Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JETHON
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja ubytków skóry twarzy
Autorzy: Jethon Józef
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.51-53, bibliogr. 5 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Stężenia insektycydów chloroorganicznych w tkance tłuszczowej gruczołu piersiowego kobiet w Polsce w latach 1997-2001.
  Tytuł angielski: Levels of organochlorine insecticides in breast adipose tissue of Polish women, 1997-2001.
  Autorzy: Struciński Paweł, Ludwicki Jan K., Góralczyk Katarzyna, Czaja Katarzyna, Olszewski Włodzimierz, Jethon Józef, Barańska Joanna, Hernik Agnieszka
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.221-230, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie wybranych insektcydów chloroorganicznychL ŕ-, á-, ç- i ë-HCH, izomerów p,p'-DDT, oxy-chlordanu i heptachloru w wycinkach tkanki tłuszczowej pobranych z gruczołu piersiowego 67 kobiet w wieku od 15 do 74 lat. We wszystkich próbkach stwierdzono obecność á-HCH, p,p'-DDE oraz p,p-DDT. Stężenia pozostałych związków, wykrywanych w mniejszym odsetku próbek, były w większości przypadków zbliżone do odpowiednich granic oznaczalności. Stała obecność niektórych związków chloroorganicznych w tkance tłuszczowej sutka kobiet budzi uzsadnione obawy, zwłaszcza w świetle doniesień o roli tych substancji jako czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka sutka.


  3/8

  Tytuł oryginału: Ekspresja integryny ŕ6á4 i białka delta Np63 w gojącym się naskórku.
  Tytuł angielski: The ŕ6á4 integrin and delta Np63 protein expression in the healing epidermis.
  Autorzy: Noszczyk Bartłomiej H., Jethon Józef, Majewski Sławomir
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.908-917, il., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie charakteru ekspresji integryny ŕ6á4 i porównanie go ze zmianami ekspresji białka delta Np63 podczas gojenia ran w ludzkiej skórze. Materiał i metodyka. Badano biopsje ran skóry pobieranych od ochotników w różnych okresach gojenia. Badanie przeprowadzono metodami immunohistochemicznymi z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciw łańcuchowi ŕ6 integryny oraz białku delta Np63. Wyniki. Obserwowano zwiększenie ekspresji integryny w okolicach pierwotnego brzegu rany w wale naskórka otaczającym skrzep oraz w wiodących komórkach naskórka migrującego, gdzie dochodziło do przesunięcia ekspresji z warst podstawnych komórek na ich warstwy boczne i szczytowe. Zwiększona była również ekspresja białka delta Np63 w okrężnym wale naskórka otaczającym skrzep. W naskórku migrującym po powierzchni rany ekspresja białka była jednak silnie zmniejszona. Wnioski. Wydaje się, że zwiększona ekspresja ŕ6á4 w komórkach warstwy podstawnej i ponadpodstawnej gojącego się naskórka może odgrywać rolę w podtrzymywaniu potencjału proliferacyjnego keratocytów. Opisany charakter ekspresji ŕ6á4 wydaje się być zbliżony do ekspresji białka delta Np63 o podobnej zdolności do podtrzymywania potencjału proliferacyjnego komórek. Przesunięcie ekspresji integryny na ściany boczne kreatocytów migrujących, przy jednoczesnym obniżaniu w ekspresji białka delta Np63, może mieć znaczenie dla umożliwienia różnicowania keratocytów migryjących i jednoczesnego podtrzymywania ich przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the expression of the ŕ6á4 integrin with the expression of protein delta Np63 during healing in humans. Material and methods. We collected wound biopsies from volunteers during different stages of healing by means of immunohistochemistry, using monoclonal antibodies against ŕ6 integrin chain and protein delta Np63. Results. We observed increased integrin expression on the border of the wound, in the epidermal cast surrounding the thrombus, as well as leading migrating keratinocytes. Expression moved from basal layers to their lateral nd apical layers. Delta Np63 protein expression was increased in the epidermal cast, surrounding the thrombus. Protein expression was decreased in the area of the migrating epidermis. Conclusions. Increased ŕ6á4 expression in basal and supra-basal cells of the healing epidermis can play a role in maintaining the proliferative potential of keratinocytes. ŕ6á4 expression seems similar to protein delta Np63 expression, with a likely ability to maintain the proliferative potential of keratinocytes. Presence of integrin expression in the lateral wall of migrating keratinocytes with concomitant decreased delta Np63 protein expression may influence migrating keratinocyte differentiation, maintaining their survival.


  4/8

  Tytuł oryginału: Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych. Cz. 1
  Opracowanie edytorskie: Zatoń Marek (red.), Jethon Zbigniew (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 220 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,615

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  5/8

  Tytuł oryginału: Indukcja stresu oksydacyjnego w wątrobach szczurów pod wpływem izolowanej i złożonej ekspozycji ma miedź i wysiłek fizyczny.
  Tytuł angielski: Induction of oxidative stress in livers of rats under influence of isolated and combined exposure to copper and physical effort.
  Autorzy: Markiewicz-Górka Iwona, Pawlas Krystyna, Januszewska Lidia, Tracz Jolanta, Jethon Zbigniew, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.457-466, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Chociaż miedź jest niezbędnym mikroelementem, jej nadmierny pobór może być toksyczny. Wiele z toksycznych efektów powodowanych przez miedź jest związanych z jej rolą w generowaniu wolnych rodników tlenowych. Wątroba jest organem najbardziej wrażliwym, jeśli chodzi o toksyczność miedzi. Innym ważnym źródłem wolnych rodników tlenowych jest wykonywanie wysiłku fizycznego. Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian stężenia peroksydacji lipidów (jako stężenie malonylodialdehydu i 4-hydroksyalkenów, MDA + 4HNE), stężenia zredukowanego glutationu (GSH) oraz aktywności takich enzymów antyoksyadacyjnych, jak: peroksydaza glutationa (GPX) i dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) w wątrobach szczurów intoksykowanych miedzią i poddawanych wysiłkowi fizycznemu. Materiał i metody. Dwadzieścia cztery szczury (samice, szczepu Buffalo) zostały podzielone na dwie grupy: intoksykowaną miedzią (n = 12) i nieintoksykowaną (n = 12). Szczurom z grupy intoksykowanej 2 razy w tygodniu, dootrzewnowo podawano 1 mg Cu/kg m.c., w postaci 0,1 proc. roztworu CuSO4 w wodzie destylowanej, po 0,3 - 0,5 ml w zależności od m.c. szczura (120-200 g). W tym samym czasie szczurom z grupy nieintoksykowanej podawano sól fizjologiczną (0,9 proc. NaCl). Eksperyment był prowadzony przez 15 tygodni. Po około 24 godzinach od ostatniej iniekcji, połowa zwierząt z każdej grupy została poddana jednorazowemu wysiłkowi fizycznemu (bieg na bieżni). Intensywność wysiłku wynosiła 20 m/min przez 15 minut. Następnie wszystkie zwierzęta zostały zabite przez domięśniowe podanie ketaminy oraz dyslokację kręgów szyjnych...


  6/8

  Tytuł oryginału: Stresowe aspekty wysiłku fizycznego w sporcie i lotnictwie.
  Tytuł angielski: Stress aspects of exercise in both sports and aviation.
  Autorzy: Jethon Zbigniew
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.387-395, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum pt. Stres w lotnictwie i sporcie Wrocław 18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Występujące w działalności sportowca i pilota obciążenia i spowodowane nimi reakcje wewnątrzustrojowe często przyrównuje się do stresu. Obciążenia te wywołują zachwianie równowagi homeostatycznej, której przywrócenie wymaga intensyfikacji oddziaływań tzw. hormonów stresowych. Efekt biologiczny związany jest z rodzajem uwalnianych hormonów i ich stężeniem, będąc w głównej mierze pochodną charakterystyki wysiłkowej. Zmiany o charakterze umiarkowanym uwidaczniają się jako działanie zdrowotne korzystne, co wykorzystywane jest w rekreacji, promocji zdrowia, profilaktyce chorób i rehabilitacji. Nadmiernie nasilone zmiany mają niekorzystny wpływ, widoczny zwłaszcza w zwiększonej wrażliwości układu adrenergetycznego, zaburzeń funkcji psychicznych pochodzenia histaminowego, supresji układu immunologicznego, przerostu nadnerczy oraz wzrostu gotowości do wyrzutu amin katecholowych i glikokortykoidów, indukcji apoptozy we włóknach mięśniowych oraz stresu oksydacyjnego i jego skutków. Ryzyko wystąpienia powyższych zjawisk jest dotąd niedostatecznie poznane z uwagi na w większości brak analiz w aspekcie "dawka-odpowiedź". Wymaga to dalszych pogłębionych badań.

  Streszczenie angielskie: Mental and physical loads seen in the sports and aviation and reactions related to them are often compared to stress. They frequently lead to the disorders of homeostasis. Respiration of the normal state requires an intensification of so-called stress hormone activity. a biological effect depends on the type of released hormones and their blood levels as a part of exercise characteristics. In general, moderate changes are positive. They are used in recreation, health promotion, and prevention of diseases and rehabilitation. However, more acute changes are negative and lead to an increase in adrenergic system susceptibility, psychic disorders of histaminic origin, immunological system suppression, adrenal hypertrophy, increased readiness to release catecholamines and glycocorticoids, apoptosis induction in the muscle fibers, and oxidation stress with all its effects. A risk of the above disorders development is not completely known, as there is a lack of dose-response analyses. Therefore, further studies are necessary.


  7/8

  Tytuł oryginału: Leczenie oparzeń.
  Autorzy: Jethon Józef
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.187-190, 204, bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne mechanizmy aktywności fizycznej w działaniu na zdrowie.
  Tytuł angielski: Physiological mechanisms of physical activity affecting health.
  Autorzy: Jethon Zbigniew
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.170-177, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ruch jest genetycznie uwarunkowanym stanem czynnościowym organizmu człowieka, zmodyfikowanym przez wpływ środowiska oraz sytuacyjne zachowania behawioralne. Wywołane przez aktywność fizyczną zmiany homeostazy mają aspekty reakcji stresowej, co może uwidaczniać się jako efekty pro- oraz antyzdrowotne. W pracy przedstawione są najważniejsze aspekty tych efektów, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu ich powstawania.

  Streszczenie angielskie: Movement is a genetically determined functional feature of the human organism that can be modified by environmental factor and by behavioral influences. Caused by physical activity homeostatic changes have many aspects of stress reaction giving positive and/or negative health effects. In the paper there are presented main aspects of these effects with a special reference to the mechanisms of their appearance.

  stosując format: