Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KŁOS
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Podstawy chirurgii rekonstrukcyjnej
Autorzy: Gołąbek Wiesław, Kłos Adam
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.46-50, il., bibliogr. 5 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/31

  Tytuł oryginału: Wolne płaty skóry z mikrozespoleniem naczyń
  Autorzy: Kłos Adam, Gołąbek Wiesław
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.56-59, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/31

  Tytuł oryginału: Ekspresja białka HER2 u chorych na raka gruczołu piersiowego bez przerzutów do węzłów chłonnych.
  Tytuł angielski: Overexpression of HER2 protein in lymph node-negative breast cancer patients.
  Autorzy: Kłosowska Anna, Skręt Joanna, Chmaj Karolina
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy było wykrycie ekspresji białka HER2 u chorych na raka gruczołu piersiowego bez przerzutów do węzłów chłonnych w stadium G2, pT1-2, pNO, leczonych na Oddziale Chirurgii Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Materiał i metody: Badaniami objęto 36 pacjentek w wieku 36-82 lat. W analizie uwzględniono wiek pacjentek, postać histologiczną nowotworu, wielkość guza, stopień złośliwości histologicznej, stan węzłów chłonnych, obecność receptora dla estrogenów i progesteronu oraz ekspresję białka p53 i katepsyny D w komórkach nowotworowych. Ekspresję białka HER2 badano przy użyciu testu immunohistochemicznego firmy DAKO - "DAKO Hercep Test for Immunoenzymatic Staining (Code No. 5204)". Wyniki i wnioski: Nadekspresję białka HER2 stwierdzono u 11 pacjentek (30,6 proc.). U kobiet w wieku przedmenopauzalnym stwierdzono większą ekspresję HER2 (42,9 proc.). Nie zaobserwowano zależności między wielkością guza a ekspresją HER2. Nadprodukcja białka HER2 u pacjentów z obecnością receptorów dla estrogenów wynosiła 33,3 proc. Oznacza to bardziej agresywną postać choroby i sprzyja oporności na terapię hormonalną. W przypadku obecności białka p53 jak i jego braku nadekspresja wynosiła 30 proc. Konkluzja: Nadekspresję białka HER2 wykryto u 30,6 proc. badanych chorych, co pozwala na wyodrębnienie grupy pacjentek o niekorzystnym rokowaniu.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of this study was to analyse the expression of the human epidemal growth factor receptor - 2 (HER2) in patients with no detected lymph node metastases, tumor size below 5 cm and in G2 stage. HER2 is a product of an HER2 proto-oncogen. It plays an important role in regulating cell growth. HER2 overexpression is generally associated with a more aggressive disease and a worse prognosis. The cases were those of patients treated by the Surgical Ward of Oncology Department of Karol Marcinkowski University of Medical Science in yeras 1999 and 2000. Materials and methods: We identified 36 cases suitable for inclusion in the study. Variables taken into consideration included the age of patients, histological type, size of tumor, grading, status of lymph nodes, the presence of estrogen and progesterone receptors, p53 and catepsin D in breast cancer cells. The patients were aged between 36 and 82 years. 72.2 p.c. of cases were ductal breast cancer. 72.2 p.c. of tumors had below 2 cm in diameter. Estrogen receptors were found in 75 p.c. of cases and progesterone receptors in 80.6 p.c. Expression of 53 was detected in 52.8 p.c. of women. Expression of HER2 was detected using the "DAKO Hercep Test for Immunoenzymatic Staining (DAKO-Code No. 5204)". Results and Conclusions: Overexpression of HER2 protein was detected in 11 patients (36 p.c.). Premenopausal women showed higher expression of HER2 (42.9 p.c.). Only two cases of lobular cancer did not provide adequate data for estimation of a relationship between histological type and expression of HER2...


  4/31

  Tytuł oryginału: Statyny w leczeniu dyslipidemii cukrzycowej.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek L.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.58-61, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dyslipoproteinemia cukrzycowa charakteryzująca sie hipertrójglicerydemią, niskim poziomem HDL cholesterolu, prawidłowym bądź podwyższonym poziomem LDL cholesterolu oraz obecnością małych gęstych cząsteczek LDL, jest silnym czynnikiem ryzyka miażdżycy ostatnie rekomendacje europejskie i amerykańskie podkreślają znaczenie leczenia zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzyce w obniżaniu ryzyka powikłań miażdżycowych. Jeżeli zmiana stylu życia nie daje oczekiwanych wyników należy zastosować leki. Najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu zaburzeń lipidowych są statyny i fibraty. Efektem działania statyn jest istotne obniżenie LDL cholesterolu i umiarkowana redukcja trójglicerydów. Jednakże statyny wywierają istotny wpływ na naczynia, który może być niezależny od modyfikacji lipidów. To działanie określane jako plejotropowe obejmuje poprawę dysfunkcji śródbłonka, działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i stabilizujące blaszkę miażdżycową. Kilka ostatnich badań dotyczyło wpływu farmakoterapii na lipoproteiny u chorych na cukrzycę. Informację odnośnie działania statyn na redukcję ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę pochodzą z analizy podgrup w ramach dużych badań prewencji kardiologicznej.

  Streszczenie angielskie: Diabetic dyslipoproteinemia chracterized by hypertriglyceridemia, low HDL cholesterol and often normal or elevated LDL cholesterol with predominance of small, dense LDL is a strong risk factor for atherosclerosis. Recent guidelines in the Europe and USA have underlined the importance of treating lipid abnormalities in people with diabetes in order to reduce the risk of this complication. Should lifestyle approaches not be sufficient drugs will need to be added. The two most common classes of drugs to correct lipoprotein abnormalities are the statins and the fibrates. The effect of statins is associated with significant LDL lowering and modest-to-moderate trigliceride lowering. However, the statins are extremly complex drugs and exhibit a wide variety of vascular effects that may or may not be dependent on their lipid - modifing properties. These so-called pleotropic effects include alterations of endothelial function, inflammation, coagulation, and plaque stability. Several recent studies have investigated the effects of pharmacotherapy on lipoprotein levels in diabetic patients. The information with respect to the beneficial effects of statins in reducing coronary artery disease in diabetes depends on subgroup analyses of the results from large coronary artery disease prevention trials.


  5/31

  Tytuł oryginału: Mnogie guzy serca u noworodka jako kardiologiczny stan zagrożenia życia - prezentacja przypadku.
  Tytuł angielski: Multiple cardiac tumors in an infant as a critical cardiac life-threatening risk - case report.
  Autorzy: Kłosińska-Pituła Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.67-69, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisany przypadek dotyczy noworodka z mnogimi guzami serca. Guzy serca występują rzadko. Najczęściej są rozpoznawane u noworodków i dzieci do drugiego roku życia, obciążonych rodzinnie występowaniem stwardnienia guzowatego. Ze względu na niekorzystną lokalizację wewnątrz jam serca mogą powodować stan zagrożenia życia. W tych przypadkach wymagają leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of a neonate with multiple tumors. Cardiac tumors are rare. They are mostly recognized among infants and children under 2 years of age with family history of tuberous sclerosis. Cardiac tumors can produce life-threatening risk becouse of their location. These cases need surgical intervention.


  6/31

  Tytuł oryginału: Tamponada serca w wyniku tępego urazu klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Cardiac tamponade due to blunt thoracic trauma.
  Autorzy: Surowski S., Surowski P., Kłos S.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.107-110, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek urazowego pęknięcia prawej komory serca, w wyniku tępego urazu klatki piersiowej z powodzeniem leczonego operacyjnie. Brak uszkodzeń innych narządów klatki piersiowej oraz powolne narastanie tamponady osierdzia były przyczyną opóźnionej decyzji o torakotomii.

  Streszczenie angielskie: We report a case of right ventricular rupture due to blunt thoracic trauma which was successfull repaired. Absence others injures of thoracic and slowly increasing symptoms of cardiac tamponade delayed decission about treated by thoracotomy.


  7/31

  Tytuł oryginału: Zmiany w spożyciu wybranych witamin u osób dorosłych z nadwagą i otyłością po zastosowaniu diety niskoenergetycznej.
  Tytuł angielski: Changes in vitamins intake in overweight and obese adults after low-energy diets.
  Autorzy: Pachocka Lucyna, Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.243-252, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizowano spożycie witamin A, B1, B2, C i niacyny w racjach pokarmowych diety zwyczajowej u osób ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) powyżej 25 kg/mý oraz dokonano oceny realizacji zaleceń diety niskoenergetycznej (1000 kcal). Stwierdzono, iż po zastosowaniu diety niskoenergetycznej spożycie witamin było niższe w porównaniu z dietą zwyczajową. Niższe spożycie związane było z niecałkowitym dostosowaniem się pacjentów do zalecanej diety.


  8/31

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/31

  Tytuł oryginału: XXIV Congress of the European Society of Cardiology, Berlin, 31 sierpnia - 4 września 2002.
  Autorzy: Ceremużyński Leszek, Bywalec, Bednarz Bronisław, Rezler Joanna, Gębalska Jadwiga, Kłosiewicz Beata
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.363-368 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/31

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych na wrażliwość baroreceptorów zatoki szyjnej u chorych po zawale serca : praca doktorska
  Autorzy: Kłosiewicz-Wąsek Beata, Budaj Andrzej (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital Grochowski Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 72 k., [12] k. tab. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/31

  Tytuł oryginału: Immunomodulacyjny wpływ przetoczeń preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł angielski: Immunomodulatory effect of blood components transfusions.
  Autorzy: Kłos Mirosław, Korsak Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.413-416, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawiają mechanizmy immunomodulacji wywołanej przetaczaniem krwi i kliniczne konsekwencje tego zjawiska. Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych może wywoływać interakcje komórkowe zmniejszające reaktywność immunologiczną biorcy. U podłoża poprzetoczeniowych zmian immunologicznych leżą dwa podstawowe zjawiska - immunizacja i immunosupresja. Czynniki wywołujące te dwa zjawiska nie są do końca poznane. Immunomodulacja obserwowana w następstwie przetoczeń krwi wiąże się prawdopodobnie ze zmniejszeniem odporności komórkowej przy jednoczesnym wzroście odporności humoralnej. Obserwowane skutki przetoczeń obejmują przesunięcie subpopulacji limfocytów z Th1 na Th2, zmniejszenie aktywności naturalnych komórek cytotoksycznych, stosunku CD4/CD8 i blastogenezy limfocytów. Badania przeprowadzono na modelach zwierzęcych sugerują, że mechanizmy immunomodulacyjne stymulowane są leukocytami znajdującymi sie w preparatach krwi. Wykazano także, że usuwanie leukocytów przed przechowywaniem preparatów jest bardziej efektywne niż usuwanie leukocytów po przechowywaniu.


  12/31

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie choroby Alzheimera inhibitorami acetylocholinesterazy: zmniejszanie luki pomiędzy dowodami naukowymi a praktyką kliniczną].
  Autorzy: Kłoszewska Iwona
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (2) s.120, 122, bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Neurology 2001; 248 : 551-557
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/31

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja całkowitego ubytku gardła płatem z mięśnia piersiowego większego
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk, Morshed Kamal, Kłos Adam, Trojanowski Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.362-365, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  14/31

  Tytuł oryginału: Wolny płat skóry przedramienia z mikrozespoleniem naczyń do rekonstrukcji jamy ustnej i gardła
  Autorzy: Kłos Adam, Gołąbek Wiesław, Olszański Witold, Siwiec Henryk
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.365-369, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  15/31

  Tytuł oryginału: Ibuprofen w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków.
  Autorzy: Kornacka M. Katarzyna, Kłosińska Inga, Bober Krystyna
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.35-36, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  16/31

  Tytuł oryginału: Rola steroli i stanoli w leczeniu hipercholesterolemii i profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Sterols and stanols in hypercholesterolemia treatment and prevention of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina, Ziółkowska Anna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.395-402, tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/31

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady gałki ocznej u noworodków - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Congenital defects of the eye globe in newborns - case reports.
  Autorzy: Szczapa Tomasz, Kłosowska Anna, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.70-74, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania wrodzonych wad gałęk ocznych u noworodków. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy występowania ciężkich wad wrodzonych gałęk ocznych w okresie od 1.01.1997 do 31.01.2002 w materiale Katedry Neonatologii w Poznaniu. W ocenie grupy uwzględniono: wywiad demograficzny, ciążowy, okołoporodowy oraz charakterystykę stwierdzonych wad. Wyniki: U sześciu noworodków stwierdzono następujące wady: u trzech bezocze, u jednego jednostronne bezocze, natomiast u dwóch obecność szczątkowych gałek ocznych z niedorozwojem oczodołu. Częstość występownaia bezocza oceniono na 1,5/10000, a obustronnie szczątkowych, zanikowych gałek ocznych na 0,76/10000 żywo urodzonych dzieci. U opisanych noworodków nie zaobserwowano wpływu czynników zewnętrznych na powstanie wady, jak również związku z płcią, a także z wiekiem rodziców. U jednego noworodka można podejrzewać rodzinne występownaie wady ze względu na obecność ciężkich wad ośrodkowego układu nerwowego w poprzedniej ciąży. Wyżej wymienione wady były powiązane z występowaniem szeregu innych ciężkich, często letalnych wrodzonych anomalii, jak: wady ośrodkowego ukłądu nerwowego, wady serca, wady ukłądu moczowo-płciowego, wady twarzoczaszki, liczne cechy dsmorfii. U dwóch noworodków wykonano badanie kariotypowe. U jednego z nich z bezoczem stwierdzono zespół Patau, a u drugiego z noworodków wynik był prawidłowy.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the research was to estimate the frequency of prevalence of the congenital defects of the eye globe in the newborn. Material and methods; A retrospective analysis of the frequency of prevalence of the severe congenital defects of the eye globe in the neborn, from 1.01.1997 till 31.01.2002, in the material of the University School fo Medical Sciences, Department of Neonatology in Poznań was made. The demographic, gestational and perinatal history, and the character of the defects were analysed. Results: In six newborns the following defects were present: in three cases the anophthalmia, in one case the unilateral anophthalmia, in two cases the presence of residual globes with malformed orbit. THe frequency of prevalence of the anophthalmia was 1,5/10000 live birhts one of the billateral residual, atorphic globes 0,76/10000 live births. No influence of the external factors on the characterized newborns or corelation with sex and age of the parents was found. In one of the cases family prevalence might be suspected because of the presence of severe central nervous system defects in the previous pregnancy. THe defects were connected with the presence of other severe, often lethal, congenital malformations like: defects of central nervous system, defects of the heart, genitourinary system defects, facial skeleton defects., numerous signs of dysmorphism. In two of the newborns the karyotype was examined. In the first case the Patau syndrome was found, in the second the karyotype was normal.


  18/31

  Tytuł oryginału: Częstość występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego.
  Tytuł angielski: Incidence of primary and secondary cleft palate.
  Autorzy: Zawadka Adam, Szczapa Tomasz, Kłosowska Anna, Szczapa Jerzy, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.143-147, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena częstości występowania, rozszczepu podniebienia oraz predyspozycji do występowania tej wady. Dokonano retrospektywnej analizy w grupie 77 noworodków ze stwierdzonym rozszczepem, urodzonych w latach 1994-2001 w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Akademii Medycznej w Poznaniu. Częstość występowania rozszczepów podniebienia określono w badanej grupie na 1,93:1000 żywo urodzonych. Zależności pomiędzy potencjalnie szkodliwymi czynnikami a występowaniem wady nie znaleziono. Wykazano statystycznie istotną zależność pomiędzy płcią a typem rozszczepu podniebienia. Wykazano, że rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego występował częściej u chłopców. Rozszczepy podniebienia stanowiły 14,3 proc. wad występujących w obrębie części twarzowej czaszki. u28 noworodków występował inne wady wrodzone.

  Streszczenie angielskie: Incidence and type of primary and secondary cleft palate, and predispositions to this defect were estmiated in the research. A retrospective analysis of incidence cleft palate in a group of 77 newborns born in the University School of Medical Sciences Gynecology and Obstetrics Hospital in Poznań, from 1994 till 2001, was made. The incidence of cleft palate in the analysed group was 1,93:1000 live births. No corelation between potential noxious factors and presence of defect was found. However, corelation between the type of the defect and the sex was found. It was found that the primary and secondary cleft palate occurred more often in male newborns. 14,3 p.c. of all the defects of the facial skeleton that occurred in the analysed group were cleft palates. in 28 newborns the clefts were acompanied by other congenital defects.


  19/31

  Tytuł oryginału: Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniach o różnej etiologii.
  Tytuł angielski: Behavioural and psychiatric symptoms in dementia.
  Autorzy: Kłoszewska Iwona
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (2) s.93-97, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na obraz kliniczny otępienia składa się obniżenie sprawności funkcji poznawczych oraz zaburzenia zachowania, objawy psychotyczne i afektywne. Obraz zaburzeń zachowania i psychoz jest mało specyficzny dla otępień o różnej etiologii. W pracy omówiono najczęściej występujące objawy w chorobie Alzheimera, w otępieniu z ciałami Lewy'ego, w otępieniu czołowo-skroniowym oraz w otępieniu naczyniopochodnym.

  Streszczenie angielskie: Clinical syndrome of dementia consists of cognitive impairment and vehavioural and psychological symptoms. The psychopathology is non specific for dementia of different origin. This paper presents the most common psychiatric symptoms which occur in Alzheimer's disease, Lewy bodies' dementia, frontotemporal and vascular dementia.


  20/31

  Tytuł oryginału: Analiza występowania czynników ryzyka, ciężkości zmian oraz leczenia retinopatii wcześniaków u noworodków hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Rethinopathy of prematurity - risk factors, severity of changes and treatment in newborns hospitalized in Neonatology Department of University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Kłosowska Anna, Szczapa Tomasz, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza czynników ryzyka, ciężkości zmian na dnie oka oraz metod leczenia retinopatii wcześniaków (ROP). Materiały i metody: Badaniem objęto 53 noworodki (90 oczu) ze stwierdzoną retinopatią wcześniaków, urodzone przed końcem 3 tygodnia ciąży i leczone w Katedrze Neonatologii AM w Poznaniu w okresie od 1.11.1997 do 30.11.2001. Grupę kontrolną stanowiło 5997 noworodków również urodzonych przed końcem 37 tygodnia ciąży, w tym samym przedziale czasowym. Analizowano obecność czynników ryzyka rozwoju ROP; scharakteryzowano ciężkość zmian na dnie oka oraz sposób leczenia retinopatii wcześniaków w badanej grupie. Wyniki i wnioski: Wszystkie 53 noworodki w badanej grupie były dziećmi przedwcześnie urodzonymi, a ich wiek ciążowy był znamiennie niższy (p 0,05) niż u wcześniaków bez stwierdzonej retinopatii. Zaobserwowano ponadto dodatnią korelację między rosnącym wiekiem w tygodniach ciąży a rosnącym odsetkiem dzieci z mniej zaawansowanymi zmianami na dnie oka. Nie zaobserwowano zależności między płcią noworodka i mnogością ciąż a rozwojem retinopatii wcześniaków. Noworodki z ROP miały znamiennie niższą (p 0,05) urodzeniową masę ciała w stosunku do grupy kontrolnej. Zauważono dodatnią zależność między zwiększaniem się urodzeniowej masy ciała a rosnącym odsetkiem noworodków z mniej zaawansowanym stadium retinopatii. W badanej grupie częstość tlenoterapii była istotnie wyższa w stosunku do wcześniaków bez ROP (p 0,05). 32,07 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Retrospective analysis of frequency of retinopathy in preterm newborns was the aim of the study. Material and methods: 53 newborns (90 eyes) with diagnosed retinopathy, born before 37th week of gestation and treated in the USOMS Neonatology Department in Poznań, from 1.11.1997 till 30.11.2001 were included in the research. The control group consisted of 5997 newborns born before 37th week of gestation in the same period of time. Presence of the risk factors of ROP was analysed; severity of changes at the fundus of eye and type of treatment of the preterms in the examined group was characterized. Results: All newborns in the examined group were preterm babies and their gestational between the rising gestational age and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. No corelation between sex of newborn, number of babies in the pregnancy and development of retinopathy was found. Newborns with the ROP had significantly lower (p 0,005) weight at birth comparing to the controls. Positive correlation between the rising birth weight and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. In the examined group the frequency of oxygen therapy was significantly higher comparing to the newborns without ROP (p 0,05). 32,07 p.c. of newborns were treated with hgih oxygen concentrations (max Fio2 80 p.c.). In babies with ROP the percentage of episodes of perinatal hypoxia was significantly ...


  21/31

  Tytuł oryginału: Inhibitory acetylocholinesterazy - nie tylko w chorobie Alzheimera.
  Tytuł angielski: Acetylocholinesterase inhibitors - beyond Alzheimer's disease.
  Autorzy: Kłoszewska Iwona
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.133-141, bibliogr. 37 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Based on a literature review, the application of Acetylocholinesterase inhibitors, IAchE (donepezil, rivastigmine, galantanine) in the treatment of various illnesses which have cholinergic system disability and dementia in their course - (dementia with Lewy bodies, vascular demetia, Parkinson's disease, Multiple Sclerosis, Down Syndrome), delirium symptoms (e.g. Korsakov psychosis), hyperkinesis, attention and memory disorders - is presented. Promising results in the treatment of late dyskinesias, in schizophrenia with impaired cognitive function, as well as in the additional treatment of various psychotic states are noted. It should be stressed that in Poland, the IAchE have been approved only in the treatment of slight to moderate dementia in the course of Alzheimer's disease.


  22/31

  Tytuł oryginału: Statyny i fibraty w leczeniu hiperlipidemii mieszanej.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.10-14, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/31

  Tytuł oryginału: Ocena zależności pomiędzy fenotypami apolipoproteiny E a efektami leczenia hiperlipidemii : praca doktorska
  Autorzy: Respondek Wioleta, Kłosiewicz-Latoszek Longina (promot.).; Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
  Źródło: 2002, [7], 128 k. : il., tab., bibliogr. 231 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20915

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/31

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia dietetycznego u pacjentów z hiperlipidemią.
  Autorzy: Grzybek Agnieszka, Pachocka Lucyna, Targosz Urszula, Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (1/2) s.8-14, tab.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  25/31

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń behawioralnych i objawów psychopatologicznych w otępieniu z ciałami Lewy'ego.
  Tytuł angielski: Treatment of behaviour disturbances and psychopatologic symptoms in dementia with Lewy bodies.
  Autorzy: Sobów Tomasz, Magierski Radosław, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.77-84, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB) jest drugą co do częstości przyczyną orępień pierwotnie zwyrodnieniowych i odpowiada za około 20 proc. przypadków otępień. Z tego względu niezwykle istotny jest wybór prawidłowej i bezpiecznej terapii. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego terapii zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych w DLB wraz z uwzględnieniem różnic w skuteczności, bezpieczeństwie i objawach niepożądanych poszcególnych grup leków stosowanych w leczeniu DLB (neuroleptynów klasycznych, atypowych, inhibitorów cholinesterazy). W tabeli zawarto zestawienie wyników badań z użyciem inhibiyorów cholinesterazy.

  Streszczenie angielskie: Dementia with Lewy bodies (DLB) might constitute the second most frequent primary degenerative dementing illness and it contributes to 20 p.c. of dementia cases. So it's very important to chase the adequate and safe therapy of behaviour disturbances and psychopatologic symptoms present in DLB patients. The aim of this paper was a review of current literature in this field. The article summarises results of studies, differences between typical and novel neuroleptics, cholinesterase inhibitors (including efficacy, safety and side effects of therapy).


  26/31

  Tytuł oryginału: Leczenie zespołów urojeniowych w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Management of psychosis in Parkinson's disease.
  Autorzy: Gorczowski Marcin, Sobów Tomasz, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.85-94, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Objawy psychotyczne (zwykle zespoły urojeniowe związane prawdopodobnie ze stosowaniem leków przeciwparkinsonowskich, obraz kliniczny przypominający majaczenie lub podobne do schizofrenii) w przebiegu choroby Porkinsona (PD) spotyka się często - według różnych danych dotyczą one 6 - 36 proc. chorych w różnych stadiach choroby. Czynnikami ryzyka wystąpienia psychozy u chorych z PD są: wiek, obecność objawów zespołu otępiennego i polipragmazja w stosowaniu leków przeciwparkinsonowskich. Standardowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne zawsze rozpoczyna ocena stanu somatycznego i wykluczenie innych niż związane z terapią antyparkinsonowską czynników. Kolejnym etapem jest modyfikacja dotychczasowej farmakoterapii. Jeżeli zmiana leczenia przeciwparkinsonowskiego nie przynosi poprawy stanu psychicznego, prowadzi do znacznego pogorszenia stanu neurologicznego. Natomiast, jeśli modyfikacja terapii od początku nie jest możliwa ze względu na już niezadowalającą kontrolę objawów PD, stosuje się atypowe neuroleptyki. Niniejsza praca stanowi przegląd aktualnej wiedzy o fenomenologii, patofizjologii i leczeniu psychoz w PD. Autorzy proponują także algorytm postępowania w psychozach w przebiegu PD.

  Streszczenie angielskie: Psychosis is a common phenomenon in patients with Parkinson's disease (PD), usually but not exclusively in the context of their pharmacological treatment. Psychotic symptoms (visual halucinations with or without delirium and paranoid delusions) develop in 6 - 36 p.c. of parkinsonian patients receiving typical anti-PD medications. The most significant risk fators for developing psychosis in PD are the advanced age, coexistence of dementia and polypharmacy. The strategy of treatment of psychiatric problems (including also drug-induced psychosis) must involve elimination of other than anti-PD drugs triggering factors, simplifying of neuropharmacotherapy and, when this approach is unsuccesfull, prescription of atypical neuroleptics. This article reviews the phenomenology, pathophysiology and dilemma in treatment of drug-induced psychotic symptoms in Parkinson's diseases. An algorithm of management of psychosis in PD is also provided.


  27/31

  Tytuł oryginału: Poczucie obciążenia opieką u opiekunów osób otępiałych.
  Tytuł angielski: The burden of carers coping with the demented persons.
  Autorzy: Kosmala Katarzyna, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.95-105, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pełnienie roli opiekuna łączy się z dużym obciążeniem psychicznym, a także w znaczący sposób wpływa na zdrowie fizyczne oraz jakość życia. Poczucie obciążenia u opiekuna zależy przede wszystkim od zaburzeń zachowania chorego. Wśród opiekunów osób z otępieniem, częściej niż w populacji ogólnej, stwierdza się zaburzenia psychiczne, przede wszystkin depresje. W niniejszej pracy przedstawiono czynniki związane ze stresem u opiekunów i niektóre sposoby interwencji zmniejszające poczucie obciążenia opieką.

  Streszczenie angielskie: Caring for patient with dementia directly links with significant psychological stress. It also effects the caregivers' physical health and decreasing their quality of life. The caregiver burden mainly related to with patient's behavioral disturbances. The psychiatric morbidity is higher between the caregivers population, depression has been found to be most common. In this article we tried to summarizes some of the factors associated with stree and some of the interventions aimed at the alleviating caregiver burden.


  28/31

  Tytuł oryginału: Znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.
  Tytuł angielski: The role of omega-3 fatty acids in prevention of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.78-86, tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/31

  Tytuł oryginału: Profilaktyka cukrzycy i chorób układu krążenia poprzez leczenie dietetyczne.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek L.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.6-7
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/31

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/31

  Tytuł oryginału: Analiza spożycia witamin antyoksydacyjnych i witamin wpływających na metabolizm homocysteiny przez studentów medycyny.
  Tytuł angielski: Analysis of the medical students' intake of antioxidant and essential in homocysteine metabolism vitamins.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina, Ziółkowska Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.235-241, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu krążenia powstające na podłożu miażdżycy są główną przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce. Z badań epidemiologicznych wynika, iż z występowaniem choroby niedokrwiennej serca wiąże się niskie spożycie niektórych witamin, przede wszystkim antyoksydacyjnych (E, C, betakaroten) oraz biorących udział w metabolizmie homocysteiny (B6, B12, kwas foliowy). Celem pracy była analiza spożycia wybranych witamin w racjach pokarmowych studentów IV roku Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie oraz porównanie ze spożyciem tych witamin przez przez populację warszawską badaną w programie Pol-Monica Bis. Badania przeprowadzono w grupie 182 losowo dobranych studentów (125 kobiet i 57 mężczyzn), z wykorzystaniem programu komputerowego FOOD 3.0 oraz Albumu fotografii produktów i potraw. Analiza statystyczna wykazała, iż spożycie witamin w dziennych racjach pokarmowych znacznego odsetka studentów warszawskiej AM odbiega od bezpiecznych norm i jest niższe od średnich wartości obserwowanych w populacji warszawskiej w badaniu Pol-Monica Bis. Spożycie przez studentów medycyny witamin antyoksydacyjnych i witamin istotnych w metabolizmie homocysteiny było poniżej poziomu bezpiecznego, a uzyskane wyniki wskazują na konieczność prowadzenia odpowiedniej edukacji w zakresie zasad prawidłowego żywienia i profilaktyki chorób układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: The main death cause in Western countries, as well as in Poland, is cardiovascular diseases based on atherosclerosis. Epidemiological studies have shown that low intake of some vitamins might be associated with cardiovascular disease. The most important are antioxidant vitamins (A, E, C) and vitamins essetnial in homocysteine metabolism (B6, B12 and Folate). The objective was to assess the vitamin dietary intake of the fourth year Warsaw Medical University students and compare it to the Warsaw population data from the Pol-Monica Bis study. A random sample of 182 medical students (125 women and 57 men) was analysed using a computer programme FOOD 3.0 and the photo album of the food products and dishes. It was observed that the vitamin daily intake of medical students was lower have recommended vitamin's values: folic acid - women 67 p.c., men 68 p.c., vitamin C - women 41 p.c., men 56 p.c., vitamin E - women 34 p.c., men 63 p.c., vitamin B6 - women 36 p.c., men 39 p.c., vitamin A - women 21 p.c., men 28 p.c., vitamin B12 - women 14 p.c., men 9 p.c. The intake of mentioned vitamins was also lower in comparison with the intake in the Warsaw population. In conclusion, the medical students' intake of antioxidants and essential in homocysteine metabolism vitamins is below recommended values, so the education as for as human nutrition and prevention of cardiovascular diseases are concerned are strongly advised.

  stosując format: