Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAWIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Wskazania, rodzaje i technika wykonania stomii.
Tytuł angielski: General principles in creating abdominal stomy.
Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.8-11, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono znaczny wzrost zachorowalności na raka jelita grubego. Podstawowym sposobem leczenia jest leczenie chirurgiczne. Mimo niezwykle dynamicznego rozwoju nowych technik chirurgicznych oraz wprowadzeniu szwu mechanicznego liczba wykonywanych stomii w tej chorobie nie uległa zmniejszeniu. Zwiększyła się natomiast liczba osób ze stomią w związku z coraz wcześniejszym wykrywaniem raka jelita grubego i w konsekwencji wzrostem 5-letniego przeżycia chorych. Inne przyczyny wykonania stomii to: zapalne choroby jelita grubego, choroby przełyku i żołądka, choroby urologiczne. W zależności od przyjętego kryterium wyróżniamy stomię definitywną i czasową: stomię końcową i boczną; kolstomię, ileostomię, urostomię, gastrostomię. W 1967 roku Turnbull i Weakley przedstawili zasady prawidłówego wykonywania stomii. Podane wówczas zasady są aktualne do dziś. Aby prawidłowo wykoanć stomię pracę z chorym należy rozpocząć przed zabiegiem. Miejsce wykonania stomii musi być wyznaczone przed planowaną operacją przez zespół pielęgniarka stomijna - lekarz przy udziale chorego. Stomię należy wykonać zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wykonaniu zespoleń jelitowych. Wykonaną stomię należy na stole operacyjny, zaopatrzyć w indywidualnie dobrany sprzęt stomijny. Prawidłowe wykonanie i opieka nad chorym ze stomią w pierwszych dobach po leczeniu operacyjnym decyduje o dobrej jakości życia ze stomią.

  Streszczenie angielskie: Increasing incidence of colorectal cancer (CRC) is reported world-wide throughout last decade. Still the basic method of treatment remains surgery. Althrough the new surgical techniques and staplers were introduced into common practice still the number of created stomies remains stable. Furthermore, the number of stomy patients is increasing for relatively earlier detection of CRC and as a natural sequel of increasing 5-years survival rate. Apart from CRC there are other indications for stomy creating such as: IBD, same oesophageal, gastric and urological diseases. According to various criteria we define as follows: temporary and permanent, loop and terminal, colo-, ileo-, uro- and gastrostomy. In 1967 Turnbull and Weakley published their principles of correct creating of stomy and those are nowadays generally admitted as a gold standard. To obtain a good functioning and easy to live with stomy, a strict cooperation with patient starting before elective, or even emergency surgery is necessary. This cooperation also involves stommy-nurse, who is often the person marking stomy site. General principles in creating stomy derive from common rules used for intestinal anastomosis. After stommy is created it's necessary to place the transparent stomy container, still in operating theatre. Adequately created stomy, as well as good ambulatory care are basic for good quality of life of stomy patients.


  2/21

  Tytuł oryginału: Przepuklina okołostomijna - materiał własny.
  Tytuł angielski: Peristomal herniation complicating colostomy - own experience.
  Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.14-19, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U ok. 30 proc. chorych leczonych z powodu organicznych chorób jelita grubego końcowym etapem leczenia operacyjnego jest wytworzenie stomii. W ok. 30-50 proc. dochodzi do powstania powikłań. Najczęściej występujące powikłanie to przepuklina okołostomijna. Dokonano retrospektywnej oceny osób z kolstomią. Przeanalizowano różne czynniki mogące mieć wpływ na wystąpienie przepuklin okołostomijnych. Analizie podadno ilość i rodzaj powikłań w zależności od czasu życia osób ze stomią, rodzaju i trybu wykonanego zabiegu operacyjnego, stopnia zaawansowania klinicznego raka jelita grubego oraz od zastosowania leczenia uzupełniającego. Uzyskane dane opracowano statystycznie z użyciem testu chý Persona dla testów nieparametrycznych. Analizie poddano dokumentację 654 osób z kolostomią będących pod opieką Poradnii Stomijnej. Średni okres obserwacji osób ze stomią wynosił 47 miesięcy. Nie stwierdzono istotnej stastycznie zależności występowania przepuklin okołostomijnych od rodzaju i trybu wykonywanego zabiegu operacyjnego. Natomiast stwierdzono istotną statystycznie zależność między czasem życia chorych ze stomią a występowaniem powikłań stomii. U osób po leczeniu z powodu raka jelita grubego nie stwierdzono istotnie statystycznej różnicy występowania przepuklin okołostomijnych w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego natomiast stwierdzono tę zależność u osób po leczeniu uzupełniającym.

  Streszczenie angielskie: Creating colostomy, either temoporary, or definitive is the option in treatment of numerous patients undergoing surgery for certain colorectal disorders. Reported complication rate is high: 30-50 p.c. The most common complication is peristomal herniation. The aim of present paper was retrospective analysis of selected parameters that may originate or promote peristomal herniation. 654 colostomy outpatient subjects were brought into analysis. Mean follow-up was 47 months. All stomy - related complications were numbered and classified and afterwards matached against: duration of colcostomy, type and urgency of the procedure, and staging and dajuvant therapy, if present, in patients treated for colorectal cancer (CRC). Statistical data were calculated using Persons chi square test. No significant correlation between peristomal herniation rate and type urgency of the procedure was found, while duration of colostomy significantly correlated with incidence of peristomal herniation. In patients with stomy created for the purpose of CRC treatment, herniation rate did not correlate significantly with documented CRC staging. Correlation in those patients, was found between herniation rate and presence of adjuvant therapy (p 0,01).


  3/21

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym ze stomią.
  Tytuł angielski: Nursing problems with stoma patients.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.20-24, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku operacji jelita grubego w ok. 40 proc. przypadków wyłania się stomię jelitową. W całym procesie edukacji przed i pooperacyjnej oraz rehabilitacji bardzo istotną rolę pełni odpowiednio wykształcona pielęgniarka. Celem tej pracy było ustalenie najistotniejszych problemów pielęgnacyjnych, występujących w opiece nad chorym ze stomią. Kwestianariusz ankiety wypełniło 25 pielęgniarek z Kliniki Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 1. Wśród problemów zgłaszanych przez pacjentów, najczęściej powtarza się obawa że nie nuczą się zmieniać worka samodzielnie. 2. Właściwa edukacja chorego ma wpływ na obniżenie lęku przed powrotem do środowiska zamieszkania. 3. Największą trudność pielęgniarce opiekującej się pacjentem sprawia udzielanie odpowiedzi na pytania nawiązujące do podłoża nowotworowego jego choroby. Jedną z przyczyn występowania problemów w opiece nad chorym ze stomią jest brak dostatecznego przygotowania pielęgnairek (wyposażenia w wiedzę) przez szkołę medyczną do wykonywanej pracy, szczególnie z psychologii.

  Streszczenie angielskie: Around 40 p.c. of operations for colorectal indications end up with stomy creation. Once ostomy is createw the most important issue that rises before the nursing theam is both ostomy care and further education to prepare patients to be back in their social enuironment. The purpose of this study was to define the most important issues with a nursing of the stoma patients. The search has been done amongst 25 nurses in Dept. of General Surgery Clinic of the Dr J. Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz. A poll questionnaire has been used for the purpose. 1. The most important problem raised by the patients is a fear of lack of experience in unaided heandling with a sack. 2. A well educated patient with a large bowel stomy is not afraid to come back to his social environment. 3. The biggest nurse concern is how to deal with patient's queastions and fears cancerning with cancer. 4. The cause of nursing personnel problems in taking care of stoma patients starts in a medical school where student is not properaly educated and equipped with necessary knowledge, especially psychological one.


  4/21

  Tytuł oryginału: Różnorodność problemów pielęgnacyjnych u wybranych pacjentów ze stomią jelitową.
  Tytuł angielski: Variety of nursing problems concerned with selekted stoma patients.
  Autorzy: Stodolska Alina, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.25-29, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było testowanie diagnoz pielęgniarskich chorego ze stomią. Ocena dotyczyła nasilenia problemów pielęgnacyjnych u losowo wybranych chorych. Badania prowadzono w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitla Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy w 2002 roku. Ocenie poddano stopień realizacji standardu pielęgnowania chorych i problemów współistniejących. Analizowano historie pielęgnowania i karty obserwacyjne. Uzyskano następujące wnioski: Wszystkie standardowe diagnozy znalazły zastosowanie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych w wybranej grupie chorych. Posługiwanie się standardem pielęgnowania chorego ze stomią, nie ogranicza zasady indywidulanego podejścia do pacjenta. Problemy współistniejące były nie mniej ważne i wymagały jednoczasowych rozwiązań z problemami związanymi ze stomią. W dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów pacjenta ze stomią istotna jest umiejętność analizowania zebranych danych (różne źródła wiedzy) i doświadczenie zawodowe pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to analyse and compare the standardised nursing diagnoses in stoma patients. Examinations were carried out in Department of General Surgery, Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz in 2002 year. Extent in fulfilling standarised scheme towards stoma related problems and management of non-stoma problems were basic part of analysis. Patient's history and nursing charts were evaluated. Conclusions: 1. All standarsised diagnoses were found useful in coping with nursing problems in ected group of patients. 2. Strict adherence to standardised scheme did not confine nursing practitioners to management of stoma related problems only. 3. Concomitant non-stoma problems were of same importance as stoma related ones and reacquired simultaneous treatment. In identifying and solving stoma related problems it is not to emphasise personal experience of nursing staff.


  5/21

  Tytuł oryginału: Irygacja.
  Tytuł angielski: Irrigation.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.30-32, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskiwanie regularnych wypróżnień u chorych z kolostomią stałą zależy od przestrzegania zasad odżywiania się oraz od wykonywania irygacji. Irygacja jest zabiegiem polegającym na mechanicznym wypłukiwaniu zawartości jelita grubego wodą. Ten sposób kontroli nad oddawaniem stolca mogą stosować wszystkie osoby ze stałą kolostomią, które wyrażają chęć uczenia się irygacji, oraz u których nie występują medyczne przeciwwskazania. Irygacja ma zdecydowanie korzystny wpływ na readaptację chorego ze stomią, pozwala na zwiększenie jego aktywności fizycznej, poprawia samopoczucie psychiczne, niweluje lęk i obawy związane z noszeniem sprzętu stomijnego.

  Streszczenie angielskie: To get regular defecations by sick person with stoma depends on following obvious diet principles as well as irrigation. Irrigation is a procedure of washing away contents of a large intestine with water. This type of a defecation control may be used by every patient with stoma, who wants to learn how to do it, however he must not have any medical contraindication to do this. Irrigation favourably influences on adaptation of the stoma patient. It allows him to increase his physical activity, improve his good mood, reduces his anxiety and concern for carrying the stoma equipment.


  6/21

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.
  Tytuł angielski: Assessment of patients' knowledge about chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Szewczyk Maria T., Roszak Karolina, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.37-43, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena stanu wiedzy pacjentów z przewleklą niewydolnością żylną (PŻN) w przebiegu występowania choroby, oraz profilaktyki żylaków kończyn dolnych. Materiał: 30 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. J. Biziela w Bydgoszczy, w okresie od 11.2001 - 03.2002. Metoda - badnia ankietowe. Wyniki: 1. Chorzy znają czynniki ryzyka PNŻ. 2. 45 proc. chorych wie jak minimalizować ryzyko powstania PNŻ. 3. Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje 60 proc. chorych. 4. 40 proc. chorych uważa, że otyłość wpływa na powstawanie PNŻ. Wnioski: 1. Zakres wiedzy chorych jest niewystarcząjący. 2. Konieczne jest podjęcie dalszych działań edukacyjnych w zakresie terapii uciskowej.

  Streszczenie angielskie: Study purpose: The aim of present study was to asses the patients' state of knowledge about reasons of chronic venous insufficiency (CVI) and methods of its prevention. Material: A group of 30 patients treated in Dept. of General Surgery, Ludwik Rydygier Medical University School in Bydgoszcz between November 2001 and March 2002 was analysed. Method: Questonnaire; Results: 1. Patients recognise risk factors of CVI. 2. 45 p.c. of patients know how to minimise risk of CVI. 3. 60 p.c. of patients do gymnastic exercises. 4. 40 p.c. of patients think, that obesity influence acrising of CVI. Conclusions: 1. Patients' knowlegge about CVI isn't sufficient. 2. Further education about compression therapy for CVI is necessary.


  7/21

  Tytuł oryginału: Sytuacja zdrowotna chorych z owrzodzeniem żylnym.
  Tytuł angielski: Quality of life in chronic venous insufficiency (CVI) patients presenting with crural ulcers.
  Autorzy: Szewczyk Maria T., Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.44-49, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Owrzodzenie żylne jest najcięższą postacią przewleklej niewydolności żylnej, występuje zazwyczaj na przednio-bocznej, rzadziej tylnej, powierzchni na granicy między 1/3 dolną a środkową częścią goleni. Celem pracy była ocena sytuacji zdrowotnej chorych z owrzodzeniem żylnym. W badaniu uczestniczyło 40 chorych leczonych ambulatoryjnie z powodu owrzodzenia goleni. Badania prowadzono w oparciu o kwestionariusz Community Health Nursing (CHN). Analiza wykazała, że owrzodzenie żylne w znacznym zakresie utrudnia życie codzienne.

  Streszczenie angielskie: Crural ulcers, being the most severe manifestation of chronic venous insufficiency (CVI) usually locate in distal one third of cuff, most often on it's front or lateral surfaces. The purpose of this study was to analyse the quality of life in CVI patients presenting with crural ulcers. Examinations were carried out in a group of 40 outpatients CVI subjects, who received therapy for crural ulcers. The Community Health Nursing (CHN) questionnaire has been used for the purpose of the study. Analysis of over mentioned variables proves that crural ulcers higghly impede a daily life in CVI patients.


  8/21

  Tytuł oryginału: Znaczenie masażu w obrzękach kończyn dolnych w przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: The role of message in the treatment of leg's swelling in chronic venous insufficiency (CVI) patients.
  Autorzy: Szewczyk Maria T., Szymańska Monika, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obrzęk limfatyczny jest częstym objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Spowodowany jest zaburzeniem równowagi pomiędzy filtracją włośniczkową, a odpływem chłonki. Celem badania była ocena wpływu masażu ręcznego na obrzek kończyn dolnych u chorych z przewleklą niewydolnością żylną. Badaniem objęto 15 chorych, 11 kobiet, 4 mężczyzn. Masaż ręczny wykonano 2 razy w tygodniu w okresie trzech tygodni. Dokonano pomiaru obwodu kończyny przed i po masażu. Średni pomiar obwodu kończyny przed masażem - kostka 25,6 cm; łydka 40,8 cm. Średni pomiar obwodu kończyny po masażu- kostka 24,7 cm; łydka 39,8 cm. Wniosek: Masaż ręczny zmnmiejsza obrzek kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Lymphatic swelling is a frequent symptom of chronic venous insufficiency (CVI). It's caused by misbalance between filtration in capillaries and efflux of lymph. The aim of this study was to estimate an impact of massage on decreasing of leg's swelling in CVI patients. Examinations were carried out among 15 patients aged 31-80 years (11 females and 4 males). Each patient received standardised mannual lower limb massage, according to same schedule (twice a week for three consecutive weeks. Intense of swelling was measured as a leg's circumference before and after the scheduled massage. Mean circumference before the procedure were as follows: ankle- 25,6 cm and claf-40,8 cm. Just after massage those were: 24,7 cm and 39,8 cm respectively. Findings show that scheduled massage reduces legs sweling.


  9/21

  Tytuł oryginału: Level of antithrombin III, protein C, protein S and other selected parameters of coagulation and fibrinolysis in the blood of the patietns with recurrent deep venous thrombosis.
  Autorzy: Świątkiewicz Andrzej, Jurkowski Piotr, Kotschy Maria, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR263-CR268, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Thrombophilia is caused mainly by disturbances of hemostasis involving excessive coagulation system activation, reduction of anticoagulation system (antithrombin III, protien C, protien S, RAPC) or fibrinolytic activity. Material/Methods: In 34 young patietns (aged 40 years) with recurrent deep venous thrombosis ( 2 incidents) the activity of antithrombin III, protien C, S, platelet count, adhesion and aggregation, APTT, stipven-kephalin, prothrombin time and INR were investigated. Fibrinogen, factor XIII, ELT, FDP, Ag t-PA levels, antigen concentration and PAI-1 activity were determined. Patietns with idiopathic DVT, after elimination of most important thromboembolism risk factors, were qualified for the study. DVT was confirmed in all patients by phlebography, plethysmography and ultrasonography. Results were compared with a group of 54 healthy controls. Results: In almost 50 p.c. of patients with recurrent DVT (15/34) decrease of at least one plasma coagluation inhibitor (AT III, PC, PS) level was observed. In the patient group (with AT III and/or PC and/or PS decrease) statistically significant reduction of kaolin-kephalin time in comparison with controls was observed (ŕ 0.01). Analysis of fibrinolysis system demosntrated significant factor XIII level decrease (to 58.3 p.c.), fibrinogen level increase, ELT prolongation, and fibrinogen and fibrin degradation product increase in comparison with controls. THe patients demonstrated 3-fold higher t-PA antigen level (13.1 ng/ml, ŕ 0.0001) and over 3-fold higher PAI-1 activity (26.7 AU/ml, ŕ 0.001) than healthy controls...


  10/21

  Tytuł oryginału: Persistent oxidative stress in colorectal carcinoma patients.
  Autorzy: Gackowski Daniel, Banaszkiewicz Zbigniew, Rozalski Rafał, Jawień Arkadiusz, Oliński Ryszard
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 101 (4) s.395-397, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We examine whether the level of 8-oxo-2'-deoxyguanosine (8-oxodGuo) in lymphocytes DNA is higher in colon cancer when compared to the control group. Factors that may influence oxidative stress such as antioxidant vitamins and uric acid were also determined. Blood samples were obtained from a control group of 55 healthy persons and 43 colon cancers. 8-OxodGuo level and the vitamins concentraction were measured by high-performance liquid chromatography. The levels of 8-oxodGuo were significantly higher whereas the concentractions of the vitamins and uric acid were significantly lower in colon cancer patients than in control group. Therefore, the decreased concentration of antioxidant vitamins together with lower amount of uric acid may be responsible for the formation of pro-oxidative environment in blood of colorectal carcinoma patients.


  11/21

  Tytuł oryginału: Interactions between human platelets and eosinophils are mediated by selectin-P.
  Autorzy: Jawień Jacek, Chłopicki Stefan, Gryglewski Ryszard J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.157-160, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Mechanisms and biochemical consequences of platelet-neutrophil interactions are well known. In contrast, platelet-eosinophil interactions remain largely unexplored. The aim of this study was to assess whether platelets adhere to eosinophils, and to analyze whether selectin-P would mediate that phenomenon. Eosinophils and platelets were obtained from peripheral blood of healthy volunteers. Eosinophils were isolated using magnetic cell separation method. Platelets were isolated and washed. A number of "rosettes" (an eosinophil with more than 5 adherent platelets) per 100 eosinophils were examined in the eosinophil-platelet suspension. Addition of thrombin stimulated formation of "rosettes". Monoclonal antibodies against selectin-P almost completely prevented thrombin-stimulated formation of "rosettes". In summary, intercellular interaction between platelets and eosinophils are mediated by selectin-P. This phenomenon may be of importance in asthma and other atopic diseases.


  12/21

  Tytuł oryginału: Gruczolaki jelita grubego.
  Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Tojek Krzysztof, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.34-36, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/21

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Propranolol w leczeniu małych tętniaków aorty brzusznej].
  Autorzy: Jawień Arkadiusz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.91, bibliogr. 4 poz. - Oprac na podst. artyk. z czas. Journal of Vascular Surgery 2002; 35 : 72-79
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/21

  Tytuł oryginału: Lymphocyte labile iron pool, plasma iron, transferrin saturation and ferritin levels in colon cancer patients.
  Autorzy: Gackowski Daniel, Kruszewski Marcin, Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz, Oliński Ryszard
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Patients with colorectal carcinoma showed statistically significant lower values of transferrin saturation, total iron binding capacity and serum iron level as compared with control group, while the level of ferritin and the size of labile iron pool in carcinoma patients were higher, although this difference was not statistically significant. Our observations are in favour of the hypothesis which suggests that changes in iron metabolism restrict iron availability for tumour cells and as consequence, slow their growth.


  15/21

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Ciecierski Marek, Grzela Tomasz, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.5-10, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Damage of physiological venous outflow from the legs lead to chronic venous insufficiency (CVI) characterized by various clinical symptoms, from unsightly skin changes, to wide active venous ulcer. Symptoms accompanying CVI depend on the kind and anatomical location of changes and also the duration of venous insufficiency. In patients with gentle course of the disease the only signs could be venectasies or mild varicose veins. In more serious cases oedema, skin hiperpigmentation, egzema, severe varicose veins, thrombophlebitis appear. Twenty percent of subjects with severe varicose veins developed ulcerations. Diagnostic procedures are performed on the basis of the disease history, clinical examinations (palpations, clinical tests) and duplex scan tests. In some cases with deep venous system disease it is necessary to perform phlebography. The mainstays of therapy for venous disorders are: medication, compression therapy, sclerotherapy and surgery. Drugs used to treat CVI fall into two categories: venoactive (rutine, diosmine, ergot derivatives, aescine) and non-venoactive supplementary drugs: prostaglandins, anti-platelet, heparins, pentoxyfillin). However, compression therapy (bandages or stockings) is the pillar CVI treatment. It improves venous return, restores effectiveness of the muscle pump and reduces venous pressure. Patients with varicose of superficial venous system are the main group classified to surgery.


  16/21

  Tytuł oryginału: Oznaczanie stężenia antygenu karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Significance of carcinoembryonic antigen levels in peritoneal washings in clinical analysis of patients with colorectal cancer.
  Autorzy: Bała Dariusz, Jawień Arkadiusz, Czechowicz Witold, Banaszkiewicz Zbigniew, Kaźmierczak Mieczysław, Ciecierski Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.289-293, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza stężenia CEA w popłuczynach otrzewnowych (CEAp) u chorych na raka jelita grubego (rjg) oraz porównanie go ze stężeniem CEA w osoczu. Badano 87 chorych na rjg, grupę kontrolną stanowiło 13 chorych operowanych z powodu chorób naczyniowych. Podczas laparotomii podawano 200 ml soli fizjologicznej, którą pobierano jako popłuczyny. Płyn odwirowywano, oznaczano stężenie CEA metodą immunochemiluminescencyjną i określano jego wartości względem białka. Za wartość graniczną przyjęto 100 ng/g białka. Do obliczeń statystycznych użyto testu t-Studenta, Welcha, Manna-Whitneya. Wykazano, że średnie stężenie CEA w popłuczynach otrzewnowych u chorych na rjg było zwiększone we wszystkich stopniach zaawansowania i różniło się istotnie statystycznie (p 0,001) od grupy kontrolnej (z wyjątjkiem stopnia A). Nie stwierdzono zależności miedzy stężeniem CEAp a płcią, typem histologicznym, stopniem złośliwości i stopniem zaawansowania wg Dukesa (w modyfikacji Astler-Collera, z wyjątkiem D2). Średnie stężenie CEAp w raku okrężnicy było istotnie statystycznie większe niż w raku odbytnicy. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem CEA w popłuczynach otrzewnowych a stężeniem w osoczu.


  17/21

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna - klasyfikacja, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Grzela Tomasz, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.22, 24-27, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/21

  Tytuł oryginału: Metody edukacji zdrowotnej stosowane w kształceniu studentów kierunku wychowanie fizyczne krakowskiej AWF.
  Tytuł angielski: Health education methods used in physical education students training in Academy of Physical Education in Krakow, Poland.
  Autorzy: Jawień Bożena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.27-29, il., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podano stosowane praktycznie zasady prowadzenia zajęć w małych grupach metodami aktywizującymi oraz wymagania stawiane osobom prowadzącym. Opisano kilka ćwiczeń wzmacniających umiejętności życiowe studentów. Dokonano analizy ewaluacji dokonywanej przez studentów.

  Streszczenie angielskie: The paper illustrates practical rules of running activities in small gorups and specifies requirements towards facilitators. It also describes a few exercises improving students' life skills. Students' evalautions have been analysed.


  19/21

  Tytuł oryginału: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dotyczące zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego (ZMO).
  Autorzy: Bulanda Małgorzata, Cienciała Antoni, Heczko Piotr B., Jawień Mirosław, Mądry Ryszard, Mądry Ryszard Jan, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.5-6, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych


  20/21

  Tytuł oryginału: Eosinophil - epithelial cell interaction augments cysteinyl leukotrienes synthesis.
  Autorzy: Jawień J[acek], Chłopicki S., Olszanecki R., Lorkowska B., Gryglewski R. J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.127-132, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Eosinophilis accumulation in the airways and sustained eosinophil-derived cysteinyl leukotrienes production repesent key elements of the inflammatory response seen in asthma. However, it is not known whether activated epithelial cells influence cysteinyl leukotrienes production by eosinophils from healthy valunteers. The aim of the present study was therefore to analyse the effects of interactions between non-atopic eosinophils and epithelial cells on cysteinyl leukotrienes production in vitro. We measured cysteinyl leukotrienes released by phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) - activated human eosinophils or epithelial cells (human bronchial epithelial cell line - BEAS-2B) cultured alone or together. While activated BEAS-2B cells barely formed leukotrienes (1.39 pg/ml ń 0.2) (n = 32), activated eosinophilis produced considerable amount of them (62.25 pg/ml ń 10.29) (n = 32). Interestingly, when activated eosinophils and epithelial cells were co-incubated, production of cysteinyl leukotrienes increased substantially (571.1 pg/ml ń 80.9) (n = 32). Thus, eosinophil-epithelial cell interactions, when occur, are associated with increased biosynthesis of cysteinyl leukotrienes.


  21/21

  Tytuł oryginału: Chirurgia tętnic.
  Autorzy: Jawień Arkadiusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.139-144, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: