Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JEDYNECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Analiza przyczyn upadków u osób z chorobą Parkinsona.
Tytuł angielski: Analysis of the cause of falls in patients with Parkinson's disease.
Autorzy: Michałowska Małgorzata, Krygowska-Wajs Anna, Jedynecka Urszula, Sobieszek Aleksander, Fiszer Urszula
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.57-68, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Upadki w przebiegu choroby Parkinsona mogą prowadzić do istotnych zagrożeń dla chorych. Jest to problem nie tylko kliniczny, ale również ekonomiczny. Skutki upadków mogą powodować obniżenie jakości życia chorych i ich opiekunów. Upadki u pacjentów z chorobą Parkinsona nie stanowią klinicznie jednolitego zagadnienia: ich przyczyny wymagają diagnostyki różnicowej. Celem pracy była analiza tych przyczyn, jak również zwrócenie uwagi klinicystów na możliwość skutecznego leczenia niektórych zaburzeń będących przyczyną upadków z osób z chorobą Parkinsona. Badaniem objęto 51 pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona, w tym 25 osób, które zgłosiły upadki w czasie ostatnich 6 miesięcy trwania choroby i 26 osób, u których upadki nie występują. W obu grupach znajdowali się pacjenci z różnymi postaciami choroby (drżączkową, akinetyczno-hipertoniczną i mieszaną). Stan kliniczny chorych był ocenainy w skali Hoehn i Yahra. U każdego pacjenta wykonano test Schellonga oraz badanie eeg. Stwierdzono, że występowanie upadków jest związane z długością choroby (średnio 9.6 lat w grupie z upadkami versus 6.2 lat w grupie bez upadków) i dobową dawką lewodopy (średnio 806.0 mg w grupie z upadkami versus 499.0 mg w grupie bez upadków). Zwracał także uwagę większy udział pacjentów z nieprawidłowym zapisem eeg - głównie pod postacią zwolnienia czynności podstawowej - w grupie z upadkamui. Porównaie grup chorych z upadkami i bez upadków pod względem płci, wieku, stadium zaawansowania choroby i ...

  Streszczenie angielskie: Falls in Parkinson's disease may pose a significant threat for patients. This is not only a clinical problem, but also an economic one. The effects of falls may cause deterioration of the quality of life for both patients and their caretakers. The causes of falls are nor clinically uniform: the falls are caused by various factors and require a differential diagnosis. The purpose of this paper is to analyse the above mentioned causes, as well as to draw clinicians' attention to the possibility of effective therapy for certain disorders that cause such falls in patients with Parkinson's disease. 51 patients with recognized Parkinson's disease were examined, including 25 persons who reported falls that had occurred within the past 6 months and 26 persons who had no falls. In both groups there were patients with different types of the disease (tremulous, akinetic-hipertonic and mixed). The clinical status of the patients was assessed using the Hoehn and Yehr scale. In each patient Schellong test and EEG examinations were performed. It has been established that the occurrence of falls is related to the duration of the disease (on average 9.6 years in the group with falls versus 6.2 years in the group without falls) and the daily levodopa dosage (on average 806.0 mg in the group with falls versus 499.0 mg in the group without falls). The proportion of patients with abnormalities in the EEG (revealed mainly as slowing of EEG background activity) was notably higher in the ...

  stosując format: