Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JARMOLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: XXV lat Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Pediatrii A.M. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1972-1997).
Tytuł angielski: XXV anniversary of Students' Scientifical Society of Institute of Pediatrics of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań (1972-1997).
Autorzy: Jarmoliński Tomasz, Maciejczyk-Kycler Zdzisława
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.19-26, sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Pediatrii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1972 - 1997.

  Streszczenie angielskie: The history of Students' Scientifical Society in Institute of Pediatris, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań between 1972 and 1997 was presented.


  2/5

  Tytuł oryginału: Choroba zakrzepowo-zatorowa (CH Z-Z) u dzieci z zespołem nerczycowym (ZN): rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Thrombo-embolic disease (TED) in children with nephrotic syndrome (NS): diagnosis, treatment and prophylaxis.
  Autorzy: Jarmoliński Tomasz, Krawczyński Marian, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.69-76, tab. bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz ocena skuteczności i bezpieczństwa różnych metod leczenia przeciwzakrzepowego u dzieci z ZN. Badano 20 chorych z CH Z-Z w przebiegu ZN oraz 110 chorych z ZN bez zakrzepicy, wśród których na podstawie badań laoratoryjnch wyodrębniono grupę o podwyższonym ryzyku zakrzepowym, w której zastosowano jedną z dwóch metod profilaktyki - podskórnie heparynę drobnocząsteczkową (LMWH) lub doustnie dipirydamol z kwasem acetylosalcylowym. Obraz kliniczny CH Z-Z było bardzo różnorodny i zależał od umiejscowienia zmian zakrzepowo-zatorowych. Obok typowych objawów zakrzepicy występowało wiele objawów nieswoistych i dlatego podkreślono konieczność uwzględniania tego powikłania w różnicowaniu niejasnych zespołów klinicznych u dzieci z ZN. W rozpoznawaniu CH Z-Z największe znaczenie, poza badaniem klinicznym, miało oznaczanie stężenia AT III w osoczu, którego znaczne obniżenie może wskazywać na rozpoczynający się lub już trwający proces zakrzepowy. W przypadku wystąpienia objawów klinicznych za rozpoznaniem zakrzepicy przemawia również przedłużenie APTT. Chorzy z hipowolemią wewnątrznaczyniową wyrażoną podwyższonym stężeniem mocznika przy prawidłowym stężeniu kreatyniny w surowicy są bardziej narażeni na zmiany zakrzepowe. USG jamy brzusznej i ECHO mają ważne znaczenie pomocnicze. Ze względu na ich rolę w wykrywaniu skrzeplin o umiejscowieniu dającym nietypowe objawy powinny być wykonywane u wszystkich chorych z ZN. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse thrombo-embolic complications in children with NS and to determine effectiveness and safety of different anticoagulation therapies. Two groups of patients (pts) with NS hospitalized in Clinic of Children's Diseases, University School of Medical Sciences in Poznań, Poland, were examined: 20 pts with TED and 110 pts with NS without TED who were divided into high thrombotic risk and low thromotic risk according to laboratory tests. In pts with high risk one of two methods of prophylactic treatment was introduced: subcutaneous low molecular weight heparin (LMWH) or oral acetylsalicylic acid + dipirydamol. Clinical presentation of TED was heterogenous and dependend on localization of thrombosis. Beyond typical symptoms and signs of vascular thrombosis many unspecific features appeared. Therefore it was pointed out that TED should be taken into account in differential diagnosis of unclear clinical syndromes in children with NS. The most valuable laboratory examination supporiting clinical diagnosis was determination of antithrombin III (AT III) plasma level, which is markedly reduced in recent or long lasting thrombosis. In the case of clinical suspicio prolongation of APTT may be also helpful in diagnosis. Patients with intravascular fluid depletion reflecting in elevation of plasma urea level with concomitant normal plasma creatinine are more exposed to thrombosis. Ultrasonography adn echocardiography may bring important additional ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Dwa przypadki ostrej niewydolności nerek o nietypowej etiologii (choroba beri-beri i fawizm).
  Tytuł angielski: Two cases of acute renal failure of unusual aetiology (beriberi, favism).
  Autorzy: Zimoń Tomasz, Jarmoliński Tomasz, Brodkiewicz Andrzej, Peregud-Pogorzelski Jarosław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.434-436, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest omówienie nietypowych przyczyn ostrej niewydolności nerek (ONN) u dwóch chorych. 17-letni chłopiec został przyjęty z powodu ONN w przebiegu wstrząsu wywołanego skrajną kwasicą mleczanową. Od kilku miesięcy u chorego występowało osłabienie, zaparcia, objawy polineuropatii i obrzęki. Stan chorego był bardzo ciężki, poza objawami wstrząsu stwierdzano wyniszczenie, zmiany skórne, obrzęki, objawy płynu w jamach opłucnej i otrzewnej, hepatomegalię i porażenie kończyn dolnych. Rozpoczęto leczenie hemodializą. Ze względu na typowy obraz kliniczny choroby beri-beri do leczenia włączono duże dawki pirofosforanu tiaminy uzyskując ustąpienie kwasicy, normalizację RR i powrót diurezy. Założono drenaż ssący jam opłucnej uzyskując bardzo duże objętości płynu. Chory zmarł z powodu niewydolności oddechowej. Nie udało się ustalić przyczyny zaburzeń, pod uwagę brano niedobór witaminy B1 spowodowany nieprawidłową dietą lub zespołem upośledzonego wchłaniania, defekt metabolizmu timainy oraz cytopatię mitochondrialną. Drugi z chorych, 2-letni chłopiec, trafił do szpitala z powodu żółtaczki i ciemnego zabarwienia moczu. Przy przyjęciu stan dziecka był ciężki, w badaniu stwierdzano zażółcenie powłok, wadę stóp, tachykardię oraz nadciśnienie tętnicze, a w badaniach laboratoryjnych niedokrwistość hemolityczną i niewydolność nerek, a także krwinkomocz, białkomocz i bilirubinurię. Z wywiadu uzyskano informację o występowaniau anemii hemolitycznej i niedoborze dehydrogenazy ...

  Streszczenie angielskie: The aim of our publication is to present unusual causes of acute renal failure (ARF) in two patietns. 17-year-old boy was admitted for anuric acute renal failure in the course of severe lactic acidosis. History revealed weakness, constipation, polyneuropathy and oedema lasting for several months. On admission general condition of the patient was poor and clinical examination showed cachexia, skin changes, oedema, pleural and peritoneal effusion, hepatomegaly and lower limbs paralysis. Hemodialysis was started together with catecholamines and bicarbonate infusion without effect on blood pressure and acidosis. For the clinical picture corresponded with beriberi large doses of intravenous thiamine pyrophosphate was added and improvement appeared very quickly. Unfortunately the boy neede pleural drainage and after gradual deterioration of respiratory function died for respiratory insufficiency. In differential diagnosis thiamine deficiency caused by diet or malabsorption, thiamine-dependent enzyme deficiency or mitochondrial cytopathy e.g. MELAS syndrome was taken into account. 2-year-old boy was referred with suspicion of HUS for one day history of jaundice and dark urine. On admission he was severely ill with yeallow skin, foots deformaiton, tachycardia and hypertension. Additional investigations revealed haemolytic anaemia and renal failure. Family history presented two cases of haemolytic anaemia in relatives with glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) deficiency ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek - obraz kliniczny oraz główne problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute pyelonephritis - clinical picture and the main diagnostic and therapeutic problems in children.
  Autorzy: Pacanowska Beata, Jarmoliński Tomasz, Zimoń Tomasz, Dudarenko Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.261-264, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza obrazu klinicznego choroby oraz postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek (OOZN) pod kątem podstawowych problemów wpływających na jakość i efektywność opieki medycznej. Badadniu poddno 41 chorych w wieku od 3 tygodni do 17 lat i 4 miesięcy, hospitalizowanych w 2000 r. z powodu OOZN na Oddziale Nefrologii SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie. Analizowano: dane epidemiologiczno-demograficzne, informacje z wywiadu, stan kliniczny w chwili hospitalizacji, wyniki badań dodatkowych, obraz nerek w badaniu USG, przebiegi leczenia, wyniki dalszej diagnostyki obrazowej i przebieg opieki poradnianej. Pomimo typowego obrazu klinicznego zarówno postępowanie diagnostyczne jak i lecznicze u badanych chorych odbiegało od przyjętych standardów. Za podstawowe problemy uznano: opóźnienie skierowania do opieki specjalistycznej przez lekarza rodzinnego, błędne rozpoznanie wstępne lub brak dokładnego umiejscowienia ZUM, a co za tym idzie, niewłaściwy sposób leczenia, małą dostępność podstawowych badań układu moczowego w lecznictwie ambulatoryjnym i nieprzestrzeganie przez rodziców wskazań lekarskich po wypisaniu dziecka ze szpitala. Ze względu na to, iż nefropatia odpływowa i zaporowa, których pierwszym objawem jest najczęściej ZUM, stanowią wciąż jedną z głównych przyczyn przewlekłej niewydolności nerek u dzieci z Polsce, zwrócono szczególną uwagę na konieczność starannego kształcenia lekarzy rodzinnych w zakresie rozpoznawania, lecznie rozpoznawania, leczenia i organizacji opieki nad dziećmi z ZUM, jak również stałego zwiększenia dostępności placówek specjalistycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the main clinical and organising difficulties affecting quality and efficacy of medical care in children with acute pyelonephritis (AP). 41 children aged 3 wk - 17 yr 4 mo hospitalized for AP at the Department of Nephrology, District Children's Hospital, Szczecin, Poland in 2000 were investigated. Epidemiologic and demographic data, hostory, clinical presentation, auxiliary investigations, treatment and ambulatory follow-up were analysed. Instead of typical clinical picture neither diagnostic management nor the therapy fulfilled accepted standards. The main problems found were: delay of referral to hospital by primary care doctor, misdiagnosis or inaccurate primary diagnosis followed by insufficient treatment, difficulties with performing simple ambulatory tests (urinalysis, urine culture, ultrasonography) before hospitalisation and lack of co-operation between parents and nephrological outpatient clinic after discharge. For reflux and obstructive nephropathy, often presenting as urinary tract infection, are still the main cause of chronic renal failure in children in Poland the special attention was paid to necessity of through education of family doctors in the subject of management of such cases as well as improvement of accessibility to specialistic care.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie choroby nowotworowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute renal failure as a complication of neoplastic disease in children.
  Autorzy: Zimoń Tomasz, Jarmoliński Tomasz, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Nowakowska Jadwiga
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.497-499, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trzy przypadki chorych, u których ostra niewydolność nerek (ONN) wymagająca leczenia nerkozastępczego stanowiła powikłanie choroby nowotworowej. U 7,5-letniej dziewczynki niewydolność zanerkowa ujawniła się w trakcie paliatywnej radioterapii i była spowodowana zmianami w przestrzeni zaotrzewnowej wywołanymi przez przerzuty nowotworowe. Poprawę uzyskano po przezskórnym założeniu cewników nefrostomijnych. 16-letni chłopiec z ostrą białaczką szpikową był skutecznie leczony hemodializami z powodu odwracalnej ONN o etiologii przednerkowej i nerkowej. W powstaniu niewydolności miały u niego udział czynniki naczynioruchowe, infekcyjne i toksyczne. U 11-letniego chłopca nagłe upośledzenie czynności nerek z bezmoczem było pierwszym objawem nieziarniczego chłoniaka złośliwego. Poprawę czynności nerek uzyskano po wdrożeniu chemioterapii. W podsumowaniu zwrócono uwagę na złożoną etiologię ONN u tych chorych, jak również na konieczność szybkiego podjęcia leczenia nerkozastępczego oraz przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki i odpowiedniego leczenia przyczyn upośledzenia czynności nerek.

  Streszczenie angielskie: Three cases of acute renal failure (ARF) requiring renal replacement therapy (RRT) in the course of neoplastic disease were presented 7,5-yr-old girl admitted with posternal failure during palliative radiotherapy had metastases in retroperitoneal space. Improvement followed percutaneous placement of nephtostomy catheters. 16-yr-old boy with acute myeloid leukemia was effectively treated with hemodialysis for prerenal and renal ARF mediated by vasomotor, infectious and toxic factors. In 11-yr-old boy ARF was the first clinical presentation of non-Hodgkin's lymphoma. Chemotherapy brought restoration of renal function. As a conclusion we emphasize complex etiology of ARF in such patients as well as the necessity of early introduction of RRT and through diagnosisi and proper management of the causes of impaired renal function.

  stosując format: