Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JUNCEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Problemy związane z zastosowaniem zębów sztucznych w protezach ruchomych.
Tytuł angielski: Problems connected with the use of artificial teeth in removable dentures.
Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewicz Michał
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.38-41, bibliogr. s. 41, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie zębów akrylowych w protetyce stomatologicznej stanowi rewolucję technologiczną w wykonawstwie protez ruchomych, wiąże się z nim jednak wiele problemów. Odnotowano bowiem liczne przypadki niekorzystnego wpływu tych zębów na środowisko jamy ustnej oraz stwierdzano słabe umocowanie zębów w płytach podstawnych protez, nadmierną ścieralność, niedostateczną estetykę, odkładanie się płytki bakteryjnej. Jedną z najbardziej istotnych właściwości fizycznych zębów sztucznych stosowanych w leczeniu protetycznym jest odporność na ścieranie i zdolność do zachowania stabilnej relacji zwarciowej mimo upływu czasu. W związku z problemami wynikającymi ze stosowania w protezach ruchomych zębów tradycyjnych opracowano nowe materiały o lepszych właściwościach. Zęby z nich wykonane charakteruzyją się akceptowaną ścieralnością i twardością, przy zachowaniu możliwości dostosowywania powierzchni żujących. W pracy tej, wykorzystując doświadczenia własne oraz piśmiennictwo, przedstawiliśmy problemy techniczne związane ze stosowaniem zębów akrylowych w protetyce.

  Streszczenie angielskie: The use of acrilic resin teeth in prosthodontics has become a technical revolution in manufacturing removable dentures, however it's widely discussed. There are many cases recorded of their harmful influence on the oral environment, as well as many problems such as low bond strength of artificial teeth to the denture base, excessive wear, insufficient aesthetics and the deposition of bacterial plaque. One of the most important physical properties of artificial teeth used in prosthetic treatment is wear resistance and the ability to maintain a stable occlusal relationship over time. Due to the problems connected with the use of traditional teeth in removable denturs, new improved materials have been developed. Teeth made of them are wear resistant, hard, and there is a possibility of adjusting occlusal surfaces. In this study we would like to present the technical problems connected with the use of acrylic resin teeth in prosthodontics, based on literature and the autors' own experiences.


  2/5

  Tytuł oryginału: Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym?
  Tytuł angielski: Is gutta-percha a biocompatible material?
  Autorzy: Juncewicz Michał, Bąkowicz Roman
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.211-215, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Gutaperka postrzegana jest jako materiał biokompatybilny. Jednakże ćwieki gutaperkowe w wyniku uwalniania jonów Zný+ wykazują pewną toksyczność. Różnice dotyczące stopnia drażnienia tkanek przez ćwieki różnych producentów spowodowane są odmienną budową wierzchołków ćwieków. Celem pracy była ocena budowy wierzchołków ćwieków za pomocą mikroskopu optycznego i SEM. Oceniono w skali umownej dwa wskaźniki: strukturę powierzchni oraz kształt wierzchołka. Zaobserwowano duże różnice w strukturze powierzchni wierzchołków ćwieków gutaperkowych. Ćwieki tego samego producenta wykazywały duże pdobieństwo w architekturze powierzchni, co sugeruje, iż zależy ona od procesu produkcyjnego. Nieregularności (defekty) struktury wierzchołków mogą wpływać na właściwości biologiczne ćwieków gutaperkowych, a co za tym idzie na skuteczność leczenia endodontycznego.

  Streszczenie angielskie: Although gutta-percha is regarded as a biocompatible material, gutta-percha cones show kind of cytotoxicity due to the release of Zný+ ions. Differences in the degree of tissue irration by guta-percha cones from different producers are caused by a different structure of the tips of the cones. The aim of this study was to evaluate the structure of tips of cones using optical microscopy and SEM. Two parameters were evaluated by use of an arbitrary scale: the structure of the surface and the shape of the tips. Large differences have been observed in the structure of the surface of gutta-percha cones. Cones of the same brand showed a great similarity in the surface architecture, which suggests that this depends on the manufacturing process. Abnormalities (defects) of the cones surface may influence the biological properties of the gutta-percha cones and therefore the effectiveness of endodontic therapy.


  3/5

  Tytuł oryginału: Powikłania po leczeniu endodontycznym - przepchnięcie wypełnienia kanałowego.
  Tytuł angielski: Complications after endodontic treatment - overfilling.
  Autorzy: Bąkowicz Roman, Juncewicz Michał
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.16-20, il., tab., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynnik bakteryjny jest główną przyczyną zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych. W badaniach naukowych podkreśla się również znaczenie czynników niebakteryjnych: termicznych, mechanicznych i alergicznych. Wśród czynników jatrogennych duże znaczenie mają przepchnięcia. Praca przedstawia zagadnienia dotyczące częstości tego powikłania i jego przyczyny. Omówione zostały także czynniki, które mogą mieć wpływ na rokowanie w przypadku przepchnięć, jak stan miazgi i tkanek okołowierzchołkowych przed leczeniem, traumatyzacja tkanek okołowierzchołkowych podczas leczenia, właściwości stosowanych materiałów wypełniających czy lokalizacja przepchnięć.


  4/5

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze Światowego Kongresu Stomatologów FDI Wiedeń 2002.
  Tytuł angielski: Report from the FDI 2002 World Dental Congress Vienna.
  Autorzy: Juncewicz Michał
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.60-61, il. - Światowy Kongres Stomatologów FDI Wiedeń 01-05.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/5

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 2: Practical importance of measurable parameters of the stomatognathic system in prosthetic dentistry.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewicz Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.202-206, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zależności pomiędzy parametrami mierzalnymi układu stomatognatycznego oraz wpływ tych parametrów na ukształtowanie powierzchni zębów. Omówiono także możliwe przyczyny błędów w rejestracji parametrów mierzalnych i ich wpływ na leczenie protetyczne.

  stosując format: