Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Czy istnieje kardiomiopatia przerostowa osób starszych? - opis przypadku.
Tytuł angielski: Does hypertrophic cardiomyopathy in the elderly really exist?
Autorzy: Janiszewski Maciej, Kuch Marek, Dłużniewski Mirosław, Młotek Marcin, Mojkowski Włodzimierz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.77-80, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM) jest chorobą rozponzawaną zwykle u osób w młodym wieku. Dość często pierwszym objawem choroby jest nagły zgon. Niejasne jest czy HOCM występuje również u osób w wieku starszym, a jeżeli tak, to czy jest to ta sama postać choroby, co u osób młodych. Prezentujemy przypadek 74-letniej pcjentki z nawracjącymi napadami migotania przedsionków (PAF) i echokardiograficznymi cechami HOCM. U opisywanej pacjentki napady migotania przedsionków powodowały gwałtowne narastanie niewydolności serca. W sytuacji gdy chora, ze względu na liczne obciążenia chorobowe nie została zakwalifikowana do inwazyjnego leczenia HOCM, podstawowym celem stało się utrzymanie rytmu zatokowego. Lekiem, który okazał się najskuteczniejszy w zapobieganiu nawrotom PAF był amiodaron. Jego skuteczność w prezentowanym przypadku potwierdza kilkuletnia obserwacja pacjentki, u której utrzymuje rytm zatokowy i nie stwierdza się objawów narastania niewydolności serca.

  Streszczenie angielskie: Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) is usually diagnosed in young individuals. Quite often the first and only manifestation of the disease is sudden death. it is not clear if HOCM occurs also in the elderly; and if so, whether it is the same form of disease as in young individuals. A case of 74-year-old woman with recurrent paroxysmal atrial fibrillations and echocardiographic features of HOCM is presented. Paroxysmal atrial fibrillation resulted in rapid worsening of heart failure symptoms. As the patient did not qualify for invasive treatment of HOCM (because of numerous other diseases), the primary treatment goal was to maintain sinus rhythm. Amiodarone proved to be the most effective in prevention of PAF recurrences. In this case its efficacy has been confirmed by a few year follow-up of the patient - sinus rhythm is maintained and no symptoms of heart failure worsening are observed.


  2/18

  Tytuł oryginału: Współczesne problemy w rehabilitacji w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Current rehabilitation problems in family practice.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Sobańska Katarzyna, Błaszczyk Anna, Gaczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.227-230, bibliogr. 10 poz. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/18

  Tytuł oryginału: Gibkość i siła mięśni u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa usprawnianych metodą Majocha.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Olczak Anna
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.32-38, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 55 osób. Grupy eksperymentalna i kontrolna przez 6 miesięcy uczestniczyły w programie usprawniania opartym o wybrane elementy metody Majocha. Przeprowadzono analizę statystyczną parametrów początkowych i końcowych takich jak: ruchomość w odcinku szyjnym, test Otto-Wurma, test Schobera, test Thomayera, czynna i bierna ruchomość w stawach ramiennych i biodrowych, oraz siła wybranych mięśni posturalnych. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że metoda Majocha wpływa przede wszystkim na przyrost siły mięśniowej oraz na ich wytrzymałość. Gibkość nie ulega istotnym zmianom.

  Streszczenie angielskie: 55 persons were examined. Experimental and control groups through 6 months participated in programme of improving leaning for select elements of Majoch method. Statistical analysis has been made based on first and final parameters like: flexibility of the cervical spine, Otto - Wurm test, Schober test, Thomayer test, active and passive flexibility of shoulders and hips and power of proper postural muscles. On base on statistical analysis one ascertained that the Majoch method puts into influences the first of all on increase f power muscles and their endurance. Flexibility does not change essential.


  4/18

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych na przykładzie wybranych metod kinezyterapeutycznych.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Olczak Anna
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.45-48, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia wybrane metody leczenia zachowawczego bocznych skrzywień kręgosłupa. Metody: Niederhoffera, Lehnert-Schroth, Klappa, Majocha, "Pressio", terapia manualna nie dają się zastosować w każdym przypadku. Autorzy uważają, że konieczne jest tworzenie indywidualnych programów leczenia każdego bocznego skrzywienia kręgosłupa, a wynika to z różnorodności patogenezy skolioz idiopatycznych.

  Streszczenie angielskie: The work presents some methods of treatment of idiopathic scoliosis. Methods like: Niederhoffer, Lehnert-Schroth, Klapp, Majoch, "Pressio", manual therpay they are not using for every event. The authors think that is necessary to make individual programme of treatment of each scoliosis, and it is result of big bariety of pathogenesis idiopathic scoliosis.


  5/18

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji ruchowej wspomaganej katalitycznymi okładami ciepłoleczniczymi na niektóre wskaźniki biomechaniczne narządu ruchu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.
  Tytuł angielski: The impact of kinesitherapy supported by katalitic worm compresses for some of biomechanical indexes of the movement organ of patients with degeneration disease.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Rechcińska-Roślak Beata, Gworys Kamila
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.484-487, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów ogranicza sprawność fizyczną pacjentów. Celem pracy była ocena skuteczności kinezyterapii wspomaganej zabiegami ciepłoleczniczymi. Materiał i metoda. Przebadano 53 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Zastosowano kinezyterapię wspomaganą termoterapią. Oceniano wskaźnik stawowy Ritchie, zakres ruchomości wybranych stawów, czas trwania sztywności porannej. Wyniki. W wyniku stosowania kinezyterapii wspomaganej termoterapią w leczeniu usprawniającym pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, uzyskano istotne obniżenie badanych wielkości. Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały, że termoterapia może być cennym uzupełnieniem rehabilitacji ruchowej w chorobie zwyrodnieniowej stawów.


  6/18

  Tytuł oryginału: Przypadek zatrucia środkiem chemicznym (Sansed WC).
  Tytuł angielski: A case of poisoning with a chemical agent (Sansed WC).
  Autorzy: Janiszewski Czesław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.135-142, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek zatrucia środkiem chemicznym SANSED WC. Omówiono klinikę i postępowanie w przypadkach tego typu zatruć.

  Streszczenie angielskie: The article presents the case of a 37-year old male treated in the Internal Ward of the hospital in Włodawa due to poisoning with the chemical agent Sansed WC, used for the disinfection of toilets, the main component of which is phosphoric acid. The reason for the poisoning was an attempted suicide undertaken after the consumption of alcohol. The effect of the poison was chemical damage of mucosa of the oral cavity, throat and larynx, as well as the esophagus and stomach. General symptoms of shock and metabolic acidosis were observed in the patient. On the second day there occurred symptoms of temporary renal failure and an increase in transaminase level which was the result of the toxic effect of accumulated chemical agents (Sansed WC + alcohol). During the second and the third day arterial blood pressure remained within 80/50, 90/60. Vomiting ocurred until the sixth day, the intensity decreasing gradually. From the twelfth day, temporary sub-febrile states were observed up to 37.8řC. The following treatment was applied: lavage of the stomach, milk with chickens' egg white, liquids, analgesics, ranitidine by intravenous infusion, biocarbonates, antibiotics, vitamins and local treatment in the form of lavage of the oral cavity and throath. The diet of the patients was gradually widened, from liquid and cool to normal, excluding firm and spicy food. The patient was discharged from the hospital after 16 days and reported for control examination to the Internal Outpatient Department in a generally good condition...


  7/18

  Tytuł oryginału: Modyfikacja jakości życia pacjentów z osteoporozą przez czynniki środowiskowe.
  Tytuł angielski: Modifying quality of life of patients with osteoporosis by environmental factors.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian, Kossak Jarosław, Sobańska Katarzyna, Sobański Lech, Janiszewski Mirosław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.125-128, tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród 221 pacjentów z osteoporozą. Podjęli próbę oceny wpływu czynników środowiskowych i sytuacji ekonomicznej rodziny na rozwój osteoporozy.


  8/18

  Tytuł oryginału: Pacjent z nabytą wadą serca. Postęp w medycynie naprawczej.
  Tytuł angielski: Patient with acquired heart defect. Advances in corrective medicine.
  Autorzy: Janiszewski Czesław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.243-251, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 2 przypadki nabytych reumatycznych wad serca, które wystąpiły u rodzeństwa. Omówiono postępowanie i leczenie takich chorych.

  Streszczenie angielskie: The article presents two cases of post-rheumatic heart defects in two siblings in a rural family with numerous children. Cardiovascular symptoms were first observed at the age of 28 in a male and at 26 in a female. The male patient underwent surgical procedures twice - the first time at age 33 - when commisuratomy was performed, and later at the age of 50, when mitral valve replacement and plasty of the tricuspid valve were performed. At the age of 64, the patient was implanted with a pacemaker. The older sister of the above-mentioned patient, with an acquired aortic heart defect, delivered four healthy children, and underwent surgical procedure at the age of 61. The favourable effect of the treatment applied is the long survival time of both patients: the patient who underwent mitral valve replacement has been living for 15 years and his sister for eight. A significant problem in both patients is proper anticoagulant treatment. The need for long-term, persistent education of patients and their familes should be emphasized in order to prevent excessive variations in the prothrombin index.


  9/18

  Tytuł oryginału: Znaczenie metody McKenzie w klasyfikowaniu i diagnozowaniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.
  Autorzy: Olczak Anna, Janiszewski Mirosław
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.26-29, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia jedną z metod leczenia bólu krzyża - metodę opracowaną przez Robina A. McKenzie. Przedstawia ona właściwy metodzie podział dolegliwości bólowych na zespoły: Posturalny, dysfunkcyjny i zaburzeń strukturalnych. Duże znaczenie metody McKenzie podkreśla sposób diagnozowanie i klasyfikowanie zespołów bólowych kręgosłupa. Autorka uważa, że metoda jest logiczna, łatwa do zastosowania i nie uzależnia pacjenta od terapeuty.

  Streszczenie angielskie: The composition presents one kind of treatment of sacral pain - method eleborate by Robin A. McKenzie. It presents the division of pain syndrom into the postural syndrom, the disfunctional syndrom and the derangement syndrom. Large meaning of McKenzie method is underline in diagnosis and classification of pain syndrom of spine. Author therapist thinks that the method is logical, easy to use and does not depend on patient from therapist.


  10/18

  Tytuł oryginału: Postępowanie prewencyjne u dzieci z wadami postawy.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Bittner-Czapińska Elżbieta
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.62-65, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The foregoing paper contains a short outline of preventive procedure for children with stature defects. The principal rule of a person conducting this procedure id a medidal examination which should lead to explantation of etiology and pathogenesis of revealed anomalies. The treatment should be based on special programs which globally deal with a plan of a preservative treatment of faults and defects of a stature with particular regard to lateral spinal curvatures. The plan of therapeutic procedure should take parents or foster-parents into account as partners creating proper body stature of their child.


  11/18

  Tytuł oryginału: Kinezjologia nierówności kończyn dolnych.
  Autorzy: Polak Andrzej, Janiszewski Mirosław
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.66-68, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają wpływ skrócenia kończyny dolnej na kinetykę chodu oraz powstawanie asymetrii kręgosłupa. Różnica długości kończyn dolnych powoduje asymetrię oraz przeciążenia mięśni. Korekcja poprzez wkładki kalibrowane musi przebiegać łącznie z edukacją pacjenta, aby odczuwał różnicę pomiędzy korekcją, antykorekcją i nadkorekcją. Obserwuje się zmiany zwyrodniweniowe w stawach biodrowych, kolanowych oraz kręgosłupie jako komplikacje wynikające z nierówności kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the influence of shortening the lower limbs of kinetics of walking and arising asymmetry of the spinal column. The difference between the lower limbs length cause the asymmetry and overloading of the muscles. Correction by using insert must be proceeded jointly with correction of the patient to feel the differences among correction, anticorrection and overcorrecting. Coxarthrosis, gonathrosis and spondylarthrosis are observed as complication caused by inequality of the lower limb length.


  12/18

  Tytuł oryginału: Rejestracja zachorowań na nowotwory złośliwe : podręcznik dla personelu rejestrów nowotworowych
  Opracowanie edytorskie: Esteban D. (red.), Whelan S. (red.), Laudico A. (red.), Parkin D. M. (red.), Badger D. (red.), Gravestock S. (red.), Maya A. L. (red), Janiszewski Adam (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 2002, 360 s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Manual for cancer registry personnel. IARC Technical Report No 10
  Sygnatura GBL: 802,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/18

  Tytuł oryginału: Porównywalność i kontrola jakości danych w rejestrach nowotworowych
  Autorzy: Parkin D. M., Chen V. W., Ferlay J., Galceran J., Storm H. H., Whelan S. L.
  Opracowanie edytorskie: Janiszewski Adam (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 2002, 80 s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Comparability and quality control in cancer registration. IARC Technical Report No 19
  Sygnatura GBL: 802,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/18

  Tytuł oryginału: Patologia guzów dla personelu rejestrów nowotworowych. Grupy histologiczne dla studiów porównawczych
  Autorzy: Buemi Antoine, Parkin D. M., Shanmugratnam K., Sobin L., Ferlay J., Whelan S. L.
  Opracowanie edytorskie: Janiszewski Adam (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 2002, 106 s. : il., tab., bibliogr. 104-106, 30 cm. - Tyt. oryg. Pathology of tumours for cancer registry personnel. Histological groups for comparative studies
  Sygnatura GBL: 802,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia


  15/18

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności kinezyterapii w skojarzeniu z terapią wysokotonową u pacjentów geriatrycznych.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Polak Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.11-13, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają ocenę skuteczności kinezyterapii u pacjentów geriatrycznych w skojarzeniu z leczeniem terapią wysokotonową. Omawiany jest wpływ wysokich tonów na stymulację tkanek ustroju poprzez modulację przemiany materii. Terapia wysokotonowa wpływa na usprawnianie procesów enzymatycznych w chondrocytach oraz komórkach mających rolę naprawczą w procesach zapalnych i degeneracyjnych. Analgezja występująca przy stosowaniu terapii charakteryzuje się działaniem natychmiastowym poprzez blokowanie przewodnictwa nerwowego oraz działaniem z opóźnieniem poprzez obwodowe działanie przeciwbólowe oraz ośrodkową stymulację wydzielania endorfin.

  Streszczenie angielskie: The authors estimate the effectiveness of kinesitherapy of geriatric patients in an association of the therapy of high - tone treatment. It is discussed the influence of high - tone therapy on stimulation the tissue of the organism by modulation metabolism. High - tone therapy influence on increasing the efficiency of enzymatic process of chondrocytes and cells which have reconstruct role in the process of inflammation and degeneracy. Anglesia occurs by using high - tone therapy which characterize immediate action by blocking nerve conduction, delay activity by peripheral analgetic and central stimulation of secretrion of endorphina.


  16/18

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w osteoporozie.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Kwiatek-Bartela Joanna
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.20-23, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jest to praca poglądowa dotycząca osteoporozy. Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się niską masą kostną i uszkodzeniem mikroarchitektoniki kośćca, które prowadzą do kruchości kości i podwyższenia ryzyka złamań. W pracy omówiono podział, czynniki ryzyka, rozpoznawanie i leczenie osteoporozy. Szczególną rolę zwrócona na rolę rehabilitacji w leczeniu osteoporozy. Omówiono zalecane w tej jednostce chorobowej ćwiczenia fizyczne i zabiegi fizykoterapeutyczne. Podkreślono duże znaczenie zapobiegania złamaniom u pacjentów z osteoporozą.

  Streszczenie angielskie: The review article deals with osteoporosis, a disease characterized by low bone mineral density and subsequent damage to the michroarchitectonics of skeleton. This leads to brittle bones and the increased risk fractures. The authors discus the division, risk factors, diagnosis and treatment of osteoporosis, as well as the recommended physical exercises and physiotherapeutic procedures. A great role of bone fracture prevention in patients with osteoporosis has been stressed.


  17/18

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/18

  Tytuł oryginału: Results of coronary arteries bypass grafting in patients over 70 years old.
  Tytuł polski: Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych po 70 roku życia - pierwszy rok doświadczeń.
  Autorzy: Stążka Janusz, Janiszewski Wawrzyniec
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.381-386, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie z powodu wzrostu średniego wieku społeczeństwa coraz większą grupę chorych wymagających rekonstrukcji krążenia wieńcowego stanowią osoby starsze, które ukończyły 70 lat. W Klinice Kardiochirurgii AM w Lublinie w roku 2000 wykonano 30 operacji CABG u chorych, którzy przekroczyli 70 rok życia. Operacje przeprowadzono przy wykorzystaniu krążenia pozaustrojowego. We wczesnym okresie pooperacyjnym zmarło 3 chorych, u 2 konieczne było zastosowanie mechanicznego wspomagania lewej komory (IABP). 2 pacjentów wymagało reoperacji w dobie zerowej z powodu nadmiernego drenażu. Zabiegi pomosotwoania tętnic wieńcowych u pacjentów po 70 roku życia obarczone są większym ryzykiem pooperacyjnym, wydłużonym okresem rekonwalescencji oraz wyższą śmiertelnością. W świetle przeprowadzonej analizy zdecydowana większość chorych w tej grupie wiekowej uzyskuje poprawę stanu zdrowia oraz jakości życia.

  Streszczenie angielskie: At present, according to the increase of average age in modern societies, the patients who are over 70 years old and require coronary arteries reconstruction constitute a constantly growing group. In the cardiosurgical Clinic of the Medical University of Lublin 30 coronary arterires bypass grafting operations in over 70-year-old patients were performed in 2000. The oeprations were performed using extra-body circulation. In the early postoperation period 3 patietns died (10 p.c.), 2 patietns (6 p.c.) required applying mechanical support of the left ventricle (IABP). 2 patietns (6 p.c.) needed reoperation because of excessive drainage in teh immediate postoperational period. CABG in patients over 70 years of age are connected with higher "perioperational" risk, prolonged recovering period and and higher mortality. According to the results of the survey, the overwhelming majority of patients at that age gets improvement in their health and in the quality of life.

  stosując format: