Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JODYNIS-LIEBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów
Autorzy: Bogdanik Tadeusz, Brzeziński Jacek, Chmielnicka Jadwiga, Jacyszyn Kazimierz, Jodynis-Liebert Jadwiga, Kozłowski Jan, Krechniak Jerzy, Ludwicki Jan K., Mrozikiewicz Aleksander, Sapota Andrzej, Seńczuk Witold, Zielińska-Psuja Barbara
Opracowanie edytorskie: Seńczuk Witold (red.).
Wydanie: - Wyd. 4
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 887, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
Sygnatura GBL: 739,532

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia


  2/2

  Tytuł oryginału: Markers of oxidative damage - applicability and limitations.
  Tytuł polski: Markery uszkodzeń oksydacyjnych - zastosowanie i ograniczenia.
  Autorzy: Jodynis-Liebert Jadwiga
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.89-109, il., bibliogr. 161 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Źródłem wolnych rodników w ustroju są reakcje enzymatyczne, organelle komórkowe, neutrofile i makrofagi a także czynniki zewnętrzne: promieniowanie jonizujące i niektóre ksenobiotyki. Powstałe wolne rodniki mogą reagować ze wszystkimi makrocząsteczkami komórki powodując jej uszkodzenie lub śmierć. Wskaźniki uszkodzeń oksydacyjnych są niezbędne w badaniach udziału tych uszkodzeń w patogenezie wielu chorób, w określaniu mechanizmu toksyczności ksenobiotyków a także w ocenie skuteczności terapii antyoksydacyjnej. Praca zawiera przegląd danych dotyczących przydatności oznaczania trzech głównych grup biomarkerów - produktów powstających z uszkodzonych lipidów, białek i DNA. Ze względu na fakt, że peroksydacja lipidów jest najszerzej badanym procesem indukowanym przez wolne rodniki, temu zagadnieniu poświęcono najwięcej miejsca omawiając oznaczanie koniugatów dienowych, substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym, alkanów w powietrzu wydychanym, aldehydów oraz izoprostanów. Przedstawiono także przegląd sposobów oznaczania produktów utleniania białek powstających w procesach lipoksydacji a przede wszystkim najbardziej popularnego markera - związków karbonylowych. Najczęściej stosowanym wskaźnikiem uszkodzenia DNA jest 8-hydroksydeoksyguanozyna, chociaż ostatnio badacze proponują oznaczanie produktów utleniania innych zasad np. cytozyny i adeniny a także tzw. etenoadduktów DNA powstających w wyniku reakcji DNA z hydroksyaldehydami.

  Streszczenie angielskie: Free radicals generated by enzymatic sources, subcellular organelles and toxic substances can react with all cellular macromolecules and lead to cell death and tissue injury. There is a great need for markers of radical damage which can be used to monitor the involvement of such a damage in the pathogenesis of diseases or in the toxicity of xenobiotics. The purpose of this review is to provide information regarding the utility of the determination of three main groups of biomarkers - the products resulting from free radical damage to lipids, proteins and DNA.

  stosując format: