Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JUNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Taktyka chirurgiczna i postępowanie pooperacyjne w wolu guzowatym - próba weryfikacji niektórych zasad leczenia na podstawie wyników odległych.
Tytuł angielski: Surgical tactics and postoperative management in nodular goitre - an attempt to verify several treatment principles based on long-term results.
Autorzy: Pyda Przemysław, Kędziora-Bartkowska Renata, Junik Roman, Bartkowski Rafał, Meissner Wiktor, Stawny Bolesław, Sowiński Jerzy, Stajgis Paweł, Drews Michał
Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.379-392, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Próba określenia zasad taktyki chirurgicznej i postępowania pooperacyjnego na podstawie oceny zakresu resekcji i analizy powikłań odległych po zabiegach wykonanych z powodu leczenia obojętnego wola guzowatego. Materiał i metodyka. Ocenie poddano 250 chorych operowanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM w Poznaniu w latach 1980-1983 z powodu obojętnego wola guzowatego. W 61 proc. były to operacje subtotalnego obustronnego wycięcia tarczycy, a w pozostałej części resekcje bardziej ograniczone. Wyniki. Najpoważniejszym i najczęstszym odległym powikłaniem pooperacyjnym był nawrót wola stwierdzony u 24 proc. ogółu operowanych. Najczęściej, bo w 29 proc. przypadków, nawrót wystąpił po najbardziej wówczs rozległym wycięciu, czyli po subtotalnej obustronnej resekcji tarczycy. Po zabiegach bardziej oszczędzających odsetek nawrotów wahał się od 8 do 19 proc. Inne odległe powikłania miały mniejsze znaczenie i w większości związane były właśnie z nawrotoem wola. Wnioski. Pozostawienie niewielkiej ilości niewydolnej hormonalnie tkanki tarczycy nie stanowi żadnej korzyści dla chorego, a może być przyczyną nawrotu wola. W związku z tym u określonych chorych należy rozważyć wykonanie strumektomii całkowitej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was an attempt to set principles of surgical and postoperative treatment of non-toxic nodular goitre, based on the analysis of the extent of surgical excision and distant surgical complications. Material and methods. The study group comprised 250 patients operated at the Chair and Department of General, Gastroenterological and Endocrinological Surgery, between 1980 and 1983 due to non toxic nodular goitre. In 61 p.c. of cases surgery comprised bilateral subtotal resections, whle the rest were less extensive resections. Results. The most severe and frequent late complication was postoperative goitre recurrence reported in 24 p.c. of al operated patients. Most often (29 p.c.) recurrence occurred following the most extensive procedure, which included subtotal bilateral thyroid removal. In case of less extensive resections the recurrence rate ranged between 8 and 19 p.c.. Other complications were less important and mostly related to goitre recurrence. Conclusions. Sparing thyroid tissue, which is hormonally insufficient, is of no benefit for the patient and may be the reason of postoperative recurrence. Therefore, in selected patients total strumectomy should be considered.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry echokardiograficzne u chorych na cukrzycę typu 1 ze znamienną mikroalbuminurią.
  Tytuł angielski: Echocardiographic parameters in patients with type 1 diabetes with or without microalbuminuria.
  Autorzy: Bronisz Agata, Bronisz Marek, Burduk Piotr, Junik Roman
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.65-70, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych parametrów echokardiograficznych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozkurczowej u chorych na cukrzycę typu 1 z normo i znamienną mikroalbuminurią. Badanie przeprowadzono u 56 chorych (24 kobiet, 32 mężczyzn) w wieku 29,4 ń 6,5 lat. Wszyscy pacjenci mieli dobrze wyrównaną cukrzycę (HbA1c 8 proc.). W grupie z normoalbuminurią było 30 chorych, a w grupie ze znamienną mikroalbuminurią 26 chorych. Średni czas trwania cukrzycy wynosił odpowiednio 8,4 lat w pierwszej podgrupie i 11,8 lat w drugiej podgrupie. Mikroalbuminurię oceniano metodą turbidymetryczną przy użyciu zestawów firmy Roche, po uprzednim wykluczeniu innych przyczyn utraty albumin aniżeli nefropatia cukrzycowa. Badania echokardiograficzne wykonano przy użyciu aparatu Hewlett-Packard 100, stosując projekcje pomiarowe według zaleceń Amerykanskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. U chorych z mikroalbuminurią stwierdzono znamienne wydłużenie czasu rozkurczu izowulemetrycznego, istotne skrócenie czasu deceleracji oraz obniżoną frakcję wyrzutową i frakcję skracania w porównaniu do grupy z normoalbuminurią. Pozostałe badane parametry nie różniły się istotnie. U chorych na cukrzycę typu 1 ze znamienną mikroalbuminurią zaobserwowano nasilone zmiany funkcji rozkurczowej lewej komory w porównaniu do chorych z normoalbuminurią.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess selected echocardiographic parameters with particular reference to diastolic function in patients with type 1 diabetes with and without microalbuminuria. The study was performed in 56 patients (24 female, 32 male) aged 29,4 ń 6,5 yrs. All patients had good diabetic control (HbA1c 8 p.c.). The group with normaalbuminuria comprised 30 patients and the group with microalbuminuria comprised 26 patients. Mean duration of diabetes in the first and second subgroup were 8.4 yrs and 11.8 yrs, respectively. Microalbuminuria was determined using a turbidimetric method with Roche kits after all causes of albuminuria other than diabetic nephropathy had been ruled out. The echocardiographic studies were performed with Hewlett-Packard 100 equipment, using measuring views according to the American Association of Echocardiography recommendations. In patients with microalbuminuria significant lengthening of isovolumetric relaxation time, significant shortening decleration time as well as decreased ejection and shortening fractions were observed when compared with patients with normoalbuminuria. The remaining parameters in this study did not differ significantly. In patients with type 1 diabetes with microalbuminuria increased changes in left ventricular diastolic function were noted when compared with patients with normoalbuminuria.


  3/5

  Tytuł oryginału: Influence du lanr‚otide sur la concentration s‚reique de prolactine chez les patients atteints de tumeurs somato-lactotropes.
  Tytuł angielski: Effect of lanreotide on prolactin level in patients with pituitary mixed tumors.
  Autorzy: Wasko R., Sawicka J., Stachowiak C., Kozak W., Junik R., Sowiński J.
  Źródło: Ann. Endocrinol. 2002: 63 (6 cz. 1) s.532-535, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Acromegaly is a disease caused by a pituitary tumor (somatotropinoma) or by ectopic secretion of GH or IGF-1. About 15 p.c. of tumors secrete not only GH but PRL as well. Last time a lanreotide and an octreotide (the somatostatine analogues) are useful in the therapy of acromegaly. We observed the influence of the lanreotide on GH and prolactin. We noticed that the lanreotide caused not only serum level reduction of a growth hormone but also prolactine in patients with mixed pituitary tumors.


  4/5

  Tytuł oryginału: Czynność tarczycy u chorych na cukrzycę - praca poglądowa.
  Tytuł angielski: Activity of the thyroid gland in diabetic patients - a review.
  Autorzy: Junik Roman, Koziński Marek, Dębska Katarzyna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.335-341, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przebiegu cukrzycy typu 1 i 2 zmiany funkcji tarczycy i stężeń jej hormonów polegają na: upośledzeniu obwodowej dejodynacji T4, dysfunkcji osi OUN - podwzgórze - przysadka - tarczyca. Możliwe jest współwystępowanie cukrzycy typu 1 i autoimmunologicznych chorób tarczycy (zapalenie Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa). Pierwsze dwa patomechanizmy zaobserowoano w obu typach cukrzycy, trzeci jest specyficzny dla typu 1. 1) Chorzy z cukrzycą typu 1, szczególnie dzieci, powinny regularnie być poddawane badaniom tarczycy (USG, badania hormonalne, oznaczenie przeciwciał przeciwtarczycowych) w celu wykrycia subklinicznej dysfunkcji i niezwłocznego podjęcia leczenia. 2) Poliendokrynopatie w cukrzycy typu 1 występują znaczenie częściej u kobiet. 3) Stężenia T3, rT3 i TSH mierzone w teście z TRH oznaczane w poszukiwaniu patologii tarczycy u chorych na cukrzycę mogą być wskaźnikami wyrównania obu typów cukrzycy. 4) Istnieje potrzeba oceny ultrasonograficznej tarczycy u pacjentów z cukrzycą typu 2 i rozstrzygnięcia czy obwodowemu upośledzeniu dejodynacji oraz zaburzeniu regulacji ośrodkowej towarzyszą zmiany w budowie gruczołu.

  Streszczenie angielskie: Changes of the thyroid gland function and the concentration of hormones in patients with diabetes mellitus type 1 and 2 include: low T3, syndrome, disorders of CNS - hypothalmus - pituitary gland - thyroid gland axis. Co-exsistence of diabetes mellitus type 1 and autoimmune diseases of the thyroid gland (Hashimoto's thyroiditis, Grave's disease) is also possible. The first two pathomechanisms were observed in both types of diabetes, the third one is specific to type 1 diabetes. 1) Patients suffering from diabetes mellitus type 1, especially children, should be regulatory examined (ultrasonography, hormonal tests, thyroid antibodies), the purpose of findings subclinical disfunction of the thyroid gland and for immediate treatment. 2) Polyendocrinopathies are much more common in women. 3) T3, rT3 blood concentrations of TSH, measured in test with THR in order to find thyroid gland pathologies, can be the indicators of metabolic compensation. 4) It is neccessary to estimate the ultrasonographic scan of the thyroid gland in patients with diabetes mellitus type 2 and decide if the peripheral disfunction of T4 conversion and the disorders of central regulation are connected with changes in the morphology of the gland.


  5/5

  Tytuł oryginału: Przydatność badania SPECT w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Application of SPECT in Alzheimer's disease and Parkinson disease - individual experience.
  Autorzy: Junik Roman, Lenart-Jankowska Danuta, Kozubski Wojciech, Sowiński Jerzy, Gembicki Maciej, Wender Mieczysław
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.13-22, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było porównanie regionalnego przepływu mózgowego krwi badanego metodą tomografii emisyjnej w chorobie Parkinsona (PD) z otępieniem i bez otępienia oraz w różnych okresach tej choroby. Oceniano też wartość wzorca scyntygraficznego tomografii emisyjnej z użyciem 99m Tc-HMPAO w przewidywaniu rozpoznania choroby Alzheimera (AD) u pacjentów z utratą pamięci lub zaburzeniami percepcji. Badaniem objęto 17 chorych z otępieniem i 7 bez cech otępienia w przebiegu PD oraz 40 chorych z podejrzeniem AD. U 20 z nich chorobę Alzheimera wykluczono. Akwizycję wykonywano po podaniu 20 mCi 99mTc-HMPAO (Ceretec, Amersham). Tomografię emisyjną wykonywano jednoglowicową gammakamerą Diacam (Siemens). Przepływ mózgowy krwi określono jako względne wartości zainteresowania (ROI) w odniesieniu do móżdżku. U pacjentów z PD stwierdzono hipoperfuzję w płatach mózgowych i w głębokich strukturach mózgowia, obejmujących jądra podstawy już we wczesnym okresie choroby. Nie obserwowano uchwytnych różnic w przepływie mózgowym krwi u chorych z otępieniem i bez niego. Średnia wartość ń SD współczynników mózg/móżdżek uzyskane z regionów ciemieniowych i skroniowych osób z AD były znamiennie niższe (p 0,01) w porównaniu z pacjentami u których AD wykluczono. Wnioski: Wyniki badania regionalnego przepływu mózgowego świadczą o większym niż dotychczas sugerowno stopniu upośledzenia funkcji centralnego układu nerwowego u chorych z chorobą Parkinsona. Istnieje wzorzec wychwytu HMPAO u chorych z AD i ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to compare the regional cerebral blood flow (rCBF) in SPECT examination in Parkinson's disease with and without dementia and in various clinical stages of the disease, as well. The next goal was to determine the predictive value of scintigraphic patterns for the diagnosis of Alzheimer's disease (AD) when 99mTc-HMPAO SPECT was performed in patients with memory loss or cognitive abnormalities. Seventeen patients with and seven ones without dementia with Parkinson's disease and 40 patients suspected of AD were investigated. In 20 of them the diagnosis of AD was ruled out. The patients underwent SPECT examination after intervenous application of HMPAO (Createc, Amersham) with 740 MBq (20 mCi) pertechnate 99mTc. SPECT was performed with a Simens Diacam single-head rotating gamma camera. The results were defined in relative values of ROI in relation to cerebellum. Patients with Parkinson's diseases showed hypoperfusion in cerebral lobes and in deep cerebral structures including the basal ganglia. Regional perfusion deficit in SPECT was seen with and without associated dementia and in early stage of the disease, already. The mean values ń SD of the cortical/cerebellar ratios obtained from parietal and temporal regions in patients with AD were significantly lower (p 0.01) as comparing to non-AD. Conclusions: Our results of regional cerebral blood flow testify that in Parkinson's disease the dysfunction of the central nervous system is ...

  stosując format: