Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JASIK-ŚLĘZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zagadnienie akumulacji i deplecji substancji w dwumembranowej komórce osmotyczno-dyfuzyjnej zawierającej membrany polimerowe.
Tytuł angielski: Problem of accumulation and depletion of substance in a double-membrane osmoticdiffusive cell including polymeric membranes.
Autorzy: Ślęzak Andrzej, Jasik-Ślęzak Jolanta, Frączek Halina
Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.62-71, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,609

Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań akumulacji i deplecji substancji w przedziale międzymembranowym (m) dwumembranowej komórki osmotyczno-dyfuzyjnej. Owa komórka zawierała ustawione poziomo dwie płaskie (M1 i Mr), mikroporowate i symetrycznemembrany polimerowe (Nephrophane i Cellulose IMP-1) rozdzielające trzy przedziały (l, m, r), zawierajace niejednorodne binarne i ternarne roztwory nieelektrolityczne. Przedział międzymembranowy (m) był infinitezymalną warstwą roztworu. Objętości przedziału m i przedziałów zewnętrznych (l i r) spełniały odpowiednio warunki Vm - 0 i Vl = Vr - nieskończoność. Jako roztworów binarnych użyto wodnych roztworów glukozy a jako ternarnych - roztworó glukozy w 0,75 mol = 1**-1 wodnym roztworów glukozy w 0,75 mol = 1**-1 wodnym roztworze etanolu. Stężenia roztworów spełniały warunek Cls Cřms Crs. W chwili początkowej Cřms = 0,5 (Cls + Crs). Wykonano obliczenia stężenia w stanie ustalonym (C**i ms) dla konfiguracji A i B dwumembranowej komórki osmotyczno-dyfuzyjnej. W konfiguracji A roztworów o stężeniu Cls znajdował się nad membraną M1 a roztwór o stężeniu Crs - pod membraną Mr, natomiast w konfiguracji B - kolejność była odwrotna. W przypadku akumulacji substancji w przedziale m C**i ms Cř ms, a w przypadku deplecji - C**i ms Cřms.

    Streszczenie angielskie: In this paper there were presented the results of studying acumulation and depletion in an inter-membrane compartment (m) of double-membrane osmotic-diffusive cell. This cell was contained two (M1 and Mr), mecroporous and symmetrical flat polymeric membranes (Nephrophane and Cellulose IMP-1), separating three compartments (l, m, r) containing the heterogenous binary and ternary nonelectrolytic solutions. The inter-membrane compartment (m) consists of the infinitesimal layer of solution. The volumes of compartment m and external compartmetn (l and r) fulfil the conditions Vm - 0 and Vl = Vr - respectively. As binary solutions were used the aqueous glucose, and as ternary - the glucose solutions in 0.75 moleú1**-1 aqueous ethanol solution. In this system the solution concentrations fulfil the condition Cls Cřms Crs. In the initial moment Cřms - 0,5 (Cls + Crs). The calculaitons of a concentration in a steady-state C**ims for configurations A and B of double-membrane osmotic-diffusive cell were elaborated. In configuration A solution with concentration Cls was placed in compartment above membrane M1 and water below membrane mr. In configuration B - the sequence of solution was reversed. In case of the accumulation of substance in compartment m C**i ms Cřms, and a case of depleiton - C**I ms Cřms.

    stosując format: