Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Operacyjne usuwanie dolnych zębów mądrości na podstawie piśmiennictwa oraz historii chorób pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej AM w Poznaniu w latach 1990-2000.
Tytuł angielski: Surgical extraction of lower wisdom teeth - a survey based on the literature and the patients treatmentin the Surgical Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy in Poznań in the years 1990-2000.
Autorzy: Fiebig Hanna, Andrzejewska Anna, Jankowska Lucyna
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.205-310, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/34

  Tytuł oryginału: Wiek zębowy w relacji do sposobu żywienia uczniów z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego.
  Tytuł angielski: Dental age in the relation with nutrition model of schoolchildren from swimming classes of championship school.
  Autorzy: Dyras Marta, Łyszczarz Justyna, Wójtowicz Barbara, Jankowska Katarzyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.662-667, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wieku kalendarzowego z wiekiem zębowym w aspekcie podaży podstawowych składników odżywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i makroelementów oraz witamin. Badaniami objęto 79 uczniów w wieku od 10 do 13 lat z klas pływackich Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Przeprowadzono kompleksowe badanie stomatologiczne uwzględniające ocenę stanu uzębienia, poziom higieny jamy ustnej oraz występowanie wad zgryzowych i zębowych. Indywidualną dzienną podaż produktów odżywczych oceniono na podstawie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego z 3 kolejnych dni, uwzglęniającego ilości produktów w każdym posiłku, liczbę posiłków i czas ich spożycia. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy zależnie od różnicy między wiekiem zębowym a kalendarzowym. Ząbkowanie o czasie stwierdzono u 25 uczniów (grupa I), przyspieszone ząbkowanie zębów stałych u 36 (grupa II), a ząbkowanie opóźnione u 18 (grupa III). W grupach II i III stwierdzono niższą od poziomu bezpiecznego podaż wapnia (80 proc. uczniów tych grup) oraz żelaza (55 proc.). W zakresie pozostałych mikro- i makroelementów nieprawidłowości stanu odżywienia stwierdzono głównie u osób z opóźnionym ząbkowaniem. Niedobory w zakresie podaży magnezu dotyczyły 77 proc., natomiast cynku 72 proc. uczniów. W grupie uczniów z przyspieszonym ząbkowaniem niedobory te kształtowały się na poziomie 40 proc. W zakresie podaży witamin w obu grupach stwierdzono zaniżoną podaż niacyny (39 proc.) oraz ryboflawiny (25 ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the comparison of calendar age with dental age in the aspect of basic nutritional ingredients intake with precise taking into consideration microelements, macroelements and vitamins. 79 schoolchildren from swimming classes of championship school in Cracow aged 10 - 13 were included in the examination. Among this group of pupils 24-hour recall and complex dental examination including the estimation of dental status, the hygienic status of oral cavity were conducted and the presence of dental and occlusion defects were estimated. 24-hour recall including 3 following days contained the number of products in every meal, the number of meals and the time of their consumption. The schoolchildren were divided into 3 groups on the ground of the difference between dental and calendar age. Dentition on time (no more than 5 months difference between dental and calendar age) was stated by 25 pupils - group I. Accelerated dentition of fixed teeth was observed by 36 pupils - group II and delayed dentition by 18 persons - group III. In all groups lower than safe calcium intake (80 p.c. of pupils from these groups) and iron intake (55 p.c.) was noticed. In the range of left micro- and macroelements the disturbances in nutritional status were mainly stated by persons with delayed dentition. The shortages in Magnesium intake concerned 67 p.c. of school children and in Zinc intake - 72 p.c. In the group of schoolchildren with accelerated dentition these ...


  3/34

  Tytuł oryginału: Metody leczenia nadciśnienia wrotnego u dzieci z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Methods of treatment of portal hypertension in children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Oralewska Beata, Kaliciński Piotr, Teisseyre Joanna, Celińska-Cedro Danuta, Kamiński Andrzej, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.19-25, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono endoskopowe i chirurgiczne metody leczenia u dzieci z marskością wątroby w przebiegu mukowiscydozy. Analizą objęto 17 dzieci w wieku od 0,5 do 14,7 lat. Przeprowadzono kliniczną klasyfikację chorych wg skali Childa-Pugha, oceniono przepływ wrotny i żylaki przełyku. Żylaki przełyku stwierdzono u 15/17 dzieci. Krwotok z żylaków przebyło 11 chorych. W celu profilaktyki nawrotu krwawienia zastosowano leczenie endoskopowe (sklerotyzację i opaskowanie żylaków przełyku), przezszyjne wewnąrzwątrobowe zespolenie wrotno-czcze i zabiegi chirurgiczne. Leczenie operacyjne, po uprzednich zabiegach endoskopowych, zastosowano u 5 chorych. U 3 dzieci wykonano splenektomię, a u 2 przeszczepienie fragmentu wątroby od żywego spokrewnionego dawcy.

  Streszczenie angielskie: Methods of treating of portal hypertension in children with cystic fibrosis with cystic fibrosis are presented. Seventeen children aged from 0.7 to 14.7 years were analysed. Child-Pugh classification, portal flow and oesophageal varices were evaluated. Oesophageal varices were found in 15/17 children. Variceal bleeding was observed in 11 patients. Endoscopic treatment (sclerotherapy and variceal ligation), transjugular intrahepatic porto-systemic stent shunt (TIPS) and surgical procedures were performed. Surgical intervention was applied in five children after earlier endoscopic treatment. Splenectomy in three children and living related liver transplantation in two children were performed.


  4/34

  Tytuł oryginału: Ablacja węzła zatokowego u chorej z nieadekwatną tachykardią zatokową oporną na farmakoterapię.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablation of sinus node in patient with inappropriate sinus tachycardia.
  Autorzy: Jankowska Agnieszka, Sterliński Maciej, Matar Azzam, Pytkowski Mariusz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.75-79, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieadekwatna tachykardia zatokowa (IST) jest rzadką tachyarytmią nadkomorową, u której podłoża leży najprawdopodobniej nadwrażliwość węzła zatokowego na stymulacje adrenergiczną. Lekami z wyboru w tej jednostce chorobowej są á-blokery. W przypadku nieskuteczności farmakoterapii wykonuje się przezżylną ablację (RFA) węzła zatokowego. W opisywanym przypadku 41-letnią pacjentkę z chorobą wieńcową po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z założeniem stentu oraz z IST oporną na farmakoterapię poddano przezżylnej modyfikacji węzła zatokowego. Po RFA, ze względu na objawy niewydolności automatyzmu serca ze współistniejącą chorobą wieńcową, wszczepiono układ stymulujący DDDR. Po zabiegu średnia częstotliwość serca obniżyła się ze 115/min (maks. 185.min) do 70/min (maks. 120/min). Ablacja węzła zatokowego jest terapią z wyboru u pacjentów z IST oporną na farmakoterapię.

  Streszczenie angielskie: Inappropriate sinus tachycardia (IST) is an uncommon disorder that may significantly reduce patient's quality of life. Abnormal sinus node automaticity and hypersensitivity to á adrenergic stimulation have been suggested as mechanism leading to IST. á-blockade is the initial treatment of choice of IST. Radiofrequency ablation/modification (RFA) of the sinus node is an alternative therapy for patients with IST. The case of IST (refractory to drug therapy) in 41 years old woman with coronary artery disease was presented. The patient was scheduled for transcatheter modification of sinus node. Mean heart rate decreased from 115/bmp before RFA (max. 185/bmp) to 70/bmp (max. 120/bmp). In spite of sinus node insufficiency and coexisting coronary artery disease (LAD stenting in 1997), after RFA implantation of DDR paermanent pacemaker was performed. Sinus node modification should be considered as a treatment of choice in patients with IST refractory to medical therapy.


  5/34

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/34

  Tytuł oryginału: Chemioterapia przeciwnowotworowa zawierająca cisplatynę u chorych na raka płuca a czynność nerek.
  Tytuł angielski: Anticancer chemotherapy containing cisplatin in patients with lung cancer and kidney function.
  Autorzy: Wiela-Hojeńska Anna, Passowicz-Muszyńska Ewa, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Jankowska Renata, Hurkacz Magdalena, Unolt Józefa, Weryńska Bożena, Gołecki Marcin, Dyła Tomasz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.135-140, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prowadzenie bezpiecznej chemioterapii nowotworów wymaga poznania czynności nerek. Niewydolność tego głównego narządu odpowiedzialnego za proces wydalania leków, spowodowana bądź to chorobą nowotworową, bądź stosowaną chemioterapią, może zmniejszyć możliwość lub wręcz uniemożliwić prowadzenie pełnego cyklu leczenia. Celem pracy była ocena czynności nerek u chorych na raka płuca w czasie chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplastynę. Badano czynność cewek nerkowych za pomocą oznaczania aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu, jak i kłębuszków nerkowych, oznaczając stężenia kreatyniny w moczu, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego oraz elektrolitów w surowicy. Stwierdzono, iż zarówno proces nowotworowy, jak i stosowana chemioterapia upośledzają czynność cewek nerkowych. Wskazuje na to konieczność dokładnego monitorowania czynności wydalniczej nerek przed rozpoczęciem, w czasie, jak i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Oznaczanie aktywności NAG w moczu może pomóc w ujawnieniu chorych o dużym ryzyku niefrotoksyczności, którzy powinni być otoczeni szczególną opieką.

  Streszczenie angielskie: To carry out safe anticancer chamotherapy one should consider the kidney function. Insufficiency of that main organ responsible for drugs excretion, caused either by neoplastic disease or by chemotherapy, can diminish the possibility or even make impossible of carring out a complete treatment cycle. The aim of our work was to evaluate the kidney function in patients with lung cancer during anticancer chemotherapy containing cisplatin. The tubular function was studied by estimation the activity of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase in urine and glomerular function was studied by estimation the concentration of creatinine in urine, urea, acid and electrolytes in plasma. The observations have recorded that neoplastic process, as well as chemotherapy impaired the tubular function. It ha swohed that it does exist a necessity of detailed estimation of kidney excretory function before, during and after the end of anticancer therapy. Determination of NAG activity in urine may be helpful for the recognition of the patients at high nephrotoxicity risk, who need special care.


  7/34

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w wysiękach opłucnowych pochodzenia nowotworowego i gruźliczego - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) in neoplastic and tuberculosis pleural effusions - preliminary results.
  Autorzy: Jankowska Renata, Porębska Irena, Dyła Tomasz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.258-264, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis is an essential process for tumor progression and VEGF is thought to be a critical factor for this process. VEGF is also known as a strong capillary permeability inducer, what can be important for pleural effusion development. The aim of the study was the comparative analysis of VEGF concentration in pleural effusions collected from 31 patients with various type of cancer, 8 patients with tuberculosis, 5 patients with transudates. Additionally VEGF concentrations in 11 serum specimens from patients with neoplastic disease was evaluated. VEGF concentrations was determined using a sandwich enzyme-linked immunoadsorbent assay. The VEGF level in pleural transudates as well as tuberculous effusions was significantly lower than in malignant fluid. The were no differences in VEGF level in malignant pleural fluid of different origin. The correlation between VEGF concentrations in malignant pleural fluid and sera of individual patients was not found. Our results indicate that VEGF might play an important role in accumulation of pleural fluid especially that of malignant origin. VEGF level in pleural fluid differs significantly from cancer to bening group of patients what can be important for differential diagnosis of plural effusions origin.


  8/34

  Tytuł oryginału: Makrofagi i endotelina w zapaleniu oskrzeli wywołanym inhalacjami SO2 u szczurów.
  Tytuł angielski: The macrophages and the expression of endothelin in sulphur dioxide induced bronchitis in rats.
  Autorzy: Jankowska Beata, Krasnowska Maryla, Kwaśniewski Artur, Rabczyński Jerzy, Kuryszko Jan, Ogorzałek Antoni
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.473-477, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Założeniem badawczym pracy było wywołanie u szczurów zapalenia oskrzeli za pomocą inhalacji SO2, a następnie ocena makrofagów w oskrzelach i płucach oraz zbadanie ekspresji endoteliny. Eksperyment przeprowadzono u 20 szczurów; 5 z nich stanowiło grupę kontrolną. Po 15 tygodniach ekspozycji na drażniący gaz u uśmierconych zwierząt wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) oraz badanie histologiczne układu oddechowego. To ostatnie potwierdziło wystapienie zapalenia oskrzeli. W osadzie z BALF badano skład komórkowy. Stwierdzono znamienny wzrost liczby neutrofilów, makrofagów, limfocytów i eozynofilów. W mikroskopie elektronowym wykazano istotne pobudzenie makrofagów w oskrzelach zapalnie zmienionych w porównaniu do oskrzeli szczurów zdrowych. Badanie immunohistochemiczne tkanki płucnej szczurów wykazało endotelinę. Jej ekspresja była różna w zależności od badanej grupy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of SO2 on bronchial mucosa in rats. Our interest was focused on macrophages function and expression of endothelin. 20 animals were used in the study; 5 of them constituted the control group, 15 of them were submitted to long term SO2 irritation. In animals exposed to SO2 the BALF evalaution: neutrophils, macrophages, lymphocytes. Electron microscope examination demostrated that macrohages from study group were activated in comparison with healthy rats. Immunoreactive endothelin was found in bronchial specimens and mainly in alveolar macrophages (we used a computer - assisted system of image analysis). The expression of endothelin was significantly increased in study gropu in comparison with control group.


  9/34

  Tytuł oryginału: Nadwaga i otyłość w populacji wielkomiejskiej w Polsce w latach 1983 - 1999.
  Tytuł angielski: Overweight and obesity in urban population of Poland in 1983 - 1999 yrs.
  Autorzy: Welon Zygmunt, Jankowska Ewa Anita
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.295-298, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość jest powszechnie uznawana za "epidemię końca XX wieku", a mimo to brak aktualnych danych przedstawiających zasięg społeczny problemu nadwagi i otyłości w Polsce. Celem pracy było porównanie odsetków osób dorosłych z nadwagą (BMI ň 25) bądź otyłych (BMI ň 30) w populacji wrocławskiej w poszczególnych kategoriach wieku, płci i statusu społecznego. Materiał stanowiły dane 15641 mężczyzn i 19121 kobiet w wieku 21 - 60 lat, aktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia, przebadanych w CDDM "DOLMED" w latach 1983 - 1999. Stwierdzono, że wiek, płeć i status społeczny istotnie różnicują poziom BMI wśród dorosłych mieszkańców Wrocławia. W kolejnych dekadach życia wartość BMI rośne, a więc powiększają się odsetki osób z nadwagą i otyłych. Ponad połowa mężczyzn przekracza należną masę ciała przed 40. rokiem życia, a aż 2/3 przed 50, rokiem życia (niezależnie od statusu społecznego). Proces narastania odsetka osób z nadwagą wśród kobiet jest natomiast zróżnicowany społecznie; pomiędzy 3. a 6. dekadą życia frakcje kobiet z nadwagą rosną wśród przedstawicielek inteligencji od 16 do 60 proc., wśród urzędniczek od 18 do 72 proc., a wśród kobiet pracujących fizycznie do 27 do 83 proc. Dymorfizm płciowy przejawia się ponadto tym, że wśród mężczyzn rośnie z wiekiem głównie odsetek osób z nadwagą I stopnia, a wśród kobiet wzrast odsetek osób otyłych. Populację wielkomiejską w Polsce w latach 90. charakteryzuje znaczny, narastający z wiekiem odsetek osób z nadwagą (BMI ň 25) ...

  Streszczenie angielskie: There is a shortage of up-to-date data on the extent of the prolem of overweight and obesity in Poland,m although obesity is commonly considered as the 'epidemic of the and of the 20th century'. The aim of the study was to compare the percentages of overweight (BMI ň 25) and obese (BMI ň 30) adults from Wrocław population in particular categoreis of age, sex and social status. Material comprised the data of 15641 mean and 19121 women agaed 21-60, occupationally acitve inhabitants of Wrocław, examined in the DCDM 'DOLMED' in 1983 - 1999. BMI was used as a measure of general obesity (according to WHO categories). It was revealed that age, sex and social status significantly differentiated BMI of examined inhabitants of Wrocław. In the subsequent decades of life mean BMI values increased, hence an increase of percentages of overweight and obese persons was observed. More than the half of men exceeded their proper relative mass before 40 years of age, whereas the 2/3 of them had BMI over 25 before the agae of 50 (independently on their social background). The process of increasing percentages of overweight women was socially differentiated; between the 3rd and the 6th decade of life the percentages of overweight women increased among intelligence from 16 to 60 p.c., among clerks from 18 to 72 p.c. and among workers from 27 to 83 p.c. A sexual dimorphism resulted in fact that in men an age-related increase of overweight subjects (25 ň BMI 30) was observed, whereas in ...


  10/34

  Tytuł oryginału: Wpływ inhalacji drobnocząsteczkowej heparyny na skład komórkowy popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych i stężenie rozpuszczalnego receptora dla IL-2 w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled low molecular weight heparin on cell composition in bronchoalveolar lavage fluid and serum levels of soluble receptor of IL-2 in asthmatics.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Jankowska Renata, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.218-220, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 17 chorych na astmę oskrzelową. Chorzy przez 2 tygodnie otrzymywali ihalacje z drobnocząsteczkowej heparyny (LMWH) w dawce dobowej 5000 IU anty-Xa. U wszystkich badanych oceniano skład komórek w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) i stężenia rozpuszczalnego receptora dla IL-2 (sIL-2R) w surowicy przed i 2 tygodnie po leczeniu. Wykazano, że LMWH zmienia profil komórek w BALF zmniejszając istotnie liczbę komórek zapalnych (p 0,005), nie wpływa natomiast na stężenie sIL-2R w surowicy (p 0,13). Wyjściowe stężenia sIL-2R w surowicy były prawidłowe (73,9 ń 26,6 U/ml).

  Streszczenie angielskie: The 17 asthmatics were studied. The patients were administered LMWH inhalations during two weeks in a day dose 5000 IU anti-Xa. The cell composition in BALF and serum levels of sIL-2R were estimated before and two weeks after treatment. We found that LMWH changed significantly cell BALF profile, decreased the number of inflammatory cells (p 0.005) but did not change serum sIL-2R concentrations (p 0.13). Baseline serum levels of sIL-2R were normal (73.9 ń 26.6 U/ml) according to producer's norm.


  11/34

  Tytuł oryginału: The usefulness of fractional flow reserve in the assessment of intermediate coronary stenosis. Preliminary report.
  Tytuł polski: Graniczne zwężenia w tętnicach wieńcowych. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu FFR w celu oceny istotności zwężenia. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Reczuch Krzysztof, Ponikowski Piotr, Porada Adam, Telichowski Artur, Derkacz Arkadiusz, Kaczmarek Agnieszka, Jankowska Ewa, Banasiak Waldemar
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.37-47, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. In patients with angina and intermediate coronary stenosis the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines recommend the use of so-called functional diagnostic methods. The measurement of the fractional flow reserve (FFR) is one of these techniques. Aim. To present our experience with FFR measurements in patients with intermediate coronary lesions. Methods. From October 17, 2000 to October 16, 2001 fifteen patients with intermediate coronary stenosis revealed by quantitative coronary angiography underwent FFR assessment of 25 coronary lesions. When the FFR value was 0.75 a patient was selected for coronary angioplasty, and when 0.75 - for conservative therapy. Results. Satisfactory FFR measurements were obtained in all cases. Reproducibility of the results was very high (the values of the coefficient of variation were 2.4 p.c. and 2.5 p.c.). Based on the results of FFR, 9 lesions (36 p.c. of all lesions) in 8 patients were treated with coronary angioplasty. Noside effects or complications of FFR measurement were noted. Conclusions. 1) FFR measurement is safe and easy to perform. 2) FFR rersults are highly reptroducible. 3) The use of FFR enables identification of haemodynamically significant coronary lesions and helps in the selection of proper treatment.


  12/34

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia oddechowe na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wf.
  Autorzy: Jankowska Kamila
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (8/9) s.(15)-25, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/34

  Tytuł oryginału: Andropauza
  Autorzy: Bablok Leszek, Bar-Andziak Ewa, Barcz Ewa, Czaplicki Maciej, Demissie Marek, Jankowska Ewa Anita, Jóźków Paweł, Marcyniak Marek Edward, Mędraś Marek, Szczęsny Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Mędraś Marek (red.), Bablok Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  14/34

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych uda u chorych z niewydolnością serca.
  Autorzy: Sośnik Katarzyna, Łazorczyk Małgorzata, Jankowska Ewa, Kaczmarek Agnieszka, Petruk-Kowalczyk Jolanta, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pierwotna dysfunkcja mięśnia sercowego, która jest punktem wyjścia do niewydolności serca (NS), indukuje wiele mechanizmów obwodowych, zaburzając homeostazę także w obrębie mięśni szkieletowych, które - jak się obecnie sugeruje, odrywając kluczową rolę w patogenezie tego zespołu, a tym prowadzą do nietolerancji wysiłku z dusznością wysiłkową. Stąd też mięśnie szkieletowe wydają się obecnie interesującym potencjalnym celem terapeutycznym u chorych z NS. Postanowiliśmy wprowadzić do ćwiczeń rehabilitacyjnych chorych z NS ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda. Celem pracy była ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych u chorych z niewydolnością serca w okresie wyrównania. Badaniem objęto dwunastu mężczyzn z NS (średni wiek mężczyzn - 64 ń 11 lat, klasa I/II/III/IV/-1/4/6 1, w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i kardiomiopatii rozstrzeniowej - 8/4, frakcja rzutowa (EFproc) - 29 ń 5 proc. w okresie stabilizacji klinicznej w przebiegu NAS, przy optymalnym leczeniu farmakologicznym przez okres miesiąca przed włączeniem do badania). Badanie przeprowadzono na fotelu UPR 1 A firmy Summer (Opole) z tensometrycznym przetwornikiem momentu siły, podłączonym z elektronicznym momentomierzem posiadającym mikroprocesor, sprzężony z programem komputerowym. Pomiar powtarzano trzykrotnie wybierając wyniki o największej wartości. Udo, biodro i tułów chorego stabilizowno. Stosowano stalą długość dźwigni oraz stabilizację uda, biodra i tułowia. Chory wykonał ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda (naprzemiennie kończyny lewej i prawej) ...


  15/34

  Tytuł oryginału: Ocena peroksydacji lipidów u dzieci z cholestazą.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipid peroxidation in children with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Skorupa Ewa, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Świątkowska Elżbieta, Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.743-747, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cholestaza często prowadzi do niedoboru antyoksydantów i może nasilić tworzenie wolnych rodników. Przedmiotem badania była ocena nasilenia procesów peroksydacji kwasów tłuszczowych wyrażonego stężeniem nadtlenków lipidowych w odniesieniu do stopnia uszkodzenia wątroby, stanu odżywienia i zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy antyoksydacyjne. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy nasileniem peroksydacji a stężeniem bilirubiny całkowitej i bezpośredniej i brak związku ze stopniem niedożywienia oraz niedoborem witamin A i E. Wyniki badań wskazują, że w cholestazie nasilenia procesów wolnorodnikowych jest znaczne i pozostaje w ścisłym związku z ciężkością przebiegu cholestazy.

  Streszczenie angielskie: Cholestasis can lead to antioxidant deficiency and can increase free radical formation. The purpose of our study was to assese the increase in lipid peroxidation expressed by lipid peroxide level, in relation to the degree of liver dysfunction, nutritional status and antioxidant viatmin level. We observed a linear correlation between peroxidation increase and total and direct bilirubin concentration. There was no correlation with the degree of malnutrition or vitamin A/E deficiency. These results indicate that peroxidation is considerably increased in cholestasis and closely relted to its severity.


  16/34

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor dla interleukiny 2 w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) u chorych na sarkoidozę i astmę oskrzelową atopową.
  Tytuł angielski: Soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R) in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of patients with sarcoidosis and atopic bronchial asthma.
  Autorzy: Jankowska Renata, Passowicz-Muszyńska Ewa, Gołecki Marcin, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.347-352, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was assessment of sIL-2R in BALF in asthma and sarcoidosis patients. Forty three patients were enrolled in this study. Twenty eight with sarcoidosis (S) in different stages (I, II, III) and activity of disease: active (AS) or nonactive (NAS) and fifteen with atopic bronchial asthma (AO). BALF sIL-2R levels were measured in both groups. The level of sIL-2R was similar in sarcoidosis patients independly to activity of disease. Significantly lower level of sIL-2R in BALF was observed in patients with AO in comparison to S, SII and NAS (p 0,005). We didn't find significant differences in sIL-2R levels between AO and SI, SIII, AS.


  17/34

  Tytuł oryginału: Nieinfekcyjne zapalne choroby wątroby.
  Tytuł angielski: Nonviral hepatitis.
  Autorzy: Jankowska Irena, Socha Piotr, Woźniak Małgorzata, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy, Rujner Jolanta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.353-360, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono etiologię, rozpoznanie i diagnostykę podstawowych schorzeń zaliczanych do nieinfekcyjnych zapalnych chorób wątroby. Szczególną uwagę zwrócono na trudności diagnostyczne i częstą konieczność weryfikacji rozpoznania badaniem histopatologicznym bioptatu wątroby. Podkreślono konieczność hospitalizacji dzieci z nieinfekcyjnymi zapalnymi chorobami wątroby w oddziale wysokospecjalistycznym przygotowanym do przeszczepienia wątroby lub współpracującym z takim ośrodkiem.


  18/34

  Tytuł oryginału: Pacjent po przeszczepieniu wątroby.
  Tytuł angielski: Patient after liver transplantation.
  Autorzy: Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Teisseyre Mikołaj
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.361-365, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem pediatrycznym po przeszczepieniu wątroby. Uwzględniono aktualny stan wiedzy na temat stosowanych leków immunosupresyjnych, zakażeń, nawrotu choroby podstawowej oraz grożących powikłan.


  19/34

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  20/34

  Tytuł oryginału: Interaction of three Caenorhabditis elegans isoforms of translation initiation factor eIF4E with mono- and trimethylated mRNA 5' cap analogues.
  Autorzy: Stachelska Alicja, Wieczorek Zbigniew, Ruszczyńska Katarzyna, Stolarski Ryszard, Pietrzak Monika, Lamphear Barry J., Rhoads Robert E., Darżynkiewicz Edward, Jankowska-Anyszka Marzena
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.671-682, il., tab., bibliogr. s. 679-682
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Translation initiation factor eIF4E binds the m**7G cap of eukaryotic mRNAs and mediates recruitment of mRNA to the ribosome during cap-dependent translation initiation. This event is the rate-limiting step of translation and a major target for translational control. In the nematode Caenorhabditis elegans, about 70 p.c. of genes express mRNAs with an unusual cap structure containing m3ý,ý,**7 G, which is poorly recognized by mammalian eIF4E. C. elegans expresses five isoforms of eIF4E (IFE-1, IFE-2, etc.). Three of these (IFE-3, IFE-4 and IFE-5) were investigated by means of spectroscopy and structural modelling based on mouse eIF4E bound to m**7 GDP. Intrinsic fluorescence quenching of Trp residues in the IFEs by iodide ions indicated structural differences between the apo and m**7 G cap bound proteins. Fluorescence quenching by selected cap analogues showed that only IFE-5 forms specific complexes with both m**7 G- and m3ý,ý,**7 G-containing caps (Kas 2x10**6 M**-1 to 7x10**6 M**-1) whereas IFE-3 and IFE-4 discriminated strongly in favor of M**7 G-containing caps. These spectroscopic results quantitatively confirm earlier qualitative data derived from affinity chromatography. The dependence of Kas on pH indicated optimal cap binding of IFE-3, IFE-4 and IFE-5 at pH 7.2, lower by 0.4 ph units than that of eIF4E from human erythrocytes. these results provide insight into the molecular mechanism of recognition of structurally different caps by the highly homologous IFEs.


  21/34

  Tytuł oryginału: Ocena dwóch kwestionariuszy jakości życia u chorych z zespołem bezdechu podczas snu : praca doktorska
  Autorzy: Kasibowska-Kuźniar Kamilla, Jankowska Renata (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Chorób Płuc we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 128 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/34

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe TPA i Cyfra 21.1 u chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca po leczeniu chirurgicznym i chemioterapii.
  Tytuł angielski: Tumor markers TPA and Cyfra 21.1 in patients with non-small cell lung cancer after surgery and chemiotherapy.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Gisterek Iwona, Marciniak Marek, Kornafel Jan, Kołodziej Jerzy, Jankowska Renata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.294-297, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenia Cyfry 21.1 i TPA badano w surowicy u 27 chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy byli poddani radykalnej resekcji chirurgicznej, a następnie otrzymali 3 cykle chemioterapii (cht). Oznaczenia wykonywano przed i 14 dni po zabiegu, przed każdą cht i co 60 dni po jej zakończeniu przez 2 lata. W trakcie obserwacji 7 pacjentów zmarło. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności między stężeniami przedoperacyjnymi Cyfry 21.1 i TPA a stopniem zaawasowania choroby i typem histopatologicznym guza. Stwierdzono, że wyjściowe stężenia obu markerów nie mają znaczenia rokowniczego. Po zabiegu obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie wartości Cyfry 21.1 i TPA w całej badanej grupie oraz u pacjentów, u których leczenie zakończyło się powodzeniem. Natomiast adjuwantowa cht nie powodowala istotnych zmian stężeń obu markerów. Wykazano istotny statystycznie wzrost wartości markerów w trakcie monitorowania choroby na ok. 4 miesiące przed zgonem. Wydaje się, że oznaczanie markerów, a zwłaszcza Cyfry 21.1, w czasie obserwacji chorego może być przydatne w rozpoznawaniu nawrotu.


  23/34

  Tytuł oryginału: Występowanie zespołu andropauzalnego a stan hormonalny mężczyzn, miekszańców Wrocławia : praca doktorska
  Autorzy: Jankowska Ewa Anita, Mędraś Marek (promot.).; Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 170 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19848

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  24/34

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych subpopulacji limfocytów z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w leczonej i nieleczonej sarkoidozie : praca doktorska
  Autorzy: Piesiak Paweł, Jankowska Renata (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Chorób Płuc we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [2], 160 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19849

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/34

  Tytuł oryginału: Long-chain PUFA supplementation improves PUFA profile in infants with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Koletzko Berthold, Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Demmelmair Hans, Stolarczyk Anna, Świątkowska Elżbieta, Socha Jerzy
  Źródło: Lipids 2002: 37 (10) s.953-957, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,815

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Long-chaim PUFA (LCP) deficiency is a frequent complication in cholestic infants. We investigated the effects of LCP-supplemented formula on EFA status in infants with cholestasis. Twenty-three infants with cholestasis (biliary atresia after surgery, 8; intrahepatic cholestasis, 15) aged 1.9 to 4.9 mon (median 3.1 mon) were randomized to receive commercial infant formulas either without LCP or with LCP from egg phospholipids for 1 mon. Liver tests, nutrient intakes, and plasma phospholipid FA (p.c. w/w) were determined at baseline and after interavention. At baseline, patietns had high serum direct bilirubin levels (5.9 ń 3.0 mg/dL; mean ń SD), they were malnourished (body fat mass: 40 ń 13 p.c. of normal) and presented with PUFA deficiency [plasma phospholipid PUFA: 28.43 p.c. w/w (26.56 - 30.53) in patients vs. 37.02 p.c. w/w (34.53 - 39.58) in controls; median (f1st - 3rd quartile)] with elevated Mead acid and palmitoleic acid. LCP-supplemented (n = 11) and -nonsupplemented groups (n = 12) did not differ in age, indicators of liver function, and EFA status at baseline. After the intervention, LCP-supplemented infants had higher levels of arachidonic acid [7.2 (5.9 - 8.8) vs. 4.2 (f3.0 - 5.3) p.c. w/w; P 0.001] and DHA [2.8 (2.2 - 3.2) vs. 1.6 (1.0 - 2.1) p.c. w/w; P 0.05], accompanied by increased TBARS concentration: 1.9 (1.4 - 2.2) vs 1.3 (1.1 - 1.6) nmol/mL; P 0.05]. We concluded that LCP-supplemented formulae improve LCP status of infants with severe cholestasis but may enhance lipid peroxidation.


  26/34

  Tytuł oryginału: Report on the activities of the Polish Anatomical Society in 2001.
  Autorzy: Szteyn Stanisław, Jankowska-Steifer Ewa
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.321-322
  Sygnatura GBL: 301,720

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anatomiczne


  27/34

  Tytuł oryginału: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach.
  Tytuł angielski: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
  Autorzy: Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Jankowska Beata, Meissner Ewa, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef, Śmigielski Janusz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.147-153, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań było wykazanie zmian w aktywności enzymów tworzących barierę antyoksydacyjną oraz parametrów stresu oksydacyjnego w krwinkach czerwonych szczurów, którym podawano glikol etylenowy (GE) przez okres czterech tygodni.


  28/34

  Tytuł oryginału: Wzrost reaktywności skórnej na histaminę po leczeniu chirurgicznym raka płuca.
  Tytuł angielski: Increase of skin reactivity to histamine after surgery in patients with lung cancer.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Passowicz-Muszyńska Ewa, Jankowska Renata
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.478-482, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 16 patients with lung cancer submitted to radical surgery skin reactivity was studied. Skin prick test was done in all patients with histamine concentration - 10 mg/ml and negative control before and after surgery. The longest wheal diameter was measured after 15 min and 30 min. The wheal size awas determined as a difference between histamine wheal diameter and negative control diameter (before surgery - after 15 min. 1.53 ń 1,43 mm., after 30 min. 2,31 ń 1,77 mm. vs after surgery - after 15 min 3,44 ń 1.06; p 0,001, after 30 min 4,25 ń 1,20; p 0,001. In patients with lung cancer the significant increase in histamine wheal size was observed as compared with its size before surgery. The lower expression of histamine wheal receptors (mainly H1 skin receptors) is probably caused by cancer suppression. The expression of these receptors increased after tumor excision.


  29/34

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dożylnych preparatów immunoglobulin w przewlekłych chorobach płuc.
  Tytuł angielski: Treatment of chronic pulmonary disease with intravenous immunoglobulin.
  Autorzy: Jankowska Renata
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.49-52, bibliogr. [14] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The therapeutic effect of pooled intravenous immunoglobulin on idiopathic late-onset immunoglobulin deficiency, Wegener's granulomatosis, serious infections and efficacy of immunoglobulin in preventing of cytomegalovirus disease in lung-transplant recipients was reported.


  30/34

  Tytuł oryginału: The effects of menstrual and menopausal factors on bone mineral content in healthy Polish women.
  Autorzy: Szklarska Alicja, Jankowska Ewa, Łopuszańska Monika
  Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.43-56, il., tab., bibliogr. s. 54-55, streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,512

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było: (1) ocena, który czynnik, wiek kalendarzowy czy menopauza, ujawnia bardziej szkodliwy wpływ na stan mineralizacji kośćca (BMC) zdrowych kobiet; (2) oszacowanie wpływu innych czynników (wiek manarche, ilość lat reprodukcji, ilość lat po menopauzie) na redukcję masy kostnej. Materiał stanowiła grupa 928 kobiet (715 przed i 213 po menopauzie), w wieku od 20 do 62 lat, zdrowych, czynnych zawodowo mieszkanek Wrocławia. Gęstość gąbczasta, korowa i całkowita oceniana była na przedramieniu ręki niedominującej metodą pQCT przy użyciu aparatu XCT Stratec 960. Badane kobiety podawały w ankiecie wiek chromologiczny, wiek menarche i wiek menopauzy. Z tych danych obliczpono liczbę lat reprodukcji i liczbę lat po menopauzie. Różnice pomiędzy poszczególnymi grupami testowano za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Uzyskane wyniki wskazują, że menopauza silniej niż wiek chronologiczny pobniża poziom BMC, w szczególności w części gąbczastej (tab. 1). Dlatego też w dalszej analizie wydzielono 2 grupy kobiet: przed i po menopauzie. Wcześniejsza menarche miała istotny wpływ na BMC jedynie u kobiet przed menopauzą (tab. 2 i 3, rys. 4-6). Wśród kobiet po menopauzie na redukcję masy kostnej silniejszy wpływ miała liczba lat jakie upłynęły od menopauzy niż długość okresu reprodukcyjnego (tab. 4). Należy zauważyć, że wiek kalendarzowy istotnie wpływa na obniżenie masy kostnej tylko wśród kobiet po menopauzie (rys. 1 - 3).

  Streszczenie angielskie: The aims of this study were the following: (1) An evaluation of which factor, aging itself or the occurrence of menopause, revealed a more detrimental effect on bone mineral content (BMC) of fealthy women; (2) An assessment of influence of other factors (the menarcheal age, the total number of reproductive years and the length of the period after menopause) on BMC. Our sample material comprised a group of 928 healthy females (715 pre- and 213 postmenopausal), aged 20 - 62. BMC at the ultra-distal radius was assessed by pQCT. BMC differences between particular groups were tested using a two-way ANOVA. The menopause was related to BMC decline and the impact of menopausal hormonal alternations was much stronger than that of chronological age. Among postmenopausal women, the total number of reproductive years was not an independent predictor of better bone status. In premenopausal women the beneficial effect of earlier menarche on bone tissue is maintained.


  31/34

  Tytuł oryginału: Ocena niedoborów karnityny, witaminy C i witaminy B6 u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Jankowska Magdalena, Łysiak-Szydłowska Wiesława (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [5], 101 k : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/34

  Tytuł oryginału: Cholestaza u dzieci - wybrane zagadnienia.
  Autorzy: Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Świątkowska Elżbieta, Rujner Jolanta, Socha Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.16-21, bibliogr. 17 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najczęstsze przyczyny cholestazy wieku rozwojowego. Przedstawiono odrębności przebiegu klinicznego cholestaz w tym okresie życia. Zwrócono uwagę na konieczność szybkiej i kompleksowej diagnostyki, umożliwiającej podjęcie leczenia i uniknięcie często nieodwracalnych powikłań. W omówieniu terapii poszczególnych jednostek chorobowych, przebiegających z cholestazą, autorzy przedstawili współczesne metody leczenia farmakolicznego i zabiegowego.

  Streszczenie angielskie: Cholestatic liver disease constitutes a large part of chronic liver diseases during infancy. It is caused either by extrahepatic disorders (obstruction) or by intrehepatic cholestasis (functional). The differential diagnosis should be done as early as possible because the delayed surgical therapy in extrahepatic cholestasis has a very bad prognosis. Intrahepatic cholestasis may be caused by a broad spectrum of different disorderes such as congenital infection, endocrine chromosomal abnormalities or inborn errors of metabolism. Familial clustering is typical for the Byler's disease. Alagille's syndrome, PFIC, errors of bile acid synthesis or ŕ-1-ATD. The established diagnosis allows to start etiological treatment: dietary - in metabolic diseases, antibiotics - in bacterial infections, antiviral - in viral infections etc. To lower bile acids level pharmacological treatment (UDCA) or surgical procedures (hepatoportoenterostomy, partial biliary diversion) should be performed. In progessive cholestrasis the only effective therapy is liver transplantation.


  33/34

  Tytuł oryginału: Ablacja przeznaczyniowa przegrodowych dróg dodatkowych - doświadczenie własne.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablation of septal accessory pathways.
  Autorzy: Maciąg Aleksander, Pytkowski Mariusz, Sterliński Maciej, Jankowska Agnieszka, Wolski Piotr, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.559-565, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości (RFA) jest metodą leczenia z wyboru objawowych chorych z zespołem WPW. W przypadku RFA dodatkowych dróg przewodzenia (AP) przedsionkowo-komorowego o lokalizacji przegrodowej należy się spodziewać wyższego odsetka powikłań, związanych głównie z bliskością fizjologicznego układu przewodzącego serca i trudnościami mapowania z powodu niejednorodnej budowy przegrody międzyprzedsionkowej. W lokalizacji AP są pomocne algorytmy oparte na EKG standardowym. Oceniano również skuteczność i bezpieczeństwo RFA przegrodowych AP oraz analizowano lokalizację AP wyznaczoną na podstawie EKG w porównaniu z miejscem skutecznej RFA. Materiał i metody: Obserwacja dotyczyła grupy 35 pacjetnów z obecnością AP, poddanych zabiegom RFA w latach 1995-2001. Przed RFA wyznaczano lokalizację AP na podstawie standardowego EKG, korzystając z algorytmu d'Avilli i Brugady, i porównywano z położeniem ustalonym na podstawie miejsca skutecznej RFA. Czas obserwacji wynosił od 3 miesięcy do 6 lat (średnio 27 miesięcy). Wyniki: Zabiegi były skuteczne u 34 osób (97 proc.). Wykonano 40 zabiegów RFA (2-krotne zabiegi u 5 chorych). Wykryto 28 AP tylnoprzegrodowych, 5 AP przednioprzegrodowych oraz 3 AP środkowoprzegrodowe. Usunięto również 2 AP lewostronne boczne towarzyszące drogom przegrodowym; łącznie 38 dróg, gdyż 3 pacjentów miało po dwie drogi. Częstość nawrotów wynosiła 14 proc. (5 chorych). Istotne powikłanie wystąpiło u 1 pacjenta (3 proc.) ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Radiofrequency catheter ablation (RFA) is treatment of choice in symptomatic patients with Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome. In case of RFA of septal accessory pathways (AP) we can expect highest complications percentage. It is related to nearness of physiological atrio-ventricular node and heterogenous structure of the atrial septum. Algorithms based on ECG recorded during sinus rhythm help to localise septal AP. We would like to compare localisation based on ECG algorithms and places of successful ablation. Material and methods: Between 1995 and 2001 RFA have been performed in 35 patietns with septal AP. Before RFA we have estimated localisation of AP based on d'Avilla-Brugada algorithm and compared with a place of successful FRA. Folllow up was performed from 3 months to 6 years (mean 27 months) after RFA. Results: Overall success rate of RFA was 97 p.c. RFA was performed 40 times (2 times in 5 patients). There was 28 posteroseptal, 5 anteroseptal, 3 midseptal AP and 2 left lateral AP accompanied septal AP; summary 38 AP, 3 patients had 2 AP. One patient had pneumothorax after RFA followed by surgical intervention. Other side effects: in 2 patients occurred pericardial effusion (no therapy required), 1 patient - first degree atrio-ventricular block, 1 patient - first degree atrio-ventricular block, 1 - left bundle branch block and 2 patients - incomplete right bundle branch block. The localisation of AP based of d'Avill-Brugada's algorithm had 88 ...


  34/34

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia 4-5 letnich dzieci wrocławskich.
  Tytuł angielski: State of dentition of 4-5-year-old children from the city of Wroclaw.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Jankowska Katarzyna, Sołtan Elżbieta
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.227-231, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Niewiele jest badań oceniających stan zdrowia jamy ustnej 4 - 5 letnich dzieci. Cel pracy. Ocena stanu uzębienia dzieci wrocławskich. Materiał i metody. Zbadano 241 wybranych losowo dzieci z Wrocławia w wieku 4 - 5 lat. Stan uzębienia pod kątem występowania próchnicy oceniano według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia, rozwojowe zaburzenia szkliwa według DDE-Index, a zmiany erozyjne według klasyfikacji Lussie'go. Wyniki poddano analizie za pomocą testu chi kwadrat. Wyniki. W badanej grupie częstość próchnicy wynosiła 78,84 proc., średniawartość pw/z 4,77, a wskaźnik leczenia 0,085. U chłopców w porównaniu z dziewczętami częstość próchnicy była wyższa i wyższe były wartości pw/z oraz wskaźnika leczenia. Rozwojowe zaburzenia szkliwa stwierdzono u 7,05 proc. badanych, a zmiany erozyjne u 2,90 proc. Wnioski. W celu obniżenia poziomu próchnicy zębów mlecznych konieczny jest wzrost wiedzy prozdrowotnej i realizacja pierwotnych, wczesnych i tradycyjnych działań zapobiegawczych.

  Streszczenie angielskie: Background. The studies evaluating state of health of oral cavity in 4 - 5-year-old children are scares. Objectives. Estimation of dental condition of children from the city of Wroclaw. Material and methods. 241 randomly selected 4 - 5-year-old children from the city of Wroclaw were examined. State of dentition in relation to dental caries was evaluated by WHO criteria, developmental defects of enamel by DDE-Index and dental erosion by Lussi classification. The obtained data were analyzed by chi square test. Results. In all the examined subjects caries frequency was 78.84 p.c., df/t mean value 4.77 and Treatment Index 0.085. At boys, in comparison to girls, caries frequency was higher (81.56 p.c. and 75.0 p.c., respectively) and higher were values of df/t and Treatment Index (5.02, 4.42, and 0.085, 0.065, respectively). In 7.05 p.c. of all examined subjects developmental defects of enamel and at 2.90 p.c. of them dental erosion were noticed. Conclusion. In order to lower the caries level in deciduous teeth some increase in oral health education is necessary as well as realization of primary-primary, primary and traditional prevention activities.

  stosując format: