Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JELEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wrodzony nerczak mezoblastyczny.
Tytuł angielski: Congenital mesoblastic nephroma.
Autorzy: Woźniak Zdzisław Michał, Sawicz-Birkowska Krystyna, Rabczyński Jerzy, Jeleń Michał
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.257-261, il., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wrodzony nerczak mezoblastyczny (CMN - congenital mesoblastic nephroma) stanowi około 5 proc. nowotworów nerki wieku dziecięcego. Jest najczęstszym nowotworem nerki pierwszych 3 miesięcy po porodzie. Zazwyczaj dobrze rokuje. Dlatego też bardzo istotne jest odróżnienie CMN od innych nowtoworów wieku dziecięcego.

  Streszczenie angielskie: Congenital mesoblastic nephroma (CMN) accounts for approximately 5 p.c. of pediatric renal tumor with the higest peak of incidence during the first 3 postnatal months. CMN almost always has a favourable prognosis. Therefore, CMN needs to be correctly diagnosed and differentiated from other pediatric neoplasm.


  2/12

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze biozgodności wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych; badania na zwierzętach - ocena statystyczna.
  Tytuł angielski: Comparative studies of the biocompatibility of selected silicone elastomers used in lining of postsurgical prostheses; studies on animals - statistical evaluation.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Jeleń Michał, Nienartowicz E., Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.158-161, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Do bezpośredniego podścielania protez pooperacyjnych stosowane są elastomery silikonowe. Materiały te nie spełniają stawianych im wymagań, dlatego zwrócono uwagę na nowe produkty, które pojawiły się na rynku stomatologicznym oferowane jako materiały o wysokim standardzie użytkowym. Są to m.in. elastomery silikonowe: Mucopren firmy Kettenbach, Permaquick firmy Koholeor oraz Soft Relining firmy Tokuyama. Postanowiono je przebadać na szczurach Buffalo. Zwierzęta podzielono na grupy doświadczalne i kontrolne. Nowe szybkopolimeryzujące elastomery silikonowe wszczepiono szczurom domięsniowo. W grupie kontrolnej dla celów porównawczych wszczepiono szczurom dotąd stosowany w Polsce Ufi Gel C firmy Voco oraz obojętne kształtki z wosku chirurgicznego. Materiał do badań histopatologicznych pobierano po 2, 4, 12 i 24 tygodniach wykonując wcześniej zdjęcia rtg. W grupach doświadczalnych i kontrolnych zwierząt elastomery wywołały różnego stopnia odczyny zapalne tkanek miękkich. Porównując wyniki uzyskane w grupie doświadczalnej z danym grupy kontrolnej stwierdzono, że najlepszym materiałem okazał się Soft Relining.

  Streszczenie angielskie: Silicone elastomers are used for direct lning the post-surgical prostheses. The materials are regarded not to flfill the clinical requirements and thought the new products offered as high quality materials were chosen for the study. They are: Permaquick (Kohler), Mucopren (Kattenbach), Soft Relining (Tokuyama). The products were studied in rats Buffalo. The aminals were divided into two groups: experimental and control. The new elastomeric materials were implanted intramuscularly in tue firot group. In the second group the Ufi-Get C (Voco) and neutral surgical wax were implanted. The tissues samples were taken for histopatologic examination after 2, 4, 12 and 24 weeks making before the X-ray pictures. All used elastomer materials (new and carlier introduced for using) were observed to cause the various inflammaotry reactions in the muscular tissues. Comparing the study results the best material occurred to be the Soft Relining.


  3/12

  Tytuł oryginału: Chromatograficzne pomiary zawartości pentanu, heksanu i ich pochodnych jako wykładnika oksydacji lipidów podczas operacji z użyciem krążenia pozaustrojowego (CPB).
  Tytuł angielski: Serum pentane, hexane and their derivatives' concentration as markers of lipid oxidation during cardiopulmonary bypass.
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Jeleń Henryk, Drwiła Rafał, Andres Janusz, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.71-75, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci operowania z użyciem krążenia pozaustrojowego (ECC) częstokroć prezentują objawy ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej (SIRS), która może prowadzić do zaburzonego funkcjonowania wielu narządów. Istnieje wiele przyczyn odpowiedzialnych za powstawanie SIRS po zabiegach z użyciem krążenia pozaustrojowego (CPB) (tzw. post-pump syndrome), wiele z nich jest nie do końca zbadanych. Celem obecnej pracy jest analiza chromatograficzna (chromatografia gazowa fazy nadpowierzchniowej) utleniania lipidów podczas zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem CPB. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zgody pacjentów na uczestnictwo w badaniach zakwalifikowano do niego 20 osób w wieku od 39 do 74 l. Pacjenci ci byli poddani zabiegom pomostowania aortalno-wieńcowego. Znieczulenie, procedury chirurgiczne oraz metoda użyta podczas krążenia pozaustrojowego były zunifikowane we wszystkich przypadkach. Podczas zabiegu pięciokrotnie pobierano 8 ml próbki krwi - po indukcji znieczulenia (TO), 10 min po rozpoczęciu ECC (T1), 10 min. po zwolnieniu zacisku z aorty (Ao-Cx) (T2), 10 min. po zakończeniu ECC (T3) oraz 1 h po zakończeniu ECC (T4). Po odwirowaniu próbek celem otrzymania osocza zamrożono je w -70řC. Utlenianie lipidów oznaczano metodą chromatografii gazowej fazy nadpowierzchniowej próbek osocza i mierzono jako powierzchnię zawartą pod odpowiednimi pikami otrzymanymi na chromatogramie. Analizy jakościowej pików dokonywano przy ...

  Streszczenie angielskie: Cardiopulmonary bypass (CPB) is often associated with systemic inflammatory response (SIRS) that leads to organ dysfunction. Several mechanisms causing post-EEC SIRS have been described, some of them not being fully understood. The aim of the study was to assess degree of lipid peroxidation (LO) during EEC for coronary artey bypass grafting (CABG). After approval of the local Ethic Committee and obtaining informed consent, twenty patients, aged 39-74 yrs, scheduled for elective CABG, were entolled to the study. Anesthesia, surgery and ECC protocols were uniform. 10 cc blood samples were taken after induction of anaesthesia (TO), 10 min after the start of ECC (T1), 10 min after aorting cross clamping (T2), 10 min (T3) and 1 h after termination of ECC (T4). Time of surgery, ECC and aortic cross clamp (Ao-cx) were recorded. LO was measured as peak area (PA) by head-space gas chromatography. A mass spectrometer was used for qualitative analysis of obtained peaks. Data were reported as mean values (M) ń SD and were analyzed by non-parameter analysis of variance (Friedman test) followed by Wilcoxon test P value of 0.05 was considered significant. There was a statistically significant increase of LO at T1, T2, T3 and T4 when compared to TO. LO products were identified as pentane, hexane and derivatives. There was no correlation between degree of oxidation (peak area) and time of procedure, ECC, Ao-cx or age. Since the lipid is the major constituent of lipid membrane, its ...


  4/12

  Tytuł oryginału: Gastric syphilis - a case report.
  Tytuł polski: Kiła żołądka - opis przypadku.
  Autorzy: Poniewierka Elżbieta, Paradowski Leszek, Sajewicz Zbigniew, Jeleń Michał
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.71-73, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kiłowe zapalenie żołądka jest obecnie rozpoznawane bardzo rzadko. Objawy kliniczne i wyniki endoskopii często wskazują na raka żołądka lub chłoniaka. Rozpoznanie jest często przypadkowe, wsparte pozytywnymi wynikami testów serologicznych w kierunku zakażenia kiłowego.

  Streszczenie angielskie: Syphilitic gasttritis is now recognized extremely rarely. Clinical symptoms and endoscopic findings are not characteristic and often suggest gastric carcinoma or lymphoma. Diagnosis is often casual, supported by positive findings of common serologic tests for syphilis.


  5/12

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Zygmunt Albert, 30.10.1908 - 07.10.2001.
  Autorzy: Jeleń Michał
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.3-4
  Sygnatura GBL: 301,852

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Albert
 • Zygmunt 1908-2001


  6/12

  Tytuł oryginału: Indukcja apoptozy przez wybrane produkty naturalne w ludzkim raku piersi in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Laux Maria T., Jeleń Michał (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [4], 136 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19655

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  7/12

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie wykrywanych w badaniu MRI ogniskowych zmian przysadki u dzieci w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Clinical picture of focal MRI lesions of pituitary gland in children - own material.
  Autorzy: Januś Dominika, Starzyk Jerzy, Jeleńska-Szyguła Irena, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.193-196, 198, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania ogniskowych zmian przysadki o charakterze mikrogruczolaków u dzieci, jak również ich znaczenie kliniczne nie są jeszcze dobrze poznane. Obecność zmiany o charakterze mikrogruczolaka przysadki w badaniu MRI stwierdzono u 17 dzieci, a makrogruczolaka przysadki u 2 dzieci hospitalizowanych w naszej Klinice w okresie od 1995 do 1999 roku. Ocena spoczynkowych i postymulacyjnych stężeń hormonów (GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH, IGF-1, fTe, T, E2) w surowicy krwi wykazała, że wykryte u dzieci mikro- i makrogruczolaki przysadki nie były czynne hormonalnie w zakresie powyższych hormonów. U wyżej wymienionych dzieci nie stwierdzono również zaburzeń neurologicznych. U co najmniej 14 dzieci stwierdzone badaniem MRI zmiany ogniskowe w przysadce nie wykazywały ponadto związku ze stanem klinicznym dzieci i wydawały się spełniać kryteria incidentaloma. Nie było zatem wskazań do leczenia neurochirurgicznego lub specyficznego dla danego gruczolaka leczenia farmakologicznego. Jednak z powodu nieznanego ryzyka progresji makro- i mikrogruczolaków, w tym także zmian o charakterze incidentaloma, konieczna jest okresowa ocena auksiologiczna, monitorowanie hormonalne oraz wykonanie kontrolnego badania MRI.


  8/12

  Tytuł oryginału: The course of vision disturbances in a patient with the MELAS syndrome.
  Autorzy: Pachalska Maria, DiMauro Salvatore, Formińska-Kapuścik Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan, Pawlicka Iwona, Jeleńska-Szyguła Irena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CS11-CS20, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the neuropsychological and ophthalmic symptoms presented by a patient with MELAS, a mitochondrial cytopathy. This rare disease is characterized by a remitting-relapsing course against the background of a slowly progressive degenerative process. Case report: The patient is a 22-year-old Polish female, with initial onset of symptoms in 1994; the clinical diagnosis of MELAS was established in 1998, and confirmed in 2000 by the discovery of a novel mtDNA mutation. Her visual acuity fluctuates from near-normal to near-blindness, often changing dramatically within a matter of weeks; the visual field has more or less steadily narrowed to lunate. Visual evoked potentials show sporadic distrubances, while the nerve fiber layer shows significant attenuation. The evidence points to a complex etiology, involving both cortical damage and attenuation of the optic nerves and neural pathways. A similar two phase pattern - episodic disturbances with rapid spontaneous revovery against a background of progressive deterioration - occurs in neuropsychological testing, which reveals progressive dementia and episodic aphasia. Conclusions: The peculiiar pathomechanism of MELAS results in simultaneous insults to various parts of the central and peripheral nervous systems, creating the complex and highly variable pattern seen in this patient. In clinical practice care should be taken not to overlook the possible significance of such a pattern appearing in various systems and on varying levels.


  9/12

  Tytuł oryginału: Choroba Whipple'a powikłaniem przewlekłej białaczki limfatycznej leczonej fludarabiną.
  Tytuł angielski: Whipple's diseases as a complication of chronic lymphocytic leukemia treated with fludarabine.
  Autorzy: Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata, Małecki Rafał, Kuliczkowski Kazimierz, Jeleń Michał
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.887-891, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 53-letniego pacjenta cierpiącego od 1993 r. na przewlekłą białaczkę limfatyczną, u którego w 6 roku leczenia zastosowano fludarabinę. W kilka dni po podaniu leku pojawiła się wodnista biegunka nie reagująca na leczenie. Wykluczono zarówno infekcyjne czynniki etiologiczne, jak również naciek jelita w przebiegu choroby podstawowej. Badanie histopatologiczne z użyciem przeciwciał monoklonalnych i barwienie kwasem nadjodowym (PAS) wskazały na chorobę Whipple'a jako przyczynę enteropatii. Biegunka w ciągu 6 miesięcy doprowadziła do skrajnych zaburzeń gospodarki elektrolitowej, niewydolności nerek, a w rezultacie do zgonu pacjenta.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ekspresja Ki-67, lamininy i Her2/neu jako czynników prognostycznych i predykcyjnych w raku niedrobnokomórkowym płuc : praca doktorska
  Autorzy: Szelachowska Jolanta, Jeleń Michał (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 114 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19690

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Regiony organizatorów jąderkowych (AgNORs) i ekspresja antygenu Ki67 w rozmazach z części pochwowej i kanału szyjki macicy w odniesieniu do zmian typu ASCUS i AGUS wg systemu klasyfikacji cytologicznej Bethesda.
  Tytuł angielski: Regions of nucleal aorganisations (AgNORs) and Ki-67 antygen expression from the cervix and cervical canal smears with respect to changes in ASCUS and AGUS (atypical cells of unspecified importance) according to the Bethesda cytological system of classification.
  Autorzy: Jeleń Michał, Blok Krystian, Blok Radosław, Leśkow Elżbieta, Gruszczyńska-Szkudlarek Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1192-1198, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 97 pacjentek oceniano przydatność prognostyczną oznaczania regionów organizatorów jąderkowych AgNORs i ekspresji antygenu Ki-67 w komórkach z rozmazów części pochwowej szyjki macicy w ustalaniu potencjału proliferacyjnego i ryzyka występowania zmian o charakterze złośliwym wśród wyników o nieokreślonym znaczeniu typu ASCUS i AGUS wg klasyfikacji cytologicznej Bethesda. Wykazano zależność pomiędzy rozpoznaniem histopatol. a rozmieszczeniem i charakterystyką morfologiczną regionów organizatorów jąderkowych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The cytologic report written by a cythopathologist on the basis of smears from the cervix and cervical canal ought to give detailed and worthwhile information which allows making appriopriate diagnostic and therapeutic decisions. The diagnosis of atypical cells of unspecified importance (ASCUS and AGUS) ought to have clinicians to carry out further diagnostic histopathologic procedures in order to explain the pathologic character of processes going on in the female reproductive organ. This is because such pathological states may as well spell could mean reactive, preinvasive as neoplastic changes of invasive character. Design: This problem has led to carry out a research in order to examine the proliferative potential of cells in cytological smears (Ki-67, AgNORs) and to answer whether this potential allows us to qualify atypical cells as changes of reactive or neoplastic type. Materials and methods: In our study there were estimated 97 cases of cytological smears from the cervix and cervical canal. In this paper, immunohistochemical methods, and staining techniques developed by Ploton et al. in the detection of and in the examination of Ki-67 antygen were used. Conclusions: The average number of AgNORsin cell nucleus was highest in ASCUS cells and exceedingly higher in CIN 1 and CIN 3. 2. The areal ratio of AgNORs to that of the cell nucleus was highest in HSIL and cancer cells, least in ASCUS and LSIL, AgNORs were minute and scattered whereas they were large and centrally in HSIL and cancer cells...


  12/12

  Tytuł oryginału: Analiza neoangiogenezy, metylacji DNA i ekspresji antygenu Ki-67 jako markerów prognostycznych i predykcyjnych w surowiczych rakach jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Blok Radosław, Jeleń Michał (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 226 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: