Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JUNG
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Spirometryczna ocena wyników leczenia montelukastem u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Tytuł angielski: Spirometry evaluation of montelukast treatment results in children with bronchial asthma.
Autorzy: Jung Anna, Kalicki Bolesław, Żuber Janusz, Dadas Ewa, Straż-Żebrowska Ewa
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.92-94, il., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem wprowadzenia leków przeciwleukotrienowych do programu leczenia astmy oskrzelowej jest uzyskanie skuteczniejszej kontroli tej choroby. W pracy przedstawiono wyniki leczenia astmy oskrzelowej montelukastem grupy 31 dzieci w wieku 6-18 lat. W trakcie obserwacji kontrolowano spirometryczne wskaźniki sprawności odechowej. Analizowano również zużycie á2-mimetyków oraz dawki podawanych glikokortykosteroidów wziewnych (wGKS). Wykazano poprawę wartości wentylacyjnych płuc, mniejsze nasilenie objawów astmy przy zredukowanej dawce wGKS i ograniczonym podawaniu á2-mimetyków.

  Streszczenie angielskie: Difficulties associated with the management of astma were the cause of using the leukotriene antagonists. There was performed a randomised group of 31 children aged 6-18y (mean 12yrs., 10 girls and 21 boys) with persistent asthma and poor asthma control. Montelukast was administered once daily, 5-10 mg depended of the age of the patients. This treatment was conducted for three months. Montelukast significantly improved pulmonary lung function (as measured by spirometry). Another effect of montelukast treatment was possibility the reduction á2-agonist use and the required dose of inhaled corticosteroids.


  2/7

  Tytuł oryginału: Obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe IV stopnia leczone metodą endoskopowego ostrzykiwania teflonem - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Vesico-ureteric reflux IV degree treated by endoscopic teflon injection - case report.
  Autorzy: Bochniewska Violetta, Goszczyk Alina, Jung Anna, Muszyńska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.431-433, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u 6-letniej chorej z nawracającymi zakażeniami układu moczowego metodą endoskopowego ostrzykiwania teflonem. Na podstawie wykonanej w 4 r.ż. cystografii mikcyjnej rozpoznano obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe (prawy - IV stopień, lewy - III stopień). Dziewczynkę zakwalifikowano do endoskopowego leczenia teflonem - wstrzyknięto pastę teflonową pod oba ujścia moczowodów. Z uwagi na moczenie nocne i dzienne dziewczynka leczona Ditropanem i Cardurą z dobrym wynikiem (moczenie nocne sporadyczne, dzienne ustąpiło). Przez 2 lata nie występowały zakażenia układu moczowego. Kontrolne badania obrazowe (USG, cystografia mikcyjna, scyntygrafia nerek) były prawidłowe. Po 2 latach wystąpił nawrót zakażeń oraz ponowne moczenie nocne i dzienne. W wykonanych wówczas badaniach obrazowych stwierdzono prawostronne wodonercze. W czasie zabiegu operacyjnego wycięto zwężone ujście moczowodu prawego wraz z jego zwężonym odcinkiem długości 2 cm oraz usunięto dużą ilość teflonu z kanału podśluzówkowego z przerośniętą tkanką ziarninową. Zalecono dalszą systematyczną kontrolę nefrologiczną. Wynik leczenia przemawia za wątpliwą przydatnością endoskopowego leczenia teflonem w przypadku wysokich odpływów pęcherzowo-moczowodowych.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the results of vesico-ureteric reflux treatment using endoscopic teflon injection method in 6 years old girl. The bilateral vesico- ureteric reflux was diagnosed when she was 4 years old in ureterocysthography (right IV degree, left III degree). The treatment by endoscopic teflon injection was performed. During 2 years postoperative observation there was no urinary tract infection in controlled urine analysis and culture. Enuresis nocturnal and diurnal treated pharmacological (Cardura, Ditropan) were reduced in postoperative observation. In control radiological studies, USG and scintigraphy any pathology wasn't detected. 2 years after operation the recurrent tract infections were present again, nocturia comes back. In the ureterocystography a hydronephrosis dextra was observed. The 2 cm long ureter dexter stenosis and its stenotic ostium were resected during the operation. Teflon and plenty of granulation tissue was also resected. The girl should be under constant nephrological control.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena następstw leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji.
  Tytuł angielski: Ultrasonography in monitoring results after lithotripsy treatment in children with urolithiasis.
  Autorzy: Rutka Jacek, Jung Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.408-409, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstwiają ocenę ultrasonograficzną następstw leczenia metodą litotrypsji dzieci chorych na kamicę układu moczowego. W badanej grupie było 260 chorych (142 dziewczynki i 118 chłopców) w wieku 2-18 lat leczonych w Klinice Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM w Warszawie w latach 1991-2001. W badanej grupie 260 chorych wykonano w 541 zabiegów ESWL (śr. 2 zabiegi u jednego chorego), w tym 476 (87,9 proc.) zabiegów na nerkach i 65 (12,1 proc.) na moczowodach. W badaniach USG po zabiegach litotrypsji stwierdzono: w 128/476 (26,8 proc.) przypadkach zmiany w warstwie miąższowej nerek, w 72/476 (15,1 proc.) zastój w układach kielichowo-miedniczkowych nerek, w 8/476 (1,6 proc.) przypadkach zatrzymanie złogu w górnym odcinku mocozowodu, w 6/541 (1,1 proc.) przypadkach zatrzymanie złogu w dolnym odcinku moczowodu, w 4/541 (0,7 proc.) przypadkach obraz "drogi kamieni - steinstrasse". W 323/541 (59,7 proc.) przypadkach w badaniu USG nie stwierdzono zamian w układzie moczowym po zabiegach litotrypsji.

  Streszczenie angielskie: The authros discuss the results after lithotripsy treatment in ultrasonographic examination in children with urolithasis. The study included 260 children (142 girls and 118 boys) aged 2-18 years treated in our Department since 1991 until 2001. In 260 children were performed 541 lithotripsy procedures (476 kidney and 65 ureter units). In ultrasonography examination after lithotripsy treatment were found: in 128/476 (26.8 proc.) cases changes in kideny parenchyma, in 72/476 (15.1 proc.) cases urinary retention in pyelocalyceal system, in 8/476 (1.6 proc.) cases stone in upper part of ureter, in 6/541 (1.1 p.c.) cases stone in lower part of ureter, in 4/541 (0.7 p.c.) "steinstrasse". In 323/541 (59.7 p.c.) cases changes in urinary tract in ultrasonography examination were not observed.


  4/7

  Tytuł oryginału: Zespół Wisslera-Fanconiego u 7-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Wissler-Fanconi syndrome in 7-years-old girl.
  Autorzy: Kalicki Bolesław, Dadas Ewa, Jung Anna, Straż-Żebrowska Ewa, Kuligowski Rafał, Żuber Janusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.244-246, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek zespołu Wisslera-Fanconiego u 7-letniej dziewczynki poprzedzony posocznicą, po ekstrakcji zęba z powodu ropnia okołozębowego. W trakcie leczenia obserwowano zakażenie rotawirusem i cytomegalowirusem.

  Streszczenie angielskie: The case of the Wissler-Fanconi syndrome in 7 years old girl was presented. The occurence of this syndrome was preceded with spesis after extraction of a tooth due to dental abscess. During the treatment rotavirus and cytomegalovirus infections were observed.


  5/7

  Tytuł oryginału: Physical aspects of selected medical diagnosis methods using radiation.
  Autorzy: Wasilewska-Radwańska Marta, Jung Aleksandra, Kopański Zbigniew, Hac Agnieszka
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.31-40, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Radioisotope technique allows noninvasive medical diagnosis such as diagnostication of Helicobacter pylori (H. pylori) infection by using urea labelled with C-14 and intraoperative control of sentinel node in breath cancer with use of nanocoloid labelled with Tc-99m. The knowledge of radiotracer transport and internal radiation hazard enable to improve medical diagnosis methods. The urea breath test (UBT) results have been used to apply compartmental modelling for determinating severity and localisation of the Helicobacter pylori infection. The water imaging phantom of breast have been elaborated to prepare the application of a hand-held gamma probe Modelo-2 in an intraoperative control of sentinel node in breath cancer (RIGS - RadioImmunoguided Surgery).


  6/7

  Tytuł oryginału: Thermography usefulness in infection and allergy.
  Tytuł polski: Przydatność termografii w zakażeniach i alergii.
  Autorzy: Jung A[nna], Żuber J., Kalicki B.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.123-129, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postęp w naukach podstawowych stwarza medycynie klinicznej możliwość stosowania nowych technologii w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Szerokie zastosowanie termografii w diagnostyce medycznej jest spowodowane głównie jej nieinwazyjnością. Termografia umożliwia określenie miejsca i ocenę charakteru u rozległości procesów zapalnych. Autorzy udokumentowali wiele przypadków klinicznych, rozpoznanych z powodzeniem w klinice pneumonologii, alergologii i innych.

  Streszczenie angielskie: Progress in basic sciences gives clinical medicine an opportunity to apply new technologies for diagnostic or therapeutic purposes. A wide application of thermography in medical diagnostics is caused primarily by its non-invasiveness. Thermography is able to determine the location and evaluate the charcter and size of inflammatory processes. The authors documented many clinical cases that were successfully diagnosed in pneumology, allergology and other departments.


  7/7

  Tytuł oryginału: Comparative diagnostic value of the breath test and the urine test with 14C-urea in the detecion of the Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Jung Aleksandra, Wasilewska-Radwańska Marta, Kuc Tadeusz, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Witkowska Bożena
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.21-24, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Among 92 patients with chronic gastritis we conducted a synchronous diagnosis of the Helicobacter pylori (H. pylori) infection using a culture and a serological test (IFP), in conjunction with breath and urine tests involving 14C-urea (BTU-C14 and UTU-C14). The infection was confirmed by isolation in 71 persons (77.2 p.c.), the presence of specific IgG in the blood serum was found in 75 (81.5 p.c.). In comparison, the BTU-C14 indicated a group of 77 people (83.7 p.c.) as ifnected, and the UTU-C14 a group of 76 (82.6 p.c.). In order to determine the diagnostic value (sensitivity, specificity and efficiency) of the latter tests, the results were compared with those of the culture and of the serological tests. It was found that the BTU-C14 test used showed a 100 p.c. sensitivity, a 89.5 p.c. specificity and a 97.9 p.c. efficency. The UTU-C14 test showed a 100.0 p.c. sensitivity, a 94.4 p.c. specificity and a 98.9 p.c. efficiency in the detection of the H. pylori infection.

  stosując format: