Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JEGIER
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wczesne wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych powyżej 65 roku życia.
Tytuł angielski: Early results of surgical coronary revascularization in patients 65 years and older.
Autorzy: Walczak Andrzej, Jaszewski Ryszard, Jegier Bogdan, Iwaszkiewicz Alicja, Ostrowski Stanisław, Zwoliński Radosław, Zasłonka Janusz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.239-240, bibliogr. 11 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano wczesne wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u 276 chorych powyżej 65 roku życia operowanych w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi w latach 1999 - 2000. W analizowanej grupie było 193 mężczyzn (69,93 proc.) oraz 83 kobiety (30,07 proc.). Średnia wieku wynosiła 69,14 lat ń 3,42 lata, od 65 do 79 lat. W I grupie wg CCS było 18 (6,52 proc.) chorych, w II - 55 (19,93 proc.), III - 106 (38,41 proc.), IV - 97 (35,14 proc.). Bez przebytego zawału operowano 87 chorych (31,52 proc.), po przebytym 1 zawale - 137 (49,28 proc.), po przebytych 2 i więcej zawałach - 53 (19,20 proc.). Do palenia papierosów (aktualnie lub w przeszłości) przyznało się 68,12 proc. operowanych. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 176 chorych (63,77 proc.), cukrzycę u 50 (18,11 proc.), przewlekłą niewydolność nerek u 10 (3,62 proc.), przebyty udar ośrodkowego układu nerwowego - u 8 (2,90 proc.), chorobę wrzodową u 42 (15,22 proc.), frakcję wyrzutową lewej komory poniżej 30 proc. zaobserwowano u 16 (5,80 proc.) chorych, po przebytym PTCA było 10 (3,62 proc.), a u 26 (9,42 proc.) stwierdzono krytyczne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej. Wszyscy chorzy operowani byli w warunkach krążenia pozaustrojowego, przy zastosowaniu zimnej krystalicznej kardiopleginy wg St. Thomas Hospital. 224 chorych (81,16 proc.) operowanych było w trybie planowym. We wczesnym okresie pooperacyjnym zmarło 35 chorych (12,68 proc.), zespół małego rzutu wystąpił u 84 (30,43 proc.), zastosowania ...

  Streszczenie angielskie: 276 patients aged 65 years or more, who underwent coronary artery bypass grafting in the Department of Cardiac Surgery, Medical University of Łódź in 1999 and 2000, were assessed. The analyzed group consisted of 193 men (69.93 p.c.) and 83 women (30.07 p.c.). The mean age of the patients was 69.14 years (ń 3.42, age range from 65 to 79 years), 18 (6.52 p.c.) patients were in the first functional class of CC classification, 55 pts (19.93 p.c.) in the second, 106 pts (38.41 p.c.) in the third and 97 pts (35.14 p.c.) in the fourth class. 87 patients (31.52 p.c.) had no history of myocardial infarction, 137 pts (49.28 p.c.) had a history of 1 infarction and 53 pts (19.2 p.c.) of 2 or more myocardial infarctions. 68.12 p.c. of patients smoked cigarettes. Arterial hypertension was observed in 176 pts (63.77 p.c.), diabetes mellitus in 50 pts (18.11 p.c.), chronic renal failure in 10 pts (3.62 p.c.), a history of stroke in 8 pts (f2.9 p.c.), peptic ulcer in 42 pts (15.22 p.c.). Left ventricular ejection fraction below 30 p.c. was observed in 16 (5.8 p.c.) patients. 10 pts (3.62 p.c.) underwent coronary angioplasty and in 26 pts (9.42 p.c.) critical stenosis of the left main stem was observed. All patients were operated on cardiopulmonary bypass and myocardial protection was obtained by the use of cold crystalloid cardioplegy solution based on St. Thomas Hospital formula. 224 patients (81.16 p.c.) were operated electively. In early postoperative period the following ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Aktywność ruchowa mężczyzn po zawale mięśnia sercowego.
  Autorzy: Stasiołek Dorota, Jegier Anna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.83-91, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badania była charakterystyka struktury aktywności ruchowej mężczyzn po zawale mięśnia sercowego biorących udział w rehabilitacji kardiologicznej i nie biorących udziału. Badaniem objęto 56 mężczyzn po zawale mięśnia sercowego. Połowa z nich (n = 28) w wieku 54 ń 7 lat uczestniczyła średnio 5,0 ń 3,3 roku w programie rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnej (grupa A). Grupę tę porównano z grupą mężczyzn (n = 28) po zawale mięśnia sercowego w wieku 53 ń 6 lat, którzy nie uczestniczyli w treningu rehabilitacyjnym (grupa B). Aktywność ruchową badanych oceniono za pomocą kwestionariusza aktywności ruchowej SDPAR (Seven Day Physical Activity Recall). Całkowity tygodniowy wydatek energetyczny w grupie A wynosił 253,8 ń 23,4 kcal/kg/tydzień i był istotnie statystycznie wyższy niż w grupie B 231,1 ń 6,5 kcal/kg/tydzień (p 0,0001). Aktywność rychowa w czasie wolnym od zawodowej o umiarkowanej intensywności stanowiła 14,1 proc. całkowitego tygodniowego wydatku energetycznego w grupie A uczestniczącej w treningu rehabilitacyjnym vs 3,7 proc. w grupie B (p 0,001). Reakcja aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności stanowiła 10,9 proc. całkowitego tygodniowego wydatku energetycznego w grupie A w porównaniu z 1,1 proc. w grupie B (P 0,001). Około połowy badanych z grupy B nie brało udziału w żadnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a ich tygodniowy wydatek energetyczny na zajęcia rychowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym wynosił 0,0 kcal. Spośród pozostalych badanych z grupy B żadna osoba nie wydatkowała na ten rodzaj aktywności ruchowej więcej niż 500 kcal/tydzień.


  3/4

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i powikłania okołooperacyjne u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego do 45 roku życia.
  Tytuł angielski: Clinical profile and perioperative complications in patients below 45 years of age undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Zwoliński Radosław, Jander Sławomir, Jegier Bogdan, Zwoliński Marian, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Jaszewski Ryszard, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.349-354, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy była ocena wczesnych powikłań okołooperacyjnych u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (CABG) do 45 r.ż. oraz analiza stanu klinicznego chorych przed operacją, ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (chns) i czynników mających wpływ na pogorszenie rokowania po CABG. Materiał: Badaniem objęto 125 chorych poddanych CABG. W badanej grupie było 65 kobiet w wieku od 27 do 45 lat (śr. 41,5 ń 3,5 roku, operowanych w latach 1990-1999, oraz 60 mężczyzn w wieku od 33 do 45 lat (śr. 41 ń 3,2 roku), operowanych w roku 1993. Operacje przeprowadzano w krążeniu pozaustrojowym, przy umiarkowanej hipotermii 31-33řC. Wyniki: Średnia powierzchnia ciała (BSA) w grupie kobiet wynosiła 1,72 ń 0,15 mý, w tym 68 proc. miało powierzchnię ciała mniejszą niż 1,8 mý, a 23 proc. mniejszą niż 1,6 mý. Wśród kobiet zmarłych w Klinice średnia powierzchnia ciała wyniosła 1,67 mý, a 5/6 miało powierzchnię poniżej 1,8 mý. Wśród mężczyzn BSA było istotnie wyższe (p 0,001) - 2,02 ń 0,4. Do CABG kwalifikowano 46 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn z niestabilną postacią choroby wieńcowej. Nie występowały istotne różnice w obrazie naczyń wieńcowych oraz w nasileniu czynników ryzyka chns. W Klinice wystąpiło 9 zawałów okołooperacyjnych w grupie kobiet i 2 w grupie mężczyzn. Istotnie wyższa była również śmiertelność okołooperacyjna (10,8 proc. kobiet i 3,3 proc. mężczyzn).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of perioperative complications in patietns under 45 years of age who underwent coronary artery bypass grafting (CABG) procedure. Analysis of preoperative clincial state of the patients, assessment of risk factors of ischaemic heart disease (IHD) and predictors of outcome of CABG. Material: The study concerns 125 patients who underwent CABG procedure. Among them were 65 women aged 27-45 years, mean 41.5 ń 3.5 and 60 men aged 33-45 years, mean 41 ń 3.2 operated upon between 1990-1999. CABG procedures were performed on cardiopulmonary by-pass in moderate hypotermia. Results: Mean body surface area (BSA) in women was 1.72 ń 0.15 mý, but 68 p.c. of them had BSA lower than 1.8 mý and 23 p.c. lower than 1.6 mý. In those women died after the operation mean BSA was 1.67 mý and 5/6 of them had it bellow 1.8 mý. Among men ean BSA was significantly higher (2.02 ń 0.4, p 0.001). There were no significant differences in coronary angiography profile and risk factors of IHD exposure between gorups. The perioperative myocardial infarction occured in 9 women and in 2 men. The in-hospital mortality was also significantly higher in the female group than in male one (10.8 p.c. vs. 3.3 p.c.).


  4/4

  Tytuł oryginału: Charakterystyka aktywności fizycznej studentów medycyny oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego w Łodzi.
  Tytuł angielski: Physical activity in medical students.
  Autorzy: Stasiołek Dorota, Woźniak Anna, Jegier Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.226-229, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badania była charakterystyka aktywności ruchowej dorosłych młodych osób o wyższej niż przeciętna wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej w promocji zdrowia i prewencji chorób. Metodyka. W badaniu wzięło udział 239 studentów, w tym 179 studentów ostatniego roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (114 kobiet i 65 mężczyzn), średnia wieku 25,2 ń 0,6 lat oraz 60 studentów ostatniego roku Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego (WFiZ - 30 kobiet i 30 mężczyzn), średnia wieku 23,2 ń 0,8 lat. Aktywność ruchową oceniano za pomocą kwestionariusza Seven-Day Physical Activity Recall (SDPAR). Wyniki. Całkowity tygodniowy wydatek energetyczny studentów medycyny (grupa A) był istotnie niższy niż studentów WFiZ (grupa B) i wynosił średnio 260,4 ń 22,7 kcal/kg/tydzień vs 338,4 ń 26,4 kcal/kg/tydzień (p 0,001). Sportowo-rekreacyjna aktywność ruchowa, w czasie wolnym od umiarkowanej intensywności, stanowiła 2,9 proc. całkowitego tygodniowego wydatku energetycznego w grupie A vs 20,0 proc. w grupie B (p 0,001). Ponadto wśród 17,79 proc. badanych studentów medycyny tygodniowy wydatek energetyczny na sport i rekreację wynosił 0.0 kcal/tydzień i żaden ze studentów nie podejmował rekreacyjnej aktywności fizycznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wymagającej wydatku energetycznego przekraczającego 1000 kcal/tydzień. Natomiast 80 proc. studentów WFiZ wydatkowało na ten rodzaj aktywności ruchowej 1000 lub więcej kcal/tydzień. Wnioski. ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of this study was to assess the physical activity of young adults possessing a higher than normal level about the role of physical activity in the promotion of health and the prevention of chronic diseases. Methods. This study was conducted on a group of 239 students consisting of 179 students of Łódź Medical University (114 women and 65 men, mean age 25.2 ń 0.6 years old) and 60 final year students of Physical and Health Education at the University of Łódź (30 women and 30 men, mean age 23.2 ń 0.6 years old). Physical activity was determined by the interviewer-administrated Seven-Day Physical Activity Recall (SDPAR) method. Results. Total weekly energy expenditure among medical students (group A) was significantly lower than among the physical education students (group B) 260.4 ń 22.7 kcal/kg/wk vs 338.4 ń 26.4 kcal/kg/wk (p 0.001). The proportion of moderate energy expenditure on sport activities out of the mean total weekly energy expenditure in kcal/kg/week was 2.9 p.c. in group A vs 20.0 p.c. in group B (p 0.001). Moreover, about 17.9 p.c. of the medical students reported 0.0 kcal/wk energy expenditure for leisure time activities. Not one of them expended 1000 kilocalorie or more per week purely on physical training. By contrast 80 p.c. of the studies from group B reported the expenditure of 1000 kilocalorie or more per week on physical training. Conclusions. This study demonstrates that medical students unlike students of Physical and Health ...

  stosując format: