Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JURKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Level of antithrombin III, protein C, protein S and other selected parameters of coagulation and fibrinolysis in the blood of the patietns with recurrent deep venous thrombosis.
Autorzy: Świątkiewicz Andrzej, Jurkowski Piotr, Kotschy Maria, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR263-CR268, il., tab., bibliogr. 49 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Thrombophilia is caused mainly by disturbances of hemostasis involving excessive coagulation system activation, reduction of anticoagulation system (antithrombin III, protien C, protien S, RAPC) or fibrinolytic activity. Material/Methods: In 34 young patietns (aged 40 years) with recurrent deep venous thrombosis ( 2 incidents) the activity of antithrombin III, protien C, S, platelet count, adhesion and aggregation, APTT, stipven-kephalin, prothrombin time and INR were investigated. Fibrinogen, factor XIII, ELT, FDP, Ag t-PA levels, antigen concentration and PAI-1 activity were determined. Patietns with idiopathic DVT, after elimination of most important thromboembolism risk factors, were qualified for the study. DVT was confirmed in all patients by phlebography, plethysmography and ultrasonography. Results were compared with a group of 54 healthy controls. Results: In almost 50 p.c. of patients with recurrent DVT (15/34) decrease of at least one plasma coagluation inhibitor (AT III, PC, PS) level was observed. In the patient group (with AT III and/or PC and/or PS decrease) statistically significant reduction of kaolin-kephalin time in comparison with controls was observed (ŕ 0.01). Analysis of fibrinolysis system demosntrated significant factor XIII level decrease (to 58.3 p.c.), fibrinogen level increase, ELT prolongation, and fibrinogen and fibrin degradation product increase in comparison with controls. THe patients demonstrated 3-fold higher t-PA antigen level (13.1 ng/ml, ŕ 0.0001) and over 3-fold higher PAI-1 activity (26.7 AU/ml, ŕ 0.001) than healthy controls...


  2/4

  Tytuł oryginału: Potrójna artrodeza stępu w leczeniu stopy spastycznej w mpd.
  Tytuł angielski: Triple tarsal arthrodesis in the treatment of spastic foot in cerebral palsy.
  Autorzy: Lankosz Wojciech, Jurkowski Jarosław, Zarzycki Daniel, Koniarski Arkadiusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.30-32, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena wyników zastosowanie potrójnej artrodezy stępu stopy spastycznej u chorych z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego. Wskazaniem do operacji było znacznego stopnia zniekształcenie stopy wpływające negatywnie na wydolność chodu. Materiał i metody. W latach 1982 - 2000 leczono 34 chorych z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego, u których wykonano potrójną artrodezę stępu. Wśród postaci mpd przeważały porażenia dwukończynowe (diparesis). Wiek chorych 12 - 28 lat (średnio 16,5 lat): 16 chłopców, 18 dziewcząt. Operowano jednostronnie 20 chorych, obustronnie 14 chorych, łącznie wykonano 48 operacji. Stóp końsko-szpotawych było 14, płasko-koślawo-odwiedzionych 34. Zabieg potrójnej resekcji stępu łączono z wydłużeniem ścięgna Achillesa, mięśnia piszczelowego tylnego i zginaczy długich palców i palucha. Okres obserwacji wynosił średnio 6 lat (1 - 19). Wyniki i wnioski. Wyniki wskazują, że potrójna artrodeza stępu jest dobrą, dającą trwałe wyniki, metodą leczenia deformacji stopy spastycznej w mpd u chorych z zachowaną zdolnością chodu. Autorzy stwierdzają, że deformacja końsko-szpotawa pozwala na lepszą korekcję niż deformacja płasko-koślawa stopy.

  Streszczenie angielskie: Background. This article presents an evaluation of triple arthrodesis performed on patients with cerebral palsy. The indication for surgery was significant foot deformity causing disturbances in gait. Material and methods. From 1982 to 2000, triple arthrodesis was performed on 34 patients (116 boys, 18 girls, average age 16.5) with cerebral palsy. The most common form of CP was diparegia. 20 patients were operated unilaterally, 14 patients bilaterally; 48 operations were perforemd altogether (14 equino-varus feet and 34 planovalgus feet with adduction of the forefoot). The triple arthrodesis was joined with and elongation of the Achilles tendon, the postserior tendon of the tibial muscle, and the flexor digitorum adn hallucis longus muscles. Follow-up was 6 years on the average (1 - 19 years). Results adn conclusions. The results indicate that triple arthrodesis is a satisfactory method of spastic foot treatment with robust outcome in patients with cerebral palsy (able to walk). It is demonstrated that equinovarus deformity allow for better correction than planovalgus deformity.


  3/4

  Tytuł oryginału: Komórki cytotoksyczne (NK) a psychoonkologia.
  Tytuł angielski: Natural killer cells and psychooncology.
  Autorzy: Jurkowski Marek K.
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (4) s.103-109, bibliogr. 96 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Komórki NK (natural killer) są najważniejszymi komórkami efektorowymi wykazującymi naturalną, spontaniczną cytotoksycznośćc - zdolność zabijania bez uprzedniej immunizacji komórek nowotworowych, zainfekowanych wirusami, grzybami, bakteriami oraz pierwotniakami, niszcząc komórki zakażone a oszczędzając zdrowe. Brak potrzeby opłaszczania komórek docelowych przeciwciałami powoduje, że w przeciwieństwie do innych limfocytów cytotoksycznych komórki NK mogą niszczyć komórki nowotworowe w bardzo wczesnych stadiach ich rozwoju. Doświadczenia na zwierzętach, a także na ludziach wykazały dużą wrażliwość aktywności komórek NK na wpływy psychiczne np. stres. Ostatnie lata przyniosły racjonalne wyjaśnienie powodów dla których stan psychiczny organizmu może modulować odpowiedź odpornościową ustroju bowiem coraz więcej dowodów świadczy o ścisłych związkach układów: nerwowego, hormonowalnego i odpornościowego. Wzrasta też liczba informacji na temat wzajemnego komunikowania się pomiędzy tymi układami. Przyjmuje się, że czynnikiem łączącym rozwój nowotworów oraz psychikę jest aktywność cytotoksyczna komórek NK. Pacjenci z nowotworami poddawani terapii psychologicznej wykazywali mniejszy psychologiczny stres, wzrost liczby limfocytów oraz wzrost aktywności cytotoksycznej komórek NK we krwi obwodowej. Psychoterapia zmniejszyła liczbę nawrotów oraz wydłużyła czas przeżycia pacjentów. Wyraźne związki pomiędzy aktywnością układu nerwowego i aktywnością cytotoksyczną komórek NK krwi ...

  Streszczenie angielskie: NK cells are the group of the peripheral blood lymphocytes which plays a central role in natural immunity against tumour cells and microbial infection. They are actually the only group of cytotoxic cells, that have the "spontaneous" ability to kill strangee, incorrectly transformed own (potentially cancer), viral, bacterial or protozoan infected cells of the organisms without any earlier presentation of MHC class antigens and covering the target cells with antibodies, the result of which is that they can destroy tumour cells in a very early stadium of their development. Experiments on animals and humans indicated that natural killer cells are very sensitive to psychological stress. The research of the last years indicated that the psychological condition of the organism can influence its immunological reactivity and that the nervous, endocrinological and immunological systems are functionally interconnected. Experimental and clinical data showed that there are strong connections between NK cell activity, psychics and cancerogenesis. Patients with different kinds of cancer after psychotherapy showed less psychological stress, and enhanced number of leukocytes and an enhanced natural killer cell cytotoxicity. Psychotherapy prolonged also the life an enhanced natural killer cell cytotoxicity. Psychotherapy prolonged also the life expectancy and diminished the tumour metastasis. The experiments with Pavlovian conditioning of natural killer cell cytotoxicity were ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ deprywacji snu na odporność organizmu.
  Tytuł angielski: Influence of sleep deprivation on immunity.
  Autorzy: Jurkowski Marek K., Bobek-Billewicz Barbara
  Źródło: Sen 2002: 2 (3) s.95-98, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Deprywacja snu, niezależnie od czasu jej trwania, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt laboratoryjnych prowadzi do upośledzenia aktywności układu immunologicznego, co z kolei powoduje, że stany infekcyjne wpływają na zapotrzebowanie organizmu na sen. Skutki wpływu deprywacji snu na układ immunologiczny, do których należą zaburzenia w liczbie komórek białokrwinkowych, odpowiedzi limfocytów na stymulację lektynami oraz upośledzenie aktywności działających przeciwnowotworowo i przeciwwirusowo komórek cytotoksycznych typu natural killer, uwidaczniają się w różnym okresie po jej zaistnieniu. Może to być przyczyną wzmożonego zapadania organizmu na infekcje oraz sprzyjać rozwojowi chorób nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: In humans and animals sleep deprivation disturbs the immune system. Cancer diseases also modulate sleep. However results of sleep deprivation appear in different times after the episode of deprivation. Sleep deprivation decreases white blood cells number, proliferative responses of lymphocytes T and B diminishes natural killer cell cytotoxity. These disturbances can reduce the host's resistance to infection and cancer.

  stosując format: