Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JEZIERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Występowanie wielolekoopornych szczepów bakteryjnych u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Evaluation of multidrug-resistant bacterial strains in patients hospitalized in intensive care units.
Autorzy: Jezierska-Anczuków Anna, Wróblewska Marta, Kozińska Aleksandra, Zwolska Zofia, Radomyski Adam
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.62-64, bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Przydatność bakteriologicznych badań posiewu z ucha w diagnostyce i terapii infekcji Enterococcus faecalis u noworodków.
  Tytuł angielski: Usefulness of bacteriological ear culture in diagnosis and therapy of the neonatal E. faecalis infections.
  Autorzy: Mironiuk Małgorzata, Reinholtz-Jaskólska Małgorzata, Kot Anna, Stankiewicz Dorota, Król Marzenna, Jezierska-Kasprzyk Krystyna, Gudyka-Piórkowska Maria
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.73-77, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współzależności między częstością występowania infekcji u noworodków i obecnością czynników ryzyka infekcyjengo ze strony matki a wzrostem Enterococcus faecalis w badaniu bakteriologicznym wymazu z ucha. Badany materiał stanowiło 220 donoszonych noworodków urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w latach 1991-2001, u których w badaniu mikrobiologicznym posiewu z ucha pobranym bespośrednio po urodzeniu wyizolowano E. faecalis. U 108 (49,1 proc.) noworodków wystąpiły objawy infekcji o ciężkim (21,3 proc. - 23 przyp.), średnio - ciężkim (25,9 proc. - 28 przyp.) lub łagodnym (52,7 proc. - 57 przyp.) przebiegu klinicznym. Bakteriemię stwierdzono u 7 (6,5 proc.) leczonych dzieci. Obecność czynników ryzyka infekcji ze strony matki stwierdzono u 59 proc. badanych. 51 proc. noworodków skolonizowanych bakterią E. faecalis w chwili urodzenia nie miało żadnych objawów klinicznych i laboratoryjnych infekcji. Wykazano istotną zależność między zachorowalnością noworodków i stopniem ciężkości przebiegu zakażenia a bardzo obfitym wzrostem E. faecalis w posiewie z ucha. Wszystkie izolowane szczepy E. faecalis wrażliwe były na penicylinę G i ampicilinę, w 37 proc. przypadków stwierdzono występowanie szczepów opornych na gentamycynę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the correlation between occurrence of infections in newborns, the presence of maternal risk factors for infection, and growth of Enterococcus faecalis in the bacteriological culture from ears. The study group consisted of 220 full-term newborns born at Clinics of Obstetrics and Gynecology in the years 1999-2001, in whom bacterial swab from the ear collected at birth showed growth of E. faecalis. In 108 (49,1) newborns the course of the disease was heavy (21,3 p.c. - 23 causes), middle (25,9 p.c. - 28 causes), or mild (52,7 p.c. - 57 causes). Enterococcal bacteriemia was confirmed in 7 treated children. The presence of maternal risk factors for infection was confirmed in 59 p.c. of causes. 51 p.c. of newborns colonized with Enterococcus faecalis at birth, had no clinical and laoratory signs of infection. Significant correlation between incidence of the disease, the course of it (heavy, middle or mild) and abundant bacterial growth from the ear swab at birth were found. All the isolated strains of Enterococcus faecalis were susceptible to ampicillin and penicillin G, in 37 p.c. resistnace to gentamicin was confirmed.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian zapalnych w pępowinie na stan zdrowia noworodka.
  Tytuł angielski: Influence of inflammatory lesions in umbilical cord on neonatal status.
  Autorzy: Bernatowicz-Łojko Urszula, Hermanowska Jolanta, Jezierska Anna, Jackowski Piotr, Łojko Mariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.168-171, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy występowaniem zmian zapalnych w sznurze pępowinowym, a stanem nowroodka w pierwszych dniach po porodzie. Oceną objęto noworodki i pępowiny z 443 kolejnych porodów odbywających się w 1995 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Nacieki zapaleń wykryto w pępowinach 15,9 proc. noworodków donoszonych, częściej w przypadku porodów pochwowych (17 proc.), niż zakończonych cięciem cesarskim (10,4 proc.). Stwierdzono częstsze występowanie stanu zapalnego w sznurze pępowinowym wcześniaków (23 proc.), noworodków z hypotrofią wewnątrzmaciczną (42,1 proc.), noworodków z laboratoryjnymi wykładnikami zakżenia bez objawów klinicznych (38 proc.). Również odpływanie płynu owodniowego ponad 24 godziny, obecność smółki w płynie owodniowym wiązały się z częstszym występownaiem procesu zapalengo w pępowinie.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the relationships between the presence of inflammatory lesions in umbilical cord and the state of the newborn in first few days after delivery. The analysis includes newborns and umbilical cords from 443 deliveries performed between September and November 1995 in District Hospital in Toruń. Inflammatory lesions were found in 15,9 p.c. umbilical cords of term infant, more frequently in vaginal (17 p.c.), than abdominal deliveries (10,4 p.c.). Percentage of the changes found in umbilical cords was higher in premature infant (23 p.c.), children with intra-uterine growth retardation (IUGR) (42,1 p.c.) and in newborns with asymptomatic infection only with abnormality in laboratory investigations. In our study preterm rupture of the membranes and intrauterine meconium exposure was in the relationship with occurrence of inflammatory lesions in umbilicall cords.


  4/6

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciw receptorom TSH jako test skuteczności leczenia operacyjnego w chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Thyrotropin receptor antibodies (TRAb) as a test of surgical treatment effectiveness in Graves-Basedow's disease.
  Autorzy: Bojarska-Szmygin Anna, Ciechanek Roman, Jezierska Beata, Zaorska-Rajca Janina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.196-199, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniem przeciwciał przeciw receptorom TSH (TRAb) (ang. thyrotropin receptor antibodies) a wynikami leczenia operacyjnego chorujących na chorobę Gravesa-Basedowa. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-50 lat, x - 37 lat, operowanych z powodu choroby Gravesa-Basedowa, oraz w grupie kontrolnej 20 zdrowych ochotników. W grupie kontrolnej TRAb wynosiły x -2,75 ń 2,06 U/L, stężenia TSH x - 1,06 ń 0,53 ml/U/l, a FT4 x - 14,71 ń 2,15 pmol/l. Objętość tarczycy wynosiła x - 14,45 ń 2,37 ml. W grupie operowanych stężenia przeciwciał oznaczano przed zabiegiem oraz 12 miesięcy po operacji. Równocześnie oznaczano stężenia TSH i FT4. Ponadto 12 miesięcy po zabiegu oceniano ultrasonograficznie wielkość pozostawionego miąższu tarczycy. Przed zabiegiem operacyjnym stężenia TSH i FT4 u wszystkich chorych były znormalizowane po leczeniu tyreostatykami. Po 12 miesiącach od zabiegu stwierdzono: eutyreozę u 14 chorych (46 proc.), hipotyreozę u 8 chorych (27 proc.), nawrót nadczynności u 8 chorych (27 proc.). W grupie chorych z eutyreozą stężenia TRAb przed zabiegiem operacyjnym wynosiły x - 24,00 ń 11,04 U/I. Po 12 miesiącach od operacji zanotowano zmniejszenie stężenia przeciwciał i jego normalizację u 13 chorych (x - 6,14 ń 5,71 U/I). W grupie z hipotyreozą stężenia TRAb przed operacją wynosiły x - 24,50 ń 10,43 U/I. Po zabiegu u wszystkich chorych w tej grupie uzyskano normalizację stężeń przeciwciał do średnich wartości 2,13 ń 1,34 U/I. U ośmiu chorych z nawrotem nadczynności, stężenia TRAb przed zabiegiem były najwyższe i wynosiły x - 107,25 ń 56,69 U/I...


  5/6

  Tytuł oryginału: Lecznicze właściwości przedstawicieli rodzaju Cimicifuga.
  Autorzy: Jezierska-Domaradzka Anna
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (8/9) s.24-25
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Zapalenia płuc u noworodków ze szczególnym uwzględnieniem noworodków matek z cukrzycą a stężenie insuliny we krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Predictive value of selected maternal risk factors of cardiomyopathy in newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Mironiuk Małgorzata, Mielczarek Waldemar, Kot Anna, Jezierska-Kasprzyk Krystyna, Osuch Beata, Raźna Izabela, Gudyka-Piórkowska Maria
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.234-238, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zapalenia płuc u noworodków matek z cukrzycą występującą przed ciążą (PGDM) i cukrzycą ciążową (GDM) na tle ogólnej populacji 6913 noworodków urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w okresie od 1997 do 2001 r. oraz zoceną zależności między stężeniem insuliny we krwi pępowinowej a typem cukrzycy matki i zapaleniem płuc u noworodka. Szczegółową analizą objęto 34 noworodki matek z PGDM (gr. I), 32 noworodki matek z GDM (gr. II) oraz 55 (gr. III - K) noworodków matek bez cukrzycy. Odsetek zapaleń płuc w gr I (26,6 proc.) był istotnie wyższy aniżeli w II (4,2 proc.) i III (4,9 proc.) gr. badanych. Analizy statystyczne wykazywały, że u dzieci matek z PGDM stężenie glukozy i insulinyvb w krwi pępowinowej było istotnie wyższe niż u dzieci matek z GDM i grupy kontrolnej. Stwierdzono, ze stężenie insuliny w krwi pępowinowej u noworodków z zapaleniem płuc było istotnie wyższe w grupie dzieci matek z cukrzycą przedciążową.

  stosując format: