Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JURCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie recesji dziąsłowych z zastosowaniem białek matrycy szkliwa i podnabłonkowego przeszczepu tkanki łącznej - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Surgical treatment of gingival recession using enamel matrix proteins and subepithelial connective tissue graft - preliminary report.
Autorzy: Jurczyński Witold, Chomyszyn-Gajewska Maria
Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.143-147, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,665

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była wstępna ocena skuteczności zabiegu pokrycia pojedynczych recesji dziąsłowych z zastosowaniem techniki koperty nadokostnowej oraz przeszczepu ponadbłonkowej tkanki łącznej wg. Bruno, z użyciem białek matrycy szkliwnej - Emdogain**R. Leczeniu poddano 5 zębów z recesjami (4 przypadki) i II (1 przypadek) klasy wg klasyfikacji Millera. Wskaźniki kliniczne oceniono po 6 i 12 m-cach. W wyniku przeprowadzonych zabiegów otrzymano po 6 m-cach 92,5 proc. pokrycia recesji, a po 12 m-cach - 87,5 proc. U wszystkich pacjentów uzyskano dobry efekt kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was an introductory evaluation of the effectiveness of the treatment of covering single recession using the envelope technique and subepithelial soft tissue graft transplant according to Bruno, using enamel matrix proteins - Emdogain**R. The treatment was carried out on five teeth with recession I (four cases) and recession II (one case) by Miller classification. The clinical parameters were evaluated after 6 and 12 months. The treatments resulted in 92.5 p.c. covering of recession after 6 months and 87.5 p.c. after months. A good cosmetic effect was obtained in all patients.


  2/2

  Tytuł oryginału: Białka matrycy szkliwa w leczeniu śródkostnych ubytków przyzębia - ocena kliniczna i radiologiczna po upływie 6, 12 i 24 miesięcy.
  Tytuł angielski: Enamel matrix proteins in the treatment of periodontal intrabony defects - clinical and radiological assessment after 6, 12 and 24 months.
  Autorzy: Kempa Halina, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Jurczyński Witold, Czubak Konrad
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.95-101, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ceelm pracy była kliniczna i radiologiczna ocena leczenia chirurgicznego ubytków kostnych z zastsowaniem białek matrycy szkliwa (Emdogain**R) po upływie 6, 12 i 24 miesięcy. Materiał i metody. Badaniami objęto 16 pacjentów w wieku 26-61 lat, u których stwierdzono uogólnione agresywne zapalenie przyzębia (GAP) - 3 osoby i przewlekłe zapalenie przyzębia (CP) - 13 osób. Do zabiegu wszczepienia preparatu Emdogain zakwalifikowano 40 kieszonek kostnych; w 36 przypadkach były to ubytki kostne 2 - ścienne, w 4 przypadkach 3-ścienne. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadzono podstawowe leczenie periodontologiczne. Oceniano głębokość kieszonek dziąsłowych, poziom przyczepu łącznotkankowego, recesje dziąsła oraz przeprowadzano pomiary ubytków kostnych w obrazie RTG. Zabiegi wykonywano zmodyfikowaną metodą płatową Widmana. Nie stosowano osłony antybiotykowej. Kliniczne badania kontrolne przeprowadzono po 6, 12 i 24 m-cach, a radiologiczne po 12 i 24 m-cach. Wyniki. Przebieg leczenia był prawidłowy. Uzyskano zmniejszenie ruchomości zębów, spłycenie głębokości kieszonek patologicznych, przerost przyczepu łącznotkankowego oraz budowę kości. Mniej korzystny był pozabiegowy wzrost średniego wymiaru recesji dziąseł. Wnioski. Po leczeniu ubytków kostnych z zastosowaniem preparatu Emdogain, uzyskano dobre wyniki leczenia. Były zbliżone do przedstawianych przez innych autorów. Wydaje się, że u pacjentów ogólnie zdrowych nie jest konieczne rutynowe stosowanie osłony ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the paper was to preasent some clinical and radiological assessment of surgical treatment of intrabony defects using enamel matrix proteins (Emdogain**R)in the postoperative period at 6th, 12th, and 24 month. Material and methods. The study embraced 16 patients aged 26-61 years and diansoed as geenralized aggressive periodontitis (GAP) - three subjects, and with chronic periodontitis (CP) - 13 subjects. 40 cases of intrabony defects that included 36 cases of two-wall defects and 4 cases of three-wall defects were selected to flap procedure with the Emdogain (EMD). Prior to the procedure, all the patients received initial phase of periodontium treatment. Clinical assessment before surgical treatment was based on the measurements of periodontal pockets depth, attachment level, recession depth, and the measurements of intrabony defect on X-ray. Surgical treatment based on modified flap by Widman. Antibiotic protection was not applied. Follow-up clinical examinations were done after 6, 12, 24 months and radiological examinations after 12, 24 month. Results. The healing process was normal and uneventful. Results dexreased tooth mobility, reduced pockets depth, improved connective tissue attachment and alveolar bone level achieved. Less favourable postoperative effect was sloght gingival recession. Conclusions. Treatment of intrabony defects with the enamel matrix proteins yielded positive therapeutic results. The results obtained were similar to teh ...

  stosując format: