Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JURKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Radiologia stomatologiczna
Autorzy: White Stuart C., Pharoah Michael J.
Opracowanie edytorskie: Różyło T. Katarzyna (red.), Berezowska Magdalena (tł.), Jurkiewicz-Mazurek Magdalena (tł.), Kiworkowa Emma (tł.), Kurczab Piotr (tł.), Marchut Tomasz (tł.), Różyło-Kalinowska Ingrid (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.), Żochowska Elżbieta (tł.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 658 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,552

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/16

  Tytuł oryginału: Badania migracji i ocena jakości zdrowotnej opakowań żywności.
  Tytuł angielski: Testing migration and health quality evaluation of food packaging.
  Autorzy: Ćwiek-Ludwicka Kazimiera, Jurkiewicz Małgorzata, Stelmach Agnieszka, Półtorak Hanna, Mazańska Małgorzata
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.47-58, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Streszczenie polskie: Omówiono badania migracji z opakowań żywności wykonanych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych oraz podano kryteria oceny wyrobów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w świetle ustawodawstwa.

  Streszczenie angielskie: According to legislation the producer is responsible for the product. Products placed on the market must be safe and the relevant documentation confirming the conformity of the product with the accepted limits of global and specific migration must be available from the producer. The provisions concerning acceptable migration limits (global and specific), simulants and testing methods are set by the relevant regulations. Distilled water, 3 p.c. acetic acid, 10 p.c. ethanol and olive oil are used as simulants of foodstuffs. The choice of an appropriate simulant and testing conditions depends on the type of food expected to come in contact with packing. According to provisions testing should be performed in the conditions, which possibly closely reflect actual or expected use of the packaging material, taking into account storage of the product as well as possible thermal processing. The methods for global migration into simulants using the cell, pouch, by immerse or by article filling are recommended. The criteria used to choose an appropriate testing method are set in European Standards EN 1186. A product meets the quality criteria as set by the legislation if the global migration from the packaging into simulants does not exceed value of 10 mg/dmý or 60 mg/kg and if the specific migration limit (SML), set for given substance is not exceeded.


  3/16

  Tytuł oryginału: Radiografia cyfrowa jako skuteczna metoda uzupełniająca badanie kliniczne w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych.
  Tytuł angielski: Digital radiography as an efficient method supplying clinical examination in diagnosis of approximal caries in posterior teeth.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Zadora Radosław, Michalska Anna, Różyło Teresa Katarzyna
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.14-17, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the evaluation of effectiveness of digital radiograms in detection of caries of proximal surfaces of posterior teeth in locations difficult to reach in clinical examination. There were studied 100 patients (68 women and 32 men) in the age from 20 to 50 yeras in whom there were evaluated the approximal surfaces by means of clinical and radiological examinations using Digora digital radiography tools. It was stated that radiological examination was an important element in diagnostics of teeth surfaces that are difficult to reach in clinical examination. However, in questionable cases digital radiography is a significant aid.


  4/16

  Tytuł oryginału: Implication of immunological abnormalities after adenotonsillotomy.
  Autorzy: Zielnik-Jurkiewicz Beata, Jurkiewicz Dariusz
  Źródło: Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2002: 64 (2) s.127-132, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,189

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The adenoids and tonsils are thought to be essential parts of the system protecting organism against pathogens invading the upper respiratory tracts. Human adenoids and tonsils are known to be immunologically reactive lymphoid organs, which manifest specific antibodies and B and T cells activity in response to variety of antigens carrying out the functions of humoral and cellular immunity. The purpose of the study was to observe the changes in systemic immunity in children with hypertrophy of adenoids and tonsils treated in Department of Laryngology, Children's Hospital in Warsaw in period 1994-1999. The study comprised 80 patients (33 girls and 47 boys, aged from 3 to 14 years, mean age 6.8 years) with diagnosed hypertropphy of adenoids and tonsils. The diagnosis of hypertrophy of adenoids and tonsils was based on characteristic history and laryngological examination. All patients were scheduled for adenotonsillotomy. The control group comprised 40 people (14 girls and 26 boys, aged from 3 to 15 years, mean age 7.6 years) without hstory of the recurrent upper tract infections. In all patients we carried out following examinations: serum levels of immunoglobulins A, G, M (humoral immunity); percentage of T lymphocytes (CD3); percentage of T helper (CD4) and T cytotoxic (CD8) lymphocytes (cellular immunity) and delayed cutaneous hypersensitivity - Multitest CMI (cell mediated immunity). Our study demonstrate that in children with hypertrophy of adenoids and tonsils exist changes in the immunological parameters...


  5/16

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń neuronowej swoistej enolazy u chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi.
  Tytuł angielski: Usefulness of neuron specific enolase in patients with head and neck malignant tumours.
  Autorzy: Adamiak Grzegorz, Ligęziński Aleksander, Jurkiewicz Dariusz, Hermanowski Maciej, Konieczna Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.204-207, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki dotyczące stężeń neuronowej swoistej enolazy (NES) u 146 badanych. Analizowano wartości NES w odniesieniu do oznaczeń wstępnych i wyników monitorowania, biorąc pod uwagę zaawansowanie kliniczne nowotworu oraz obecność przerzutów do węzłów chłonnych. Stwierdzono zbliżone wartości NSE u chorych na nowotwory i w grupie kontrolnej. Wyniki badań oznaczają, że wartości stężeń NSE nie mają praktycznego znaczenia w monitorowaniu chorych na nowotowry złośliwe głowy i szyi.

  Streszczenie angielskie: The authors present results of evaluation of neuron specific enolase (NSE) in 146 persons. We analyzed a concentration of NSE in preliminary study and in monitoring depending on clinical advances of tumour, mass of primary tumour and metastases to lymph nodes. Neuron specific enolase was exlcuded because the number of positive results was the same both in the main and control group. Our results indicate that evaluation of NSE have not hight value in monitoring patietns with head and neck carcinoma.


  6/16

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia personelu zatrudnionego w Ośrodku Leczenia Jodem, Pracowni Diagnostyki i Leczenia Radiojodem Działu Endokrynologii oraz Odstojnikach Ścieków Skażonych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
  Tytuł angielski: Estimation of exposure of medical staff employed in Radionuclide Division of Endocrinology Department and Radioactive Wastes Disposal Facility in Holycross Cancer Centre in Kielce.
  Autorzy: Żórawska Anna, Kowalska Aldona, Niziołek Jacek, Jurkiewicz Marek, Chruściak Dariusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.526-529, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono 2 zasadnicze zagadnienia dotyczące ochrony radiologicznej w Ośrodku Leczenia Jodem Działu Endkorynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kilecach. Pierwszym z nich jest struktura Ośrodka, z zaprojektowanym układem funkcjonalnym pomieszczeń, ruchem personelu i pacjentów oraz zastosowane osłony stałe, ruchome i sposoby pomiaru skażeń. Przedstawiono tu również strukturę i organizację pracy w Odstojnikach Ścieków Skażonych będących nierozerwalną częścią Ośrodka Leczenia Jodem. Drugim zagadnieniem jest kontrola narażenia pracowników zatrudnionych w omawianych komórkach organizacyjncyh ŚCO. Przedstawiono tu wyniki dawek otrzymanych przez pracowników od narażenia zewnętrznego, mierzonych przy pomocy indywidualnych dawkomierzy fotometrycznych, cyfrowych dawkomierzy - Stephen 6000 oraz dozymetru FH 40G oraz ocenę narażenia wewnętrznego na podstawie pomiarów aktywności I-131 zawartego w moczu i tarczycy, z użyciem wielokanałowego analizatora gamma - GENIE 2000. Opierając się na zawartych w artykule informacjach można stwierdzić, że wąłściwa organizacja pracy w prawidłowo zaprojektowanej pracowni izotopowej, przy zastosowaniu niezbędnych osłon może ograniczyć do minimum narażenie personelu na działanie promieniowania jonizującego, nawet w przypadku pracy z dużymi aktywnościami otwartych źródeł promieniotwórczych.


  7/16

  Tytuł oryginału: The lack of relationship between serum content of MBL, sCD14, Anti-PPD and Anti-Hsp65 IgG and ingestion of Mycobacterium bovis BCG bacilli by phagocytes.
  Autorzy: Paziak-Domańska Beata, Bonar Agnieszka, Kowalewicz-Kulbat Magdalena, Klink Magdalena, Kowalski Michał, Karhukorpi Jari, Karittunen Ritta, Jurkiewicz Magdalena, Różalska Barbara, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (5) s.337-344, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Prophylactic vaccination against tuberculosis (TB) with a live attenuated strain of Mycobacterium bovis bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) has been used worldwide. However, TB remains one of the most significant diseases of humans and animals. Better understanding of the mechanisms of human immunity to mycobacteria is essential for the development of new vaccines and the estimation of their efficacy. In this study we determined the levels of known humoral mediators of mycobacterial phagocytosis, i.e. mannose-binding lectin (MBL), soluble CD14 (sCD14), antibodies of the immunoglobulin G (IgG) class against mycobacterial purified protein derviative (PPD), and mycobacterial Hsp65 antigen, in the sera from healthy young volunteers vaccinated with BCG and presenting positive and negative Mantoux responses to PPD. Then we asked the question as to whether macrophages and polymorphonuclear leukocytes (PMNs) from the individuals with postiive tuberculin test (TT(+)) and negative tuberculin test (TT(-)) differed in their ability to ingest mycobacteria. We also looked for a relationship between the intensity of mycobacterial ingestion by phagocytes in a medium of autologous sera containing different concentrations of MBL, sCD14 and anti-mycobacterial IgG. We found no significant differences between the investigated paraemters for TT(+) and TT(-) volunteers. Our result suggest that the ability of macrophages and PMNs to ingest mycobacteria depends on an individual, intrinsic capacity of the phagocytes.


  8/16

  Tytuł oryginału: Neuroendoskopia w leczeniu wodogłowia trójkomorowego w przebiegu guzów tylnej części komory trzeciej mózgu u dzieci.
  Tytuł angielski: Neuroendoscopy in the treatment of triventricular hydrocephalus accompanying tumours of the posterior part of the third ventricle in children.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Roszkowski Marcin, Barszcz Sławomir, Podgórski Jan Krzysztof, Jurkiewicz Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.711-722, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Opracowanie ma na celu określenie skuteczności metody endoskopowego przebicia dna komory III (ETV) w leczeniu wodogłowia obturacyjnego towarzyszącego guzom okolicy szyszynki. Materiał i metody: Grupa badana obejmuje 32 pacjentów (13 dziewczynek i 19 chłopców) leczonych w latach 1996 - 2000 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W grupie badanej diagnostyka wykazała łagodne guzy blaszki czworaczej (BTM) u 22 chorych oraz 10 guzów złośliwych (9 nowotworów pochodzenia germinalnego i 1 złośliwy wyściółczak). Chorzy pozostawali w obserwacji po zabiegu endoskopowej wentrikulostomii (ETV) w okresie od 5 miesięcy do 4 lat (średnio 21 miesięcy). Celem oceny efektów zabiegu analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną oraz kontrolne badania obrazowe CT, MRI i czynnościowe PC MRI-cine (kino - MRI). Wyniki: Wczesny wynik leczenia operacyjnego, po upływie 3 miesięcy, oceniono jako dobry w całej badanej grupie. 8 chorych z rozpoznanymi guzami złośliwymi poddanych zostało radykalnej operacji usunięcia resztek nowotworu po uprzedniej chemioterpii wstępnej. Zabieg ten przeprowadzono po upływie ponad 3 miesięcy od operacji endoskopowej. W okresie obserwacji u dwóch chorych stwierdzono rozsiew oponowy nowotworów złośliwych. W długotrwałej obserwacji trwałe ustąpienie objawów czynnego wodogłowia stwierdzono u 26 pacjentów (81 proc.). Ponowne wystąpienie aktywnego wodogłowia stwierdzono w 6 przypadkach (19 proc.), 3 w grupie łagodnych guzów blaszki czworaczej i 3 wśród guzów złośliwych. Znane przyczyny niepowodzeń to: oponowy rozsiew guza złośliwego...


  9/16

  Tytuł oryginału: Zaburzenia mowy i słuchu u dzieci po jednoetapowej operacji rozszczepu podniebienia.
  Tytuł angielski: Distemper speeches and of hearing at children after single-stage operation cleft of palate.
  Autorzy: Ratajczak Jan, Różak-Komorowska Alicja, Jurkiewicz Dariusz, Rapiejko Piotr
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.232-234, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1990 - 1998 analizą objęto 31 dzieci (w wieku 4 - 10 lat) z zaburzeniami mowy i słuchu, z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego, operowanych metodą jednoetapową, a następnie rehabilitowanych. U 14 chorych stwierdzono prawidłową artykulację, u 3 dzieci obserwowano artykulację cofniętą, a u 14 różnego rodzaju seplenienia. Badając nosowanie, u 26 dzieci nie stwierdzono jego obecności, u 1 było średnie, a u 4 chorych małe. Nosowania dużego u żadnego chorego nie obserwowano. W wykonanych badaniach słuchu za pomocą audiometrii tonalnej słuch prawidłowy stwierdzono u 13 dzieci, mały niedosłuch do 30 dB wystąpił u 11, a średni do 60 dB u 7 chorych. Nie obserwowano niedosłuchu powyżej 60 dB. W badaniach tympanometrycznych zarejestrowano tympanogramy typu A u 22 chorych, a typu B u 9 chorych. Jednoetapowa operacja rozszczepu podniebienia stwarza dobre warunki anatomiczne do dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: In years 1990-1998 with analysis one embraced 31 of children with disturbances of speech and of hearing, with one-sided cleft of palate primary and secondary, operated with single-stage method and then rehabilitated, in age from 4 to 10 years. At 14 ill one ascertained correct articulation, at 3 children one observed articulation retreating and 14 different kinds of lisping. Investigating nasality at 26 children one did not ascertain his presences, at 1 was average and at 4 ill little. Nasality large at no ill one did not observe. In executed investigations of hearing by means pure tone audiometers correct hearing one ascertained at 13 children, little hearing impairment to 30 dB stepped out at 11, and average to 60 dB at 7 ill. One did not observe hearing impairment above 60 dB. In tympanometry investigations one registered tympanograms of type A at 22 ill and have type B at 9 ill. Single-stage operation of cleft of palate creatos good conditions anatomical to further rehabilitation and of development of child.


  10/16

  Tytuł oryginału: Badania radiodensytometryczne w ocenie korzeni zębów objętych zmianami zapalnymi okołowierzchołkowymi.
  Tytuł angielski: Density measurements in the assessment of dental roots affected by apical periodontitis.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Marchut Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.688-692, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zastosowanie opcji pomiarów densytometrycznych do oceny korzeni zębów, które były objęte zmianami zapalnymi okołowierzchołkowmi. Materiał stanowiło 150 zdjęć wewnątrzustnych wykonanych z użyciem systemu radiografii cyfrowej Digora, na których stwierdzono zapalenie kości o charakterze osteolitycznym w obrębie którego obecny był pozornie nie zmieniony korzeń zęba przyczynowego. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdjęć zębów przeciwstawnych bez jakichkolwiek zmian patologicznych. Oceniano gęstość korzenia zęba w odległości 1 mm od radiologicznego wierzchołka oraz w obszarze nie objętym zmianą (połowa długości korzenia). W korzeniach zębów z grupy kontrolnej różnica średnich gęstości pomiędzy okolicą wierzchołkową a połową długości wynosiła 4,02. W korzeniach objętych zmianami okołowierzchołkowymi różnica ta była wyższa i wynosiła od 6,4 do 18,16. Zastosowanie badań radiodensytometrycznych zapewnia bardziej obiektywną ocenę twardych tkanek i wykazuje demineralizację pozornie radiologicznie niezmienionych korzeni zębów przyczynowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an evaluation of density measurements in the assessment of dental roots in teeth affected by apical periodontitis. The material comprised of 150 digital periapical radiograms of teeth with apical periodontitis, but with no radiologically evident root resorption. Twenty periapical radiograms of healthy opposing teeth served as a control group density measurements were carried out at a distance of 1 mm from the radiological apex as well as in the area not involved (middle of the root length). In the control group the difference in mean density between the apical region and the mid - root measurement was 4.02. The difference was greater in the group with periapical lesions from 64 to 18.16. The application of density measurements allows for an objective evaluation of the hard tissues of the teeth and the detection of changes in the mineralisation of roote without radiologically evident pathologies.


  11/16

  Tytuł oryginału: Częstość występowania jatrogennych ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego na podstawie zdjęć pantomograficznych.
  Autorzy: Różyło T. Katarzyna, Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Michalska Anna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.17-18, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego, będących błędami jatrogennymi na podstawie zdjęć pantomograficznych młodych dorosłych. Przeanalizowano zdjęcia pantomograficzne wykonane u 132 studentów AM w Lublinie oraz UMCS, w wieku od 20,3 lat do 29,5 lat (średnio 22,5 roku). Oceniano obecność zębów nieleczonych ze zmianami okołowierzchołkowymi oraz zębów leczonych endodontycznie, w tym błędów w wypełnianiu kanałów korzeniowych. U 46 osób nie stwierdzono występowania ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego. Zębów leczonych endodontycznie było 180, w tym: 42 były prawidłowo leczone kanałowo, 106 miało niedopełnione kanały korzeniowe, w 32 materiał wypełniający był wtłoczony poza wierzchołek. Zwraca uwagę wysoki odsetek zębów leczonych endodontyczne w grupie młodych dorosłych (4,87 proc. analizowanych zębów), jak również nieleczonych przewlekłych zmian zapalnych okołowierzchołkowych (1,03 proc. analizowanych zębów).


  12/16

  Tytuł oryginału: Zakażenia w otolaryngologii
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta, Jurkiewicz Dariusz, Zielnik-Jurkiewicz Beata
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (przedm.).
  Źródło: - [Bielsko-Biała], ŕ-medica press 2002, 284 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,606

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: Alergeny grzybów pleśniowych w diagnostyce alergologicznej.
  Tytuł angielski: Mould allergens in diagnostic procedures.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Jurkiewicz Dariusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.19-20, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają zestawienie alergenów grzybów pleśniowych dopuszczonych do użytku w Polsce i dostępnych w postaci odczynników do testów skórnych i swoistych IgE.

  Streszczenie angielskie: Authors present the specification of moulds allergens that are available at Polish market in the form of diagnostic reagents (for prick tests and specific IgE detection).


  14/16

  Tytuł oryginału: Pseudohipertriglicerydemia w deficycie kinazy glicerolowej spowodowana wysokim stężeniem wolnego glicerolu.
  Tytuł angielski: Pseudohypertriglyceridemia in kinase deficiency due to of high free glycerol concentration.
  Autorzy: Adamowicz Maciej, Casselius Edyta, Hellerud Christina, Taybert Joanna, Jurkiewicz Dorota, Szapłyko Janina, Kubalska Jolanta, Gradowska Wanda, Popowska Ewa, Lindstedt Sven, Pronicka Ewa
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.185-194, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjenci z deficytem kinazy glicerolowej (GK) mają wysokie stężenie glicaerolu w surowicy krwi, co jest często fałszywie interpretowane jako hipertrigliceridemia. Wynika to z powszechnie stosowanej, niespecyficznej metody oznaczania triglicaerydów polegającej an oznaczaniu poziomu glicerolu po hydrolizie triacylogliceroli. Deficyt GK, dziedziczony recesywnie z chromosomem C, może występować jako izolowana enzymopatia albo zespół delecji przylegających genów objemujący, poza locus GK, także locus wrodzonej hipoplazji nadnerczy i/lub dystrofii mięśniowej Duchenne'a. Znaczna heterogenność fenotypowa różnych postaci deficytu GK, zależna od rodzaju mutacji, utrudnia jego rozpoznanie kliniczne. Opisano badania biochaemiczne i molekularne u 5 pacajentów z podejrzeniem deficytu GK, na który wskazywał masywny sygnał glicaerou w analizie kwasów organicznych moczu metodą GC-MS i równocześnie brak hipertriglicaeridemii stwierdzony w elektroforezie lipoprotein surowicy. Deficyt GK potwierdziły wysokie poziomy glicerolu w surowicy i moczu oznaczonego specyficzną metodą enzyamtyczną i niską aktywność enzymatyczną GK w leukocytach. Analiza molekularna chromosomu X w regionie p21.3 wykazała obecność izolowanego deficytu GK u trzech i zespołu przylegających genów u dwóch chłopców.

  Streszczenie angielskie: Patients with glycerol kinase deficiency (GKD) reveal high concentration of glycerol in serum which is often misinterpreted as hipertriglyceridemia. It results from commonly used, nonspeacific triglycerides assay in which glycerol is measured after hydrolysis of triacylglycerides. X-linked, recessive GKD exist as an isolated enzyem deficiency or a contiguous gene-deletion syndrome involving glycerol kinase locus together with congenital adrenal hypoplasia and/or Duchenne muscular dystrophy loci. The clinical diagnosis of GKD is difficult due to substantial phenotypic hetergeneity of different forms which depends on type of the mutations. Biochemical and molecular findings are presented in five boys suspected of GKD on the basis of high glycaerol singl in GC-MS urinary organic acids analysis and lack of hypertriglyceridemia in lipoprotein electrophoresis. In all patients GKD was confirmed by high glycerol levels in serum and urine measured by specific enzymatic method and very low GK activity in leukocytes. Molecular analysis of C chromosome in region p21.3 revealed the presence of isolated enzyme deficiency in 3 and contiguous gene-deletion syndroem in 2 boys.


  15/16

  Tytuł oryginału: Optimisation of conditions of visualisation of dental crowns in dental radiography.
  Tytuł polski: Optymalizacja warunków wizualizacji koron zębów w radiografii cyfrowej.
  Autorzy: Michalska Anna, Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.106-112, [2] s. tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cyfrowe zdjęcia rentgenowskie są alternatywą dla knwencjonalnych radiogramów. W pracy omówiono możliwości zastosowania różnych opcji obrazowania w radiografii cyfrowej oraz pomiarów gęstości w optymalizacji diagnostyki zmian patologicznych koron zębów. Przeanalizowano 1491 zdjęć zębowych wewnątrzustnych, wykonanych u 985 osób w systemie radiografii cyfrowej Digora Soredex. na wszystkich wykonanych zdjęciach oceniano: korony zębów pod kątem obecności próchnicy pierwotnej i wtórnej, wypełnień, resorpcji wewnętrznej, zmian pourazowych w zębach przednich, stosunku dna głębokich ubytków próchnicowych do rogów miazgi oraz do rozwidlenia korzeni. Ponadto próbowano również ocenić możliwości różnicowania próchnicy z niecieniującym wypełnieniem lub podkładem, a także odróżniania zmian próchnicowych w okolicy przyszyjkowej z przejaśnieniami przyszyjkowymi. Wskazno optymalne funkcje oprogramowania, przydatne w diagnostyce poszczególnych omawianych zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: Digital X-ray imaging systems are an alternative to conventional intraoral radiograms. In the paper there are discussed the possibilities of applicaiton of different digital radiography tools as well as density measurements in optimization of diagnostics of patholgoical lesions of teeth crowns. There were analyzed 1,491 digital intraoral radiograms obtained in 985 patients in the Digora Soredex digital radiography system. On all taken X-ray pictures there were evaluated the crowns of teeth in cases of primary and secondary caries, dental fillings, internal resorption, traumatic lesions of incisors as well as the relationshipsbetween deep carietic lesions and pulp horns as well as root furcation. An attempt was made to assess the possibilities of differentiation of cervical caries and crevical burn-out. In the paper there were presented the optimal options of digital radiography software in diagnostics of the discussed pathological lesions.


  16/16

  Tytuł oryginału: Zdjęcia pantomograficzne w ocenie próchnicy pierwszych trzonowców jako ważny problem zdrowotny wieku rozwojowego.
  Tytuł angielski: Panoramic radiograms in evaluation of caries of first molars as an important health problem of developmental age.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Kalinowski Paweł, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.435-439, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian próchnicowych pierwszych stałych trzonowców na zdjęciach pantomograficznych. Materiał stanowiło 128 zdjęć pantomograficznych wykonanych u pacjentów w wieku od 10 do 16 lat, przed podjęciem oraz w trakcie leczenia ortodontycznego, w odstępie od 7 miesięcy do 5 lat (śr. 2,45). Na zdjęciach rozpoznano liczbę ubytków próchnicowych, zębów wypełnionych, zębów leczonych kanałowo, zmian okołowierzchołkowych oraz usuniętych pierwszych zębów trzonowych. Stosunkowo niewiele pierwszych zębów trzonowych w materiale własnym nie wykazywało radiologicznie zmian patologicznych, ani stanu po leczeniu - na pierwszym zdjęciu odsetek ten wynosił 26,76 proc., po czym zmniejszył się do 19,34 proc. w kolejnym badaniu. Jedynie u 4 osób wszystkie pierwsze zęby trzonowe nie wykazywały radiologicznie zmian patologicznych lub cech leczenia zarówno w pierwszym, jak i w drugim badaniu. W analizowanym materiale nieleczone ubytki próchnicowe dotyczyły ponad 3 proc. zębów, jednakże jednocześnie bardzo wysoki był odsetek zębów leczonych - aż 67 proc. w pierwszej ocenie i 70,69 proc. w drugiej. Ponadto w okresie obserwacji wzrosła liczba braków zębowych. Stwierdzono, że wysoka częstość występowania zmian próchnicowych pierwszych zębów trzonowych jest poważnym problemem zdrowotnym wieku rozwojowego. Rozpoznawanie tych zmian dzięki wykonywaniu zdjęć rentgenowskich prowadzi do szybkiego wdrożenia leczenia i zapobiega następstwom wczesnych braków zębowych w postaci wad zgryzu oraz zaburzeń rozwojowych szkieletu części twarzowej czaszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to evalute carietic lesions of first permanent molars on the basis of panoramic radiograms. The material comprised 128 panoramic X-rays taken in patients aged 10 to 16, before the onset of orthodontic treatment and in the course of treatment (at 7 months to 5 years, mean 2.45). Teeth with carietic lesions, fillings, endodontically treated teeth, pariapical lesions as well as extractions were evaluated. Relatively few first molars radiologically did not show any signs of pathology or state after treatment. It is noteworthy that the percentage of healthy and yet untreated teeth decreased from 26.76 p.c. in the first examination to 19.34 p.c. in the second radiogram. Only in 4 patients all first molars showed no signs of pathology on both radiograms. It was stated that high frequency of dental caries of first molars was a considerable problem of developmental age. Diagnosis of such lesions due to radiographic examinations leads to prompt treatment and prevention of consequences of early extractions, such as malocclusion and developmental disorders of maxillo-facial skeleton.

  stosując format: