Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JOŃCZYK-POTOCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Leczenie zaparć nawykowych u dzieci.
Tytuł angielski: Treatment of habitual constipation in children.
Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.121-127, bibliogr. 40 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania leczniczego u dzieci z zaparciami nawykowymi. U każdego z pacjentów przeprowadzono testy psychologiczne oraz objęto opieką pacjentów wraz z opiekunami, zastosowano modyfikację diety oraz dodatkowe ćwiczenia fizyczne. U większości dzieci uzyskano długoterminowa poprawę bez konieczności stosowania leczenia farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the effectiveness of treatment of children with habitual constipation. In each patient psychological tests and permanent psychologist's care were ensured, diet was introduced, exercises adapted to patient's age were proposed. In special cases, drugs (laxantives) were introduced.


  2/5

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne w zaparciach nawykowych u dzieci. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Diagnostics of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.129-134, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka kliniczna oraz propozycja postępowania diagnostycznego u dzieci z zaparciami nawykowymi. U każdego z pacjentów oznaczono stężenia Na, K, Ca, glukozy, cholesterolu białek z elektro- i immunoforezą, IgA, IgG AGA, ocenę stężenia chlorków w pocie, badanie ogólne moczu, mikrobiologiczną ocenę próbki stolca w kierunku obecności Lactobacillus acidophilus, ocenę posażu jelitowego przy użyciu znaczników oraz testy psychologiczne. Stwierdzono, że określenie czasu pasażu jest użytecznym i tanim testem przesiewowym, który umożliwia ograniczenie stosowania inwzyjnych badań diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of children with habitual constipation in order to analyse the methods of diagnosis. Each patient underwent basic laboratory tests including: blood count, blood levels of Na, K, Ca, glucose, cholesterol, blood protein level with electrophoresis and counter-electrophoresis, the serum IgA, IgG AGA levels, urinalysis, sweat chlorine level, microbiological estimation of 1 g of stool for the presence of Lactobacillus acidophilus, total colonic transit time with use of markers, and psychological tests.


  3/5

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i uwarunkowania psychologiczne zaparć nawykowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical and psychosocial conditions of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian, Strzyżewska Renata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.135-143, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka grupy dzieci z zapraciami nawykowymi, analiza uwarunkowań klinicznych i pscyhospołecznych. Do grupy badanej zakwalifikowano 60 dzieci: 26 chłopców i 34 dziewczynki w wieku od 3 do 18 lat, objętych opieką Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej Chorób Metabolicznych oraz poradni gastroenterologicznej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, z powodu zaparć nawykowych. Okres obserwacji wynosił 2,5 - 3,5 roku. Potwierdzono rolę uwarunkowań psychospołecznych oraz konieczność współpracy zespołu specjalistów (lekarza, pscyhologa, dietetyka, rehabilitanta) w efektywności terapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of 60 children (26 boys and 34 girls) aged 3 to 18 years with habitual constipation, treated at the Gastroenterology and Outpatient Departments of the Institute of Pediatrics between 1995 and 1999. The observation period was 2.5 - 3.5 years during whith the patient's clinical and psychosocial conditions were analyzed. The importance of psychosocial conditions and the necessity of co-operation with dietician, psychiatrist, psychologist and pediatrician in effectivity of therapy were confirmed.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zaparcie jako wstępny objaw przewlekłych chorób jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Constipation as an initial symptom of chronic colon diseases in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.49-53, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania stolca stanowią około 10-25 proc. chorób przewodu pokarmowego u dzieci, a zaparcia występują u około 15 proc. populacji dziecięcej. Celem pracy była ocena częstości występowania zmian zapalnych końcowego odcinka jelita grubego u badanych dzieci z zaparciem stolca. Do badań zakwalifikowano 32 dzieci 17 dziewcząt 15 chłopców w wieku od 3 miesięcy do 18 lat objętych opieką Poradni Gastroenterologicznej przy Instytucie Pediatrii w latach 1997-1999, zgłaszających się z wstępnym rozpoznaniem zaparcia stolca. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych stwierdzono, że przeważającą większość stanowiły dzieci z zaparciem nawykowym 50 p.c. (16 dzieci). U 8 zaparcie występowało na podłożu alegii pokarmowej, u 3 postawiono podejrzenie zespołu jelita drażliwego. 2 najmłodszych chłopców przekazano do leczenia chirurgicznego z rozpoznaniem choroby Hirschsprunga, u rozpoznano chorobę trzewną, a u 1 dziewczynki sklerodermię. Badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykazało w 16 przypdkach (50 proc.) zmainy zapalne błony śluzowej jelita grubego. W 8 przypadkach (25 proc.) spostrzegano guzki krwawnicze i/lub szczelinę odbytu. U pozostałych dzieci makroskopowo zmian nie stwierdzono. Wykazano, że u dzieci z przewlekłym zaparciem i obecnością krwi lub śluzu celowe jest wykonanie badania endoskopowego z pobraniem wycinka do badania histologicznego. Normalizacja objawów klinicznych koreluje poprawę makroskopową i histologiczną błony śluzowej ...

  Streszczenie angielskie: Disturbances of defecation constitute about 10-25 proc. of gastreonterological ailments inchildren, and constipation occurs in 15 p.c. of children population. The aim of the study was to evaluate the coexistence and frequency of occurrence of distal colon inflammatory changes in children with constipation. The study group was comprised of 32 children (17 girls and 15 boys), aged 3 months to 18 yeras treated in the Gastreonterological Outpatient Clinic, Institute of Pediatrics from 1997-1999 in whom constipation was initially diagnosed in the majority of cases. On the basis of clinical picture and the performed examinations it was stated that in 50 p.c. (16 children) of cases one diagnosed habitual constipation. Two youngest boys with Hirschprung's disease were referred to the srugical department, in 2 children coeliac disease was found and one girl suffered from sclerodermia. Proctosigmoidoscopic examination showed inflammatory changes of colon mucosa in 16 (50 p.c.) cases. In 8 (25 p.c.) cases hemorrhoids and/or anal fissure were found. No macroscopic changes were found in the remaining children. It was stated that it is purposeful to perform endoscopic examiantion with biopsy in children with chronic constipation and the presence of blood or mucus in stool. Normalization of clinical picture lets obtain both macroscopic and histological imporvement of colon mucosa. Chronic constipations, particularly those with soiling, predispose to inflammatory conditions and need ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Zaparcia u dzieci.
  Tytuł angielski: Constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.336-340, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania stolca występują u około 15 proc. populacji dzieci i młodzieży. Stanowią 10-25 proc. chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Obok uwarunkowań organicznych (10-20 proc.) do najczęstrzych postaci należą zaparcia nawykowe wynikające z nieprawidłowego żywienia i stylu życia. Istotne znaczenie mają warunki społeczne i czynniki psychologiczne. Ważna rola przypada mikroflorze jelitowej, a szczególnie pałeczkom kwasu mlekowego. Po wykluczeniu przyczyn organicznych jak najszybciej należy rozpocząć leczenie (dieta bogatoresztkowa, bogatobłonnikowa, zwiększona ilość płynów, trening defekacyjny, leczenie farmakologiczne, psychoterapia).

  stosując format: