemia patients to specialized units. On the other hand, the economic constraints in family ...

  stosując format: