Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAWORSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Rola układu immunologicznego w patogenezie przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego
Autorzy: Pośpiech Lucyna, Jaworska Marzena
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.80-83, bibliogr. 11 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/15

  Tytuł oryginału: Chorobowość sercowo-naczyniowa u chorych na schyłkową niewydolność nerek leczonych dializami - epidemiologia i czynniki ryzyka.
  Tytuł angielski: Morbidity cardiovascular among patients with end-stage renal disease on maintenance dialysis - epidemiology and risk factors.
  Autorzy: Jaworska-Wieczorek Jarosława, Klinger Marian
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.379-385, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dializoterapia jest na całym świecie podstawową formą leczenia nerkozastępczego, która ma nie tylko ratować, ale umożliwiać normalne życie chorym na schyłkową niewydolność nerek. Zgodnie z danymi z raportów Światowego Towarzystwa Nefrologicznego obecnie na świecie poddawanych jest dializoterapii ponad 2 mln chorych. Zmiany w układzie krążenia w postaci zawałów serca, udarów mózgowych i niewydolności krążenia są najczęstszą przyczyną śmiertelności w programach leczenia nerkozastępczego i odpowiadają za ponad 50 proc. zgonów u chorych na schyłkową niewydolność nerek. Według różnych statystyk śmiertelność sercowo-naczyniowa jest u chorych na schyłkową niewydolność nerek od 5 do nawet 35 razy wyższa niż w porównywalnych populacjach ogólnych. Choroba sercowo-naczyniowa bywa przyczyną 30 proc. hospitalizacji u chorych na schyłkową niewydolność nerek. W pracy omówiono epidemiologię choroby sercowo-naczyniowej u chorych objętych leczeniem nerkozastępczym. Zwrócono uwagę na szczególne skupienie w tej grupie chorych czynników ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, które występują również w populacji ogólnej. Przedstawiono ponadto swoiste zagorżenia, pojawiające się w przewlekłej niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Dialysotherapy is wolrldwidely a principal form of renal replacement therapy which not only rescues the end-stage kidney disease patient life but also allows normal family and professional activity. According to the reports of the International Society of Nephrology over 2 mln people are treated at present with dialysotherapy. Cardiovacular disease in form of myocardial infarction, cardiac and cerebral insufficiency is responsible for more than 50 p.c. of deaths in terminal renal failure patients. According to different statistics the cardiovascular mortality in end-stage kidney failure patietns is from 5 even up to 35 times higher than in comparable general populations. Cardiovascular disease causes 30 p.c. of hospitalization in end-stage kidney failure patients. Epidemiology of the cardiovascular disease in patients on maintenance of dialysis program is discussed in the paper. The attention was focused on the particular agregation in this group of patients of the traditional cardiovascular risk factors which occur in general population. Furthermore, the uraemia-related cardiovascular risk factors were also presented.


  3/15

  Tytuł oryginału: Odchylenia hematologiczne w przebiegu zakażeń u noworodków.
  Tytuł angielski: Hematological abnormalities during neonatal infections.
  Autorzy: Kornacka Alicja, Jaworska Anna, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.186-190, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zakażenia, obok zespołu zaburzeń oddychania i krwawień do ośrodkowego układu nerwowego stanowią główną przyczynę zachorowalności i umieralności wśród noworodków. Morfologia i rozmaz krwi obwodowej są nadal jedynym z podstawowych badań w diagnostyce zakażeń. W pracy przedstawiono odchylenia ilościowe i jakościowe wybranych elementów morfotycznych krwi w przebiegu zakażeń.

  Streszczenie angielskie: Infections, besides respiratory distress syndrome and central nervous system hemorrhages, are the main cause of mortality and morbidity in newborns. Blood cell count and blood smear are still one of basic examinations in diagnosis of infections. In the study qualitative and quantitative deviations of selected morphotic blood elements are preseted.


  4/15

  Tytuł oryginału: Dziesięć lat stosowania erytropoetyny w niedokrwistości wcześniaków.
  Tytuł angielski: The decade of the use of erythropoietin in the anemia of prematurity.
  Autorzy: Jaworska Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.12-18, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość wcześniaków jest ciągle najczęstszym problemem hematologicznym okresu noworodkowego. Dużą rolę odgrywa tutaj niedostateczna produkcja erytropoetyny. Do niedawna jedynym skutecznym sposobem leczenia było przetaczanie krwi. Od 1990 roku stosowana jest również ludzka rekombinowana erytropoetyna. Mimo iż zgromadzono wiele informacji na temat klinicznej przydatności erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości u noworodków, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Celem pracy było przedstawienie altualnego stanu wiedzy z zakresu stosowania erytropoetyny w niedokrwistości wcześniaków.

  Streszczenie angielskie: Anemia of prematurity is still the most common hematological problem in newborns. Insufficient production of erythropoietin during this period plays the main role. For several years the only effective treatment was a blood transfusion. Since 1990 recombinant human erythropoietin has also been used. Althought much information has been accumulated about the use of erythropoietin in preterm infants, many questions remain unanswered. The main of this paper was to present current knowledge in this field.


  5/15

  Tytuł oryginału: Epidemiologia otitis media secretoria u dzieci na podstawie badań Kliniki Otolaryngologicznej we Wrocławiu w latach 1996-1999.
  Tytuł angielski: Epidemiology of otitis media secretoria in children in the material of Otolaryngological Department at Medical University in Wrocław in 1996-1999.
  Autorzy: Pośpiech Lucyna, Rak Jerzy, Jaworska Marzena, Klempous Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.296-300, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników epidemiologicznych na występowanie wysiękowego zapalenia ucha środkowego (otitis media secretoria - OMS) u dzieci. Badano dwie grupy: 191 dzieci leczonych operacyjnie z tego powodu w Klinice ORL we Wrocławiu oraz 95-osobową grupę kontrolną. Analizę przeprowadzono na podstawie szczegółowego wywiadu oraz badania laryngologicznego. Ocenie poddano kilkanaście czynników: wiek, płeć, czynniki przed- i okołoporodowe, karmienie mlekiem matki, uczęszczanie do żłobka i przedszkola, bierne palenie, czynniki socjalne i środowiskowe, częstość występowania zapaleń górnych dróg oddechowych i zapaleń ucha środkowego przed rozpoznaniem OMS. Badania potwierdziły, że takie czynniki, jak: częste nieżyty górnych dróg oddechowych, zapalenia ucha nawracające ostre, przebywanie dzieci w dużych skupiskach (żłobki, przedszkola) czy bierne palenie tytoniu, zwiększają ryzyko zachorowania dzieci na OMS.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was an evaluation of epidemiological factors in otitis media with effusion (OME) in children. Mateiral consisted of 191 children treated surgically in Worclaw ENT Clinic. The control group consisted of 95 healthy children. The evaluation was based on detailed history of the patients and physical ORL examination. The factors taken into considerations were: age, sex, birth factors, breast feeding, attending to kindergarten, passive smoking, social and environmental factors, incidents of upper respiratory airways and middle ear infections, staying with other children (kindergarten) and passive smoking increase the risk of OME incidence.


  6/15

  Tytuł oryginału: Atrial pacing of transplanted heart.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Wojarski Jacek, Foremny Jerzy, Kuśnierz Jacek, Jaworska Maria, Puszczewicz Dariusz, Łakomski Bogdan, Kalarus Zbigniew, Religa Zbigniew, Widomska-Czekajska Teresa, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.18-27, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Orthotopic heart transplantation (OHT) is most effective method for treatment of irreversible heart failure. Pateitns after OHT considered for permanent pacing consist still present a challenge for the implanting physician due to distorted atrial geometry and specific electrophysiological conditions of atrium. The aim of our study was to analyse the effectiveness of permanent atrial pacing in these patients. Patients and method. We implanted atrial lead in 37 SND pts., 2 months - 7 years after OHT, (3 pts with coexisting AV block received ventricular lead). Only straight BP screw in leads and manually formed stylets were used; we found satisfactor pacing/sensing conditions in 25 pts in RA appendage or anterior/lateral wall, in 10 pts - in CS ostium region and in 2 - in proximal part of CS. Results. Allimplantations were successful and no patient received WI pacing system. One dislodged lead required revision (1/37, 3 p.c.) but this was not related to endomyocardial biopsy. In 2 pts, due to nacceptable low RA potential and/or high PTh values atrial lead was implanted to CS for sensing/pacing of left atrium. The average acute value of A wave were 2,4 mV and chronic 2,2 mV; values of pacing threshold were 0,9 V and 1,6 V respectively. Only in 13/37 pts native A waves were recorded but with amplitude 0,6 mV. Wenckebach point was 120/min only in 2 pts., in borders 130-160 bpm in 15 pts. and exceeded 170 bpm. in remained 20 pts. Retrograde VA conduction was intact in 33/37 pts, but in 4 pts exceeded 260/min...


  7/15

  Tytuł oryginału: Chlorpromazine inhibits the glucocorticoid receptor-mediated gene transcription in a calcium-dependent manner.
  Autorzy: Basta-Kaim A., Budziszewska B., Jaworska-Feil L., Tetich M., Leśkiewicz M., Kubera M., Lasoń W.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (6) s.1035-1043, il., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Antipsychotic drugs can modulate transcription factors ansd also nuclear receptors, but their action on glucocorticoid receptors (GR)-members of the steroid/thyroid hormone receptor family has been studied so far. In the present study we investigated effects of various antipsychotics on the glucocorticol-mediated gene transcription in fibroplast cells, stably tranfected with a mouse mammary tumor virus promoter (LMCAT cells). Chlorpromazine (3-100 ćM) inhibited the corticosterone-induced gene transcription in a concentration- and time-dependent manner. Clozapine showed a similar, but less potent effect, while haloperiod acted only in high concentrations, and other antipsychotics drugs (sulpiride, raclopride, remoxipride) were without any effect. It was also found that a phorbol ester (an activator of protein kinase C (PKC) and A-23187 (Ca2+-ionophore) attenuated the inhibitory effect of chloropromazine on the GR-induced gene transcription. An antagonist of the L-type Ca2+ channel, as an inhibitor of phospholipase C (PLC) inhibited the corticosterone-induced gene transcription, but had no effect on the chlorpromazine-induced changes. The involvement of a PKC/LC pathway in the chlorpromazine action was confirmed by Western blot analysis showed that the drug in question decreased the PLC-á1 protein level, and to a lesser extent that of the PKC-ŕ protein in LMCAT cells. The aferomentioned data suggest that inhibition of the glucorticosteroid-induced gene transcription by chlorpromazine and clozapine may be a mechanism by which these drugs block some effects induced...


  8/15

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na długotrwałość przeżycia chorych w programie przewlekłych hemodializ na podstawie 20 letnich obserwacji jednego ośrodka : praca doktorska
  Autorzy: Jaworska-Wieczorek Jarosława, Klinger Marian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Medyczne Oddział Nefrologii i Stacji Dializ w Opolu
  Źródło: 2002, 86 k. : tab., bibliogr. 147 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19765

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/15

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja w ochronie zdrowia w Polsce - analiza stanu obecnego i prognoza na przyszłość.
  Tytuł angielski: Privatisation in health care in Poland - analysis of the present state and future prognosis.
  Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.93-101, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej dokonują się w Polsce już od wielu lat. Pierwsze inicjatywy tego typu zostały podjęte na początku lat 1990-tych i dotyczyły prywatyzacji w obszarze przemysłu farmaceutycznego, później przyszedł czas na sprywatyzowanie uzdrowisk. Procesy te jednak sterowane były ze szczebla centralnego poprzez stosowane regulacje prawne. Omawiane w artykule przykłady przekształceń własnościowych dotyczą instytucji świadczących usługi zdrowotne. Realizacja procesów prywatyzacyjnych budzi wiele wątpliwości, jednak jest też jednocześnie postrzegana jako szansa na lepszą alokację środków publicznych przeznaczanych na opiekę zdrowotną. Prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej zagrażają: niestabilne, ulegające ciągłym zmianom przepisy prawne, brak monitorowania rynku usług zdrowotnych, brak dokładnego i trwałego opisu produktu, nieprzewidywalne zachowanie płatnika. Prywatyzacja szpitali powiedzie się pod warunkiem, że sektor prywatny uzyska zwrot poniesionych nakładów, proporcjonalny do ryzyka inwestycyjnego.


  10/15

  Tytuł oryginału: Effect of allopregnanolone on D-[3H]-aspartate release and [3H]-glutamate uptake in the hippocampus of kainate-treated mice.
  Autorzy: Leśkiewicz M., Budziszewska B., Jaworska-Feil L., Lasoń W[adysław]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.243-250, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In order to determine whether the status epilepticus leads to alterations in th e neurosteroid effect on excitatory amino acid transmission, we studied the influence of allopregnanolone on aspartate release and glutamate uptake in mouse hippocampus at various times after kainate administration. No significant differenses in the K+stimulated D-[3H]-aspartate release from the hippocampi of saline- and kainate-treated mice were observed; however, that parameter tended to fall in tissues collected 1h after kainate administration. Allopregnanolone significantly attenuated the K+-stimulated D-[3H]-aspartate release from the hippocampi of control animals, as well at 24 h and 7 days after kainate injection; in contrast it did not affect amino aaacid release from the hippocamp collected 1h after kainate administration. Kainate administration had noeffect on [3H]-glutamate uptake after 1 and 24 h, but elevated that parameter on day 7. Allopregnanolone (10 and 100 ćM) did not affect [3H]-glutamate uptake in control and kainate-treated mice. In conclusion, the present study indicates a loss of the inhibitory effect of allopregnanolone on the potasium - stimulated D-[3H]-asparate release from mouse hippocampus during the kainateinduced status epilepticus; moreover, it excludes involvement of this neurosteroid in the regulation of hipocampal [3H]-glutamate uptake in both control and kainate-treated mice.


  11/15

  Tytuł oryginału: Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej, w kontekście starań Polski o członkostwo w Unii.
  Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara, Jasiński Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.37-46, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przepisy wspólnotowe dotyczące zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej, zapewniają ochronę milionom Europejczyków. Obywatele UE - osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, pracownicy delegowani, emeryci, renciści, studenci i turyści realizujący swoje prawa do swobodnego poruszania się i pobytu na terenie Unii stają wobec rozmaitych kwestii i problemów zawiązanych z zabezpieczeniem społecznym. Artykuł pokazuje wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia. Od czasów przyjecia wspólnotowych przepisów o zabezpieczeniu społecznym Trybunał Sprawiedliwości wydał ponad 400 orzeczeń dotyczących ich interpretacji, większość z nich na korzyść obywateli UE. Można więc stwierdzić, że bez orzecznictwa Trybunały Sprawiedliwości ochrona zapewniona przez przepisy wspólnotowe o zabezpieczeniu społecznym byłaby mniej skuteczna i zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: European law acts related to social security and also health service ensure protection for milions of European Union citizens. Citizens of UE - employes, self employers, disabled, pensioners, students and tourists consuming their right to free movement and staying of persons in EU meet different problem consist on social secutity. Article presents the influence of indegments of the Court of Justice on health care system. Since existing of unify regulations of social security the Court of Justice edited over 400 acts related to their interpretation, in most of the cases benefitiants were individuals.


  12/15

  Tytuł oryginału: Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy spowodowany niedoborem C1-inhibitora dopełniacza.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Jaworska Hanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.48-52, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrzęk naczyniowy polega na występowaniu nieswędzących obrzęków skóry i tkanki podskórnej, przewodu pokarmowego, mózgu, narządów moczowo-płciowych, serca i krtani. Choroba jest głównym objawem klinicznym czynnościowej niewydolności inhibitora składnika C1 dopełniacza. Diagnostyka obrzęku naczynioruchowego polega na wykazaniu obniżonego stężenia składników dopełniacza C4, oraz C1-inhibitora: antygenu i aktywności. Ze względu na wysoką śmiertelność w tej chorobie (35 proc.), konieczne jest rozpowszechnienie zasad prawidłowej diagnostyki laboratoryjnej.


  13/15

  Tytuł oryginału: Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemu.
  Tytuł angielski: Creation of the biocomatible carbon and silicon based coating layers by using of the dual beam IBAD method.
  Autorzy: Rajchel Bogusław, Wantuch Edward, Jaworska Lucyna, Burakowski Tadeusz, Proniewicz Leonard, Rakowski Wiesław, Otfinowski Janusz, Czajkowska Barbara, Lekki Janusz, Mitura Marzena, Adamski Adam, Regiec Paweł, Szklarski Anatol
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.91-94, il., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Powłoki formowane na bazie pierwiastków C, Si, Ti charakteryzują się wysoką twardością, elastycznością oraz dobrą adhezją do podłoża. Parametry mechaniczne, w szczególności adhezja, powłok formowanych metodami jonowymi są korzystniejsze niż powłok formowanych klasycznymi metodami CVD. Z tych względów powłoki te mogą być atrakcyjne dla różnego rodzaju zastosowań medycznych, w szczególności w endoprotetyce oraz jako powłoki narzędzi chirurgicznych. Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury oraz własności fizycznych, mechanicznych oraz biozgodności formowanych metodami jonowymi powłok typu DLC, SiC, TiC, Ti - C. Badane powłoki charakteryzują się dobrą biozgodnością.

  Streszczenie angielskie: Hardness, elasticcity and adhesion to substrate of thin coating layers based on C, Si, Ti can be attractive for many medicine purposes. Especially, the hardness, elasticity and adhesion of thin coating layers created by ionic techniques (implantation, IBSD, IBAD) can be better than layers formed by classical CVD techniques. By this reason can be used for protection of metallic enoprosthesis and also as hard coating of surgery tools. In presented work the structure, biocompatibility, set of physical and mechanical parameters of coatin layers (DLC, SiC, TiC, Ti--C) created by ionic techniques were studied. The biocompatibility of investigated coatings materials is good.


  14/15

  Tytuł oryginału: Effect of antidepressant drugs on the human corticotropin-releasing-hormone gene promoter activity in neuro-2A cells.
  Autorzy: Budziszewska Bogusława, Jaworska-Feil Lucylla, Tetich Małgorzata, Basta-Kaim Agnieszka, Kubera Marta, Leśkiewicz Monika, Lasoń Władysław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.711-716, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In order to test if antidepressant drugs can directly influence corticotropin-releasing hormone (CRH) gene expression, their effect on CRH gene promoter activity was evaluated in neuro-2A cells stably transfected with a human CRH - chloramphenicol acetyl-transferase plasmid. Forskolin (an activator of adenylate cyclase), but not phorbol 12-myristate 13-acetate (an activator of protein kinase C), ca. 3-fold increased reporter gene activity, which confirms the critical role of the cAMP-responsive element in regulation of the CRH gene. Imipramine and fluoxetine present in the medium for 5 days, in a concentration-dependent manner (3-30 ćM) inhibited the basal acitivity of CRH gene promoter, while tianeptine was inactive. The obtained results indicate that inhibition of the human CHR gene promoter activity by imipramine and fluoxetine, but not tianeptine, may play a role in mechanism by which the former drugs attenuate HPA axis activity.


  15/15

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli na wyrównanie metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 1 typu 2, leczonych w Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
  Tytuł angielski: Frequency of self-monitoring in relation to metabolic control in patients with type 1 and type 2 diabetes treated in Diabetic Clinic of Institute of Agricultural Medicine in Lublin.
  Autorzy: Latalski Maciej, Jaworska Justyna, Dziemidok Piotr
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.305-312, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu samokontroli na wyrównanie metaboliczne cukrzycy, oceniane za pomocą poziomu hemoglobiny glikowanej, u pacjentów Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Badaniami objęto 64 pacjentów chorych na cukrzycę, w tym 15 z cukrzycą typu i 49 z cukrzycą typu 2. Wszyscy pacjenci byli proszeni o wypełnienie ankiety zawierającej pytania m.in. o dane demograficzne, przebieg cukrzycy, sposób leczenia, umiejętności modyfikowania dawek insuliny oraz częstość samodzielnego oznaczania poziomu glikemii. Z dokumentacji medycznej uzyskano poziomy hemoglobiny glikowanej. Analiza danych wykazała, że 48,43 rpoc. pacjentów samodzielnie kontrolowało poziom glikemii ň 1/dzień 29,63 proc. pacjentów ň 1/tydzień, natomiast 7,81 proc. 1 tydzień 14,06 nie kontrolowało samodzielnie glikemii. Pacjenci lepiej wykształceni i młodsi częściej prowadzili samokontrolę. Częstsze monitorowanie poziomu glikemii było związane z lepszą kontrolą metaboliczną wśród pacjentów z cukrzycą typu 1, podczas gdy nie istniał taki związek u pacjentów z cukrzycą typu 2. Wnioski: Osoby o wyższym wykształceniui, ocenianym jako długość edukacji, i/lub niższym wieku są bardziej skłonne do częstszego domowego monitorowania glikemii. U pacjentów z typem i cukrzycy zwiększona częstość samokontroli wpływa na poziom wyrównania metabolicznego. Umiejętność modyfikacji dawek insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 1 poprawia wyrównania cukrzycy. Częstość samokontroli nie ma wpływu na poprawę kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the effect of self-monitoring of blood glucose (SMBG) on metabolic control measured as glycated hemoglobin in patients with type 1 and 2 diabetes treated in diabetic clinic of Institute of Agricultural Medicine in Lublin. The study was conducted from February to April 2002 and it involved 64 patietns with diabetes, of whom 24,43 proc. were patients with type 2 diabetes and 70,31 p.c. with type 2 diabetes. All patients were requested to complete a questionnaire investigating demogrpahic data, diabetes history, self-monitoring of blood glucose practice. The glycated hemoglobin levels were obtained from medical history. Overall, 48.43 p.c. subjects tested their blood glucose levels at home ň 1 time per day, 29.63 p.c. tested their blood glucose levels ň1 time per week and 7.81 p.c. tested their blood glucose levels 1 time per week, whereas 14.06 p.c. patients never practiced SMBG. Conclusions: Younger people and those with more education are more likely to practice-monitoring. The increase in frequency of self-monitoring of blood glucose in patients with type 1 diabetes was associated with better metabolic control. The ability to adjust insulin doses in patients with type 1 diabetes was associated with better metabolic control. No association was found between glycaemic control and the frequency of self-monitoring in patients with type 2 diabetes.

  stosując format: