Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAWORSKA-ŁUCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Prywatyzacja w ochronie zdrowia w Polsce - analiza stanu obecnego i prognoza na przyszłość.
Tytuł angielski: Privatisation in health care in Poland - analysis of the present state and future prognosis.
Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.93-101, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej dokonują się w Polsce już od wielu lat. Pierwsze inicjatywy tego typu zostały podjęte na początku lat 1990-tych i dotyczyły prywatyzacji w obszarze przemysłu farmaceutycznego, później przyszedł czas na sprywatyzowanie uzdrowisk. Procesy te jednak sterowane były ze szczebla centralnego poprzez stosowane regulacje prawne. Omawiane w artykule przykłady przekształceń własnościowych dotyczą instytucji świadczących usługi zdrowotne. Realizacja procesów prywatyzacyjnych budzi wiele wątpliwości, jednak jest też jednocześnie postrzegana jako szansa na lepszą alokację środków publicznych przeznaczanych na opiekę zdrowotną. Prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej zagrażają: niestabilne, ulegające ciągłym zmianom przepisy prawne, brak monitorowania rynku usług zdrowotnych, brak dokładnego i trwałego opisu produktu, nieprzewidywalne zachowanie płatnika. Prywatyzacja szpitali powiedzie się pod warunkiem, że sektor prywatny uzyska zwrot poniesionych nakładów, proporcjonalny do ryzyka inwestycyjnego.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej, w kontekście starań Polski o członkostwo w Unii.
  Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara, Jasiński Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.37-46, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przepisy wspólnotowe dotyczące zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej, zapewniają ochronę milionom Europejczyków. Obywatele UE - osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, pracownicy delegowani, emeryci, renciści, studenci i turyści realizujący swoje prawa do swobodnego poruszania się i pobytu na terenie Unii stają wobec rozmaitych kwestii i problemów zawiązanych z zabezpieczeniem społecznym. Artykuł pokazuje wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia. Od czasów przyjecia wspólnotowych przepisów o zabezpieczeniu społecznym Trybunał Sprawiedliwości wydał ponad 400 orzeczeń dotyczących ich interpretacji, większość z nich na korzyść obywateli UE. Można więc stwierdzić, że bez orzecznictwa Trybunały Sprawiedliwości ochrona zapewniona przez przepisy wspólnotowe o zabezpieczeniu społecznym byłaby mniej skuteczna i zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: European law acts related to social security and also health service ensure protection for milions of European Union citizens. Citizens of UE - employes, self employers, disabled, pensioners, students and tourists consuming their right to free movement and staying of persons in EU meet different problem consist on social secutity. Article presents the influence of indegments of the Court of Justice on health care system. Since existing of unify regulations of social security the Court of Justice edited over 400 acts related to their interpretation, in most of the cases benefitiants were individuals.

  stosując format: