Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JASIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Stężenie surowiczego składnika amyloidu A u pacjentów z reumatoidalnym zapaledniem stawów i obecnością zakażenia Helicobacter pylori w żołądku.
Tytuł angielski: Serum amyloid A (SAA) concentration in patients with rheumatoid arthritis and Helicobacter pylori infection.
Autorzy: Poniewierka Elżbieta, Jasińska Maria, Adamska Małgorzata, Rzeszutko Marta, Misterska-Skóra Maria
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.14-20, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmiany dotyczące błony śluzowej żołądka stwierdza się u większości pacjentów chorująych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.). Niezależnym czynnikiem powodującym zapalenie żołądka jest zakażenie Helicobacter pylori (Hp). Jednym z wyznaczników obecności procesu zapalnego jest stężenie białek ostrej fazy, wśród których najszersze zastosowanie ma białko C-reaktywne. Innym czynnikiem wskazującym na aktywność zapalenia jest surowiczy składnik amyloidu A (SA). Znane jest znaczenie stężenia amyloidu w przewlekłych chorobach zapalnych, szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Postanowiono oznaczyć stężenie SAA u osób chorujących na r.z.s., z obecnością zakażenia Hp w żołądku, u których stężenie CRP wynosiło poniżej 0,5 mg/dl. Zbadano 34 osoby chorujące na r.z.s. Obecność zakażenia Hp wykazano na podstawie testu urazowego i badania histopatologicznego u 59 proc. badanych. Stężenie SAA oznaczono metodą ELISA przy użyciu testu Cetoscreen firmy BioSource. Natomaist stężenie CRP oznaczono metodą turbidymetryczną, używając zestawu firmy Behring. Ponadto oznaczano stężenie interleukiny 8 (IL-8) w surowicy metodą ELISA testem firmy Endogen. Jak wynika z piśmiennictwa, IL-8 jest jednym z ważniejszych czynników pośredniczących w powstawaniu zapalenia żołądka w przebiegu zakażenia Hp. U pacjentów z obecnością zakażenia Hp stężenie SAA wynosiło średnio 46,6 ćg/ml, natomiast u chorych bez zakażenia 20,55 ćg/ml. Potwierdzono z wiązek zakażenia Hp ze zwiększeniem poziomu IL-8.

  Streszczenie angielskie: Gastric mucosa changes have been found in the majority of the patients with rheumatoid artritis. The independent factor provocating gastritis is Helicobacter pylori (Hp) infection. The presence of the inflammatory process is indicated, among others, by the levels of acute phase points. There the applications of C-reactive protein is the most widely applied. The other factor pointing at the activity of the inflammation is serum amyloid A (SAA). The exceptional importance of SAA concentration in the case of chronic inflammatory diseases, especially rheumatoid arthritis, is well known. The aim of the study was to determine SAA levels in patients with rheumatoid arthritis and Hp stomach infection, for whom CRP concentration level were below 0.5 mg/dl. 34 patients with rheumatoid arthritis have been examined. Based on urease test, as well as a histological investigation, the presence of Hp infection has been identified in 59 p.c. of patients. SAA levels were determined by ELISA technique using Cetoscreen test of BioSource (firm). On the other hand, CRP concentrations have been established by turbidimetry method using the Berhing equipment. Moreover, the level of interleukin 8 (IL-8) in serum has been determined by ELISA using test Endogen. According to the bibliographic data, IL-8 is one of the most important mediator in gastric course of Hp infection. For patients with Hp infection the average SAA level was 46.6 ćg/ml, whereas for those without Hp infection - 20.55 ćg/ml, respectively. The correlation between Hp infection and the higher level of IL-8 has been confirmed.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wiązanie antagonistów receptorów histaminowych H1 i H2 przez limfocyty krwi obwodowej u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Tytuł angielski: Binding of antagonists of H1 and H2 histamine receptors to peripheral blood lymphocytes in patietns suffering from duodenal ulcer and ulcerative colitis.
  Autorzy: Salomon Artur, Paradowski Leszek, Jasińska Maria
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.117-120, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał i metody: Określono stopień wiązania antagonistów receptorów histaminowych H1 (clemastinum) H2 (ranitydyny) przez limfocyty krwi obwodowej w 3 badanych grupach, każda po 20 osób: 1) z chorobą wrzodową dwunastnicy; 2) z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubeg; 3) u zdrowych ochotników. Limfocyty izolowano, oczyszczano i doprowadzano do stałej koncentracji w objętości 2 ml 015 M NaCl. Tak przygotowaną zawiesinę komórek umieszczano w wężu dializacyjnym firmy Union Carbride i dializowano z roztworem 100 ml badanego antagonisty (ranitydyna, clemastinum) w stężeniu 2,5 x 10**-5 M. We wszystkich sporządzonych roztworach ranitydyny i clemastinum badano ekstyncję przed i po inkubacji z limfocytami. Posługując się krzywymi wzorcowymi dla badanych związków, z różnicy stężeń przed i po inkubacji w próbkach kontrolnych i badanych, obliczano liczbę przyłączonych do limfocytów antagonistów receptorów histaminowych. Wyniki: Wyniki wyrażano w ilości mikromoli ranitydyny lub clemastinum związanych przez 2x10**6 limfocytów. Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanych grupach limfocyty krwi obwodowej wiązały różne ilości antagoinistów receptorów histaminowych. Największą ilość ranitydyny, antagonisty receptora Hý związały limfocyty pacjentów z chorobą wrzodowa dwunastnicy, natomiast największa ilość clemastinum, antagonisty receptora H**1 limfocyty pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wnioski: Wykazane różnice wiązania antagonisty receptorów histaminowych mogą pośrednio świadczyć o różnej "gęstości" receptorów H**1 i Hý na limfocytach krwi obwodowej w badanych grupach, co może mieć istotne znaczenie w patogenezie tych chorób.

  Streszczenie angielskie: Material and methods: The binding of H**1 receptor antagonist-clemastine and Hý receptor antagonist-rantidine by lymphocytes of peripheral blood was invastigated in 3 groups of patients: 1) patietns with duodenal ulcer disease n = 20; 2) patietns with ulcerative colitis n = 20; 3) healthy volunteers n = 20. The lymphocytes were isolated by centrifugation, concentrated in 2 ml 015 M. NaCl. Then after placing the solutions in specially prepared dialysis tubes (produced by Union Carbide) we dialysed them in 100 ml (ccm) of solution containing 2.5 x 10**-5 M. of clemastine or ranitidine. In all of the prepared solutions we noted the extinction before and after incubation. Also using standard curves the concentration of clemastine and ranitidine in dialysate before and after incubation was denoted. Results: The results were expressed in ćmol of clemastine or ranitidine bound by 2 x 10**6 lymphocytes. The role of H**1 and Hý receptors in diseases of gastrointesinal tract is still not clear. The investigation shows that lymphocytes bind histamine receptors in different quantities. In patietns with duodenal ulcer lymphocytes bind mor Hý receptor antagonist-ranitidine, but in patients with ulcerative colitis they bind more clemastinum - the H**1 receptor antagonist. Conclusions: Those differences in binding histamine receptor antagonists may be a result of a different density of H**1 and Hý receptors, which is likely to be significant to the pathophysiology of both diseases.


  3/8

  Tytuł oryginału: Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki.
  Tytuł angielski: Stool elastase determination as a diagnostic test for exocrine pancreatic function.
  Autorzy: Mikołajewska Agata, Jasińska Maria, Paradowski Leszek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki przebiega wśród takich objawów klinicznych, jak uporczywa biegunka tłuszczowa oraz zespół niedoborów kalorycznych i witaminowych. Stan taki wymaga różnicowania ze schorzeniami o podobnych cechach klinicznych, a innym mechanizmie powstawania, czemu służy wiele inwazyjnych i nieinwazyjnych metod obrazowania oraz testów czynnościowych. Badania te są jednak często obciążające dla pacjenta, a nie zawsze odpowiednio precyzyjne. Artykuł opisuje możliwości diagnostyczne schorzeń przebiegających z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki za pomocą testu ELISA na oznaczanie stężenia elastazy trzustkowej 1 w stolcu. Porównując ten test z innymi dotychczas znanymi metodami diagnostycznymi, przede wszystkim z testem na oznaczanie aktywności chymotrypsyny w kale. Prezentuje współczesną wiedzę na temat metody FET, jej czułość i specyficzności, a także pzrydatności w diagnozowaniu przewlekłego zapalenia trzustki o różnym stopniu zaawansowania, mukowiscydozy i cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Exocrine pancreatic dysfunction is characterised by such clinical symptoms as persistent steatorrhoea and malabsorption syndrome with deficit of caloric value and vitamins. This state should be differentiated from diseases proceeding with similar clinical symptoms, but caused by other mechanisms. It can be evaluated using some invasive and non-invasive diagnostic methods and function tests. However, they can be burdening for the patient and not always precise. The paper describe the diagnostic features for detection of exocrine pancreatic dysfunction using the ELISA assay for determination of elastase 1 in stool (fecal elastase test - FET). It compares this method with others, most of all with the test for determination of chemotrypsine activity in stool. It also presnets current news about this FET method, its sensitivity and specificity as well as indications for the assay and its usefulness for diagnosis of chronic pancreatitis, mucoviscidosis and diabetes.


  4/8

  Tytuł oryginału: Kliniczna klasyfikacja drżenia.
  Tytuł angielski: Clinical classification of tremor.
  Autorzy: Jasińska-Myga Barbara, Ochudło Stanisław, Opala Grzegorz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.584-593, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego problematyki drżenia, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji oraz klinicznej charakterystyki poszczególnych jego typów. Podziału drżenia dokonaliśmy opierając się na nowej, ujednoliconej klasyfikacji uzgodnionej w 1998 roku w ramach Movement Disorder Society (MDS).


  5/8

  Tytuł oryginału: HIT - małopłytkowość indukowana heparyną.
  Tytuł angielski: Heparin-induced thrombocytopenia.
  Autorzy: Paszkowska Alina, Kornecka Jolanta, Jasińska Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.68C-70C, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Konsultanci zewnętrzni i ich rola we wdrażaniu zmian w organizacji.
  Autorzy: Jasińska Joanna
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.3-10, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono znaczenie konsultingu w procesie zarządzania, szczególnie we wprowadzaniu zmian w organizacji. Omówiono rodzaje i obszary działania konsultingu. Wskazano, iż jednostki doradcze poprzez swoje działanie mogą oferować pomoc w każdej sferze działalności przedsiębiorstwa od organizacyjnych do prawnych. Pomagają w podejmowaniu decyzji zarządczych oraz wspomagają przeprowadzenie reorganizacji. W artykule przedstawiono także sylwetkę zawodową i cele działalności konsultantów. Zwrócono uwagę, iż konsultanci muszą posiadać specyficzne umiejętności zawodowe i wysoką wiedzę. Wskazano, iż konsulting może pomóc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań oraz dostarczyć nowej wiedzy dla osób zarządzających organizacją, ponieważ odpowiedzialność za wdrożenie zmian w przedsiębiorstwie należy do kadry najwyższego szczebla zarządzania.

  Streszczenie angielskie: In the article the author discusses the importance of consultancy in the management process, especially as for introducing changes in the structure. She describes types and fields of action of consultancy pointing to the fact that consulting units are able to offer help in any sphere if action of a company, including both organisational and legal actions. The author helps to take management decisions and supports carrying out the reorganisation. In the present article the professional profile and objectives of consultants have also been presented. It has been stressed that consultants should have specific professionals skills and in - depth expertise. Consultany has been described as a tool helping to implement the best solutions and the provide managers with new expertise since those who are responsible for implementing changes in a company belong to senior executive staff.


  7/8

  Tytuł oryginału: Cholesterol frakcji LDL: metoda bezpośrednia czy pośrednia, wyliczeniowa?
  Tytuł angielski: LDL cholesterol: direct measurement or calculated method.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna, Jasińska Alicja, Kotlicka Justyna, Narożna Beata, Skrzypkova Eva
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.437-444, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena metody bezpośredniej oznaczania stężenia cholesterolu LDL w odniesieniu do wartości wyliczanych z równania Friedewalda. Badania wykonano w 583 surowicach, które podzielono według stężenia cholesterolu na 4 grupy od stężenia ó 120 mg/dl do powyżej 251 mg/dl oraz według stężenia triglicerydów na 7 grup od stężenia ó 100 mg/dl do 400 mg/dl. Oznaczano poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL - metodą bezpośrednią (LDL-D), stężenie triglicerydów, apoB oraz wyliczano stężenie cholesterolu frakcji LDL ze wzoru Friedewalda (LDL-O). Średnie wartości LDL-D były nieco wyższe od LDL-O w grupach z poziomem cholesterolu poniżej 200 mg/dl. Natomiast ze wzrostem stężeń choelsterolu powyżej 200 mg/dl proporcje te stają się odwrotne tj. wyższe są średnie stężenia LDL-O niż LDL-D zwłaszcza w grupie z niskim stężeniem triglicerydów ( 200 mg/dl). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w następujących grupach: úcholesterol pomiędzy 120 a 200 mg/dl, TG 201 a 250 mg/dl úcholesterol pomiędzy 200 a 250 mg/dl, TG poniżej 100 mg/dl úcholesterol powyżej 250 mg/dl, TG pomiędzy 150-200 a 250-350 mg/dl. Obserwowano tendencje do istotnych różnic pomiędzy metodą bezpośrednią i wyliczeniową w grupach z niskim i umiarkowanym stężeniem cholesterolu całkowitego oraz podwyższonymi poziomami triglicerydów. Różnice w tych grupach stwierdzono również w apoB/DLD i współczynnikach korelacji, które były niskie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare a direct method of choelsterol LDL measurement with calculated values according to Friedewald Formula. 583 sera's were dividedinto 4 groups according to ranges of total cholesterol concentration (ó 120 mg/dl - 251 mg/dl) and into 7 groups according to ranges of triglycerides concentration (from TG 100 mg/dl up to 400 mg/dl). Serum level of total cholesterol, LDL-chol - direct method (LDL-D) of Roche Integra, TG, HDL-chol and apoB were measured. LDL-chol was calculated according to Friedewald (LDL-O). Ratios apoB/LDL-D and apoB/LDL-O were calcualted. Means of LDL-O were higher in groups with total chol below 200 mg/dl and lower in higher cholesterol groups especially accompanied by low TG. No significant differences were observed in the following groups: *total cholesterol between 120 and 200 mg/dl and TG between 201 and 250 mg/dl *total cholesterol between 200 and 250 mg/dl and TG below 100 mg/dl *total choelsterol 250 mg/dl and TG between 150-200 and 250-350 mg/dl. There is general tendency to significant discrepancy between methods in low and moderate cholesterol and high TG groups. The differences were obtained also in apoB/LDL ratios and coefficient of correlation which was low.


  8/8

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby Parkinsona.
  Autorzy: Jasińska-Myga Barbara, Ochudło Stanisław, Byrski Mariusz
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.22-24
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: