Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JARUGA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy jako "markery prognostyczne" historii naturalnej AIDS. Serum neopterin and á2-microglobulin concentration as "prognostic markers" of AIDS natural history.
Autorzy: Halota Waldemar, Jaruga Barbara, Pawłowska Małgorzata
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.126-128, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena osoczowego stężenia neopteryny i á2-mikroglobulin jako wykładników historii naturalnej zakażenia HIV. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 68 pacjentów; 48 zakażonych HIV, których podzielono na 3 grupy wg klasyfikacji CDC, oraz 20 niezakażonych HIV. Wyniki: Największe osoczowe stężenia neopteryny i á2-mikroblobuliny wykrywano u chorych na AIDS. U bezobjawowo zakażonych HIV nie wykryto antygenu p24, który występował u chorych na AIDS. W surowicy wszystkich pacjentów zakażonych HIV obserwowano ujemną korelację między stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny a liczbą limfocyrtow CD4. U chorych na AIDS obserwowano dodatnią korelację między występowaniem antygenu p24, stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny. Wnioski: Postęp zakażenia HIV był związany ze wzrostem stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy. Stężenie neopteryny w surowicy wydaje się bardziej czułym wskaźnikiem zakażenia HIV niż stężenie á2-mikroglobuliny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was evaluation of serum neopterin and á2-microglobulin concentrations as "prognostic markers" of AIDS natural history. Material and methods: Investigations was performed in 68 patients (48 hiv-infected and 20 without hiv-infection), who were divided into 3 groups according to HIV CDC classification. Results: The highest serum concentrations of neopterin and á2-microglobulin were detected in patients with AIDS. In a non-symptomatic HIV-infected patients p24 Ag was absent. It was detected in patients with AIDS. Negative correlation between neopterin and á2-microglobulin serum concentration and CD4 count was detected in sera from all patients. Positive correlation was observed between p24 Ag, serum neopterin and O2-microglobulin concentration in patients with AIDS. Conclusions: progression of HIV infection was connected with an increase of serum neopterin and á2-microglobulin serum concentrations. Neopterin serum concentration seems to be a more sensitive marker of HIV infection than á2-microglobulin.

  stosując format: