Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JASKÓLECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena rozkładu parametrów rozwoju somatycznego (wagi, wzrostu, BMI) w populacji studentów I roku Śląskiej Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: The evaluation of the spread of the somatic development parameters (weight, height, BMI) over the population the first-year students of the Medical University of Silesia.
Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Jaskólecki Henryk
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.718-722, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  Streszczenie polskie: Wobec szerzącego się narastania w naszym społeczeństwie odsetka ludzi z nadwagą, szczególnie cenne jest wczesne zwrócenie uwagi ludziom młodym na istnienie tego problemu. W pracy wykorzystano mierniki pozytywne rozwoju somatycznego (wagę i wzrost) do oceny stopnia nadwagi i otyłości. Badaniu poddano 518 kobiet i 323 mężczyzn, studentów I roku studiów, zgłaszających się do Poradni Studenckiej ŚAM w latach 1989 - 1993. Oceniono procent nadwagi za pomocą indeksu masy ciała BMI oraz wyliczając zawartość tkanki tłuszczowej według wzoru. Nadwagę ocenianą wartością BMI stwierdzono u 9,6 proc. badanej populacji, przyczym odsetek studentów z nadwagą był ponad dwukronie wyższy niż odsetek studentek (15,2 proc.; 5,8 proc.). Stopień otyłości wyliczony matematycznie ze wzoru na zawartość tkanki tłuszczowej nie pokrywa się z wynikami oceny otyłości za pomocą wskaźnika BMI ze względu na zbyt szeroki przedział kategorii nadwagi. Kontynuacja rozpoczętych badań pozwoli, być może, na zwrócenie uwagi studentom medycyny na zagrożenie otyłością, będącą czynnikiem ryzyka wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: Because of spreading increase of the percentage of obese people in our society, there exists a need to draw attention of young people to this problem. In the investigation the positive measures of somatic growth (weigth and height) in the assessment of the intensity of overweight, or obesity were used. In the research 518 women and 323 males were involved, first year students of Medical University of Silesia, admitted in Student's Ambulatory of Medical University of Silesia in years 1989 - 1993. The level of overweight was estimated by use of Body Mass Index BMI, and by calculation of amount of fat tissue. The overweight estimated by BMI was found in 9.6 p.c. of surveyed population, the percentage of males with overweight over two times outnumbered the percentage of women - 15.2 p.c. and 5.8 p.c. respectively. Level of obesity estimated by mathematical calculation by use of a formula for amount of fat tissue is not convergent with BMI results because of very broad range of dispersion of the overweight. The continuation of started research may draw the attention of medical students to problems of obesity, one of the most important risk factors of their future diseases.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zróżnicowanie poziomu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej o chorobach cywilizacyjnych.
  Tytuł angielski: Differentiation of students' knowledge on civilisation-related diseases.
  Autorzy: Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław, Stęplewski Zygmunt, Malara Beata, Woźniak Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.157-163, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów o przyczynach i występowaniu chorób cywilizacyjnych, w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza (lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia). Ankieta zawiera 15 pytań "zamkniętych" dotyczących szeroko pojętego problemu chorób cywilizacyjnych. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu, przyjęto jednolitą metodę oceny, zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczano: rozstęp, modalną, medianę, średnią arytmetyczną, wariancję, odchylenie standardowe, łatwość zadania, trudność zadania, frakcję opuszczeń, moc różnicującą zadania oraz współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel dla potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badaniami objęto 104 studentów III i 116 studentów IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentów studiów licencjackich z ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentów podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia Wydziału Lekarskiego w Zabrzu i Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 151 studentów IV i 121 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (zadziwiająco niski poziom u przyszłych menedżerów ochrony zdrowia), jak i różną skalę trudności poszczególnych pytań w zależności od reprezentowanego przez respondentów kierunku i roku studiów.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to check and compare the current condition of students' knowledge on civilisation-related diseases in relation to their future career as doctors, dentists, health care managers. The questionnaire consisted of 15 closed questions concerning civilisation-related diseases. As opposed to majority of studies referring to this problem uniform method of assessment in accordance with the principles of didactic measurement was applied. The following test components were measured: Range, Mode, Median, Arithmetic Mean, Variance, Standard Deviation, Task Simplicity, Task Compexity, Reliability. Calculations were carried out using our own updated Excel programme. Study group consisted of 104 III year students of Division of Dentistry, 116 students of IV year Division of Dentistry, 31 students of Licentiate Faculty of Emergency Medicine in Zabrze, 18 students of Postgraduate Course in Management and Administration in Health Care Medical Faculty in Zabrze and Technical University in Gliwice, 151 IV year students of Medical Faculty in Zabrze and 121 VI year students of Medical Faculty in Zabrze. Significant differences between individual groups (suprisingly low level among future menagers of health care) as well as different degree of difficulty of questions depending on the faculty and the year of study.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej na temat roli i znaczenia kas chorych.
  Tytuł angielski: The appreciation of the Silesian Medical Academy students' knowledge concerning the role and importance of medical care funds.
  Autorzy: Tyrpień Mirosław, Jaskólecki Henryk, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Woźniak Joanna, Malara Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.531-539, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów (różnych wydziałów i lat studiów) o roli kas chorych w dotychczasowym systemie opieki zdrowotnej oraz prawach pacjenta w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza, lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia i ratownika medycznego. Ankieta zawierała 15 pytań dotyczących problemu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej po wprowadzonej w 1999 r. reformie służby zdrowia. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu przyjęto jednolitą metodę oceniania zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczono: rozstęp, modalną: medianę, średnią i asymetryczną; wariancję; odchylenie standardowe; łatwość zadania; frakcję opuszczeń; moc różnicującą zadania; współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel do potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badanie przeprowadzono na 104 studentach III roku Oddziału Stomatologicznego, 116 studentach IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentach licencjackich studiów ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentach podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia przy Wydziale Lekarskim w Zabrzu i Politechnice Śląskiej, 151 studentach IV roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu oraz 121 studentach VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (wysoki poziom u przyszłych menedżerów ochrony ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of this research was vertification and comparison of the present state of knowledge among the students of different departments and years of study. The questions concerned the role of Medical Care Funds in the up-to-now healthcare system and the patient's right as far as the students' future professions as doctors, dentists, healthcare managers and medical rescuers is concerned. The questionnaire included 15 questions referring to the problem of functioning of the medical care institutions after the reform of healthcare services introduced in 1999. Distinct from most of the published works of this kind, the authors adopted a uniform "assessment" method following the principles of didactic measurement. The researches calculated: Range, Modal, Mediana, Arithmetic Average, Variance, Standard Deviation, Easiness of the Task, Difficulty of the Task, Skip Fraction, the Task's Differentiating Power, Reliability Coefficient of the Test. The calculation was conducted with the use of the Excel programme modified by the researchers to suit the needs of didactic measurement. The survey included 104 students of the 3rd of Dental Department, 116 of the students 4th year of Dental Department, 31 students of Bachelor's Medical Rescue Studies by the Medical Department in Zabrze, 18 students of Post-Graduate Management and Administration in Healthcare by the Medical Department in Zabrze and Silesian Technical University, 151 4th year students of the Medical Department in ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu odżywienia studentów medycyny a rzeczywiste mierniki oceny rozwoju somatycznego.
  Tytuł angielski: Self-assessment of medical students' state of nutrition and the real measures of somathic development estimation.
  Autorzy: Miarczyńska-Jończyk Halina, Malara Beata, Woźniak Joanna, Stęplewski Zygmunt, Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.341-346, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zainteresowanie problemem "epidemii otyłości" jest coraz powszechniejsze, jednak wiedza na jej temat jest płytka i rozwija się w sposób nieodpowiadający skali zjawiska. Wydaje się, że dotyczy to nawet środowiska studentów medycyny obcujących na codzień z problemami zdrowia i mających w przyszłości czuwać nad zdrowiem społeczeństwa. Piśmiennictwo oceniające zdrowie ludności opiera się na rozpowszechnieniu negatywnych mierników stanu zdrowia. Mniej uwagi poświęca się miernikom pozytywnym, które dzięki swej prostocie, dostępności i jednocześnie niewielkich nakładach finansowych, mogą być użyte w znacznie szerszym zakresie do badań epidemiologicznych nad otyłością. Celem pracy była ocena stopnia otyłości wśród studentów medycyny oraz porównanie deklarowanej samooceny z rzeczywistym stanem odżywienia wyrażonym wskaźnikiem BMI (body mass index). Badaniem objęto 416 studentów III-VI roku medycyny i stomatologii ŚAM. Zastosowano metodę anonimowej ankietyzacji przy użyciu kwestionariusza. Analizowano obiektywne wartości wskaźnika BMI, zawartość tkanki tłuszczowej, samoocenę oraz satysfakcję studentów ze swego stanu odżywienia. Analizy statystycznej dokonano za pomocą programu statystycznego Epi Info v. 5,01 Ib. Analiza zgromadzonego materiału wykazała niedowagę u 10,3 proc., nadwagę u 12 proc., a otyłość II stopnia u 1,9 proc. populacji studentów. U osób ze stwierdzoną otyłością tylko kobiety miały tego stuprocentową świadomość, natomiast 44,2 proc. mężczyzn uznało swoją ...

  Streszczenie angielskie: Problem of "obesity epidemic" is still very common, but the knowledge about this is limited and it develops very slowly. Probably it even concerns medical students who are in touch with health problems every day and who will watch over society's health in the future. Available literature estimating people's health is mainly connected with negative measures of human health condition. Positive measures are rarely used, although they are simply inuse and accessible (including financial accessibility). This kind of measures should be used in widest range to epidemiological investigation of obesity. The aim of this study was to estimate the level of medical student's obesity and to compare declared self-asssessment expressed by BMI. In the research 416 III - VI year students of Medical University in Silesia were involved. We used a number of anonymous questionnaires to receive required information. We analyzed objective value of BMI, fat tissue capacity, student's self-assessment and student's satisfaction of their state of nutrition. Statistic analyzes were done using Epi Info v. 5,0 1b program. Distribution of abnormal body weight among students under research was following: underweight - 10,3 p.c. of the students, overweight - 12 p.c. and IIř obesity - 1,9 p.c. of investigated population. Among people with confirmed obesity only 100 p.c. of women realized this fact and 44,2 proc. of men found their overweight as normal. Students' satisfaction of state of nutrition ...

  stosując format: