Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JUROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki zastosowania analogu somatostatyny w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Badania angiograficzne.
Tytuł angielski: Long acting analogues of somatostatin in the treatment of diabetic retinopathy. An angiographic study.
Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.93-97, il., bibliogr. 17 poz.,sum.
Sygnatura GBL: 313,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treatment of diabetic retinopathy is still very difficult and sometimes ineffective. In this issue I want to present first experience and angiografic data about long acting analogues of Somatostatin for treatment of diabetic retinopathy with oedema maculopathy.


  2/6

  Tytuł oryginału: Stara idea leczenia retinopatii cukrzycowej w nowej formie. Farmakologiczna ablacja przysadki.
  Tytuł angielski: The new form of the previous idea treatment for diabetic retinopathy. Pharmacological pituitary ablation.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.88-92, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Interstitial pituitary ablation was a suprisingly effective treatment for diabetic proliferative retinopathy before laser therapy was established. The potential role for IGF-I and GH in the development of many diabetic systemic complications are now often advocated. SST analogues receptors have now been demonstrated in vascular net. It seems reasonable therefore to hypothesise that Octreotide therapy might have a beneficial effect on microvascular diabetic and other ophthalmic diseases of vascular origin.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogu somatostatyny (Octreotydu) w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego, siatkówki i naczyniówki na tle sarkoidozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Long acting analogue of somatostatin (Octreotide) for treatment of patient with neurochorioretinitis due to course of sarcoidosis who failed to respond to corticosteroid therapy. Case report.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.266-269, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Neurochorioretinitis due to the course of ocular sarcoidosis is relatively rare case. It usually responds well to conventional treatment with corticosteroids. We want to present the patient effectively treated with long acting analogue of somatostatin (Octreotide), who failed to respond to previous corticosteroids treatment.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wpływ różnego typu premedykacji na zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego i wybrane parametry hemodynamiczne u chorych operowanych z powodu zaćmy w znieczuleniu miejscowym.
  Tytuł angielski: Influence of different methods of premedication on the level of intraocular pressure and some hemodynamic parameters among cataract surgery patient.
  Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Jurowski Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.265-269, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest ocena zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego we wczesnym okresie pooperacyjnym u pacjentów operowanych z powodu zaćmy, w znieczuleniu miejscowym po uprzedniej premedykacji. Metody i materiały: badaniu poddano 30 pacjentów u których wykonano fakoemulsyfikację (20 kobiet i 10 mężczyzn). Podzielono ich losowo na 3 grupy i zastosowaniu premedykacje. Grupa I - otrzymała petydynę 0,5 - 1,0 mg/kg m.c. i prometazynę 12,5 - 25 mg domięśniowo, Grupa II - otrzymała klonidynę 3 - 5 mg/kg m.c. doustnie, Grupa III - otrzymała midazolam 7,5 - 15 mg doustnie. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było zamierzone w 1, 6, 12, 24, 48 godzinie po operacji. Głębokość sedacji była oceniana podczas operacji w odniesieniu do skali Ramseya. Ciśnienie tętnicze, częstość pracy serca oraz saturacja krwi tętniczej mierzone były podczas zabiegu operacyjnego za pomocą pulsoksymetrii. Wyniki: Ciśnienie wewnątrzgałkowe we wczesnym okresie poopearcyjnym było znamiennie niższe w Grupie II w porównaniu z grupą I i III. Nie obserwowano istotnych różnic parametrów hemodynamicznych w okresie okołooperacyjnym w poszczególnych grupach. Wnioski: Właściwa sedacja z użyciem klonidyny wraz ze znieczuleniem miejscowym wydaje się efektywną metodą przygotowania chorych do operacji zaćmy. Co więcej użycie klonidyny przeciwdziała wzrostowi i ciśnieniu wewnątrzgałkowego w okresie pooperacyjnym.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie błony owodniowej w okulistyce.
  Tytuł angielski: The use of amniotic membrane in ophthalmology.
  Autorzy: Jurowski Piotr
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.261-264, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie błony owodniowej w chiryrgii okulistycznej ma ogromne zalety. Coraz lepiej pozanawane biologiczne funkcje tej ludzkiej tkanki oraz łatwość pozyskania sprawdzonego i przygotowanego materiału biologicznego, z istniejących banków tkanek, pozwalają na szerokie wykorzystanie owodnii jako materiału w rekonstrukcji powierzchni oka. Wydaje się, że zatosowanie błony owodniowej w niektórych przypadkach powierzchni oka, może stanowić alternatywę do postępowania zachowawczego czy niektórych technik chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The use of amniotic membrane in ophthalmic surgery has a great advantage. The better knowledge about biologic function of this human tissue and easier way of achievement from the eye banks let the amniotic membrane to be a proper material for eye surface reconstruction. Treatment of refractory diseases of the eye surfacecould be an alternative for conservative or some surgical treatment.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów ubocznych na działania leków.
  Tytuł angielski: The application of thermovision for monitoring of drug adverse effects.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Owczarek Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.219-222, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Beta-blokery adrenergiczne są lekami pierwszego rzutu w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania. Efektem ubocznego działania á-blokerów, są zaburzenia miejscowe, np. przekrwienie oraz ogólne. Karteolol posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która może zmniejszyć liczbę objawów niepożądanych związanych z działaniem á-blokerów. W badaniu klinicznym z zastosowaniem pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz termowizji, miejscowe zastosowanie 2 proc. roztworu Karteololu spowodowało obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz istotne statystycznie obniżenie temperatury powierzchni oka.

  Streszczenie angielskie: á blockers are currently the most used class of drugs for treating glaucoma. They have either some ophthalmic like hyperaemia or general side effect. Solutions of carteolol have intrinsic sumpathetic activity causing an elimination of some adverse effects. Our clinical examinations with intraocular pressure measurement and termography we observed lowering of intraocular pressure and statistically significant lowering of ocular surface temperature.

  stosując format: