Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 58Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/58

Tytuł oryginału: Parazytologia i akaroentomologia medyczna : podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych
Autorzy: Boczoń Krystyna, Deryło Antoni, Drewa Gerard, Grytner-Zięcina Barbara, Hadaś Edward, Humiczewska-Rajska Mirosława, Jankowski Stanisław, Kurnatowska Alicja, Kurnatowski Piotr, Kuźna-Grygiel Wanda, Kwaśniewska Jolanta, Siuda Krzysztof, Solarz Krzysztof, Wiczkowski Andrzej
Opracowanie edytorskie: Deryło Antoni (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 506, [2] s., [20] s. tabl. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 738,916

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  2/58

  Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  3/58

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w populacji chorych powyżej 75. roku życia.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in patients over 75 years of age.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Bryniarski Leszek, Klecha Artur, Jankowski Piotr
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.162-163, 165-167, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 75. rż.) stanowią około 30 proc. wszystkich chorych leczonych z powodu świeżego zawału serca. Podstawowym elementem leczenia zawału jest otwarcie tętnicy odpowiedzialnej za zawał, jednak chorzy z tej grupy wiekowej znacznie rzadziej otrzymują leczenia reperfuzyjne niż pacjenci młodsi. U chorych powyżej 75. rż. śmiertelność i liczba poważnych powikłań w zawale jest znacznie większa niż u pacjentów młodszych niezależnie od przyjętej metody leczenia reperfuzyjnego (fibrynoliza, angioplastyka wieńcowa). Z badań obserwacyjnych i retrospektywnych analiz badań randomizowanych wynika, że wiek jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka u chorych leczonych z powodu świeżego zawału serca. Populacja ludzi starszych była skromnie reprezentowana w badaniach randomizowanych porównujących skuteczność różnych metod leczenia reperfuzyjnego. Dlatego zagadnienie wyboru optymalnej terapii w świeżym zawale pozostaje otwarte. Wydaje się, że najlepszą metodą reperfuzji jest dla tej grupy pierwotna angioplastyka wieńcowa, która wykazuje przewagę nad leczeniem trombolitycznym zarówno w obserwacji wczesnej, jak i długoterminowej. Problemem jest jednak ograniczona dostępność tej metody. W leczeniu zawału u pacjentów ze starszych grup wiekowych ważna jest ocena ryzyka i korzyści z terapii reperfuzyjnej. Zasadnicze pytanie brzmi: czy w wieku podeszłym należy stosować leczenie zachowawcze ze względu na duże ryzyko powikłań wczesnych, czy raczej bardzo agresywnie dążyć do udrożnienia tętnicy pozawałowej, mając na uwadze korzyść w obserwacji odległej.

  Streszczenie angielskie: Almost one-third of patients with acute myocardial infarction (AMI) is over 75 years of age. Elderly patients have higher mortality rate and more complications of myocardial infarction than younger ones in both methods of reperfusion treatment: thrombolysis and primary angioplasty (PCI). Observational studies and retrospective analysis of randomized trials showed that age is a very strong, independent risk factor in acute myocardial infarction. Due to these facts reperfusion therapy is used in older patients less often than in younger groups. As the elderly have been enrolled at a disproportionately low rate in randomized trials comparing efficacy of various reperfusion therapy models, the choice of optional method in this population is an open question. Probably the preferred reperfusion strategy in the elderly will be primary angioplasty because of its advantages over thrombolysis in short and long-term prognosis. The only problem is the availability of this method in a timely fashion. In the treatmeent of elderly patients with AMI very important is the evaluation of potential benefis and risks of reperfusion therapy. The main question is whether we should be very cautions due to very high risk of early complications or whether we should treat theses patients very aggressively because the main goal is to open occluded artery, which is fundamental in long-term prognosis.


  4/58

  Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów wywołany doprzewodowym podaniem nadkwasu octowego.
  Tytuł angielski: New model of experimental acute pancreatitis induced by peracetate.
  Autorzy: Jankowski Kamil, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.254-260, tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie czy jeden z metabolitów etanolu - nadkwas octowy - podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura wywołała ostre zapalenie trzustki. Materiał i metodyka. 48 szczurów rasy Wistar podzielono na 6 grup, po 8 osobników każda. W grupach 1 i 4 do przewodu wątrobowo-trzustkowego podawano 1 mM roztwór nadoctanu. Szczury z grup 2 i 5 otrzymywały 40 mM roztwór nadoctanu w 0,9 proc. NaCl, w grupach 3 i 6 roztwór soli fizjologicznej. Grupy 1 - 3 były obserwowane przez 3 h, zaś grupy 4 - 6 przez 6 h. Po okresie obserwacji pobierano krew celem oznaczenia poziomu amylazy a fragmenty trzustek poddawano badaniu w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Wyniki. Stwierdzono, że podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego nadoctan wywołuje w trzustce zmiany makroskopowe (obrzęk i ogniska martwicy krwotocznej narządu), jak i widoczne w mikroskopie świetlnym (martwica, wylewy krwawe, nacieki leukocytarne) oraz elektronowym (obrzęk mitochondriów, obecność erytrocytów w przestrzeniach międzykomórkowych). Obserwowano również podwyższony poziom amylazy w osoczu szczurów, którym podawano nadoctan. Nasilenie zmian morfologicznych i biochemicznych było wprost proporcjonalne do stężenia badanego związku i czasu obserwacji. W trzustkach szczurów z grup kontrolnych (3 i 6) nie obserwowano zmian patologicznych. Wniosek. Wykazano, że nadkwas octowy podany do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura powoduje martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to verify if peracetate - and oxidative ethanol derivative could induce acute pancreatitis in rats. Material and methods. 48 animals were randomly divided into 6 groups, 8 animals each. In groups 1 and 4 a 0.9 p.c. NaC l solution was infused into bile-pancreatic ducts, animals from groups 2 and 5 received a 1 mM solution of peracetate in physiological saline, while in groups 3 and 6 a peracetate concentration of 40 mM. Groups 1 - 3 were under observation for 3 h, while groups 4 - 6 for 6 h. Following this period, serum amylase samples were collected and animals sacrificed. Samples of the pancreas were collected for light and electron microscopic examinations. Results. In rats treated with peracetate we noted an elevated serum amylase activity. During light microscopy we could see focal necrosis of pancreatic tissue and haemorrhages. During electron microscopy we observed endoplasmatic reticulum dilatation, disrupted mitochondria and arythrocytes in in tracellular space. Changes were greater in goups which obtained 40 mM of peracetate solution. Conclusion. We concluded that peracetate, even in very low concentrations (12 mM) could induce severe acute pancreatitis, with the presence of haemorrhage and pancreatic necrosis.


  5/58

  Tytuł oryginału: Powierzchniowe właściwości klinicznych i środowiskowych szczepów Pseudomonas aeruginosa.
  Tytuł angielski: Surface properties of clinical and environmental Pseudomonas aeruginosa strains.
  Autorzy: Fil Jarosław, Kołodyński Jan, Jankowski Stanisław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.29-35, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Powierzchniowe właściości komórek bakterii mają istotny wpływ na rozwój zakażenia. Zdolność do spontanicznego wytwarzania morfologicznych wariantów o zmienionych właściwościach powierzchniowych może ułatwiać przeżywalność szczepów Pseudomonas aeruginosa w organizmie gospodarza, wpływając na ich potencjalną chorobotwórczość. Cel pracy. Celem badań było porównanie właściwości powierzchniowych, spontanicznych wariantów morfologicznych P. aeruginosa, pojawiających się w populacjach klinicznych i środowiskowych szczepów, za pomocą różnych metod oceny stopnia hydrofobowości komórek bakterii. Materiał i metody. Szczepy P. aeruginosa (22 kliniczne i 21 środowiskowe). Oceny stopnia hydrofobowości powierzchniowej komórek, morfologicznych wariantów uzyskanych w wyniku spontanicznej dysocjacji badanych szczepów na podłożu z glicerolem, dokonano za pomocą metod SAT (Salt Aggregation Test) i BATH (Bacterial Adherence To Hydrocarbon). Wyniki. Wykazano, że powstające w wyniku spontanicznej dysocjacji morfotypy P. aeruginosa charakteryzują się zmienionymi właściwościami hydrofobowymi, co może mieć wpływ na adhezyjne zdolności badanych szczepów. Wśród szczepów klinicznych o morfotypie śluzowym stwierdzono występowanie zdolnych do autoaglutynacji wariantów o morfotypie śluzowym. Wnioski. Metoda BATH, umożliwiająca dokładne ilościowe oszaacowanie udziału komórek hydrofobowych i hydrofilnych w hodowli badanego szczepu, wydaje się bardziej przydatna do oceny właściwości ...

  Streszczenie angielskie: Background. Surface properties of bacterial cells have essential influence on the development of infections. Spontaneous production of morphological variants with various cell surface properties enable the strains of Pseudomonas aeruginosa to survive at unfavourable conditions in host organism. Objectives. The aim of this work was a comparison of the surface properties of spontaneous morphological variants occurring in clinical and environmental populations of P. aeruginosa strains. Two independent methods of the estimation of the hydrophobicity degree were used. Material and methods. 22 clinical and 21 environmental P. aeruginosa sstrains were used. Methods SAT and BATH were applied for determination of cell surface hydrophobicity. Morphological variants of strains were obtained by spontaneous dissociation of the examined strains on agar plates with glycerol. Results. Morphotypes appearing as a result of spontaneous dissociation are characterized by changed hydrophobic properties. This effect can influence the adhrence abilities of the examined strains. The ability to autoagglutination was found in clinical rough strains of slime morphotypye and not in clinical smooth strains morphotype. Conclusions. The occurrence of spontaneous variants of P. aeruginosa with changed cell surface properties can have essential impact on the pathogenicity of the strains. The method BATH - enabling exact quantitative determination of the hydrophobic and hydrophilic cell fractions in ...


  6/58

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na odstęp i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: The influence of hormone replacement therapy on the QT interval and the QT dispersion in postmenopausal hypertensive women.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Jankowski Piotr, Zabojszcz Michał, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.51-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kobiety mają dłuższy odstęp Q-T, również skorygowany (QTc), w zapisach elektrokardiograficznych niż mężczyźni. Ta cecha jest uważana za niekorzystną, gdyż zarówno wydłużony odstęp, jak i większa jego dyspersja (deltaQTc), wiąże sie ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w przebiegu chorób układu krążenia. Celem badania była ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na czynność bioelektryczną mięśnia sercowego ocenianą poprzez QTc i deltaQTc w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u kobiet po menopauzie z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet (śr. wiek 51,8 ń 4,6 lat) z nadciśnieniem tętniczym (śr. czas trwania 6,8 ń 4,7 lat) w okresie pomenopauzalnym. U kobiet do stosowanego leczenia hipotensyjnego dołączono HTZ (17-á-estradiol i octan noretysteronu, TTS), natomiast 20 nieotrzymujących HTZ stanowiło grupę kontrolną. Wstępnie i po roku leczenia hormonalnego wykonano u pacjentek elektrokardiograficzny test wysiłkowy. W uzyskanym zapisie EKG oceniano odstęp i dyspersję skorygowanego odstępu Q-T. Wyniki: Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami QTc i deltaQTc. Również po roku nie stwierdzono w zapisach w spoczynku różnic wartości QTc ani deltaQTc między grupami. Natomiast w obu grupach zaobserwowano wzrost wartości deltaQTc na szczycie wysiłku, większy w grupie otrzymującej HTZ. W grupie otrzymującej HTZ stwierdzono także istotną redukcję spoczynkowego ciśnienia skurczowego krwi z 137,7 ń 18,5 mm Hg przed leczeniem ...

  Streszczenie angielskie: Electrocardiograms show that the QT interval, also the corrected one (QTc), is loner for female gender then for male gender. This is a negative feature since the longer QT interval and its greater dispersion (deltaQTc) increases the risk of death due to cardiovascular diseases. The study aimed at the determining the influence of hormone replacement therapy (HRT) on the bioelectric activity of the myocardium, which is estimated on the basis of QTc and deltaQTc during an electrocardiographic exercise stress test in postmenopausal women suffering from primary hypertension. Material and methods: The subjects of the study were 50 postmenopausal women (average age 51.8 ń 4.6 years) with hypertension (average duration of 6.8 ń 4.7 years). 30 women treated for hypertension received the HRT (17-á-estradiol and norethisterone acetate, TTS); the remaining 20 women were the control group, as they did not receive any hormonal treatment. An electrocardiographic exercise stress test was carried out before and after the hormonal treatment. In electrocardiograms were measured the QT interval and the corrected QT dispersion. Results: Both groups had identical QTc and at baseline. These values remained the same for both groups in the ECG at rest after one year of the treatment. An increase in the deltaQTc value was oserved in both groups at the peak of exercise. However, it was greater for the HRT group. It was also observed that in this group. It was also observed that in this group ...


  7/58

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gruźlicy pozapłucnej u dzieci - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in children suffering from extrapulmonary tuberculosis - a case report.
  Autorzy: Karnas-Kalemba Wiesława, Basiewicz-Worsztynowicz Barbara, Polańska Bożena, Jankowski Adam
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.613-615, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku gruźlicy pozapłucnej u 15-letniej dziewczynki. Dziecko było szczepione przeciwko gruźlicy wg kalendarza szczepień, a ostatnia próba tuberkulinowa wynosiła 14 mm. Właściwe rozpoznanie zostało ustalone dzięki interwencji chirurgicznej (gruźlica węzłów chłonnych krezki), pozwoliło na wprowadzenie prawidłowego leczenia. Trudności diagnostyczne w gruźlicy brzusznej wynikają z niespecyficznej manifestacji klinicznej i wyników badań laboratoryjnych.

  Streszczenie angielskie: A case of extra-pulmonary tuberculosis in a 15-year-old girl is presented. She received vaccination with BCG according to the vaccination programme and the last tuberculin skin test was 14 mm. The proper diagnosis, thanks to surgical excision (mesenteric lymph nodes tuberculosis) led to introduction of specific treatment. The diagnosis of abdominal tuberculosis is often difficult because clinical manifestations and results of laboratory studies are nonspecific.


  8/58

  Tytuł oryginału: Wyspy patogenności nośnikami determinant zjadliwości chorobotwórczych bakterii.
  Tytuł angielski: The pathogenicity islands as a factors determining the virulence of bacteria.
  Autorzy: Kołodyński Jan, Jankowski Stanisław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.357-363, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Czynniki warunkujące zjadliwość chorobotwórczych bakterii mogą być kodowane nie tylko w obrębie mobilnych elementów genomu, takich jak: plazmidy, transpozyny i bakteriofagi, ale również w określonych rejonach chromosomalnego DNA. Odcinki stanowiące skupienie determinant zjadliwości, różniące się budową molekularną i funkcją od reszty genomu, nazwano wyspami patogenności (PAIs - pathogenicity islands). W pracy przedstawiono zarys współczesnego stanu wiedzy na temat PAIs, ich roli w chorobotwórczości, pochodzenia i ewolucyjnej adaptacji do gospodarza.

  Streszczenie angielskie: The factors determining the virulence of the pathogenic bacteria may be coded not only by the mobile components of genome such as plasmides, transposomes and bacteriophages but also by selected regions at the chromosomal DNA. The segments constituting an ensemble at the determinant sof virulence varying in the molecular structure and function, from the rest of genome, are called pathogenicity islands. (PAIs). The actual state of our knowledge at the PAIs is described in the present work. A special attention is devoted to the evolutional provenience, host adaptation, and the role of PAIs in the virulence of bacteria.


  9/58

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wideochirurgii w onkologii dziecięcej.
  Tytuł angielski: Aplication of video technique in paediatric oncology.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Wodziński Andrzej, Kroll Paweł, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.67-68, bibliogr. 9 poz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/58

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu dr. B. Basiewicz-Worsztynowicz, W. Karnas-Kalemby, B. Polańskiej oraz prof. A. Jankowskiego pt. Zespół Sch”nleina-Henocha o długotrwałym i ciężkim przebiegu" zamieszczony w Pediatrii Polskiej 2000, 75, 747-749. Odpowiedź na komentarz Pana Profesora J. Prandoty do w.w. artykułu].
  Autorzy: Prandota Józef, Jankowski A.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.441-446, bibliogr. 30 poz. + bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/58

  Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
  Tytuł angielski: The influence of Aronia melanocarpa and acetylcysteine on selected after-effects in lead acetate poisoning.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Śmigielski Jan, Jankowskia Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.221-223, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach intensywnie badane są skutki przewlekłego narażenia na kontakt z ołowiem. Ołów wykazuje zdolność do kumulowania się w organizmie głównie w kościach w postaci nierozpuszczalnego forsforanu. W licznych pracach zauważono, że ołów może wyzwolić powstawanie reaktywnych form tlenu i wywołać stres oksydacyjny. Badania przeprowadzono na 40 szczurach razy Wistar płci obojga, o masie ciała 180-210 g, karmionych paszą znormalizowaną dla małych zwierząt laboratoryjnych "Murigan", ze swobodnym dostępem do wody pitnej, przebywających w warunkach zwierzętarni o stałej temperaturze i wilgotności. Badano wpływ antocyjanin uzyskanych z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u zwierząt doświadczalnych narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że podanie antocyjanin lub acetylcysteiny zmniejsza stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz karbonylków w surowicy. Jednocześnie zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia 8-hydroxy-2'-deoksyguanozyny wydalanej w moczu. Antocyjaniny z aronii czarnoowocowej wydają się być dobrym związkiem pozwalającym zmniejszyć skutki stresu oksydacyjnego wywołanego przewlekłym podawaniem octanu ołowiu.

  Streszczenie angielskie: In recent years we have widely examined the results of protracted exposures on lead. Lead mostly shows that it accumulated in bones in an insoluble phosphate form. In much of the experimental research we observed that lead can cause reactive forms of oxygen and oxidative stress. The examination was carried out on 40 female and male Wistar rats weighing 200-250 g. They lived in the animal quarters with a stable temperature and humidity. They were fed with standard fodder (Murigan) and water ad libitum. In the work carried out the effect of anthocyanins of Aronia Melanocarpa Elliot and acetylcysteine on the selected parameters of oxidative stress of experimental animals with chronic lead acetate poisoning were examined. After administration anthocyanins substantially decreased the concentration of unsaturated fatty acid peroxidation and carbonyls in blood serum. At the same time we observed a significant decrease of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine. Antocyanins from Aronia Melanocarpa appear to be a good substance for the diminishing of oxidative stress, these results caused with long-term administration of lead acetate.


  12/58

  Tytuł oryginału: Wpływ stężeń podprogowych amikacyny na hydrofobowość powierzchni pałeczek Escherichia coli izolowanych od dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: The influence of subinhibitory concentrations of amikacin on the surface hydrophobicity of Escherichia coli isolated from urinary tract infections in children.
  Autorzy: Wojnicz Dorota, Cisowska Agnieszka, Jankowski Stanisław, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.387-390, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie in vitro wpływu dawek podprogowych amikacyny (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i 1/32 MIC) na hydrofobowość powierzchni pałeczek Escherichia coli. Hydrofobowość określono na podstawie ich zdolności do agregacji w określonym stężeniu siarczanu amonu (metoda SAT - salt aggregation test) oraz adhezji do heksadekanu (metoda BATH - bacterial adherence to hydrocarbon). Wszystkie testowane stężenia podprogowe amikacyny obniżały adhezję komórek bakteryjnych do fazy wodorowęglowej. Najbardziej efektywne działanie wykazywało stężenie 1/2 MIC antybiotyku, które powodowało, że tylko 10,1 - 29,2 proc. komórek badanych szczepów uległo związaniu z heksadekanem. Niewielkie zmiany w adhezji bakterii wykazano w przypadku 1/32 MIC amikacyny (79,9 - 98,7 proc.). Wyniki uzyskane w metodzie SAT nie zawsze pokrywały się z rezultatami otrzymanymi w metodzie BATH.

  Streszczenie angielskie: THe purpose of the present study was to investigate in vitro influence of subinhibitory doses of amikacin (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32 of the MIC) on the surface hydrophobicity of seven Escherichia coli strains. Hydrophobicity of the tested strains was evaluated by the salt aggregation test (SAT) of ammonium sulphate and by the mthod of bacterial adhesion to hexadecane (BATH - Bacterial Adherence To Hydrocarbon). Amikacin at the tested subinhibitory concentrations decrease the adhesion of all studied strains. our results showed that 1/2 of teh MIC were the most effective in inhibition of adhesion of all strains. Hydrophobicity of the treated bacteria was decreased to 10.1 p.c. - 29.2 p.c. depending on the strain. Amikacin at 1/32 of the MIC practically did not affect bacterial hydrophobic properties. The results in the SAT test has not always correlated with the inhibition of cell surface hydrophobicity in the BATH method.


  13/58

  Tytuł oryginału: The effect of cryoprotectants on the physical properties of large liposomes containing sodium diclofenac.
  Autorzy: Janicki Stanisław, Jankowski Jacek, Szulc Janina, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.187-191, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Large liposomes (1-10 ćm) containing sodium diclofenac were prepared and lyophilized using lactose or mannitol (7.5 p.c. in respect to the lipid content) as cryoprotectants. The physical studies of liposomes were performed during 30 days of storage in a dry or resuspended form. Lyophilization of large liposomes and storage in the dry form at 5řC increases their physical stability. Lactose is a cryoprotectant which does not influence changes of properties of liposomes regarding their size, encapsulation efficacy and release rate. Large liposomes lyophilized in the presence of mannitol tend to increase in size and encapsulation efficacy, but the lipid bilayers are stabilized and less permeable to the drug.


  14/58

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/58

  Tytuł oryginału: Niepomyślny przebieg pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Unfavourable course of pheochromocytoma in a 16-year-old girl.
  Autorzy: Lipiec Józef, Piotrowski Andrzej, Niwald Marek, Jankowski Zbigniew, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.236-238, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pheochromocytoma - guz chromochłonny, wydzielający katecholaminy, powstaje z komórek chromofilnych. Obraz kliniczny pheochromocytoma, będący wynikiem nadmiernego i zmiennego wydzielania katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny), charakteryzuje się różnorodnością objawów klinicznych - stąd mogą wynikać trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania. Autorzy przedstawiają przypadek pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki, u której właściwe rozpoznanie ustalono w końcowej fazie choroby, gdy wystąpiły nieodwracalne zmiany w mięśniu sercowym i nasilona niewydolność krążeniowo-oddechowa.


  16/58

  Tytuł oryginału: Wpływ tiopentalu na wybrane biomarkery równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u szczurów.
  Tytuł angielski: Effect of Thiopental on selected biomarkers of oxidative-reductive balance in rats.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Grabowski Piotr, Słowiańska Anna, Tyślerowicz Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tiopental - pochodna barbituranów siarkowych jest najczęściej używanym anestatykiem dożylnym. Jego zaletą jest szybkie i przewidywalne działanie, dobra rozpuszczalność w wodzie oraz tylko niewielkie uwalnianie histaminy. Jednakże doniesienia różnych autorów odnośnie wpływu tiopentalu na równowagę peroksydacyjno-antyoksydacyjną są sprzeczne, podjęto badania własne nad rolą tiopentalu w metabolizmie tlenowym szczurów poddawanych znieczuleniu dootrzewnemu.

  Streszczenie angielskie: Thiopental - sulphuric barbiturates derivative is the most frequently used intravenous anaesthetic. Its advantage is quick and predictable action, good solubility in water and only slight histamine release. However, reports of various authors as regards the effect of Thiopental on peroxidative-antioxidative balance are contradictory, own studies have been undertaken on the role of Thiopental in oxidative metabolism in rats subjected to intraperitoneal anaesthesia.


  17/58

  Tytuł oryginału: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Mańkowski Przemysław, Bączyk Iwona, Jankowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.350-352, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest zabiegiem z wyboru u dzieci wymagających przewlekłego żywienia dożołądkowego. Wskazaniem do założenia PEG u dzieci są przede wszystkim zaburzenia połykania, spowodowane zaburzeniami neurologicznymi, rozrostem nowotworowym oraz uszkodzeniem przełyku uniemożliwiające ich prawidłowe żywienie drogą naturalną. PEG polega na wprowadzeniu do żołądka rurki gastrostomijnej przy użyciu gastroskopu. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Dziecko po zabiegu pozostaje w szpitalu jedną dobę. Pełne zapotrzebowanie kaloryczne przy zastosowaniu diety płynnej przez gastrostomię wprowadzone zostaje w 3 dobie po zabiegu. W Instytucie Pediatrii, w Poznaniu założono PEG 18 dzieciom w wieku od 2 do 17 lat. W 13 przypadkach wskazaniami były wrodzone zaburzenia neurologiczne, w 2 przypadkach pozapalne uszkodzenie mózgu a w 3 guz mózgu. U żadnego z dzieci po wykonanym zabiegu nie spostrzegano powikłań wczesnych ani późnych. Nie obserwowano odczynu zapalnego oraz nie spostrzegano wyciekania treści żołądkowej obok założonej rurki gastrostomijnej. Jak wynika z naszego doświadczenia przezskórna endoskopowa gastrostomia jest idealnym, mało obciążającym zabiegiem u dzieci z przewlekłymi zaburzeniami połykania, co pozwala zabezpieczyć ich zapotrzebowanie energetyczne.


  18/58

  Tytuł oryginału: Rola błonowych glikoprotein CD46, CD55 i CD59 w ochronie komórek nowotworowych przed litycznym działaniem dopełniacza.
  Tytuł angielski: The role of membrane glycoproteins CD46, CD55 and CD59 in protection of tumor cells against complement lysis.
  Autorzy: Wojnicz Dorota, Bar Julia, Jankowski Stanisław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.603-616, il., tab., bibliogr. [54] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Utilization of the complement system offers potential for the elimination of tumor cells by monoclonal antibodies (mAb) immunotherapy. Activation of the complement system causes tumor cell destruction by inducing complement lysis and promoting cell-mediated killing. In addition, complement can induce a strong inflammatory response, which might enhance other antitumor effector mechanisms. An important targets for mAb immunotherapy, however, are membrane bound complement regulatory glycoprotein: CD46, CD55 and CD59, which have been found to be expressed on most tumor cells in vivo and in vitro. Blocking or down regulation of these inhibitors could be an important step in the advancement of mAb immunotherapy.


  19/58

  Tytuł oryginału: Częstość i leczenie nadciśnienia tętniczego u osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca.
  Tytuł angielski: The frequency and treatment of hypertension in patients hospitalized due to ischaemic heart disease. Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Jankowski Piotr, Pająk Andrzej, Bilo Grzegorz, Czarnecka Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.253-262, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce nie prowadzono dotąd badań oceniających efektywność leczenia hipotensyjnego u osób z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z chorobą niedokrwienną serca. Celem Krakowskiegto Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca było monitorowanie działań podejmowanych w ramach wtórnej prewencji choroby. Celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego wśród chorych z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 536 osób w wieku ň 70 lat, które hospitalizowano w 3 krakowskich klinikach kardiol. i na trzech oddziałach kardiol. krakowskich szpitali z powodu: pierwszego lub kolejnego zawału serca, pierwszego lub kolejnego epizodu niestabilnej dławicy piersiowej, pierwszej angioplastyki naczyń wieńcowych lub zakwalifikowano je do pierwszej operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Badanie kontrolne zrealizowano w 6-18 m-cy po hospitalizacji kwalifikującej do badania. Wyniki. Skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) w czasie badania w 6-18 m-cy po hospitalizacji w całej grupie wynosiło 137,9 mm HG (ń 21,40), a rozkurczowe (DBP) - 83,4 mm Hg (ń 11), natomiast podwyższone ciśnienie tętnicze (ň 140/90 mm Hg) stwierdzono u 46,2 proc. osób. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 67 proc. badanych pacjentów. W grupie z nadciśnieniem tętniczym 30,9 proc. osób miało ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mm Hg, a 91,4 proc. osób przyjmowało leki hipotensyjne. U 33,9 proc. spośród leczonych stwierdzono ciśnienie tętnicze 140/90 mm Hg. W grupie osób w wieku powyżej ...


  20/58

  Tytuł oryginału: Choroby kręgosłupa powodujące niestabilność w odcinkach piersiowym i lędźwiowym : leczenie operacyjne z wykorzystaniem dojścia tylno-bocznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jankowski Roman; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, AM 2002, 158, [2] s. : il., tab., bibliogr. 275 poz., sum., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/58

  Tytuł oryginału: Anthocyanins - an adjunct to cardiovascular therapy?
  Tytuł polski: Antocyjaniny wsparciem leczenia kardiologicznego?
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Kopff Anna, Niedworok Jan, Kopff Maria, Jankowski Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.332-336, tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Anthocyanins are one of the most important water-soluble plant pigments. They belong to flavonoids and are derivatives of 2-phenylo-benzo-â pyren. They have antioxidant and anti-inflammatory properties and, therefore, may be potentially used to combat oxidative stresss, frequently present in cardiovascular diseases. Aim. To assesses the effects of anthocyanins from chokeberry (aronia Melanocapra) on some parameters of oxidation-reduction balance in an animal model. Methods. Of 20 male Wistar rats, 10 received for 3 months pure water, ant the other rats 10-1000 mg/l of anthocyanins from Aronia melanocarpa. Afterwards, blood samples were collected for assessment of the (1) content of substances reacting with thiobarbitural -TBARS, (2) antioxidant status and glutathione peroxidasse activity, 93) concentration of sulphydryl groups, and 94) nitrite concentration. Results. Anthocyanins significantly reducted the content of TBARS and thiol pritein groups and non-significantly increased glutathione peroxidase activity, total content of antioxidants and nitrite concentration. Conclusions. Anthocyanins from chokeberry decrease lipid peroxidation which may be potentially used to commbat oxitative stress.


  22/58

  Tytuł oryginału: Profesor Stefan Raszeja - w 80-tą rocznicę urodzin.
  Tytuł angielski: Professor Stefan Raszeja - on the occasion of 80-th birthday.
  Autorzy: Szczerkowska Zofia, Jankowski Zbigniew
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.245-249, il.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Raszeja
 • Stefan 1922-


  23/58

  Tytuł oryginału: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.
  Tytuł angielski: Alarm substances as an exponent of emotional state before death.
  Autorzy: Hauser Roman, Gos Tomasz, Marczak Marcin, Janicki Jerzy, Wiergowski Marek, Jankowski Zbigniew, Karaszewski Bartosz, Łuczak Natalia, Krzyżanowski Maciej, Wodniak-Ochocińska Łucja
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.287-293, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje wyniki wstępnych badań, których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U badanych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.


  24/58

  Tytuł oryginału: Śmierć z ochłodzenia.
  Tytuł angielski: Death from accidental hypothermia. P. 1: Principles of physiology of termoregulation, pathophysiology and mechanisms of death from hypothermia.
  Autorzy: Jankowski Zbigniew
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.313-322, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono podstawy fizjologii termoregulacji przydatne do zrozumienia patofizjologii i mechanizmów śmierci wskutek ochłodzenia.


  25/58

  Tytuł oryginału: Śmierć z ochłodzenia.
  Tytuł angielski: Death from accidental hypothermia. P. P: An accidental hypothermia death diagnosis - usefulness of observed gross and microscopic morphological changes.
  Autorzy: Jankowski Zbigniew
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.323-332, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zebrano i omowiono pokrótce zmiany morfologiczne stwierdzone w czasie badania pośmiertnego osób zmarłych wskutek ochłodzenia oceniając ich praktyczną przydatność do rozpoznawania tego rodzaju śmierci gwałtownej.


  26/58

  Tytuł oryginału: Grupowe zatrucie 2-etoksyetanolem jako zamiennikiem etanolu.
  Tytuł angielski: Group intoxication with 2-ethoxyethanol as an ethanol substitute.
  Autorzy: Reguła K., Jankowski Z[bigniew], Galer K., Wiergowski M., Szpiech B.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.365-370, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono, rzadko spotykane w literaturze, grupowe zatrucie spożytym doustnie 2-etoksyetanolem, przez ośmiu młodych mężczyzn w wieku od 20 do 22 lat. Przyjęli oni doustnie dawkę 50-100 ml czystego związku (rozcieńczonego wodą z kranu) jako napój alkoholowy. W badaniach jakościowych wykorzystano metody: GC-FID, GC-MS. Uzyskane wyniki porównano z istniejącymi danymi literaturowymi.


  27/58

  Tytuł oryginału: Przypadki powieszeń ze skrępowanymi kończynami - samobójstwo, zabójstwo czy wypadek.
  Tytuł angielski: The cases of hanging with bound limbs - suicide, homicide or accident.
  Autorzy: Krzyżanowski Maciej, Jankowski Zbigniew, Pieśniak Dorota, Wilmanowska Anita
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.371-379, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 6 przypadków powieszeń samobójczych i jedno powieszenie wypadkowe, które wyróżniały się skrępowaniem kończyn u samobójców. Sekcje zwłok wykonano w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Gdańsku. Tego typu powieszenia wzbudzają zawsze podejrzenie powieszenia zbrodniczego, toteż wymagają szczególnej uwagi ze strony medyka sądowego, zwłaszcza w czasie dokonywania oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia jak i przeprowadzenia starannego śledztwa przez organa ścigania.


  28/58

  Tytuł oryginału: Wpływ reperfuzji nerki na procesy wolnorodnikowe u chorych poddanych przeszczepowi
  Autorzy: Biernacki Maciej, Bigda Justyna, Jankowski Kamil, Woźniak Michał, Śledziński Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.351-355, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/58

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe przerzuty mózgowe.
  Tytuł angielski: Supratentorial brain metastases.
  Autorzy: Liebert Włodzimierz, Jankowski Roman, Czyżewski Piotr, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przerzuty do mózgu są częstym powikłaniem u chorych z chorobą nowotworową. Informacje o wynikach leczenia operacyjnego są nieliczne. Dlatego celem doniesienia była ocena wyników leczenia operacyjnego i charakterystyki klinicznej przerzutów do mózgu. Analizą objęto grupę 311 chorych operowanych z powodu nadnamiotowych przerzutów do mózgu w Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu w latach 1985-2001. Stwierdzono wzrost częstości tych guzów w ostatnich latach. Od 1985 do 1994 roku operowano 104 chorych (74 M, średnia wieku 50,6 i 30 K, średnia wieku 48,2), natomiast w latach 1995-2001 207 chorych (130 M, średnia wieku 56,8 i 77 K, średnia wieku 55,3). Najczęściej pierwszym objawem przerzutu do mózgu były bóle głowy u 204/311 (66,5 proc.) i niedowład połowiczy u 174/311 (60 proc.) chorych. Typ przedwczesny przerzutu stwierdzono w 39,5 proc., różnoczasowy w 35,7 proc. i współczasowy w 24,8 proc. przypadków. W 270 (86,8 proc.) przypadkach stwierdzono guz pojedynczy, a u 41 chorych ogniska mnogie. Najczęściej guz był umiejscowiony w płacie ciemieniowym w 155 (49,8 proc.) i czołowym w 101 (32,5 proc.) przypadkach. Tylko w jednym przypadku stwierdzono przerzut do przysadki mózgowej. W 52 proc. przypadków przerzut do mózgu wystąpił w przebiegu raka płuca. U 262 (84,3 proc.) chorych guz usunięto całkowicie, u 41 (31,2 proc.) częściowo, u 5 chorych wykonano tylko biopsje a u 3 chorych założono zastawkę komorowo-przedsionkową. Śmiertelność okołooperacyjna była niska 5,7 proc. W doniesieniu również omówiono na podstawie piśmiennictwa rokowanie w przerzutach do mózgu.


  30/58

  Tytuł oryginału: Zarys historii chirurgii podstawy czaszki.
  Tytuł angielski: A brief history of cranial base surgery.
  Autorzy: Wieloch Michał, Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Jankowski Roman
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.51-57, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Rozwój nowych koncepcji naukowych oraz technik chirurgicznych następuje stopniowo i ma charakter ewolucyjny. Autorzy przedstawiają krótką historię chirurgii podstawy czaszki, pionierów tej nowej specjalności i ich osiągnięcia.


  31/58

  Tytuł oryginału: Postępowanie neurochirurgiczne w nowotworach kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Neurosurgical procedures in vertebral column neoplasms.
  Autorzy: Jankowski Roman, Nowak Stanisław, Żukiel Ryszard, Drews Michał, Pyda Przemysław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.79-90, il., bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia kliniczne związane z nowotworami pierwotnymi przerzutowymi w różnych odcinkach kręgosłupa. Omówiono postępowanie diagnostyczne, wskazania i przeciwwskazania do leczenia operacyjnego oraz technikę leczenia operacyjnego.


  32/58

  Tytuł oryginału: Profesor Bronisław Stachowski - sylwetka i działalność naukowa. Pierwsze koncepcje leczenia urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Badania nad zaburzeniami krążenia krwi w układzie kręgowo-podstawnym po urazach kręgosłupa szyjnego. Neurochirurgia czynnościowa.
  Tytuł angielski: Professor Bronisław Stachowski - profile and research. First methods of spinal cord injuries treatment. Research of disturbances in circulation of vertebro-basilar arteries after spinal cord injuries. Functional neurosurgery.
  Autorzy: Stachowska-Tomczak Bogumiła, Jankowski Roman
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.110-114, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Stachowski
 • Bronisław 1923-1991

  Streszczenie polskie: Bronisław Stachowski (1923-1991) dyplom lekarza uzyskał w 1952 r. W 1957 r. ukończył specjalizację z neurochirurgii, w 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Był współtwórcą Kliniki Neurochirurgii w Poznaniu. W 1958 r. zorganizował Oddział Urazów Kręgosłupa i Rdzenia Kręgowego. W 1984 r. habilitował się, w 1991 r. otrzymał stanowisko profesora Akademii Medycznej w Poznaniu.


  33/58

  Tytuł oryginału: Najnowsze osiągnięcia w leczeniu oparzeń.
  Tytuł angielski: The latest achievements in the treatment of burns.
  Autorzy: Kaźmierski Marcin, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.69-74, il., bibliogr. 19 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują zestawienie kilku najważniejszych osiągnięć w leczeniu oparzeń. Ostatnie lata przyniosły rozwój wiedzy nad biologią keratynocytów i innych komórek skóry ludzkiej w hodowlach in vitro. Badania koncentrują się głównie nad możliwością trwałego przyjmowania się alloprzeszczepów komórkowych, hoodowli keratynocytów z innymi komórkami i hodowli w strukturach przestrzennych. Niezwykle obiecujące wydają się zaawansowane próby kliniczne z zastosowaniem żywych ekwiwalentów skóry celem trwałego pokrycia ran oparzeniowych. Przykładem jest Integra - silastikowo-kolagenowy preparat skutecznie odtwarzający ciągłość powłoki wspólnej po rozległych nekretomiach do momentu, gdy możliwe będzie wykonanie przeszczepu. Inne próby koncentrują się wokół tzw. ECM - analogów (extra cellular matrix analogues). Przełomowe wydaje się być zastosowanie metody dopplerowskiego pomiaru przepływów z użyciem lasera (Laser Doppler Imaging) w celu określenia głębokości rany oparzeniowej. Coraz większą popularność zdobywają hydrokoloidy - nowoczesne opatrunki do leczenia różnych typów ran. Niezwykle ciekawie przedstawiają się doniesienia dotyczące miejscowego zastosowania nowej postaci azotanu ceru (Flammacerium) jako alternatywy wczesnego leczenia operacyjnego. Istotny postęp dokonał się ponadto na polu organizacji i standaryzacji banków skóry, zapewniających dostateczne ilości opatrunków biologicznych w pierwszych godzinach po urazie. Badania ostatnich lat koncentrują się też na patofizjologii wstrząsu oparzeniowego, zakażeniach w oparzeniach, wczesnej nekrektomii, immunologii choroby oparzeniowej oraz problemach zachowawczego leczenia miejscowego.


  34/58

  Tytuł oryginału: Ciężkie zapalenie otrzewnej w przebiegu ostrego zapalenia trzustki u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute pancreatitis complicated with peritonititis in children.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Rólski Michał, Jankowski Andrzej, Harasymczuk Jerzy, Juszczak Paweł
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.75-77, il., bibliogr. 4 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Klinice Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu leczono 4 dzieci z objawami ostrego zapalenia trzustki powikłanego ciężkim zapaleniem otrzewnej. Wszystkie omawiane dzieci z powodu poważnego stanu ogólnego i objawów zapalenia otrzewnej operowano w trybie nagłym. Zabieg polegał na otwarciu torby sieciowej, usunięciu ognisk martwicy tkanki tłuszczowej sieci, wypłukaniu całej jamy otrzewnowej. Założenie "zamka" w powłoki jamy brzusznej i drenów kończyło zabieg. Otwieranie zamka i płukanie jamy brzusznej roztworem traskolanu i 5 proc. albumin stosowano codziennie. U 2 dzieci z powodu martwicy usunięto część trzustki (1 - ogon, 2 - trzon i ogon). Zeszycie powłok jamy brzusznej zastosowano po poprawie stanu ogólnego i miejscowego (średnio po 10 dniach) zawsze pozostawiając dreny w jamie otrzewnej. Wszystkich chorych poddano intensywnemu leczeniu zachowawczemu (antybiotykoterapia, somatostatyna, pełne żywienie pozajelitowe). Wszystkich omawianych pacjentów po zabiegu zwolniono do domu w stanie ogólnym dobrym. Dwoje dzieci wymaga doustnego podawania enzymow trzustkowych. Cukrzyca, pojawiająca się w trakcie leczenia u wszystkich dzieci, ustąpiła.


  35/58

  Tytuł oryginału: Pozawałowa przebudowa serca - możliwości modyfikacji farmakologicznej.
  Autorzy: Liszewska-Pfeifer Danuta, Jankowski Krzysztof
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.9-15, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykazanie, że zjawisko przebudowy serca (ang. cardiac remodeling) ma ścisły związek z powstawaniem i postępem niewydolności serca, zespołu chorobowego o stale rosnącej dynamice w krajach uprzemysłowionych, stało się bodźcem zarówno do badań nad mechanizmami rozwoju przebudowy serca, jak i metodami, które mogłyby zwolnić lub nawet odwrócić ten proces.


  36/58

  Tytuł oryginału: Dożylne podawanie immunoglobulin - preparaty oraz podstawy teoretyczne ich stosowania.
  Tytuł angielski: The application and side effect of different kinds of intravenous immunoglobulins.
  Autorzy: Jankowski Adam
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.5-12, tab., bibliogr. [27] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to evaluate the various types of intravenous immunoglobulines (IVIG) and their indications of use. The side effects including those produced by IVIG cytokines were discussed and the general methode of administration was presented.


  37/58

  Tytuł oryginału: Zawał serca powikłany wstrząsem. Angipolastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł angielski: Acute myocaridal infarction complicated by cardiogenic shock treated with angioplasty of left main stenosis - two case reports.
  Autorzy: Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Jankowski Piotr, Klecha Artur, Dudek Dariusz, Curyło Adam, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.440-445, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstrząs kardiogenny jest główną przyczyną zgonów wśród chorych hospitalizowanych z powodu zawału serca, niezależnie od zastosowanej metody leczenia reperfuzyjnego. Jeśli przyczyną wstrząsu jest choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej śmiertelność jest szczególnie wysoka. Opisujemy dwóch chorych z zawałem mięśnia sercowego powikłanym wstrząsem kardiogennym z subtotalnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej. Przedstawiamy obraz kliniczny, zwracając uwagę na różnice wynikające z czasu upływającego od rozpoznania ostrego epizodu wieńcowego - do wdrożenia leczenia inwazyjengo. Chory z ostrym epizodem wieńcowym, z nawracającymi bólami stenokardialnymi, objawami niewyrównania układu krążenia oraz z podwyższeniem wskaźników martwicy mięśnia sercowego powinien być niezwłocznie kwalifikowany do postępowania inwazyjnego.


  38/58

  Tytuł oryginału: Statyny w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.
  Tytuł angielski: Statins in acute coronary syndromes.
  Autorzy: Jankowski Piotr, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.451-454, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/58

  Tytuł oryginału: [Referaty z sesji naukowej z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu].
  Opracowanie edytorskie: Jankowski Andrzej (Red.).
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.1-77, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  40/58

  Tytuł oryginału: Współczesne kierunki rozwoju chirurgii dziecięcej.
  Tytuł angielski: Modern trends in paediatric surgery.
  Autorzy: Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.11-14, bibliogr. 31 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono udział zespołu lekarzy różnych specjalności oraz rolę badań diagnostycznych w rozpoznawaniu wad wrodzonych u dzieci. Podkreślono znaczenie osiągnięć techniki medycznej dla precyzyjniejszej oceny zmian morfologicznych płodu. Omówiono nowe techniki operacyjne stosowane w leczeniu wad wrodzonych przewodu pokarmowego, dróg moczowych i centralnego układu nerwowego. Przedstawiono rolę laparoskopii i technik małoinwazyjnych w chirurgii onkologicznej. Omówiono nowe trendy w leczeniu złaman kości długich i oparzeń u dzieci.


  41/58

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia chirurgicznego martwiczego zapalenia jelit.
  Tytuł angielski: Analysis of results of surgical treatment in necrotizing enterocolitis.
  Autorzy: Błaszczyński Michał, Becela Piotr, Porzucek Witold, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.15-18, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Martwicze zapalenie jelit (necrotizing enterocolitis - NEC) jest ciężką chorobą przewodu pokarmowego o nieznanej etiologii. Leczenia chirurgicznego wymagają najcięższe przypadki NEC, w których doszło do uszkodzenia ściany przewodu pokarmowego. Celem pracy było: 1. Wydzielenie czynników ryzyka wystąpienia NEC. 2. Przegląd technik leczenia chirurgicznego. 3. Ocena wyników leczenia operacyjnego NEC. Materiał i metody: Poddano analizie retrospektywnej wyniki leczenia 26 noworodków operowanych z powodu martwiczego zapalenia jelit. Oceniano: masę urodzeniową, wiek ciążowy, zakażenie okołoporodowe, niedotlenienie wewnątrzmaciczne, Apgar, rodzaj karmienia, cewnikowanie tętnic pępowinowych, stosowanie katecholamin, współistniejące zespoły wad. Analizowano wskazania do leczenia operacyjnego oraz zastosowany sposób leczenia. Podano przegląd technik stosowanych w leczeniu NEC. Oceniano zaawansowanie zmian chorobowych, powikłania septyczne oraz miejscowe. Wyniki: W analizie czynników ryzyka zachorowania na NEC statystycznie istotnie wykazano: wiek matki, wcześniactwio, małą masę urodzeniową, niską punktację Apgar. najczęściej w leczeniu operacyjnym stosowano resekcję martwiczego odcinka jelit i wyłonienie dwulufowe z tendencją do wczesnego przywracania ciągłości przewodu pokarmowego. Spośród 26 noworodków leczonych operacyjnie przeżyło 15 (58 proc.). Powikłania wczesne obejmowały: posocznicę, perforację, niedrożność, a późne: niedrożność, zespół krótkiego jelita i przetokę skórno-jelitową. Wnioski: 1. Analiza czynników wywołujących pozwoliła na określenie następujących czynników determinujących powstanie i rozwój NEC...


  42/58

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie endoskopii w diagnostyce przepuklin pachwinowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Endoscopy in diagnosis of inguinal hernias in children.
  Autorzy: Porzucek Witold, Mańkowski Przemysław, Błaszczyński Michał, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.23-24, bibliogr. 12 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przepukliny pachwinowe są jednymi z najczęściej spotykanych schorzeń chirurgicznych u dzieci, często występują obustronnie. Celem pracy było wykazanie przydatności śródoperacyjnej peritoneoskopii w diagnostyce przepuklin pachwinowych u dzieci. W latach 1999-2001 operację przepukliny pachwinowej jednostronnej z równoczasową śródoperacyjną diagnostyką laparoskopową wykonano u 70 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 11 roku życia.


  43/58

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego techniką klasyczną i laparoskopową.
  Tytuł angielski: The analysis of the efficiency of the operative treatment of varicocele.
  Autorzy: Harasymczuk Jerzy, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Kaźmierski Marcin
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.25-27, bibliogr. 7 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przyczyny powstawania, diagnostykę oraz ocenę skuteczności leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego technikami: klasyczną i laparoskopową. Oceniono również powikłania. Wyniki potwierdziły wysoką skuteczność leczenia metodą laparoskopową.


  44/58

  Tytuł oryginału: Augumentacja jelitowa neurogennego pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Augumentation enterocystoplasty in neurogenic bladder.
  Autorzy: Jankowski Andrzej, Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.29-32, bibliogr. 15 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania do operacji augumentacyjnych pęcherza u dzieci, podkreślając istotną rolę badania wideourodynamicznego. Z 13 operowanych dzieci w wieku 8-18 lat, augumentację jelitem cienkim wykonano u 5, jelitem grubym również u 5, a z użyciem odcinka krętniczo-kątniczego u 3. Opisano dodatkowe zabiegi operacyjne na drogach moczowych (plastykę antyrefluksową moczowodów, zabiegi psoas hitch, boari flap) oraz na przewodzie pokarmowym (op. Malone). Omówiono prowadzenie pooperacyjne, powikłania oraz stosowane badania kontrolne.


  45/58

  Tytuł oryginału: Operacja Mitrofanoff-Malone w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u dzieci.
  Tytuł angielski: Mitrofanoff-Malone procedure in children with constipation and fecal incontinence.
  Autorzy: Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.33-35, bibliogr. 13 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności operacji Mitrofanoff-Malone oraz ocena wyników leczenia tą metodą u dzieci z neurogennymi zaparciami i nietrzymaniem stolca i gazów. W latach 2001-2002 operacje Mitrofanoff-Malone przeprowadzono u 15 dzieci w wieku od 20 miesięcy do 19 lat, z wadami dysraficznymi w 14 przypadkach oraz w jednym z guzem kości krzyżowo-ogonowej. Wskazaniem do operacji był brak skuteczności leczenia zachowawczego zaparć i nietrzymania stolca. 4 dzieci operowano techniką klasyczną, 11 laparoskopową. U wszystkich pacjentów zabieg operacyjny przeprowadzono z powodzeniem. Izoperystaltyczne wlewy przeczyszczające, wykonywane przez przetokę wyrostkową sposobem Mitrofanoff-Malone, umożliwiającą skuteczne leczenie zaparć i nietrzymanie stolca u dzieci.


  46/58

  Tytuł oryginału: Użycie biofragmentalnego pierścienia do zespolenia jelitowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Intestinal anastomosis with the biofragmentable ring in children.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Juszczak Paweł, Rólski Michał, Harasymczuk Jerzy, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.37-39, bibliogr. 9 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Biofragmentalny pierścień do zespoleń jelitowych (BAR) jest przyrządem do szybkiego i łatwego przeprowadzania zespoleń jelitowych. Wykonany jest z kwasu poliglikowego z dodatkiem siarczanu baru (BaSO4), co zapewnia jego rozpad na fragmenty wydalane całkowicie z ustroju drogą przewodu pokarmowego. Przyrząd ten zapewnia mechaniczne zamykane połączenie, które zabezpiecza w sposób wystarczający końce zespalanych jelit. W roku 1999 wykonano zespolenia jelitowe przy użyciu biofragmentalnego pierściernia u 9 dzieci w wieku od 1 roku i 10 miesięcy do 9 lat. Wszystkie na jelicie cienkim, przy użyciu pierścieni o średnicy 25 mm. U 9 chorych wykonano zespolenie koniec do końca, u 2, z powodu asymetrii końców - zespolenie koniec do boku, zamykając jelito dystalne staplerem. W przebiegu pooperacyjnym nie obserwowano powikłań. Średni czas rozpadu pierścienia wynosił 24 dni i był dłuższy o 6 dni od średniego czasu rozpadu dla dorosłych, podawanego przez producenta.


  47/58

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie wola guzkowego u dzieci - trzydziestoletnie doświadczenia.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of nodular goiter in children - 30 years experience.
  Autorzy: Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Kaźmierski Marcin
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.61-63, il., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają wartość badań w diagnostyce chorób tarczycy, wskazania do leczenia chirurgicznego wola guzkowego (wg), rodzaje zabiegów operacyjnych i powikłania u dzieci i młodzieży leczonych z powodu wola guzkowego w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu w ciągu 30 lat.


  48/58

  Tytuł oryginału: Zespolenie śródszpikowe - metodą leczenie złamań kości długich u dzieci.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of long bones fractures in children with intra medullar stabilization.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał, Juszczak Paweł, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.65-67, il., bibliogr. 7 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Złamanie trzonów kości długich u dzieci w wielu przypadkach leczy się zachowawczo. W urazach wielonarządowych i wielomiejscowych oraz tam, gdzie nie udaje się nastawić złamania, pozostaje leczenie operacyjne. Odłamy złamanej kości można zespolić za pomocą metalowej płytki, aparatu zewnętrznego, np. Ortofix, Zespol, lub zespolenia śródszpikowego. W roku 1980 Metaizeau, Ligiera i Prevota opisali metodę śródszpikowego zespolenia elastyczno-stabilnego. Przedstawione przez wymienionych autorow korzystne wyniki leczenia złamań kości długich u dzieci zachęciły nas do jego stosowania. W Klinice Chirurgii Dziecięcej AM w Poznaniu leczono operacyjnie z zastosowaniem zespolenia śródszpikowego 117 chorych (40 złamań kości ramioennej, 28 zlamań kości przedramienia, 37 złamań kości udowej, 12 złamań kości podudzia). Przedstawiona metoda leczenia jest całkowicie bezpieczna, pozwala na szybkie nastawienie zlamania, uwzględnia mechanizmy gojenia, skraca pobyt dziecka w szpitalu i obniża koszty leczenia.


  49/58

  Tytuł oryginału: Wrażliwość uropatogennych szczepów Escherichia coli na antybiotyki, bakteriofagi i bakteriobójcze działanie surowicy.
  Tytuł angielski: The sensitivity of the uropathogenic Escherichia coli strains to antibiotics, bacteriophages and bacterial serum activity.
  Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Weber-Dąbrowska Beata, Lewczyk Ewa, Jankowski Stanisław, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.470-472, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebadano szczepy Escherichia coli izolowane od dzieci chorych na zakażenie układu moczowego (ZUM) z punktu widzenia ich wrażliwości na leki przeciwbakteryjne, bakteriofagi oraz bakteriobójcze działanie surowicy. Wykazano, że oporność na bakteriobójcze działanie surowicy nie jest cechą dominującą u szczepów uropatogennych Escherichia coli. Znaczący procent szczepów wykazywał wrażliowość na antybiotyki najczęściej stosowane w terapii ZUM. Wśród badanych pałeczek nie znaleziono korelacji między wrażliwością na antybiotyki a wrażliwością na surowicę. Trzy spośród 44 fagów swoistych dla Escherichia coli wykazywały efekt wobec 50-60 proc. badanych szczepów.

  Streszczenie angielskie: Escherichia coli strains from children with urinary tract infections (UTI) were investigated for their sensitivity to antimicrobial drugs, bcateriophages and bactericidal activity of human serum. It has been proved, that the resistance to bactericidal effect of serum is not the dominant feature of uropathogenic Escherichia coli strains. Signifficant percentage of the strains appeared to be sensitive to the most popular drugs ordered during UTI treatment in children. No simple relationship between sensitivity of the strains to the drug and to the human serum has been found. Three of 44 bacteriophages specific to Escherichia coli have shown the lytic effect towards 50-60 p.c. strains under investigations.


  50/58

  Tytuł oryginału: Rola leków á-adrenolitycznych w leczeniu niewydolności serca.
  Tytuł angielski: Role of the beta-adrenergic blocking agents in the treatment of heart failure.
  Autorzy: Liszewska-Pfejfer Danuta, Jankowski Krzysztof, Korczak Dariusz
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.5-11, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the industrialised countries, increased incidence, morbidity and mortality due to heart failure is observed. This problem stimulates for searching the new methods of therapy in heart failure. In the last years, after over 20 years of studies, the antiadrenergic agents become a standard drugs in treatment of the heart failure. Authors presents the role of adrenergic stimulation in the course of heart failure: compensatory in the early stage and detrimental in the advanced period of disease. The á-adrenergic blocking agents used in the treatment of heart failure are described including their pharmacological properties and their beneficial hemodynamic, antiischemic, metabolic, antiarrhythmic, neurohormonal, and immunological effects. Clinical effectiveness of antiadrenergic agents in treatment of heart failure based on the results of multicenter controlled studies is presented. It has been shown that antiadrenergic agents added to conventional therapy of heart failure have the beneficial influence on the course of disease. They cause decrease of mortality and symptoms, likewise rate the of cardiological hospitalisation, improvement of left ventricular function and some of them increase of exercise capacity. Practical problems during therapy with antiadrenergic agents are also discussed.


  51/58

  Tytuł oryginału: Skręt jądra u dziewięciu noworodków.
  Tytuł angielski: Neonatal testicular torsion.
  Autorzy: Król Rafał, Gawrońska Renata, Jabłoński Janusz, Jankowski Zbigniew
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1057-1059, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W latach 1994-2001 w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi leczono 9 noworodków z powodu skrętu jądra. Poddano analizie przebieg diagnostyki i leczenia tych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem czasu od wystąpienia objawów do wdrożenia postępowania chirurgicznego. Objawy u wszystkich dzieci były podobne: obrzęk i zaczerwienienie moszny, twarde, bolesne jądro. Do oddziału chirurgicznego pacjenci byli przyjmowani w 1-7 dobie życia. Tylko u jednego z nich udało się uratować skręcone jądro.

  Streszczenie angielskie: Between 1994 and 2000 nine newborns with testicular torsion were treated at the Department of Pediatric Surgery and Oncology, Institute of Pediatrics, Medical University in Łódź. The authors analyzed diagnosis and treatment with special focus on the time between the beginning of clinical signs and operative intervention. The clinical findings in all children were similar: oedema and erythema of the scrotum, hard and painful testicle. Patients were admitted to the surgical department on days 1-7 of life. Only in one of them was the testicle saved.


  52/58

  Tytuł oryginału: Odległe skutki ostrego zapalenia trzustki wywołanego nadoctanem
  Autorzy: Jankowski Kamil, Kubasik-Juraniec Jolanta, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.455-458, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  53/58

  Tytuł oryginału: Wypadanie płatka zastawki mitralnej ze zwyrodnieniem śluzakowatym i istotną niedomykalnością mitralną - trudności w różnicowaniu z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.
  Autorzy: Lichodziejewska Barbara, Ciurzyński Michał, Jankowski Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.78-80, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  54/58

  Tytuł oryginału: Wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu serca.
  Tytuł angielski: The influence of percutaneous recanalisation of total coronary occlusions on heart rate variability.
  Autorzy: Klecha Artur, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Królikowski Tadeusz, Jankowski Piotr, Rajzer Marek, Zabojszcz Michał, Styczkiewicz Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.687-690, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmienność rytmu zatokowego serca (HRV) uznawana jest za istotny czynnik prognostyczny u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego. Celem badań był aocena wpływu udrożnienia metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) przewlekle zamknie ych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu zatokowego serca u chorych z akinezą mieśnia sercowego w zakresie unaczynienia udrażnianej tętnicy. Analizą objęto 22 chorych w wieku 52,8 ń 7,7 lat, po skutecznym zabiegu udrożnienia przewlekle zamknietej te nicy wieńcowej. Wyjściowo u wszystkich stwierdzano akinezę w obszarze udrażnianej tętnicy. Przed oraz 6 miesiecy po zabiegu u wszystkich chorych wykonano 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z ocena wskaźńików HRV oraz echokardiograficzna próbę dobutaminową (EPD). W oparciu o wyniki EPD po 6 miesiącach, chorych podzielono na 2 grupy: grupę A (10 chorych) z poprawą kurczliwości oraz grupę B (12 chorych) bez poprawy kurczliwości. Przed udrożnieniem grupy nie różniły się wartościami wskaźnika kurczliwości (WK) ani parametrów analizy czasowej rytmu serca. Po 6 miesiacach od zabiegu w grupie A stwierdzono istotny wzrost parametrów analizy czasowej HRV. Skuteczny zabieg udrożnienia przewlkle zamknietej tętnicy wieńćowej, u chorych z akinezą mieśnia sercowego w obszarze udrażnianej tętnicy prowadzi do poprawy zmienności rytmu zatokowego. Poprawa ta dotyczy chorych, u których w wyniku udrożnienia naczynia dochodzi do równoczesnej poprawy kurczliwości w zakresie uprzednio ...

  Streszczenie angielskie: In patients following a myocardial infarction, heart rate variability is an important prognostic factor. Decreased heart rate variability is associated with a higher mortality rate. This study evaluated the influence of recanalisation by percutaneous coroanry intervention (PCI) in totally occluded coronary arterires on teh heart rate variability in patients with myocardial akinesis in the recanalised artery area. THe study group included 22 men (average age 52.8 ń 7.7) after successful PCI recanalization of the totally occluded artery. ALl patients had akinesis in teh recanalised aretery area. All patients underwent 24-hour continuous electrocardiographic Holter monitoring with HRV analysis and echocardiographic doubtamine tests both before the PCI and 6 months afterwards. The population was divided into two groups: group A (10 patients) had contractility adjustments in echocardiographic tests that were performed 6 months after the PCI. Group B (12 patients) di not have contractility adjustments. Before the PCI, there were no differences in teh wall motion score index (WMI) or the time-domain HRV parameters between the two groups. After 6 months, there was a significant increase in the WMI value in group A, whereas this index remained unchanged in group B. In group A the time-domain HRV parameters had improved 6 months after the PCI, whereas they remained unchagnesd in group B. Successful percutaneous revascularization of the totally occluded coronary artery in ...


  55/58

  Tytuł oryginału: Powikłania w chirurgii dziecięcej
  Opracowanie edytorskie: Martyński Michał (red.), Jankowski Andrzej (red.).
  Źródło: - Poznań, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego 2002, 161 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Chirurgia Paediatrica Posnaniensis
  Sygnatura GBL: 736,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/58

  Tytuł oryginału: Anti-elastase antibodies and neutrophil elastase in children with respiratory tract inflammation.
  Autorzy: Polańska Bożena, Jankowski Adam, Kaźmierowska-Niemczuk Maria, Leszczyk-Kapusta Iwona
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.136-141, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The neutrophil elastase is implicated in tissue damage occuring in the course of several chronic inflammatory conditions. The aim of the study was to evaluate the presence of antibodies to neutrophil elastase (aE) in serum and plasma levels of neutrophil elastase complexed eith ŕ1-proteinase inhibitor (E-ŕ1PI). Subjects were 1 - 16 years ild children suffering from recurrent upper respiratory tract infection (A, n=35), mild atopic asthma (Ba, n=23), recurrent brobchitis without obstruction (Bb, n=27) and 13 healthy controls (C). Parameters were measured (ELISA technique) in the acute phase of the disease (I), and in the stage without signs of disease (II). There was no significant difference in serum values of aE in children from A, Ba and Bb group compared to controls. But in individual cases levels of antibodies were positive. We observed significant elevation of E-ŕ1PI levels in plasma of children from A and Ba groups. We found significant negative correlation between E-ŕ1 PI and aE in examination I and II in children from group A, and in examination II in children from Bb group. Our data suggest that aE may be present in serum of children with respiratory tract infections and E-ŕ1 PI may be an useful indicator of neutrophils activation.


  57/58

  Tytuł oryginału: Analiza przedszpitalnej śmiertelności pourazowej.
  Tytuł angielski: Analysis of prehospital posttraumatic fatalities.
  Autorzy: Jankowski Zbigniew, Krzyżanowski Maciej, Lasek Jerzy, Raszeja Stefan
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.233-242, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  58/58

  Tytuł oryginału: Clinical analysis of extremely low birth weight (ELBW) preterm infants treated surgically for acute abdomen symptoms.
  Autorzy: Matuszczak-Wleklak Marzena, Szymankiewicz Marta, Błaszczyński Michał, Wojsyk-Banaszak Irena, Gadzinowski Janusz, Jankowski Andrzej
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.54-57, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Advances in neonatal intensive care result in improved survival rates among extremely low birth weight (ELBW 1000 g) infants. Concomitantly however, number of severe complications that require interdisciplinary treatment increase in this patient group. In the Department of Neonatology of University of Medical Sciences in Poznań, in 5 month period from January till May 2002, 11 extremely immature neonates were treated surgically because of acute abdomen symptoms. Mean gestational age of the population studied was 26 ń 1.7 weeks, and mean birth weight was 761.8 ń 98.6 grams. Intraoperatively diagnosis of advanced necrotising enterocolitis was established in 6 newborns, mechanical obstruction was diagnosed in 2, one neonate had congenital intestinal atresia, and in two children abdominal cause of deteriotation was excluded. In 3 infants operated upon for necrotizing enterocolitis end ileostomy was made, and in the other 3 primary end-to-end anastomosis. In both neonates with intestinal obstruction caused by stool masses decompresing intestinal anastomosis were performed. We analysed the influence of various factors on the incidence and clinical course of abdominal pathology in ELBW preterm babies.

  stosując format: